Đề Xuất 5/2023 # Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Những Phong Trào Ý Nghĩa # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Những Phong Trào Ý Nghĩa # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Những Phong Trào Ý Nghĩa mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xây dựng đời sống văn hóa từ những phong trào ý nghĩa

Cổng làng Quần Lai, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân được đầu tư xây dựng khang trang.

Xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao; phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; hay xây dựng gia đình, làng bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa…

Xây dựng đời sống văn hóa còn bắt đầu từ việc tạo dựng đời sống ấm no, hạnh phúc; gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục của dân tộc; bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp – an toàn… Do đó, nhiều phong trào có ý nghĩa và giá trị thực tiễn, đang được nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đặc biệt, các phong trào này gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã và đang góp phần tạo dựng nên đời sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ và nhân văn.

Cùng với sự ra đời Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020” và Quyết định số 289-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo cũng được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, để gắn kết công tác xóa đói, giảm nghèo với xây dựng đời sống văn hóa, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã tích cực vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường và các công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới. Vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa các HTX và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả. Đồng thời, phát huy thế mạnh nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với đó, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng chương trình hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn… Từ đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.

Tính đến cuối năm 2019, sau 4 năm triển khai Quyết định 289-QĐ/TU về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giảm được 96.663 hộ nghèo (từ 128.893 hộ xuống còn 32.230 hộ); tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 10,24% (từ 13,51% xuống 3,27%), bình quân giảm 2,56%/năm (vượt chỉ tiêu giảm bình quân 2,5%/năm). Trong đó, riêng khu vực 11 huyện miền núi giảm 40.890 hộ (từ 57.684 hộ xuống còn 16.794), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 18,48% (từ 25,79% xuống 7,31%), bình quân giảm 4,62%/năm (vượt chỉ tiêu giảm bình quân 4,6%/năm). Cũng theo kết quả tính toán sơ bộ, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo hiện đạt khoảng 1,487 triệu đồng/tháng và cao gấp 2,17 lần cuối năm 2015. Dự kiến đến cuối năm 2020, con số này sẽ đạt khoảng 1,713 triệu đồng/tháng, cao gấp 2,5 lần cuối năm 2015 và đạt mục tiêu Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 đề ra.

Cùng với phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật cũng được chú trọng. Theo đó, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phong trào “3 không” (không có tội phạm và tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội) ở khu dân cư. Đồng thời, vận động người dân đề cao cảnh giác, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; phát huy tốt vai trò hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn, xích mích xảy ra tại địa bàn…

Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp còn gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương mà nhiệm vụ này được thực hiện bằng nhiều hình thức, như học tập chuyên đề (năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”); tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”… Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, thì xây dựng môi trường sống sạch – đẹp – an toàn là một nội dung trọng tâm. Theo đó, cùng với sự phát triển sâu rộng của phong trào TDĐKXDĐSVH, nhận thức và hành vi của người dân và cộng đồng về xây dựng môi trường sống sạch – đẹp – an toàn, cũng có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ngày càng được chú trọng; truyền thống hiếu học, khuyến học được phát huy; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được bồi đắp và thực hành thường xuyên; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; lối giao tiếp ứng xử lịch sự, văn hóa được đề cao… Đồng thời, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, công sở, khu dân cư đã quan tâm hơn đến việc chỉnh trang, xây dựng khuôn viên, cây xanh, cổng chào và trồng hoa, cây cảnh, cây xanh nhằm tạo môi trường thoáng mát, xanh – sạch – đẹp.

Bên cạnh các phong trào chung, nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị cũng đã phát động các phong trào mang dấu ấn riêng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Điển hình như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH, được Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Theo đó, các mô hình tự quản tại địa phương, gắn với phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm đang được phát huy. Đồng thời, chú trọng vận động người dân không tàng trữ các loại vật liệu nổ; chủ động ngăn chặn từ xa các nguy cơ về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”. Cùng với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai hiệu quả Đề án 4687 về giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy ở 16 xã biên giới.

