Đề Xuất 6/2023 # Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu) Năm 2022 # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu) Năm 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu) Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục, hồ sơ xác nhận không nợ thuế hải quan như thế nào? Trường hợp nào cần xác nhận không nợ thuế hải quan. Trước đây, khi làm hồ sơ giải thể công ty thì một trong những bước quan trọng là thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan là một trong những bước bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại thông tư 105/2020/TT-BTC việc xác nhận thuế hải quan khi giải thể sẽ do cơ quan thuế thực hiện với cơ quan hải quan.

Điều 16. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả1. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư này:a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện:…a.4) Đề nghị cơ quan Hải quan thực hiện xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Do vậy, khi làm thủ tục chấm dứt mã số thuế để giải thể công ty, doanh nghiệp không phải làm thủ tục xác nhận không nợ thuế hải quan như trước đây.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp theo quy định tại điều 138 thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC) doanh nghiệp có thể thực hiện như sau:

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Theo khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế …, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan. Do vậy hồ sơ xác nhận sẽ bao gồm– Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mẫu 34/CVXNHT/TXNK thông tư 39/2018/TT-BTC– Biên bản họp, quyết định giải thể của công ty– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có chứng thực)Trong vòng 5 ngày làm việc tổng cục hải quan sẽ có văn bản trả lời về việc đơn vị có nợ hoặc không nợ thuế hải quan.Lưu ý: Do các doanh nghiệp giải thể thường không sử dụng trụ sở chính do đó có thể ghi rõ nơi nhận công văn trả lời vào công văn để Tổng cục hải quan gửi lại công văn theo địa chỉ yêu cầu.

Nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu ở đâu?

Cơ quan tiếp nhập là tổng cục hải quan, địa chỉ LÔ E3 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan các bạn có thể dùng theo mẫu sau:

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế hải quan

Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK

TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:……../….…. V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền………………………………………………………Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): …….. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty ……../ Chi nhánh Công ty …………, mã số thuế (hồ sơ kèm theo).Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ………………………….. (ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác ………………………………………………………………………. ).Do địa điểm trụ sở đã không còn hoạt động nên công văn xác nhận có thể đã bị thất lạc, đề nghị Tổng cục hải quan gửi xác nhận cho chúng tôi về địa chỉ: [Địa chỉ nhận]

Nơi nhận:– Như trên; – Lưu: VT,… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:Hồ sơ Công ty gửi kèm:– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

Tra cứu tình trạng thuế hải quan của doanh nghiệp trên website hải quan

Trước khi gửi hồ sơ để xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx để xác định về nghĩa vụ thuế tránh trường hợp mất thời gian khi thực hiện thủ tục và nhận được thông báo nộp thuế

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế hải quan có thể tra cứu thông tin tài khoản nộp thuế, phí hải quan theo địa chỉ https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

Sau khi có xác nhận không nợ thuế hải quan, trong trường hợp thực hiện giải thể, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế và thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu trong quá trình thực hiện có thắc mắc hoặc khách hàng có nhu cầu DỊCH VỤ xin vui lòng liên hệ chúng tôi để thực hiện thủ tục này.

Hỏi đáp về xác nhận không nợ thuế hải quan

Giải thể có cần xác nhận nợ thuế hải quan

Trước đây, việc xác nhận thuế hải quan khi chấm dứt mã số thuế là bắt buộc, tuy nhiên theo thông tư 105/2020/TT-BTC việc xác nhận này sẽ do cơ quan thuế thực hiện, doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ tới tổng cục hải quan khi giải thể

Địa chỉ tổng tục hải quan để nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế hải quan ở đâu?

Tổng tục hải quan có địa chỉ duy nhất tại Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế ở Hải Quan TPHCM

Việc xác nhận không nợ thuế hải quan trên cả nước chỉ thực hiện tại tổng cục hải quan (địa chỉ tại Hà Nội). Do vậy các trường hợp doanh nghiệp ở tỉnh thành phố khác có thể gửi chuyển phát nhanh tới địa tổng cục Hải Quan để xin xác nhận

Dịch vụ xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan bao nhiêu tiền?

