Đề Xuất 11/2022 # Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt / 2023 # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt / 2023 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá bài::  

Thank you for your feedback!

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Thuế Tndn / 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được hiểu là một sắc thuế thuộc loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của một tổ chức, một pháp nhân. Việc nắm được các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định đóng thuế của mình

Tổng hợp văn bản quy phạm phát luật về thuế TNDN

– Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008;

– Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008;

– Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13;

– Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

– Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ;

– Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP;

– Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC;

– Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định;

– Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 4 /2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của ộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

– Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

– Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

– Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành để nắm bắt được tất cả kiến thức cần thiết của một người kế toán trong thực tế

Văn Bản Pháp Quy Về Thuế – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp / 2023

STT MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ HIỆN HÀNH

1 Quản lý thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính TT156_2013

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 16, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 28 TT119_2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 23, Điều 31 TT151_2014

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 13, Điều 20, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 40, Điều 54, Điều 58 TT26_2015

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều 33, Điều 53 TT92_2015

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 34 TT130_2016

2 Thuế môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/1/2016 của Bộ Tài chính TT302_2016

3 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính TT219_2013

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 TT119_2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 14, Điều 15 TT151_2014

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18 TT26_2015

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 9, Điều 18 TT130_2016

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 TT193_2015

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi,bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 TT173_2016

Nghị định 146/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ND146_2017

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính TT78_2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 19 TT119_2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 18, Điều 20, Điều 23 TT151_2014

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 23 TT96_2015

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 bổ sung Điều 18 TT130_2016

5 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 TT111_2013

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 1 TT119_2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 26, Điều 30 TT151_2014

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 16, Điều 25 TT92_2015

6 Hóa đơn, chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính TT39_2014

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 16, Điều 27 TT119_2014

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 16, điểm 2.4 Phụ lục 4 TT26_2015

7 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính TT195_2015

Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8 TT130_2016

Thông thư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 TT20_2017

8 Thuế nhà thầu

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính TT103_2014

Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về Thuế Ttđb / 2023

Văn bản pháp luật hiện hành về thuế TTĐB ​

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;​

Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;​

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;​

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của​

Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐ và Luật Quản lý thuế;​

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;​

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;​

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1//7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 106/2016/QH13;​

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 195/2015/TT- TC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Thông tư số 130/2016/TT- TC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

Thông tư 20/2017/TT- TC ngày 6/3/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư Thông tư số 195/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC;

Thông tư số 156/2013/TT- TC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Thông tư số 119/2014/TT- TC ngày 2 /8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn về thuế và quản lý thuế;

Thông tư số 151/2014/TT- TC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ;

Thông tư số 26/2015/TT- TC ngày 27/2/201 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/201 /NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 201 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT- TC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Văn Bản Pháp Quy Về Thuế Bvmt / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!