Ngoài ra, nhiều địa phương trong tỉnh cũng triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường. Điển hình là mô hình “Thu gom, phân loại xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư của MTTQ tỉnh; các mô hình “Dịch vụ môi trường, thu gom rác thải”, “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội liên hiệp phụ nữ. Cùng với đó, hội nông dân còn phát động các phong trào nông dân “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, “Thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư”, “Dòng sông không rác thải”, “Trồng cây bản địa chắn sóng, ngăn mặn xâm thực”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương”, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Kết quả từ các mô hình, phong trào nêu trên mang lại đã góp phần thiết thực vào việc bảo vệ môi trường và tạo dựng môi trường sống trong lành ở nhiều địa phương.

Khôi Nguyên

Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam

Số: 1174/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Trần Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

2. Ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Nguyễn Lập Quyết – Giám đốc Sở Y tế: Uỷ viên.

4. Ông Trịnh Ngân Liên – Giám đốc Đài PTTH tỉnh: Uỷ viên.

5. Ông Trần Văn Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên.

6 Ông Bùi Ngọc Đĩnh – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

7. Ông Trân Văn Thắng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Uỷ viên.

8. Ông Bùi Văn Tâm – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Uỷ viên.

9. Ông Nguyễn Tâm Sơn – Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL: Uỷ viên.

10. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Uỷ viên.

11. Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh: Uỷ viên.

12. Ông Nguyễn Văn Soái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Uỷ viên.

13. Ông Nguyễn Đình Bình – Trưởng phòng Văn xã – Văn phòngUBND tỉnh: Thư ký.

14. Bà Dương Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình, Sở VHTT&DL: Thư ký.

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

15. Ông Đào Ngọc Vượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Phó ban.

16. Ông Lê Hồng Quân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Phó ban.

17. Bà Hà Thị Vân Hằng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Uỷ viên.

18. Ông Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Tỉnh đoàn: Uỷ viên.

19. Ông Trần Xuân Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Uỷ viên.

20. Bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Uỷ viên.

21. Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1191/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Phong Cách Sống Của Người Đời

Đó là mong muốn của mọi người và cũng là mục tiêu của chế độ chúng ta, của thời đại chúng ta.

Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình.

Song đánh giá một đời người thì không bao giờ người ta căn cứ vào tuổi thọ, căn cứ vào lượng thời gian sống mà chủ yếu căn cứ vào thực tế người đó đã sống như thế nào.

Cuộc đời của bất kỳ ai cũng chỉ sống có một lần và nó cũng trôi qua rất nhanh chóng kể cả người thọ nhất. Do đó phải sống như thế nào để thực sự có ích cho đời, cho xã hội. Có những người sống không được lâu nhưng để lại cho đời rất nhiều giá trị quý báu; tên tuổi của họ được lưu mãi đến bao đời sau. Song cũng có không ít người thời gian sống rất dài nhưng những ngày sống cho thật có ý nghĩa thì chẳng bao nhiêu. Rõ ràng cách sống, chất lượng sống mới thực sự là tiêu chí, mới là căn cứ để đánh giá một đời người.

Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối

Mất tiền có thể kiếm lại được tiền, mất xe có thể sắm lại được xe nhưng mất thời gian thì chịu, đố ai có thể tìm lại được. Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối.

Thời gian là một dòng chảy thẳng; không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui. Mọi cơ hội, nếu bỏ qua là mất.

Tuổi trẻ mà không làm được gì cho đời cho bản thân thì nó vẫn xồng xộc đến với tuổi già. Thời gian là một dòng chảy đều đặn, lạnh lùng, chẳng bao giờ chờ đợi sự chậm trễ.

Hãy quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này; nền kinh tế trí thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá. Chưa đầy một giờ, công nghệ Nhật Bản đã có thể sản xuất một tấn thép, con tàu tốc hành của các nước phát triển, trong vài giờ, đã có thể vượt qua được vài ngàn kilômét. Mọi biểu hiện đủng đỉnh rềnh ràng đều trở nên lạc lõng trong xu thế toàn cầu hiện nay.

Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước.

Phong cách sống có khi không tương ứng với học vấn

Thông thường phong cách sống tương ứng với trình độ học vấn. Ít thấy trường hợp người có trình độ văn hóa cao mà lại sống theo một phong cách thấp hèn hoặc ngược lại.

Điều đó cho thấy rõ rằng, phong cách sống của con người không chỉ phụ thuộc vào trình độ hiểu biết mà còn chịu ảnh hưởng không ít đến ý thức tu tỉnh đạo đức, tác phong, thái độ. Muốn có một phẩm chất cao đẹp đòi hỏi con người phải phấn đấu toàn diện. Có học vấn cao mà đạo đức yếu kém, tác phong thái độ lệch lạc thì uy tín cũng không thể cao được.

Mặc đẹp chưa hẳn thành người tử tế

Có những hình thức thể hiện nội dung, nhưng cũng có hình thức độc lập, thậm chí trái ngược hẳn với nội dung. Cuộc sống đa dạng là thế.

Một con người nói năng trôi chảy gọn gàng thường chứa đựng một tư duy chặt chẽ, sâu sắc. Song cũng không phải một hình thức diễn đạt nào cũng đi kèm với một nội dung tương ứng.

Một con người ăn mặc đẹp, sang trọng có khi là con người đứng đắn, tử tế. Nhưng cũng có người bề ngoài thì tuyệt diệu nhưng phẩm chất thì tầm thường thậm chí tồi tệ. Ông bà A có đứa con hư hỏng; đã bước vào tuổi trưởng thành mà nói năng xấc xược, tục tĩu, hay đánh mắng trẻ con, trêu ghẹo phụ nữ, chơi bời trác táng. Ông bà A thật là khổ sở, buồn bã mỗi khi họp tổ dân phố, nghe người ta nhận xét về con mình.

Một dịp, nhân thị trấn tổ chức lễ hội, bà A nảy sáng kiến, mua cho đứa con một bộ comple, một cái cà vạt với hy vọng ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự như vậy mọi người sẽ nhìn nhận khác, đứa con sẽ trở nên đứng đắn, nghiêm túc hơn chăng. Nhưng chẳng ngờ, cậu ta vẫn chứng nào tật ấy. Bộ comple sang trọng kia càng làm cho hình ảnh cậu ta thêm kệch cỡm.

Rõ ràng không thể lấy hình thức mà che đậy nội dung, không thể lấy bề ngoài mà đánh lừa được thiên hạ, mà cải tạo được cái bên trong rỗng tuếch, thối nát. Vấn đề là phải tìm đúng nguyên nhân đích thực rồi tìm cách xóa bỏ nó mới mong kiểm soát được kết quả cuối cùng.

Lẽ đời là biết nghe phải, nói phải, làm phải

Trong cuộc sống ngày nay, với một nền dân chủ đang được mở rộng, nền kinh tế thị trường đang được phát triển, với một lượn thông tin ngày càng lớn đang được bùng ra, con người thực sự luôn luôn gặp thử thách. Con người phải có đôi tai biết sàng lọc để tìm ra những điều đúng, hay, bổ ích mà ghi nhận, học tập và làm theo. Con người cũng phải biết nói những điều cần nói, nói đúng lúc, đúng chỗ những điều thích hợp, nói theo lẽ phải, hợp với đạo lý, lương tri con người, hợp với xu thế thời đại. Con người phải biết hành động đúng, giúp cho sự bảo vệ chân lý, phải biết hành động có hiệu quả công việc được phân công, nghề nghiệp mình đang theo đuổi để giúp cho sự phát triển của xã hội.

lẽ đời là biết nghe phải, nói phải, làm phải” đã thực sự giúp ta củng cố lòng tin vào lý tưởng sống của con người mới, giúp ta xây dựng một cách sống thích hợp với yêu cầu thời đại.

