Đề Xuất 11/2022 # Triển Khai Quyết Định 1246/Qđ / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Triển Khai Quyết Định 1246/Qđ / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Triển Khai Quyết Định 1246/Qđ / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực hiện Công văn số 2528/UBND-KGVX ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế; Để triển khai có hiệu quả văn bản nêu trên, ngày 03/4/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 2169/UBND-YT về việc Triển khai Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế, Công an thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường có khách sạn được chọn thực hiện cách ly y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau:

         Một là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chức năng được phân công tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch CoVid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”; trong đó cần chú ý:           – Hình thức cách ly: cách ly y tế tập trung tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng (gọi chung là khách sạn).          - Khách sạn được chọn thực hiện cách ly y tế: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19 cấp Tỉnh ban hành hoặc ủy quyền ban hành quyết định cho phép khách sạn được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả…; Ban hành hoặc ủy quyền ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn được chọn thực hiện cách ly y tế.           Hai là, căn cứ  chỉ đạo Sở Y tế, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế khác trong việc tập huấn, hướng dẫn các khách sạn về thiết lập và triển khai cách ly tập trung, khử trùng và xử lý môi trường tại khách sạn, phòng, chống lây nhiễm cho nhân viên khách sạn … ; chỉ đạo khoa chức năng trực thuộc và Trạm Y tế bố trí cán bộ thường trực làm công tác y tế, hướng dẫn và giám sát công tác khử trùng, xử lý môi trường, phòng chống lây nhiễm tại khách sạn (Nhiệm vụ cụ thể được phân công thực hiện tại các nội dung tại khoản 8 và 11, Mục VIII, Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế); tổ chức thực hiện các nội dung tại Công văn số 690/SYT-NVY ngày 05/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã sao gửi và Công văn số 1601/UBND-YT ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc “Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố”; trong đó thực hiện thêm nội dung phun khử trùng túi đựng rác sinh hoạt bằng Cloramin B trước khi thực hiện thu gom để xử lý tại khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung y tế.               Ba là, chỉ đạo công an xã, phường phối hợp lực lượng dân phòng địa phương và khách sạn trong việc bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào của khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung y tế; bố trí cán bộ làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại trạm gác; thực hiện cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế và đảm bảo an ninh trật tự nơi khách sạn được chọn cách ly tập trung y tế.          Bốn là, tham gia làm Trưởng ban điều hành cách ly tại khách sạn theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng các xã, phường tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khách sạn nơi được chọn cách ly tập trung y tế trên địa bàn quản lý và phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế và cung cấp số điện thoại đường dây nóng của địa phương để khách sạn nơi tổ chức cách ly y tế liên hệ khi cần thiết.              UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong việc tổ chức thức hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế”./.

Lào Cai Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 2085/Qđ / 2023

Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với các nội dung chính sau:

Nội dung Đề án Hỗ trợ đất ở : Cân đối, bố trí đất ở cho 23 hộ d ân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể huyện: Bắc H à 14 hộ, Mường Khương 7 hộ, Bảo Yên 2 hộ; Hỗ trợ đất sản xuất cho 645 hộ là người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn bản đặc biệt khó khăn không có đất, hoặc thiếu đất sản xuất theo quy định, tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất, diện tích chuyển nhượng là 873 ha; kinh phí hỗ trợ là: 32.009 triệu đồng, trong đó NSNN hỗ trợ là 7.397 triệu đồng, vốn vay từ NHCSXH là 24.702 triệu đồng; Hỗ trợ chuyển đổi ngành, nghề sản xuất tạo thu nhập cho 3.515 hộ, kinh phí là: 112.216 triệu đồng, trong đó NSNN hỗ trợ 17.575 triệu đồng, vốn vay từ NHCSXH 94.641 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán : là 8.146 hộ để mua sắm, lu, téc, xây dựng bể chứa, tạo nguồn chảy hoặc tự nguyện xây dựng công trình quy mô nhỏ lấy nước sinh hoạt; kinh phí hỗ trợ là 12.222 triệu đồng; Bổ sung kinh phí thanh toán khối lượng cũ thực hiện Quyết định số 1342/QD-TTg là 3.170 triệu đồng .Vay vốn phát triển sản xuất khoảng 20.000 hộ dân tộc thiểu số nghèo (thu nhập) sinh sống tại các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất là 465.260 triệu đồng.

