Đề Xuất 3/2023 # Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “Nhịp Cầu” Ý Đảng # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “Nhịp Cầu” Ý Đảng # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “Nhịp Cầu” Ý Đảng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Triển khai thực hiện tốt các Quyết định 217 và 218 sẽ góp phần làm bền chặt “nhịp cầu” ý Đảng – lòng dân.

Các quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khoá XI), về MTTQ, các đoàn thể, nhân dân giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền là “chìa khoá” để mở rộng cánh cửa dân chủ.

Quyết định 217 và 218 là hai trong những quyết định quan trọng của TW Đảng nhằm hoàn thiện hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đề cao tính dân chủ. Đặc biệt, việc giám sát và phản biện xã hội nếu được thực hiện tốt qua kênh nhân dân – một kênh lớn với đầy đủ mọi thành phần, tiếng nói, ý kiến, nguyện vọng… sẽ là tiền đề để Đảng đến gần hơn với quần chúng nhân dân, được nhân dân tin yêu, “nhịp cầu” ý Đảng – lòng dân sẽ ngày càng bền chặt.

Quyết định 217- QĐ/TW “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” được Bộ Chính trị ban hành ngày 12.12.2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế này, MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

Đối với hoạt động về phản biện xã hội, đối tượng và nội dung phản biện cũng như phạm vi, phương pháp, quyền và trách nhiệm trong phản biện xã hội của Quyết định 217- QĐ/TW.

Quyết định số 218-QĐ/TW, ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã qui định rõ mục đích, nguyên tắc, phạm vi, chủ thể góp ý, đối tượng, nội dung, phương pháp, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.

Cũng như tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhằm thống nhất về nhận thức, nắm vững những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp phải đảm bảo tính thiết thực, đúng thực tế, có tác động tốt với đời sống chính trị, xã hội và nhân dân.

Ban Dân vận Thành uỷ được Ban Thường vụ Thành Vũng Tàu uỷ giao trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện các quyết định này. Ban đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phối hợp với cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền… Ban Dân vận chịu trách nhiệm chính trong công tác vận động và tuyên truyền việc thực hiện hai quyết định nêu trên; đồng thời cùng Uỷ ban MTTQ thành phố Vũng Tàu làm việc thường xuyên, định kỳ lựa chọn các vấn đề cụ thể để triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết.

Các quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị được ban hành là một việc làm thiết thực nhằm cụ thể hoá vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ hai quyết định trên, Uỷ ban MTTQ thành phố và các đoàn thể của thành phố sẽ có cơ sở để làm tốt hơn nữa những chức năng, nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác quan trọng trên.

Ngay từ khi hai quyết định này được ban hành, Uỷ ban MTTQ thành phố là đơn vị đầu tiên nhận được chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ và Ban Dân vận Thành uỷ về việc nắm bắt nội dung, ý nghĩa và triển khai thực hiện hai quyết định này. Uỷ ban MTTQ thành phố đã khẩn trương tổ chức quán triệt các quyết định này đến toàn thể cán bộ mặt trận các cấp và phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho Thành uỷ phương thức tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định trong cả hệ thống chính trị của thành phố. Việc triển khai thực hiện hai quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận thành phố.

Việc thực hiện các quy định này sẽ phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đây cũng là hành động tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung của hai Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và nhanh chóng triển khai đến tất cả các UBMTTQ, đoàn thể phường xã và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuỳ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, Thành ủy sẽ chủ động lên nhiều phương án cụ thể để đảm bảo tất cả cán bộ và nhân dân đều nắm rõ nội dung, ý nghĩa cơ bản của hai Quyết định quan trọng này.

Kết Quả Triển Khai Quyết Định 217, 218

Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn huyện Như Xuân

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng nên ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện xây dựng kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt để triển khai thực hiện.

Nếu như trước đây, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế do chưa có văn bản nào quy định cụ thể. Từ khi thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thì việc giám sát và phản biện xã hội trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội như: Việc tổ chức cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.Trong năm 5 đã đóng góp trên 1.300 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, gần 900 lượt ý kiến đóng góp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; 3.015 ý kiến tham gia các dự thảo luật như: Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Huyện ủy cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã huyện triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức. Trong đó, tập trung góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức;… việc góp ý thông qua hình thức góp ý trực tiếp vào văn bản hoặc qua các buổi tọa đàm, tiếp xúc cử tri. Xác định một trong những nội dung quan trọng của việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 5 MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức 256 hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri trong huyện; tổ chức 177 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Kết quả đã có 367 lượt ý kiến của cử tri tham gia; năm 2017 có 16/18 xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân dân, có 1.157 người tham dự với 220 ý kiến, trong đó có 188 ý kiến được giải quyết trực tiếp tại hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong thời gian tới, huyện Như Xuân xác định triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đoàn Đức Lưu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

<

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Các Quyết Định Số 217, 218

Ngày 29/11/2018, Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Ngày 29/11/2018, Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng Chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

   

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương;  Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn Hà Nội. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã có Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4/3/2014 để tổ chức thực hiện. Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô… Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng, Huyện ủy Chương Mỹ, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Hà Nội nêu bật những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW. Các địa phương, đơn vị cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công  chức, viên chức về nội dung các quyết định nêu trên còn hạn chế; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm; công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên…

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị  số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phương Thủy

Admin NHNN

Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218

Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg Của Tr, Bao Cáo Thực Hiện Quyết Định 99 Về Đẩy Lùi Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoa, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng , Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2017 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Quy Đinh So 104 Ngay 06/2/2017 Của Quan Uy Trung Uong Quy Đinh Mot So Van De Co Ban Ve Thúc Hiện Ngh, Quy Định Số 104 Ngày 16/2/2017 Của Quân ủy Trung ương Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Ngu, Bộ Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng , Quy Định Số 08 – QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng ,

Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 217 218, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Quyet Dinh 62, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 217, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 945, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quyết Định 99, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 60, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 99 QĐ Tw, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 800/qĐ-ttg, Quyet Dinh Bcd Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyet Dinh Thuc Hien Qcdccs Xa, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 46-qĐ/tw, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo 3 Năm Thực Hiện Quyết Định 2348, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 51/2012/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 447/ubdt, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 12/2013, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 68/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 1980, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 22/2013/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 80/2005/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 85/2010/qĐ-ttg, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 24/2016, Thông Tư 04 Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định 755, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyet Dinh 07 Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 24/2016/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Quyet Dinh 07 Cua Ban Thuong Vu Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Quyet Dinh Kien Toan Ban Chi Dao Thuc Hien Qcdccs Xa, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Triển Khai Thực Hiện Tốt Các Quyết Định 217 Và 218 Sẽ Góp Phần Làm Bền Chặt “Nhịp Cầu” Ý Đảng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!