Đề Xuất 1/2023 # Tuân Theo Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Tuân Theo Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tuân Theo Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tuân theo luật pháp.

Uphold the law.

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao công dân Nước Trời tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời?

Kingdom citizens live by what higher standard?

jw2019

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô tuân theo luật pháp của quốc gia mình sinh sống.

Christians obey the laws of the country they are in.

jw2019

Bắt chước Giê-su tức là tuân theo luật pháp này.

To imitate Jesus was to obey this law.

jw2019

Chính phủ phải tuân theo luật pháp.

The government must obey the law.

WikiMatrix

Trong khoảng 300 năm, họ không kiên định tuân theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.

For some 300 years, the nation did not consistently obey Jehovah’s laws.

jw2019

Ai tuân theo luật pháp phẫn nộ với chúng.

But those who observe the law are indignant with them.

jw2019

10. a) Người tín đồ đấng Christ phải tuân theo luật pháp nào?

10. (a) Christians are under what laws?

jw2019

Tuân theo luật pháp.

Obey the laws of the land.

jw2019

NGÀY NAY, việc tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời không mấy phổ thông.

OBEYING divine laws is not popular today.

jw2019

Các Phước Lành Được Căn Cứ vào Việc Tuân Theo Luật Pháp

Blessings Predicated upon Obedience to Law

LDS

Em biết điều đó là gì không?— Đó là tuân theo luật pháp của chính quyền.

Do you know what it is?— Obedience to the government’s laws.

jw2019

161 17 Bạn sẽ tuân theo luật pháp của ai trước nhất?

161 17 Whose Laws Will You Put First?

jw2019

Ngài cũng vui lòng chịu trách nhiệm về việc tuân theo luật pháp Đức Giê-hô-va.

He was also glad to be held accountable for compliance with Jehovah’s law.

jw2019

Việc tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời có khiến anh bị đói không?

Did his obedience to God’s law result in starvation?

jw2019

Tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời cũng là luật của con người.

Obey God’s law which is also man’s law.

WikiMatrix

A-đam chết chỉ vì ông đã không tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời.

Adam died only because he disobeyed God’s law.

jw2019

7 Người con nào có hiểu biết tuân theo luật pháp,

7 An understanding son observes the law,

jw2019

Có hàng triệu người rao giảng về Nước Trời tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời.

There are millions of Kingdom proclaimers who render obedience to God’s laws.

jw2019

Họ có quyền đòi hỏi dân chúng phải lương thiện, nộp thuế và tuân theo luật pháp.

They rightly require citizens to be honest, to pay taxes, and to uphold the law.

jw2019

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI muốn chúng ta tuân theo luật pháp nào?

WHAT LAWS does Jehovah God want us to obey?

jw2019

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ và tuân theo luật pháp.

Please make sure you understand and follow the law.

support.google

Vậy chính Đức Chúa Trời nói chúng ta phải tuân theo luật pháp của chính quyền.—Rô-ma 13:1, 2.

So God is the one who says that we should obey the laws of the government. —Romans 13:1, 2.

jw2019

MỘT vị quan trẻ tuổi giàu có rất mộ đạo, tận tâm và tuân theo luật pháp.

THE rich young ruler was conscientious, law–abiding, and religious.

jw2019

Bạn sẽ tuân theo luật pháp của ai trước nhất?

Whose Laws Will You Put First?

jw2019

Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh

Vì thế, Luật pháp “bị hạn chế bởi sự yếu đuối của xác thịt”.

Hence, the Law was “weak through the flesh.”

jw2019

Tôi biết rằng nó trái lại luật pháp của Kenya.

I learned that it was against the law in Kenya.

ted2019

“… Nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình, theo luật pháp và hiệp với lẽ thật;

“… If he turn from his sin, and do that which is lawful and right;

LDS

Một bài học từ Luật Pháp

A Lesson From the Law

jw2019

Rõ ràng, Luật Pháp không chỉ là những lệnh cấm và điều khoản phức tạp.

Clearly, the Law was not just a complex set of commands and prohibitions.

jw2019

Đây là một bài học cho chúng ta, dù chúng ta không ở dưới Luật pháp Môi-se.

