Đề Xuất 11/2022 # Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 / 2023 # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 / 2023 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

    Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, sáng 21/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

    Trình bày đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2019, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với một pháp lệnh.

    Trong năm 2020, theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 của Quốc hội, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 16 dự án luật. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang đề nghị điều chỉnh Chương trình, nếu được chấp thuận thì trong năm 2020, Chính phủ sẽ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 24 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Quang cảnh Phiên họp

    Trình bày Báo cáo thẩm tra đề nghị, kiến nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại diện Ủy ban Pháp luật nêu, trong năm 2019, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết.

    Theo Chương trình đã được quyết định, tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10/2019) và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình năm 2021; đồng thời, cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác.

    Tính đến hết tháng 3/2020, có 9/10 dự án luật trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; một dự án còn lại sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2020. Đối với 7 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, có 2 dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, một dự án được Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình; 3 dự án dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2020; một dự án còn lại chưa có dự kiến đưa vào Chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    Về chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ việc bổ sung vào Chương trình năm 2020 (Kỳ họp thứ Mười) đối với 2 dự án luật, một dự thảo nghị quyết của Quốc hội và một pháp lệnh. Tán thành bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10/2020); đưa ra khỏi Chương trình năm 2020 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; lùi thời gian trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khoá XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2021). Như vậy, sau khi điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra như trên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 là, tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5/2020), trình Quốc hội: thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật (không bao gồm dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh được đề nghị rút ra khỏi Chương trình theo ý kiến của Ủy ban Về các vấn đề xã hội). Tại Kỳ họp thứ Mười (tháng 10/2020), trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 4 dự án luật (trong đó một dự án luật đã có trong Chương trình và 3 dự án luật mới được bổ sung). Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một dự án pháp lệnh (tháng 8/2020) và một dự thảo nghị quyết.

    Căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2021 và các năm tiếp theo, trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ; đó là đưa 7 dự án luật vào Chương trình năm 2021, trong đó có 2 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười, thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV (tháng 3/2021); 5 dự án luật cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021); tán thành với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc bố trí thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại Kỳ họp thứ Mười một (tháng 3/2021). Tán thành với Ủy ban Về các vấn đề xã hội việc bố trí thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV (tháng 3/2021) sau khi đã được Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười; trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2021), thông qua tại Kỳ họp thứ Ba (muộn hơn một kỳ so với Chính phủ đề nghị).

    Như vậy, dự kiến Chương trình năm 2021 cụ thể như sau: Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khoá XIV (tháng 3/2021): thông qua 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Mười; không cho ý kiến dự án nào. Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khoá XV (tháng 7/2021) thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 theo quy trình tại một kỳ họp; không cho ý kiến về dự án nào. Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV (tháng 10/2021) cho ý kiến 6 dự án luật.

                                                                                            Vũ Khuyên

Nghị Quyết 78/2019/Qh14 Về Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022, Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 Do Quốc Hội Ban Hành / 2023

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Sau khi xem xét Tờ trình số 386/TTr-UBTVQH14 ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Báo cáo số 409/BC-UBTVQH14 ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8);

d) Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên họp tháng 12/2019).

2. Điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9);

b) Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10).

3. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

1. Kỳ họp thứ 9:

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Luật Thanh niên (sửa đổi);

3. Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

4. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

9. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

2. Luật Biên phòng Việt Nam;

3. Luật Thỏa thuận quốc tế;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

2. Kỳ họp thứ 10:

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

2. Luật Biên phòng Việt Nam;

3. Luật Thỏa thuận quốc tế;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

2. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính pháp lý, chính xác, đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo, kỹ thuật lập pháp rõ ràng, từ ngữ trong sáng; không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

4. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra; phát huy trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban, tập thể Hội đồng Dân tộc, Ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản đó sau khi được thông qua, trong đó có nhiệm vụ giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

6. Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương chuẩn bị các dự án luật để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch đã đề ra, sớm xem xét, đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020.

7. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những văn bản quy phạm pháp luật khác có vướng mắc, bất cập để kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền bảo đảm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Báo Cáo Giải Trình Dự Luật Việc Làm / 2023

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật việc làm.

Các ý kiến tại buổi làm việc cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật việc làm; đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh lý một số nội dung về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm; chính sách bảo hiểm thất nghiệp…

Đảm bảo công bằng trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề

Về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc chuyển nội dung này từ chương IX của Luật dạy nghề sang dự án Luật việc làm.

Có ý kiến đề nghị, dự án Luật không giao cho các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, hội nghề nghiệp tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề vì dễ xảy ra tình trạng lợi dụng, không chính xác trong đánh giá, gây lãng phí.