Trên thực tế, số người nghe quá nhiều những điều sai, vô bổ, nói lung tung, thiếu trách nhiệm và hành động trái với lương tâm và pháp luật không phải ít. Rõ ràng họ cần phải được giáo dục và tự giáo dục tích cực.

Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen

Khó có thể nói có ai đó là hoàn hảo, mặt nào cũng tốt, khi nào cũng tốt và ai đó là hoàn toàn ngược lại, không có gì đáng giá cả, cuộc đời họ là một màu đen tuyền.

Ngay cả người được coi là xấu nhất, nếu chịu khó nhìn kỹ, theo dõi kỹ, ta vẫn cảm nhận được không ít điều hay lẽ phải với những nét hấp dẫn mà chưa chắc người bình thường đã có. Còn người tốt thì cũng đừng có nghĩ rằng không có lúc nào họ xấu hoặc có những mặt những tính chất khác người khó chịu, làm nhiều người phiền muộn.

Vấn đề ta thường thấy ở đây là có người tốt nhiều, người tốt ít, người xấu nhiều, người xấu ít hoặc người này bản chất là tốt hay người kia bản chất là xấu.

Nhà văn hóa M. Twain (Mỹ) có dùng một hình ảnh khá chí lý: “Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen”. Câu nói đó có ý nghĩa tích cực là khuyên răn con người hãy luôn làm cho ánh hào quang của vầng trăng thêm rực rỡ và xóa dần màu xám xịt của đám mây đen. Người tốt cũng đừng chủ quan là mình sẽ không biến chất và người xấu cũng không phải không giáo dục được, không tự tu dưỡng điều chỉnh mình được.

Đời người là một sự phấn đấu không ngừng, một sự điều chỉnh bổ sung liên tục.

Biết sửa lỗi là hứa hẹn thành công

Trên đời này không phải ai cũng dễ dàng nhận ra lỗi lầm của mình hoặc có khi thấy mà không dám khẳng định, không dám công khai tự phê bình.

Lại có trường hợp thấy khuyết điểm, nhận khuyết điểm nhưng lại không sửa chữa hoặc không tích cực, quyết tâm sửa chữa.

Sự đời cũng lắm điều oái oăm. Có những khuyết điểm, nếu xóa bỏ được thì chỉ có lợi cho mình một cách chính đáng, tất nhiên cũng có lợi cho đời. Song có khuyết điểm lại gắn chặt với quyền lợi ích kỷ của chủ nhân nó. Ví dụ những khuyết điểm thuộc loại lợi dụng địa vị, uy tín, quyền lực để tạo điều kiện, để bảo vệ, để tranh giành cái gì đó bất chính cho con cháu, cho người thân, hoặc những khuyết điểm thuộc loại vơ vét tham nhũng, thuộc loại nịnh bợ tranh thủ cảm tình cá nhân của cấp trên để duy trì cái ghế của mình, để chuyển dịch lên ghế cao hơn… thì thường rất khó sửa chữa; đa số người chỉ giảm bớt mức độ hoặc tìm hình thức thực hiện khôn khéo hơn, bí mật hơn mà thôi.

Do vậy mà ta có thể khẳng định ai đã thực sự sửa chữa lỗi lầm là đã thắng thực sự kẻ thù của chính mình – một sức mạnh phản diện luôn luôn ẩn dấu trong tim óc của mỗi chúng ta. Thực sự sửa chữa khuyết điểm là xóa bỏ nguyên nhân của thất bại, là xác định được động cơ đúng đắn cho những công việc sắp tới, cho những hành động thường ngày. Điều đó sẽ hứa hẹn cho sự xuất hiện hết thành công này đến thành công khác một cách vững chắc.

Nhiều lúc kẻ thù là chính mình

Xin hiểu kẻ thù ở đây là theo nghĩa rộng, là nguyên nhân của những hiện tượng không tốt.