(Leviticus 19:33, 34; Deuteronomy 1:16; 10:12-19) This provides a lesson for us, even though we are not under the Law.

jw2019

Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin về giá.

Comply with local laws when submitting price information.

support.google

Người Pha-ri-si xem dân thường, những người không thông thạo Luật Pháp, là dân “đáng rủa”.

The Pharisees held that lowly people, who were not versed in the Law, were “accursed.”

jw2019

* Joseph Smith nhận được luật pháp của Giáo Hội bằng sự mặc khải, GLGƯ 42.

* Joseph Smith received the law of the Church by revelation, D&C 42.

LDS

Có nghĩa là “sự lặp lại các luật pháp” và là quyển sách thứ năm của Cựu Ước.

The fifth book of the Old Testament.

LDS

Ông hát: “Tôi yêu-mến luật–pháp Chúa biết bao!

He sang: “How I do love your law!

jw2019

Luật pháp Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên có công bằng không?

Was God’s Law to Israel Just and Fair?

jw2019

Đêm nay, ta là luật pháp.

Tonight, I am the law.

OpenSubtitles2018.v3

Lợi ích của luật pháp

The Benefits of Law

jw2019

Chúng ta sẽ thoát tội bởi luật pháp.

We still gotta sort out you and me, by the law.

OpenSubtitles2018.v3

Luật pháp và Nước Đức Chúa Trời (14-18)

The Law and God’s Kingdom (14-18)

jw2019

(Thi-thiên 36:9) Luật pháp của Đức Giê-hô-va qui định: “Ngươi sẽ lấy mạng thường mạng”.

(Psalm 36:9) Jehovah’s law has set the standard: “You must give soul for soul.”

jw2019

10 Yêu-mến luật–pháp của Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đến sự cứu-rỗi.

jw2019

Đó là một vùng đất nằm ngoài thẩm quyền luật pháp trên biên giới Pháp-Thụy Sĩ.

It’s an area outside legal jurisdiction on the Franco-Swiss border.

OpenSubtitles2018.v3

Qua thánh linh, Đức Giê-hô-va ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên.

Through his spirit, Jehovah gave Israel his Law, which preserved true worship and protected the Jews from spiritual, moral, and physical contamination.

jw2019

Tất cả họ khác nhau về ngôn ngữ, phong tục và luật pháp.

All these differ from each other in language, customs and laws.

WikiMatrix

“ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ CUỐI-CÙNG CỦA LUẬT–PHÁP”

“CHRIST IS THE END OF THE LAW”

jw2019

Chúng ta cần phải tôn trọng luật pháp, là các công dân xứng đáng.

We are to be law-abiding, worthy citizens.

LDS

Nó [nhà nước] đã tổ chức y tế, giáo dục, chính trị, luật pháp.

It was able — but only it was able — to organize health care, education, policing, justice.

ted2019

Hãy xem xét trường hợp của những người không vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời.

Consider the situation of those who have disregarded Jehovah’s laws.

jw2019

Khoa Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh

Và bất chấp những tiến bộ y khoa, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn đúng: Loài người tách khỏi Đức Chúa Trời—nguồn của sự sống—sẽ lâm bệnh, già và chết.

jw2019

Tamale là Trưởng khoa Luật và Pháp lý tại Đại học Makerere ở Kampala, Uganda, từ năm 2004 đến năm 2008.

Tamale was the dean of the Faculty of Law and Jurisprudence at Makerere University in Kampala, Uganda, from 2004 to 2008.

WikiMatrix

Đại học Marmara được chính thức thành lập năm 1982 khi Học viện Khoa học Istanbul Kinh tế và Thương mại được hợp nhất với một số trường học từ các lĩnh vực khác nhau của giáo dục đại học cung cấp cấp nghiên cứu trong y học khi, nha khoa, luật pháp, và mỹ thuật.

Marmara University was formally established in 1982, when the Istanbul Academy of Economic and Commercial Sciences was consolidated with several schools of higher education offering undergraduate-level study in medicine, dentistry, law, and fine arts.

