Đề Xuất 12/2022 # Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giải thể công ty là gì? Công ty sẽ giải thể trong những trường hợp nào?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Theo luật doanh nghiệp năm 2014 tại khoản 1 điều 201 quy định cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể như sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên để có thể hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp

Tùy vào việc giải thể doanh nghiệp là ý chí của doanh nghiệp hay do quyết định của cơ quan có thẩm quyền mà trình tự, thủ tục cũng có sự khác biệt.

Trong các trường giải thể quy định tại điểm a, b, c khoản 1 điều 201 luật doanh nghiệp năm 2014 thực hiện theo thủ tục sau:

Doanh nghiệp tổ chức họp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Trình tự giải thể doanh nghiệp

Thời gian hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp giải thể do ý chí của cơ quan nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo tình trạng của doanh nghiệp đồng thời ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án, doanh nghiệp phải tổ chức họp để quyết định giải thể. Thủ tục thanh toán các khoản nợ thực hiện như đối với trường hợp trên. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trình Tự Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023

TRÌNH TỰ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tôi có một doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả nên tôi muốn giải thể doanh nghiệp. Tôi hỏi về hồ sơ, thủ tục trình tự để giải thể được doanh nghiêp

Luật sư tư vấn:

Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định trên, nếu thuộc trường hợp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp thì tùy theo mô hình doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, Đại hội cổ đông ra quyết định giải thể. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trình tự đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu”.

Căn cứ quy định trên, khi giải thể doanh nghiệp tiến hành chốt thuế với cơ quan thuế, thanh toán các khoản nợ trong doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp gửi thông báo kèm theo Quyết định về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể kèm thông báo chốt thuế của cơ quan thuế, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023

Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Hồ Sơ Giải Thể Doanh Nghiệp, Quy Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp, Hãy Giải Thích 3 Cấp Độ Của Văn Hoá Doanh Nghiệp Và Cho Ví Dụ Làm Rõ, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Tờ Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Mẫu Thông Báo Về Việc Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Thích Điều 133 Luật Doanh Nghiệp, Giải Thích Điều 59 Luật Doanh Nghiệp, Bài Giải Chương 7 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Thích Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, Trình Bày Nội Dung Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp 2014 Về Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Hướng Dẫn Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Về Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp, Thủ Tục Hưởng ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp Qua Mạng, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp Tư Nhân, Hướng Dẫn Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Quy Trình Xin Rút Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Xử Lý Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2005, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký Thay Đổi Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2011, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2015, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Không Tuân Thủ Thuế Của Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2005, Thông Tư Hướng Dẫn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị Định Số 102 Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 43 Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp 2014, Hướng Dẫn Viết Quyết Định Trong Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký Doanh Nghiệp Qua Mạng Điện Tử, Xu Hướng Lựa Chọn Địa Điểm Của Các Doanh Nghiệp Trên Thế Giới, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2005, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp 2014, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký Thay Đổi Doanh Nghiệp Qua Mạng Điện Tử, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Sự Thành Công Của Hệ Thống Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp, Kinh Doanh Nông Nghiệp Tại Việt Nam – Định Hướng Tương Lai, Phân Tích Môi Trường Tổng Quát ảnh Hưởng Đén Doanh Nghiệp Việt Nam, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Ba Khái Niệm Hướng Nghiệp Và Gd Hướng Nghiệp Tư Vấn Hướng Nghiệp Khác Nhau Như Thế Nào, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Hãy Phân Tích Những ảnh Hưởng Của Môi Trường Tổng Quát Đến Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Việt Nam, Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế , Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế, Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế , Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế , Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế , Nghiên Cứu Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp: Trường Hợp Sinh Viên Khoa Kinh Tế , Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp Xã Hội Đại Học Cần, Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp Xã Hội Của Sinh Viên, Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp Xã Hội Của Sinh Viên , Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Khởi Sự Doanh Nghiệp Xã Hội Đại Học Cần, Phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh So Với Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Mẫu Giấy Thông Báo Về Việc Tạm Ngừng Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Doanh Nghiep Dang Ky Tai Phong Kinh Doanh Tren Dia Ban Tinh, Quản Lý Thuế Gtgt Đối Với Doanh Nghiẹp Ngoài Quốc Doanh, Phân Tích Xây Dựng Phương án Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phân Tích Những ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh So Với Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư ,

Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Giải Thể Doanh Nghiệp, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Hồ Sơ Giải Thể Doanh Nghiệp, Quy Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp, Hãy Giải Thích 3 Cấp Độ Của Văn Hoá Doanh Nghiệp Và Cho Ví Dụ Làm Rõ, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Doanh Nghiệp, Mẫu Tờ Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Mẫu Thông Báo Về Việc Giải Thể Doanh Nghiệp, Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Thích Điều 133 Luật Doanh Nghiệp, Giải Thích Điều 59 Luật Doanh Nghiệp, Bài Giải Chương 7 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Thích Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, Trình Bày Nội Dung Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp 2014 Về Các Loại Hình Doanh Nghiệp, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Hướng Dẫn Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Về Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp, Thủ Tục Hưởng ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp Qua Mạng, Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp Tư Nhân, Hướng Dẫn Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Quy Trình Xin Rút Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Xử Lý Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Doanh Nghiệp, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2005, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Mẫu Phiếu Doanh Nghiệp Cung Cấp Bổ Sung Thông Tin Về Hồ Sơ Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp,

Trình Tự, Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp 2022 / 2023

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2019 phải tuân thủ đúng theo trình tự pháp luật quy định tại Luật Phá sản 2014.

Bước 1: Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể do một trong các đối tượng sau nộp:

– Người lao động, đại diện công đoàn;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp 2019

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn và xử lý như sau:

– Trường hợp đơn hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

– Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

– Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

– Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc người nộp đơn rút đơn…

Đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản và nộp đủ lệ phí hoặc thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, Tòa án ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Phải xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản.

Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được coi là tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng sẽ bị hoãn.

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết trong đó có một trong các kết luận sau:

– Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;

– Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Chủ doanh nghiệp phá sản bị hạn chế đảm nhiệm chức vụ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!