Ta thường mất nhiều thì giờ, tiền bạc và công sức đi tìm nguyên nhân của những hiện tượng không tốt.

Ta thường mất nhiều thì giờ, tièn bạc và công sức đi tìm nguyên nhân tận đâu đâu, những nguyên nhân khách quan, những nguyên nhân có ý nghĩa biện minh rằng: mình không tự gây ra khuyết điểm đó, sai lầm đó, tội lỗi đó.

Hướng suy nghĩ đó, phương pháp tư tưởng đó đã đánh lừa mọi người và ru ngủ mình, làm cho mọi lệch lạc, sai phạm cứ thế trượt dài, trượt dài.

Con người ta, ai cũng có một góc tối trong tâm hồn; vấn đề là góc tối đó rộng hay hẹp, chủ nhân nó có nhận ra được hình thù của nó, có biết cách kiềm chế, biết cách xóa bỏ nó không.

Có một đồng chí quản lý giáo dục ở một địa phương nọ lớn tiếng đặt vấn đề toàn cơ quan phải có trách nhiệm tìm cho ra nguyên nhân của hiện tượng lộ đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Suốt một tháng trời điều tra rồi tranh cãi nhau về hàng chục nguyên nhân chẳng đâu vào đâu. Đồng chí quản lý tỏ ra rất bực mình về kết quả làm việc này của nhiều người mà không hề tự xem lại mình: liệu có quản lý đề thi cẩn mật không, có tổ chức triển khai chặt chẽ không, liệu bản thân mình có cố tình hay vô ý nói chuyện với con cháu về nội dung đề thi không? Nếu tự trả lời nghiêm túc thật thà thì có thể xác định được ngay nguyên nhân đích thực. Ở đây, người cán bộ quản lý không gương mẫu thành khẩn, tự phê bình nên để mấy tháng sau, vấn đề mới sáng tỏ. Người cán bộ quản lý ấy đã không còn chút uy tín nào nữa.

Trong 14 lời dạy của Phật có một điều rất chí lý: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Sai lầm của người này là bài học của người khác

Trong cuộc sống không có điều gì diễn ra mà không có ý nghĩa đối với con người. Ngay một vở kịch dở, một cuốn sách nhạt nhẽo, nếu biết xem nó, đọc nó, vẫn có thể rút ra những điều bổ ích.

Đặc biệt, một sai lầm, thậm chí một sai lầm nghiêm trọng của ai đó càng có ý nghĩa đối với những người chứng kiến nó, hiểu rõ về nó.

Một sai lầm do chuẩn bị không đầy đủ của ai đó rất bổ ích cho những người tinh thần trách nhiệm còn hạn chế hay tư tưởng chủ quan, tác phong đại khái. Một sai lầm của ai đó do áp dụng trật kỹ thuật, do biện pháp thực thi không thích hợp cũng rất có lợi cho những cán bộ chuyên môn chưa thành thạo nghề nghiệp. Một sai lầm của ai đó do thiếu sự phối hợp tốt giữa các bộ phận do quy trình thực hiện nó lộn xộn lại rất có ích về mặt tổ chức cho những người đóng vai trò tổ chức điều hành. Đó là những bài học kinh nghiệm.

Nạn thiếu biết những điều cần và thừa biết những điều không cần

Thành ngữ của phương Đông “Sai lầm của người này là bài học của người khác” là rất chính xác. Tất nhiên, nhấn mạnh điều này không hề có ý nghĩa khuyến khích mắc sai lầm. Bởi một trong những yêu cầu hạnh phúc của con người là ít mắc sai lầm và đạt nhiều thắng lợi.

Trong cuộc sống, con người cần phải biết những điều cần thiết để làm người, để làm một công dân trong một đất nước độc lập, để làm một nhân lực trong công cuộc xây dựng xã hội phồn vinh. Song trong cuộc sống cũng có những điều không cần biết, không nên biết ( như những điều riêng tư của người này người khác, những điều bí mật của ngành nọ ngành kia, cấp nọ cấp kia…); ngay cả những điều vô hại mà chẳng có lợi gì cũng chẳng nên biết. Trí nhớ của con người có hạn, khả năng ghi nhận giải mã thông tin của con người… có hạn; hãy dành cho những tích lũy có ích.