WikiMatrix

Thứ nhất, có một lịch sử rất dài về mối ác cảm giữa khoa học và luật pháp trong luật học Mỹ.

First of all, there’s a long history of antipathy between science and the law in American jurisprudence.

QED

Giáo hội Công giáo trong nhiều thế kỷ là trung tâm của sự phát triển các giá trị, ý tưởng, khoa học, luật pháp và thể chế cấu thành nền văn minh phương Tây.

The Catholic Church was for centuries at the center of the development of the values, ideas, science, laws and institutions which constitute Western civilization.

WikiMatrix

Ngày nay các nhà khoa học biết rằng Luật Pháp Do Thái giúp làm tăng thêm sức khỏe.

Scientists now know that the Jewish Law code promoted good health.

jw2019

Staff Corps officers are specialists in fields that are themselves professional careers and not exclusive to the military, for example: medicine, science, law, and civil engineering.

WikiMatrix

Trong năm 1882, các trường đại học có khoa khoa học chính trị và kinh tế, pháp luật, và khoa học vật lý.

In 1882, the university had the department of political science and economics, law, and physical science.

WikiMatrix

Các giải thưởng khác của quỹ này bao gồm thuộc các lĩnh vực Vũ trụ học, Khoa học thần kinh, Luật pháp, và Quyền phụ nữ.

The Foundation’s other international prizes are in Cosmology, Neuroscience, Justice, and Women’s Rights.

WikiMatrix

Và rồi sự liên kết này… Sự liên kết hiếm có của người dân, cố vấn, nhà báo và nhà khoa học này… đã cùng mở ra sự thật qua việc sử dụng khoa học, pháp luật và sự tích cực.

ted2019

Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ thuê mướn 34.250 nhân viên tại 750 địa điểm trong đó có khoảng 10.050 lính cửu hỏa, 737 nhân viên thi hành luật pháp, và 500 khoa học gia.

The Forest Service employs 34,250 employees in 750 locations, including 10,050 firefighters, 737 law enforcement personnel, and 500 scientists.

WikiMatrix

Học sinh đã có ( và vẫn có ) các cơ hội để tìm hiểu văn học , lịch sử , triết học , pháp luật , khoa học , toán học , y học cũng như các môn ngoại ngữ .

Students had ( and still do have ) the opportunity to learn liter ature , history , philosophy , law , science , math , medicine and as well as other languages .

EVBNews

Luật pháp có phạm vi hẹp hơn so với các lý thuyết khoa học, có thể chứa một hoặc một số luật.

Laws are narrower in scope than scientific theories, which may contain one or several laws.

WikiMatrix

Sau đó, cuốn bách khoa này nhận xét: “Trung thành không chỉ là tôn trọng luật pháp…

Later, this same work observed: “To be loyal is to be much more than law-abiding. . . .

jw2019

Chỉ sau khi phát hiện ra vi khuẩn vào thế kỷ 19, khoa học mới theo kịp tiêu chuẩn trong Luật Pháp của Đức Chúa Trời.

Only after the discovery of bacteria in the 19th century did science begin to catch up with God’s Law.

jw2019

Robinson là một giảng viên cao cấp tại Đại học West Indies, Mona Campus ở Khoa Luật, nơi bà giảng về giới tính và pháp luật.

Robinson is a senior lecturer at the University of the West Indies, Mona Campus in the Faculty of Law, where she lectures on gender and the law.

WikiMatrix

Khoa học hiện đại cho biết phạm pháp hay tôn trọng luật pháp là bản chất của con người.

Modern science tells us that people are by nature law breakers or law abiders.

OpenSubtitles2018.v3

He oversaw the closure and privatisation of the Forensic Science Service and championed the Modern Slavery Bill.

WikiMatrix

Do đó, cuốn bách khoa nói rằng ‘di·a·theʹke cũ’ có nghĩa là luật pháp Môi-se, hoặc nhiều nhất là Ngũ thư.

Hence, it says, ‘the old di·a·theʹke’ stands for the Law of Moses, or at most, the Pentateuch.

jw2019

Thực vậy, bách khoa tự điển Encyclopaedia Judaica lưu ý rằng từ “luật pháp” trong tiếng Hê-bơ-rơ là toh·rahʹ, nghĩa là “sự giáo huấn”.

