Đề Xuất 1/2023 # Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. # Top 3 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá bài::  

Thank you for your feedback!

Các Văn Bản Mới Nhất Về Thuế Gtgt 2022

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ GTGT 2018

1. Các văn bản Luật về thuế GTGT năm 2018.

Ngày hiệu lực

31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12

26/11/2014

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi 31/2013/QH13:

+ Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8

+ Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

06/04/2016

Từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3 hiệu lực từ ngày 01/09/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

+ Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

+ Điềm g khoản 1 Điều 8.

+ Khoản 1, 2 Điều 13.

2. Các Nghị định về Thuế GTGT 2018.

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

13/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

+ Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của Điều 9

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều

– NĐ 209/2013/NĐ-CP:

+ Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

+ Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

+ Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6

+ Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

+ Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

+ Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

– Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2016)

Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2015/NĐ-CP

+ Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3

+ Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3

+ Điểm đ khoản 1 Điều 6

+ Điều 10

146/2017/NĐ-CP

3. Các thông tư mới nhất về thuế GTGT 2018.

30/05/2014

01/07/2014

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

134/2014/TT-BTC

12/09/2014

27/10/2014

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

+ Điểm a khoản 8 Điều 4

+ Đhoản 3 Điều 14

+ Điểm c Khoản 3 Điều 15

Và một số điều tại các NĐ về thuế

27/02/2015

01/01/2015

– Hướng dẫn NĐ 12/2015/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 4

+ Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4

+ Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

+ Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 14

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 15

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

130/2016/TT-BTC

12/08/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 18

Và một số điều của Luật quản lý thuế.

28/10/2016

15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC)

31/2017/TT-BTC

18/04/2017

02/06/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2016/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20

93/2017/TT0-BTC

19/09/2017

05/11/2017

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

25/2018/TT-BTC

Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt

Đánh giá bài::  

Thank you for your feedback!

Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2015 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Ngày hợp nhất: 17/06/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNGT

Phạm vi điều chỉnh:

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng.

Văn bản này hợp nhất từ những văn bản sau:

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

– Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

[message-box type=” message-box no-icon blue” title=”Các văn bản hợp nhất bạn cần biết” class=””]

– Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNCN – Văn bản hợp nhất một số điều của Luật quản lý thuế – Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNDN [/message-box]

Đánh giá nội dung bài viết

Bạn đang đọc nội dung bài viết Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Gtgt. trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!