Tuy nhiên, không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Văn Pha (Nam Định) cho rằng, các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp vốn là lực lượng đông đảo trong xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước thời gian qua.

Trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên đã có hàng vạn công nhân được các cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đào tạo; hàng triệu nông dân được các cơ sở của Hội Nông dân dạy nghề… Vì vậy, các đối tượng này hoàn toàn có khả năng tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, đại biểu Nguyễn Văn Pha khẳng định.

Đại biểu Lê Trọng Sang (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng để đảm bảo tính khả thi và trách nhiệm quản lý nhà nước, Chính phủ cần quy hoạch mạng lưới tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, quy định cụ thể các điều kiện thành lập, thủ tục cấp phép cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

Đại biểu cũng cho rằng, việc quy hoạch, đánh giá cấp chứng chỉ nghề quốc gia nên giao cho cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện. Điều này, vừa nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, vừa nắm chắc hơn nhu cầu của người lao động, từ đó quy hoạch mạng lưới sẽ đảm bảo tính khả thi.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Ninh Bình) cho rằng, dự án Luật cần bổ sung quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề được tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Thực tế cho thấy, trong xã hội, có rất nhiều nghệ nhân giỏi về kỹ năng nghề, nhưng chưa có chứng chỉ nghề, nên không thể tham gia đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ tại các trung tâm đào tạo nghề.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ, việc làm

Xung quanh vấn đề tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, đại biểu Lê Trọng Sang (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, dự án Luật nên quy định quyền thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các tổ chức chính trị- xã hội quy định.

Bởi lẽ, trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngắn hay dài hạn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thể thiếu các chỉ tiêu về lao động, việc làm. Nếu quản lý theo ngành dọc, sẽ gây khó khăn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội. Việc tỉnh, thành phố quản lý Trung tâm dịch vụ việc làm như hiện nay có nhiều thuận lợi giúp cung và cầu lao động được giải quyết nhanh chóng, kịp thời; tạo sự ổn định trong giải quyết việc làm cho người lao động…

Cũng góp ý về vấn đề tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Ninh Bình) cho rằng, dự án Luật cần đảm bảo sự bình đẳng về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập và Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị-xã hội thành lập. Bởi, dịch vụ việc làm là một yếu tố quan trọng trong phát triển thị trường lao động, cùng với Nhà nước phải khuyến khích các tổ chức cùng tham gia hoạt động này một cách bình đẳng trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm .

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đại biểu Trần Thị Thu Phương (Bắc Kan) cho rằng với 19 điều quy định các nguyên tắc, đối tượng, chế độ bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong dự án Luật, đã đảm bảo căn cứ pháp lý cho việc tham gia đào tạo, chi trả và bảo toàn cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa có quy định hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi chờ nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành.

Điểm c, Khoản 1, Điều 44 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 50 lại quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là đã thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Quy định như trên là chưa hợp lý, bởi những lao động đã đóng góp bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng bị mất việc làm thì không đủ điều kiện hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.

Đại biểu Thu Phương đề nghị ban soạn thảo xem xét quy định lại điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Cũng góp ý về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc chuyển nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật bảo hiểm xã hội sang Luật việc làm.

Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng không nên mở rộng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc khu vực không có quan hệ lao động vì chưa phù hợp với năng lực quản lý của các cơ quan, tổ chức trong thời điểm hiện nay, có thể dẫn tới mất cân đối Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Có ý kiến cho rằng viên chức là đối tượng rất ít khi bị thất nghiệp, do đó đề nghị không nên quy định viên chức phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc cần có chính sách để sau khi về hưu họ được hưởng một khoản trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi theo nguyên tắc đóng-hưởng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về các nội dung còn ý kiến khác nhau; kịp thời rà soát, sớm hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội xem xét./.

(Vietnam+)

Nghị Quyết Chương Trình Giám Sát Năm 2022 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội / 2023

Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các nội dung giám sát của năm 2020 gồm:

Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật (tại phiên họp tháng 5-2020).

Xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 (tại phiên họp tháng 10-2020).

Xem xét báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác do Quốc hội thành lập và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật (tại phiên họp tháng 9-2020).

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tại phiên họp tháng 4-2020.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3 và tháng 8-2020.

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” tại phiên họp tháng 9-2020.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám tại phiên họp tháng 5-2020, việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín tại phiên họp tháng 10-2020; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phiên họp tháng 10-2020.

Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có); xem xét Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có) tại phiên họp tháng 9-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Kiến Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!