In fact, the Encyclopaedia Judaica notes that the Hebrew word for “law,” toh·rahʹ, means “instruction.”

jw2019

Theo truyền thống, cả cộng đồng luật pháp và y khoa đều xác định cái chết thông qua việc kết thúc vĩnh viễn các chức năng cơ thể nhất định trong cái chết lâm sàng, đặc biệt là hô hấp và nhịp tim.

Traditionally, both the legal and medical communities determined death through the permanent end of certain bodily functions in clinical death, especially respiration and heartbeat.

WikiMatrix

Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập của Luật khoa Tạp chí, một tạp chí trên mạng chuyên về pháp luật và nhân quyền, nơi Phạm Đoan Trang cũng là biên tập viên, viết trên Facebook của mình rằng cô “bị bắt về đồn Công an phường 7, quận 3.

Trinh Huu Long, the editor-in-chief of Luat khoa Tap chi, an online magazine that focuses on law and human rights and includes Pham Doan Trang as an editor, wrote on his Facebook page that she “was taken to the police headquarters of Ward 7, District 3, where she was beaten repeatedly during interrogation….

hrw.org

Cac nhà kinh tế học Chicago cũng đã tạo ảnh hưởng trí thức của mình trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là tiên phong trong lý thuyết lựa chọn công và luật và kinh tế học, đã dẫn đến những thay đổi mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu khoa học chính trị và pháp luật.

Chicago economists have also left their intellectual influence in other fields, notably in pioneering public choice theory and law and economics, which have led to revolutionary changes in the study of political science and law.

WikiMatrix

Akiyoshi Yamada, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, thành lập trường Luật Nihon, nay là khoa Luật, vào tháng 10 năm 1889.

Yamada Akiyoshi, the Minister of Justice, founded Nihon Law School, currently the Department of Law, in October 1889.

WikiMatrix

Cố Vấn Pháp Luật Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi là cố vấn pháp luật.

I’m a solicitor.

OpenSubtitles2018.v3

Vâng, tôi được nhận trách nhiệm Ban Cố Vấn pháp luật.

Yes, I’m in charge of the paralegal department.

OpenSubtitles2018.v3

Anh nghĩ Abruzzi cần tôi cố vấn pháp luật chắc?

OpenSubtitles2018.v3

Anh trai cô, Edwin, sau này trở thành Tổng cố vấn pháp luật.

Her brother, Edwin, later became Solicitor General.

WikiMatrix

Cô đưa tôi vào hội đồng cố vấn pháp luật vì sự liêm chính của tôi.

You brought me on as solicitor general because of my integrity.

OpenSubtitles2018.v3

Cuối năm 1953, Pindling gia nhập Đảng Tự do Tiến bộ (ĐTT) mới thành lập với tư cách là cố vấn pháp luật.

WikiMatrix

Khi Emlyn bị kết án là có tội, một cố vấn pháp luật yêu cầu Emlyn rút lại những lời tuyên bố của mình.

When Emlyn was found guilty, the solicitor-general proposed that he retract.

jw2019

Mỗi nước có luật pháp khác nhau, và hội thánh tín đồ đấng Christ không có trách nhiệm làm cố vấn pháp luật về vấn đề này.

jw2019

Gần 20 năm sau khi phục vụ truyền giáo ở Chile, Anh Cả Duncan trở lại Chile để phục vụ Giáo Hội với tư cách là cố vấn pháp luật cho Giáo Hội ở Nam Mỹ.

Nearly 20 years after serving a mission in Chile, Elder Duncan returned on a Church-service mission as associate international legal counsel for the Church in South America.

LDS

WikiMatrix

Vị Cố–vấn Pháp–luật tại Luân-đôn vào năm 1785 đã thốt: “Không ai có thể chẳng quan tâm đến nguy hại đe dọa bản thân và của cải mình khi đi ngoài đường ban đêm; không ai có thể chắc có được sự an ổn ngay khi nằm trên giường của mình”.

