Đề Xuất 12/2022 # Vướng Mắc Về Thời Hạn Mở Phiên Họp Xét Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Vướng Mắc Về Thời Hạn Mở Phiên Họp Xét Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Vướng Mắc Về Thời Hạn Mở Phiên Họp Xét Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thứ sáu – 22/01/2021 13:48

Như đã biết, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Người được hưởng án treo phải trải qua thời gian thử thách mà Tòa án ấn định. Trong khoảng thời gian này, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, họ sẽ được xét rút ngắn thời gian thử thách.

Tuy nhiên, kể từ khi Luật thi hành án hình sự (Luật THAHS) năm 2019 có hiệu lực (01/01/2020), lại phát sinh vấn đề bất cập, dẫn đến chưa thống nhất trong cách áp dụng pháp luật khi thực hiện công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Cụ thể, trong phạm vi bài viết này, sẽ tập trung phân tích bất cập của quy định về “thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo”.

Có thể nói, trước khi Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực, việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo (nói chung) được thực hiện chủ yếu dựa trên các quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo (Thông tư liên tịch số 08/2012) và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo (Nghị quyết số 02/2018). Các văn bản này quy định thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, như sau:

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 08/2012 quy định: “Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo làm việc phải thành lập Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp. Thời hạn mở phiên họp không vượt quá mười lăm ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo”.

Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 02/2018 cũng quy định như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo làm việc phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp cần phải bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong trường hợp này, thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc ý kiến bằng văn bản về vấn đề cần làm rõ thêm”.

Như vậy, theo 02 quy định trên, thì “thời hạn mở phiên họp là không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo”. Tuy nhiên, đến Luật THAHS năm 2019, thì thời hạn mở phiên họp rút ngắn thời gian thử thách của án treo, (quy định tại khoản 4 Điều 90) chỉ còn 07 ngày, cụ thể: “… 4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung”.

Chính vì không có sự thống nhất giữa các quy định, dẫn đến trên thực tế, việc áp dụng thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo còn mang tính tùy nghi, chưa đồng bộ, do cách hiểu và nhận thức về áp dụng pháp luật không giống nhau, có nơi áp dụng theo Nghị quyết 02/2018 và Thông tư liên tịch 08/2012 là 15 ngày, có nơi áp dụng theo Luật THAHS năm 2019 là 07 ngày.

Tuy nhiên, xét về thời điểm ban hành, hướng dẫn thi hành và giá trị pháp lý, người viết cho rằng, hiện tại, cần nên áp dụng quy định của Luật THAHS năm 2019 về thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là 07 ngày, bởi lẽ:

Nghị quyết số 02/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về án treo. Đây là thời điểm mà Luật THAHS năm 2010 vẫn đang có hiệu lực thi hành. Và theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật THAHS năm 2010, thì thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo vẫn là 15 ngày. Như vậy, hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2018 (và kể cả của Thông tư liên tịch số 08/2012) là hoàn toàn phù hợp với Luật THAHS năm 2010. Hay nói cách khác, Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012 quy định thời hạn mở phiên họp là 15 ngày nhằm tránh sự chồng chéo với Luật THAHS năm 2010, để việc áp dụng trên thực tế được thống nhất.

Nhưng đến Luật THAHS năm 2019, thời hạn mở phiên họp chỉ là 07 ngày, thì lúc này, quy định của Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012 sẽ không còn phù hợp nữa (bởi nó ra đời trước khi Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực). Mặt khác, theo khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Xét về giá trị pháp lý, rõ ràng, Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012.

Do đó, trong thời gian tới, đối với quy định về “thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo” thì nên áp dụng Luật THAHS năm 2019 để thực hiện. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, xét thấy các cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP và Thông tư liên tịch số 08/2012 theo hướng quy định của Luật THAHS năm 2019.

Người Bị Án Treo Có Thể Được Rút Ngắn Thời Hạn Thử Thách / 2023

    Hỏi: Theo quy định của pháp luật thì người bị án treo có thể được rút ngắn thời hạn thử thách hay không?

    Trả lời: Người bị án treo có thể được rút ngắn thời hạn thử thách là một điểm mới được quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Luật cũ chỉ nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. 

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (sửa đổi)

    Việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, tại Điều 89, Luật này quy định:Người được hưởng án treo được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau đây: (a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách; (b) Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật này; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.Trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 87 của Luật này và bị Tòa án quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù.

Phương Anh

Quyết Định Giải Quyết Đề Nghị Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Có Các Nội Dung Nào? / 2023

Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Thu, cán bộ phụ nữ, tôi được biết Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết về hưỡng dẫn áp dụng án treo. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (có hiệu lực từ 1/7/2018), cụ thể như sau:

– Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Tên Tòa án ra quyết định;

– Thành phần của Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; Thư ký phiên họp;

– Họ tên, nơi cư trú hoặc nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác của người được đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

– Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

– Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Trường hợp Tòa án quyết định không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Bên cạnh có, Nghị quyết cũng quy định thêm:

– Việc gửi quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

– Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có thể bị Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Việc phúc thẩm quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo được thực hiện theo thủ tục phúc thẩm quyết định theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định giải quyết kháng nghị đối với quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thực hiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

– Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Trân trọng!

Một Số Quy Định Mới Về Trình Tự, Thủ Tục Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023

Nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020) có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất: Quy định người được hưởngán treo có thể được rút hết thời gian thử thách:

Luật thi hành án hình sự năm 2010 chỉ nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. Về điều kiện, trình tự thủ tục, thời hạn xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Theo đó, người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện:Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo; Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án; được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.Người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ một tháng đến một năm. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

Các quy định về điều kiện, thủ tục nêu trên đã được quy định cụ thể tại Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Ngoài ra, khoản 2 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 còn quy định bổ sung về việc: Nếu thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Đây là quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Hội đồng phiên họp xét đối với người được hưởng án treo có thời gian còn lại chưa đến 01 tháng và có lợi cho người được hưởng án treo.

Thứ hai: Bổ sung quy địnhnếu người được rút ngắn thời gian thử thách vi phạm nghĩa vụ thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Khoản 4 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 87 của Luật này và bị Tòa án quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Đây là quy định mới bảo đảm cho người được hưởng án treo sau khi được rút ngắn thời gian thử thách tiếp tục phải có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu  không vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

Thứ ba: Thay đổi về thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và thời hạn mở phiên họp:

Điều 6 Thông tư liên tịch 08 và Điều 9Nghị quyết số 02quy định:Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện…Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo… và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Khoản 4 Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định:Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện…thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, Luật thi hành án hình sự năm2019 đã quy định mới rút ngắn thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp và thời hạn mở phiên họpso với các quy định tạiThông tư liên tịch 08 và Nghị quyết số 02. Việc quy định như trên là phù hợp, bảo đảm nhanh chóng việc mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, tạo niềm tin, động lực cho những người được hưởng án treo tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nghĩa vụ của mình.

Vấn đề đặt ra là Thông tư liên tịch số 08 ngày 14/8/2012 của liên ngành Trung ương và Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần sớm được sửa đổi các quy định nêu trên để phù hợp với các quy định của Luật thi hành án hình sự năm2019, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất./.

Trần Lệ Toàn- VKSND huyện Yên Thế

Bạn đang đọc nội dung bài viết Vướng Mắc Về Thời Hạn Mở Phiên Họp Xét Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!