AZLAW cung cấp dịch vụ xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan với chi phí phù hợp. Khách hàng chỉ cần liên hệ tổng đài 19006165 để được tư vấn hoặc gửi mail để yêu cầu dịch vụ. Chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồ sơ chuẩn để khách hàng chỉ cần gửi hồ sơ một lần duy nhất

Gửi chuyển phát nhanh hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan có bị thất lạc hay không?

Một số trường hợp gửi hồ sơ chuyển phát nhanh đối với hoạt động xác nhận không nợ thuế bị thất lạc. Trường hợp này khách hàng sẽ phải nhận KQ trực tiếp tại tổng cục Hải Quan

Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu)

Khi làm hồ sơ giải thể công ty thì một trong những bước quan trọng là thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan là một trong những bước bắt buộc. Tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp không nắm rõ các thủ tục này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể nội dung này trong bài viết sau đây.

Theo quy định tại điều 138 thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC) việc xác nhận không nợ thuế là một trong các thủ tục bắt buộc

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Theo khoản 1 Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế …, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan. Do vậy hồ sơ xác nhận sẽ bao gồm– Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mẫu 34/CVXNHT/TXNK thông tư 39/2018/TT-BTC– Biên bản họp, quyết định giải thể của công ty– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có chứng thực)Trong vòng 5 ngày làm việc tổng cục hải quan sẽ có văn bản trả lời về việc đơn vị có nợ hoặc không nợ thuế hải quan.Lưu ý: Do các doanh nghiệp giải thể thường không sử dụng trụ sở chính do đó có thể ghi rõ nơi nhận công văn trả lời vào công văn để Tổng cục hải quan gửi lại công văn theo địa chỉ yêu cầu.

Nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu ở đâu?

Cơ quan tiếp nhập là tổng cục hải quan, địa chỉ LÔ E3 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan các bạn có thể dùng theo mẫu sau:

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế hải quan

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền………………………………………………………Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): …….. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty ……../ Chi nhánh Công ty …………, mã số thuế (hồ sơ kèm theo).Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ………………………….. (ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác ………………………………………………………………………. ).Do địa điểm trụ sở đã không còn hoạt động nên công văn xác nhận có thể đã bị thất lạc, đề nghị Tổng cục hải quan gửi xác nhận cho chúng tôi về địa chỉ: [Địa chỉ nhận]

Hồ sơ Công ty gửi kèm:– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

Tra cứu tình trạng thuế hải quan của doanh nghiệp trên website hải quan

Trước khi gửi hồ sơ để xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx để xác định về nghĩa vụ thuế tránh trường hợp mất thời gian khi thực hiện thủ tục và nhận được thông báo nộp thuế

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế hải quan có thể tra cứu thông tin tài khoản nộp thuế, phí hải quan theo địa chỉ https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

Sau khi có xác nhận không nợ thuế hải quan, trong trường hợp thực hiện giải thể, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế và thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu trong quá trình thực hiện có thắc mắc hoặc khách hàng có nhu cầu DỊCH VỤ xin vui lòng liên hệ chúng tôi để thực hiện thủ tục này.

Hỏi đáp về xác nhận không nợ thuế hải quan

Dịch Vụ Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan

Đối với các Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thì khi Doanh nghiệp muốn hoàn thành thủ tục giải thể, Doanh nghiệp ngoài thực thủ tục giải thể thông thường, còn cần thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế hải quan.

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính thì ” khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi đến cơ quan hải quan.

Hồ sơ đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan

– Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK. Lưu ý: Trong văn bản đề nghị, doanh nghiệp giải thể có thể ghi rõ nơi nhận công văn trả lời vào công văn đề nghị, để Tổng cục hải quan gửi lại công văn theo địa chỉ mà Doanh nghiệp yêu cầu.

– Giấy phép kinh doanh (sao y doanh nghiệp hoặc bản sao công chứng)

– Quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).

Quy trình làm việc của Cơ quan Hải quan

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ các thành phần trên, Cơ quan Hải quan sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Có các trường hợp sau đây:

– Thứ nhất, nếu không xác nhận, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận;

– Hoặc thứ hai, nếu Cơ quan Hải quan cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.