Nhu cầu vốn thực hiện Đề án là; 626.237 triệu đồng, chia ra: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 41.628 triệu đồng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 40.364 triệu đồng; Ngân Sách tỉnh hỗ trợ: 3 00 triệu đồng ; Ngân sách huyện: 964 triệu đồng ; Vốn vay từ NHCS xã hội là: 584.609 triệu đồng , v ay giải quyết đất sản xuất: 24.708 triệu đồng; v ay chuyển đổi nghề: 94.641 triệu đồng; v ay phát triển sản xuất: 465.260 triệu đồng.

Mục tiêu của của Đề án là t ập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong tỉnh Lào Cai ; góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh mỗi năm xuống từ 4- 6%/năm

Khánh Vĩnh: Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 81/2014/Qđ / 2023

Sáng ngày 14/4/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của thủ tướng Chính phủ về phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Tư – PCT. Hội Nông dân tỉnh – Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và các đồng chí là lãnh đạo Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. Qua 01 buổi làm việc, hội nghị đã đánh giá lại kết quả thực hiện các công việc chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian đến, nhất là việc phối hợp tiếp công dân, thời gian giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Đ/c Lê Văn Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Văn chúng tôi huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Thanh tra huyện – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định 81/2014/QĐ-TTg tại các đơn vị, địa phương, tổng hợp kết quả tham mưu các biện pháp chấn chỉnh ngay những thiếu sót, hạn chế trong quá trình tác nghiệp, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành cần quan tâm chú trọng công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để trong thời gian đến thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung đối với cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, quản lí và điều hành phát triển KT-XH-ANQP của huyện nhà./.

Nam Định Triển Khai Nghị Quyết 42/Nq / 2023

Trang chủ

Tin tức – Sự kiện

Trong tỉnh

Lượt xem: 116

Nam Định triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-CP về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành Trung ương. Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 29-4-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 51/UBND-VP2 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện và thành phố Nam Định về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Sở LĐ-TB và XH ban hành Văn bản 717 hướng dẫn việc hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; Văn bản số 718 về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 4/5/2020, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát các đối tượng người có công; người thuộc diện hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hỗ trợ ước tính trên 300 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chủ trì 2 cuộc họp của UBND tỉnh (ngày4-5-2020 và 11-5-2020) với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

     Ngày 11-5-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 85/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QÐ-TTg. Theo đó, Chủ tịnh UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lắp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 15/2020/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Thực hiện ngay việc lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cần hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 14-5-2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để chậm xét duyệt cho các đối tượng này. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch danh sách đối tượng được hỗ trợ với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu. Sở Tài chính xây dựng phương án, chủ động bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát.

Theo tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, đối tượng được nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Đối tượng 1: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:

Điều kiện được hưởng: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng; Phương thức chi trả: Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 2: Hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy định tại Chương II Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng; Phương thức chi trả: Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 3: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020; Phương thức chi trả: Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 4: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo quy định tại Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Điều kiện được hưởng: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng; Thời gian hỗ trợ: Theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020; Phương thức chi trả: Chi trả hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Đối tượng 5: Hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Chương V Quyết định 15/2020/QĐ-TTg:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 717/SLĐTBXH-VP ngày 29/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ 3 tháng (tháng 4,5,6 năm 2020), mức hỗ trợ: Người có công với cách mạng 500.000đ/người/tháng; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 250.000đ/khẩu/tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội 500.000đ/người/tháng.

 - Đối tượng 6: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định tại Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Phòng Thông tin CTTG tổng hợp

Tweet

Bạn đang đọc nội dung bài viết Triển Khai Quyết Định 1246/Qđ / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!