Con người là tinh hoa của muôn loài nhưng con người cũng là một thực thể phức tạp. Sự hình thành tính cách và mức độ tài năng phụ thuộc không ít vào hướng và cách trau dồi tiềm năng hiểu biết.

Trong cuộc sống sôi động và muôn hình muôn vẻ hiện nay, ta thấy có khá nhiều người biết rất ít những điều cơ bản của luật pháp, những nguyên tắc xử thế, những mặt đạo lý trong các mối quan hệ, những tri thức chuyên môn nghề nghiệp… nhưng lại biết rất nhiều, rất nhiều những điều riêng tư của bạn bè, của những cán bộ cấp trên, những điều bàn riêng trong lãnh đạo, những điều kín có tính chất nội bộ của chi bộ Đảng, của chi đoàn Thanh niên trong cơ quan. Họ hay tuôn ra làm quà cho nhau những chuyện phiếm trong các cuộc tụ hội ở phòng khách bên bàn nước, ở câu lạc bộ, ở hành lang hội trường… và chính những anh chàng và nàng đó trong các cuộc họp bàn bạc việc công thì lại im thin thít vì trong đầu chẳng có hiểu biết gì đúng đắn đáng giá.

Tôi tạm đặt tên cho cái nạn phổ biến này là nạn ” thiếu hiểu biết những điều cần và thừa biết những điều không cần“.

Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống

Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Gì, Có Những Loại Văn Bản Pháp Luật Nào, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Loại Nào, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Dàn ý Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Chung Tính Chất Nào Dưới Đây?, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Mạch Dao Động Lí Tưởng Lc Có Thể Phát Ra Sóng Vô Tuyến Truyền Trong Không Khí Với Bước Sóng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất Nào, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất, Bạn Đang Cần Lái Lùi Một Xe Tải Nhưng Không Quan Sát Được Phía Sau Và Không Chắc Chắn Có Chướng Ngại, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đứng Một Mình Không Dễ Không Những Nó Có Thể Làm Ta, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Hãy Chứng Minh Văn Chương Gây Cho Ta Những Tình Cảm Ta Không Có Luyện Những Tình , Tại Những Đoạn Đường Không Bố Trí Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ, Không Bố Trí Biển Báo Khoàng Cách An Toàn, Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Những Cách Nào Sau Đây Có Thể Phát Ra Sóng Điện Từ, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Kỹ Năng Sống, Những Bài Thuyết Trình Hay Về Cuộc Sống, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cuộc Sống, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, ở Những Nơi Nào Không Được Lùi Xe?, Hãy Mơ Những Giấc Mơ Vĩ Đại Nên Hay Không Nên?, Không Được Lùi Xe ở Những Nơi Nào Sau Đây, Tia Hồng Ngoại Là Những Bức Xạ Có Bản Chất Là Sóng Điện Từ, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Có Một Hoàng Tử Rất Đẹp Trai Nhưng Không May, 202 Thứ Mà Bạn Có Thể Mua Và Bán Để Thu Về Những Khoản Lợi Nhuận Khổng Lồ, Theo Bạn ở Những Nơi Nào Không Được Lùi Xe, Biển Nào Mà Không Có Sóng, Sv Có Cần Sống Kiệm Không ? Vì Sao ?, Sách 202 Thứ Mà Bạn Có Thể Mua Và Bán Để Thu Về Những Khoản Lợi Nhuận Khổng Lồ, Hãy Kể Tên Những Tác Nhân Không Gây Ra Hướng Hóa ở Thực Vật, Quan Niệm Không Kết Bạn Với Những Người Học Yếu, Chiếu Lần Lượt Vào Catôt Của Một Tế Bào Quang Điện Các Bức Xạ Có Những Bước Sóng Sau, Tiền Lương Không Đủ Sống Và Hệ Lụy, Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Câu Thơ Sao Anh Không Về Chơi Thôn Vĩ Gợi Cho Anh/chị Những Cách Hiểu Nào, Bước Sóng Của ánh Sáng Màu Đỏ Trong Không Khí, Sóng Điện Từ Khi Truyền Từ Không Khí Vào Nước Thì, Gọi Tốc Độ Truyền Sóng Điện Từ Trong Không Khí Là C, Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hoá, Việc Vận Chuyển Động Vật Sống Phải Tuân Theo Những Quy Định Nào Ghi ở Dưới Đây?, Tiểu Luận Phân Tích Và Đánh Giá Những ảnh Hưởng Facebook Với Đời Sống Con Người, Quy Định Số 47-qĐ/tw Về Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Hướng Dẫn Về Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Mẫu Đơn Xác Nhận Không Có Thu Nhậpmâm Ngũ Quả Miền Nam Gồm Những Gì, Bản Tự Kiểm Tra Về Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hi, Trong Chân Không, Bước Sóng Của Một ánh Sáng Màu Lục Là, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Suy Thoái, Trong Chân Không Bước Sóng Của Một ánh Sáng, Kiểm Điểm Những Điều Đảng Viên Không Được Làm, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Suy Thoái, Bản Cam Kết Về Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức, Lối Sống, Không Biểu Hiện Suy Thoái, Ve Dau Tranh Khac Phuc Suy Thoai Tu Tuong Chinh Tri Dao Duc Loi Song Nhung Bieu Hien Tu Fien Bien Tu, Những Trường Hợp Nào Ghi ở Dưới Đây Không Được Đi Vào Đường Cao Tốc Trừ Người, Phương Tiện, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Suy Thoái, Trong Sơ Đồ Của Một Máy Phát Sóng Vô Tuyến Điện, Không Có Mạch (tầng), Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Suy Thoái, Trong Chân Không, Các Bức Xạ Được Sắp Xếp Theo Thứ Tự Bước Sóng Giảm Dần Là, Những Bài Luận Văn Tiếng Pháp, Luận Văn Chế Độ Chính Sách Đối Cới Những Người Hoạt Động Không Chuyên Trách ở ấp, Khu Phố, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Vì Không Chú Ta Nên Đã Không Tuân Thủ Luật Lệ, Bài Thuyết Trình Nội Dung Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Những Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp 1992,

Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bao Gồm Những Gì, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Gì, Có Những Loại Văn Bản Pháp Luật Nào, Văn Bản Pháp Luật Gồm Những Loại Nào, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Những Câu Hỏi Tự Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Dàn ý Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Chung Tính Chất Nào Dưới Đây?, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, Mạch Dao Động Lí Tưởng Lc Có Thể Phát Ra Sóng Vô Tuyến Truyền Trong Không Khí Với Bước Sóng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất Nào, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất, Bạn Đang Cần Lái Lùi Một Xe Tải Nhưng Không Quan Sát Được Phía Sau Và Không Chắc Chắn Có Chướng Ngại, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Phần Tích Những Căn Cứ Hoạch ĐịnhĐường Lối Chính Sach Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Phát Triển Kin, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Đứng Một Mình Không Dễ Không Những Nó Có Thể Làm Ta, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả , Pháp Luật Về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” Của Tác Giả, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Hãy Chứng Minh Văn Chương Gây Cho Ta Những Tình Cảm Ta Không Có Luyện Những Tình , Tại Những Đoạn Đường Không Bố Trí Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ, Không Bố Trí Biển Báo Khoàng Cách An Toàn, Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Những Cách Nào Sau Đây Có Thể Phát Ra Sóng Điện Từ, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Kỹ Năng Sống, Những Bài Thuyết Trình Hay Về Cuộc Sống, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cuộc Sống, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Từ Những Phong Trào Ý Nghĩa trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!