– Hoặc thứ ba, Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Tổng cục Hải quan sẽ trao văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

Trong các trường hợp trên, Cơ quan Hải quan đều sẽ gửi thông báo bằng văn bản, đến địa chỉ mà doanh nghiệp đã ghi trên giấy đề nghị.

Thời hạn giải quyết của Cơ quan Hải quan

05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Quy trình dịch vụ xác nhận không nợ thuế Hải quan tại Mison Trans

Bước 1: Mison Trans sẽ kiểm tra thông tin nợ thuế của Doanh Nghiệp trên Hệ thống của Tổng Cục Hải Quan.

Bước 2: Thông báo các loại thuế xuất nhập khẩu, lệ phí Hải Quan (nếu Doanh nghiệp còn nợ). Trong trường hợp này Mison Trans sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp nộp các loại thuế phí này.

Bước 3: Soạn bộ hồ sơ để đề nghị Cơ quan Hải quan xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu.

Bước 4: Làm việc với Cục Xuất Nhập Khẩu – Tổng Cục Hải Quan để xin Giấy xác nhận không nợ thuế hải quan.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Mison Trans bàn giao lại Công Văn xác nhận bản gốc cho Doanh Nghiệp.

Lợi ích dịch vụ xác nhận không nợ thuế hải quan của Mison Trans

– Mison Trans kiểm tra, đối chiếu được các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp và hướng dẫn Doanh nghiệp nộp thuế phí (nếu có) trước khi nộp hồ sơ gửi Tổng Cục Hải Quan, tránh trường hợp Doanh nghiệp còn nợ thuế không thể xác nhận được.

– Dịch vụ nhanh chóng, trong vòng 10-13 ngày làm việc; không kể thời gian chuyển phát hồ sơ đến và đi từ Tổng Cục Hải quan.

– Chúng tôi luôn làm hồ sơ chính xác, kiểm tra thường xuyên tiến độ dịch vụ.

– Giao nhận hồ sơ tận nơi.

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, hãy liên hệ:

Công ty TNHH Vận Tải Miên Sơn – Mison Trans

Head Office: 200 QL13 (Cũ), Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

VPĐD: 104 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố TPHCM

Hotline: 1900636348

Điện thoại: (028) 7303.6348

Email: Lp@misontrans.com

Website: https://misontrans.com

Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Cơ Quan Hải Quan Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

Câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có một số vướng mắc hy vọng được Quý luật sư giải đáp như sau. Cuối năm 2016, doanh nghiệp của tôi lâm vào tình trạng khó khăn, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nên tôi quyết định chấm dứt hoạt động doanh nghiệp. Tôi đã tham khảo rất nhiều bài viết trên internet và đặc biệt tham khảo rất nhiều bài viết trên trang PHAMLAW về quy trình và thủ tục thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên về các công đoạn thực hiện thì tôi thấy có sự khác nhau giữa các bài viết. Cụ thể là có những bài viết về thủ tục giải thể doanh nghiệp chỉ có hai công đoạn đó là thực hiện công việc tại Chi cục thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng bên cạnh đó có những bài viết thì thủ tục này lại bao gồm ba công đoạn, đó là thực hiện công việc Chi cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thêm đó là cả làm việc với cơ quan Hải quan. Vậy luật sư cho tôi hỏi khi nào thì phải thực hiện công việc với cơ quan Hải quan, khi nào thì chỉ cần thực hiện công việc tại hai Cơ quan Nhà nước còn lại, và làm thế nào để tôi biết được doanh nghiệp mình có phải thực hiện công việc tại cơ quan Hải quan hay không? Và xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu nộp ở đâu nếu bắt buộc phải tiến hành? Kính mong được Quý luật sư giải đáp. (Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính của PHAMLAW) Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Khi tiến hành thủ tục giải thể, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải thực hiện đủ các hoạt động trên mới có thể được Nhà nước công nhận sự giải thể. Vậy tại sao lại có bài viết đề cập đến công việc tại Cơ quan Hải quan?

Về thủ tục giải thể, thông thường sẽ được thực hiện qua các giai đoạn như: thực hiện việc công bố giải thể trên sở kế hoạch đầu tư (bước đầu tiên); thực hiện việc quyết toán thuế(quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo quý, và lên báo cáo tài chính năm…để khóa được mã số thuế; làm thủ tục hủy con dấu và thủ tục giải thể trên sở kế hoạch đầu tư….)