“Nobody could feel himself unapprehensive of danger to his person or property if he walked in the street after dark, nor could any man promise himself security in his bed,” bemoaned the solicitor general of London in 1785.

jw2019

Trong một bài viết trên báo Na Uy Dagens Næringsliv ngày 10 tháng 9 năm 2008, John Christian Elden, cố vấn pháp luật của Thon, thông báo rằng Olav Thon có ý định hiến tặng toàn bộ tài sản của mình thông qua việc thành lập một Quỹ ủy thác, tập trung vào các ngành khoa học y tế.

In an article in the Norwegian newspaper Dagens Næringsliv on 10 September 2008, Olav Thon’s solicitor, John Christian Elden, announced that Olav Thon intends to give away his entire fortune through the establishment of an independent foundation that focuses on the medical sciences.

WikiMatrix

De Souza tìm kiếm cố vấn pháp lý và thuê luật sư nổi tiếng Lynette Maharaj.

De Souza sought legal counsel, and hired prominent lawyers Lynette Maharaj.

WikiMatrix

Theo cố vấn luật pháp của đài BBC Clive Coleman, việc tố tụng nhằm đảm bảo rằng công chúng nhận thức rằng Internet cũng hoàn toàn có thể trở thành nội dung của các cuộc kiện tụng.

According to BBC legal correspondent Clive Coleman, the purpose of the prosecution was to ensure that the public was aware that Internet users were also subject to the law of contempt.

WikiMatrix

Anh bị truy tố mưa sát Luật sư cố vấn Quân Pháp.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta phải đảm bảo rằng các doanh nhân nữ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận mạng lưới và cố vấn, cũng như tiếp cận luật pháp bình đẳng.

We must ensure that women entrepreneurs have access to capital, access to networks and mentors, and access to equitable laws.

translations.state.gov

Ông là Tiến sĩ luật, Giáo sư, và là Cố vấn Nhà nước về Pháp lý của Liên bang Nga.

He is a Doctor of Law, Professor, and has a rank of the State Advisor on Justice of the Russian Federation.

WikiMatrix

18 Và để xét đoán dân của Ngài bằng chứng ngôn của những người công chính, và bằng sự trợ giúp của các vị cố vấn của người ấy, theo đúng luật pháp của vương quốc mà acác tiên tri của Thượng Đế đã ban ra.

18 And to judge his people by the testimony of the just, and by the assistance of his acounselors, according to the laws of the kingdom which are given by the bprophets of God.

LDS

Hội đồng Quốc gia tiền thân là Hội đồng Cố vấn Hoàng gia (Lodey Tshogdey), đã được đề cập đến trong luật pháp Bhutan vào năm 1953.

The National Council was preceded by the Royal Advisory Council (Lodey Tshogdey), mentioned in Bhutanese legislation as early as 1953.

WikiMatrix

Ở tuổi 20, ông bắt đầu học triết học và luật ở Đại học Ingolstadt, sau đó ông chuyển tới Augsburg để bắt đầu công việc luật sư, trở thành Cố vấn pháp lý cho hội đồng thành phố năm 1612.

WikiMatrix

Từ năm 1996 đến năm 1997, Reinsalu làm chuyên gia về luật công ở Bộ Tư pháp Estonia và là cố vấn của Tổng thống Estonia khi ấy từ năm 1996 đến năm 1998.

WikiMatrix

Bên cạnh vai trò truyền bá Phúc âm, họ còn là những nhà chiến lược quân sự, cố vấn về kinh tế và chính trị, người soạn thảo hiến pháp và luật pháp”.

jw2019

Là luật sư trưởng của Bộ Thương mại, Cameron Kerry là cố vấn pháp lý chủ yếu để các Bộ trưởng Thương mại và thứ ba xếp hạng nhân viên thư ký.

WikiMatrix

Bà có bằng cử nhân luật ở Pháp và Đức và lấy bằng tiến sĩ về luật châu Âu và trước đây từng là luật sư của công ty luật có uy tín Wessing & Berenberg-Gossler, sau đó là thẩm phán và là cố vấn pháp lý của chính phủ.

WikiMatrix

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tuân Theo Luật Pháp Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!