Đề Xuất 11/2022 # Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 131/Nq / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 131/Nq / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 131/Nq / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phòng, chống lụt các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã và hợp phần sông Yên, sông Bạng); Quy hoạch phòng, chống lũ sông Bưởi; Quy hoạch đê điều sông Bưởi; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 – 2020 và Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2016 – 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho đến khi Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tập trung rà soát các quy hoạch nêu trên, lập phương án tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5 – 10 – 2020 để cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ theo thẩm quyền; có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch nêu trên cho đến khi Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

                                         Nguồn tin: baothanhhoa.vn

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 14/2020/Nq / 2023

14/09/2020

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 966/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình áp dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với đơn vị thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà:

Tổ chức thu, nộp số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) theo đúng quy định tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Niêm yết và thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu, khi thu nộp số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

Mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ảnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) theo chế độ hiện hành.

Tổng hợp báo cáo tình hình thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) tại Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp quản lý và sử dụng số tiền dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phối hợp với Cục thuế tỉnh về hướng dẫn chứng từ thu dịch vụ giáo dục (học phí) cho các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) theo quy định.

Đối với Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí) chứng từ thu dịch vụ giáo dục (học phí) theo quy định; đồng thời kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Trước đó, vào ngày 04/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2020./.

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 01/Nq / 2023

Thứ hai – 07/01/2019 14:45

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”. Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Bộ TN&MT đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính, đặt ra các chỉ tiêu phát triển của ngành để thực hiện, nhằm đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, tập trung xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy định pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nâng cao năng lực cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, công nghệ; củng cố và hiện đại hóa mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đo đạc bản đồ, viễn thám; quản lý tài nguyên: đất, nước, địa chất khoáng sản, tài nguyên môi trường biển; bảo vệ môi trường và nâng cao độ chính xác trong cảnh báo, dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, lụt, sạt lở đất, hạn hán, ưu tiên tập trung đầu tư các dự án lớn, mang tính đột phá, tạo nguồn lực mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu…

Các nhiệm vụ và giải pháp chung mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nghiêm túc thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

Cũng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019 đối với từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành nhằm đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường đảm bảo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”, đối với lĩnh vực môi trường, cần tập trung triển khai có hiệu quả hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi một số điều Luật Bảo vệ môi trường; triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016-NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2016. Triển khai xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế bảo đảm lộ trình tiến tới năm 2021 áp dụng mức quy chuẩn, tiêu chuẩn tương đương các nước phát triển. Bên cạnh đó, lập nhiệm vụ và triển khai Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiểm soát chặt chẽ đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Áp dụng hệ thống các tiêu chí môi trường sáng lọc, lựa chọn các dự án đầu tư; ban hành các quy định về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường. Tăng cường vận hành hiệu quả đường dây nóng để tiêp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo hoàn thành trước năm 2020. Đồng thời, xây dựng cơ chế và tổ chức triển khai hoạt động giám sát đối với các cơ sở, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là trong thu hút đầu tư vào các khu vực nhạy cảm về môi trường. Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các nguồn ô nhiễm xuyên biên giới, tác động bất lợi từ hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa lên môi trường. Thực hiện nghiêm, chặt chẽ việc thẩm định công nghệ trong chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nhập khẩu trái phép các loại chất thải vào nước ta. Xây dựng, ban hành và tổ chức đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu tổng hợp và thống nhất về môi trường.

Nguồn tin: Ba Liễu (vea.gov.vn)

Hà Nội: Tham Mưu Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/Nq / 2023

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, chủ động có phương án quán triệt nghiêm túc tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm hiệu quả, theo đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3-2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31-12-2020.

Chính phủ cũng cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam…

HP

Bạn đang đọc nội dung bài viết Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 131/Nq / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!