Đầu tiên, không phải doanh nghiệp nào cũng phải tiến hành công việc với Cơ quan Hải quan khi tiến hành thủ tục giải thể. Công việc với cơ quan Hải quan chỉ phải thực hiện khi doanh nghiệp của Quý khách có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đều phải thực hiện hoạt động kinh doanh dưới sự quản lý, điều chỉnh của Cơ quan Hải quan. Vì vậy, khi doanh nghiệp có mong muốn được giải thể thì phải có sự xác nhận không nợ thuế của Cơ quan Hải quan.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ được Nhà nước cho phép giải thể khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ về thuế. Đây là lý do các doanh nghiệp đều phải hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế của mình để có được sự xác nhận của các cơ quan quản lý. Như các bài tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp của PHAMLAW đã đề cập đến thì công việc thực hiện tại Chi cục thuế nhằm mục đích xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp. Chi cục thuế sau khi nhận được hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp. Do vậy, đối với những doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì cần phải có xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan. Chỉ khi nhận được văn bản xác nhận trên của Tổng cục Hải quan thì Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có thể xác nhận được việc doanh nghiệp không nợ thuế xuất nhập khẩu. Lúc này, nếu Chi cục thuế sau khi tiến hành kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế thì Chi cục thuế sẽ tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho doanh nghiệp.

Công văn xin xác nhận không nợ thuế;

Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).

Đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì phải thực hiện công việc tại Tổng Cục Hải quan trước tiên. Sau khi có văn bản xác nhận việc không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp mới có thể tiến hành xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế. Để nhận được văn bản xác nhận này, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, văn bản được quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 71 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:

Trường hợp không xác nhận, Tổng cục Hải quan phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận;

Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Tổng cục hải quan sẽ trao văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ các thành phần trên, Cơ quan Hải quan sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:

Thời hạn của thủ tục xác nhận tại Cơ quan Hải quan là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nhận được văn bản xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp nộp văn bản này tới Chi cục thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để được chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.

Như vậy, nếu Doanh nghiệp của Quý khách có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì phải tiến hành thủ tục tại Cơ quan Hải quan rồi mới có thể thực hiện công việc tại Chi cục thuế. Tuy nhiên một điều cần lưu ý, đó là trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp ủy quyền cho các đơn vị làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Có một số trường hợp các đơn vị này sử dụng điều lệ mẫu nên đã đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu dù doanh nghiệp không có nhu cầu này. Hơn nữa, hiện nay trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cũng như trên Cổng thông tin đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng không thể hiện hoạt động xuất nhập khẩu, chính vì vậy dẫn đến tình trạng chủ doanh nghiệp/người đại diện theo pháp luật không biết doanh nghiệp mình đã đăng ký hoạt động này. Những doanh nghiệp này khi tiến hành thủ tục giải thể đã không thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan Hải quan, khiến cho Chị cục thuế không thể tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế được. Rơi vào tình trạng này khiến các doanh nghiệp rất mất thời gian và công sức khi phải tiến hành công việc lại từ đầu. Vì thế khi thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người đại diện theo pháp luật phải chú ý điều này.

Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Nộp Thuế Xuất Nhập Khẩu

Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu được quy định tại Khoản 71 Điều 1 Nghị định 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

a) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

b) Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c) Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để giải thể, chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế, thì kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.

5.10

Hồ sơ Công ty gửi kèm

Nhập danh sách hồ sơ đính kèm:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

(2) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế

(3) Giấy ủy quyền đối với trường hợp Công ty có người được ủy quyền đại diện theo pháp luật

(trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty)

5.11

Xác nhận của Công ty/cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nhập tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Công ty/thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản…. Điều…Thông tư số…… ngày…….. của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền………………………………………………

Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty ……../ Chi nhánh Công ty …………, mã số thuế (hồ sơ kèm theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ………………………….. (ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác …………………………………………………………………………………….. ).

Ghi chú:

Hồ sơ Công ty gửi kèm:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;

– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xác Nhận Không Nợ Thuế Hải Quan (Xuất Nhập Khẩu) Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!