Đề Xuất 3/2023 # Trang Điều Hành # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Trang Thông Tin Điều Hành # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trang Điều Hành mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chọn 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi AIDS và ma tuý, mại dâm An ninh – Quốc phòng Báo cáo – Kế hoạch Báo cáo – Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức Bồi dưỡng nghiệp vụ Bồi dưỡng quốc phòng an ninh Cải cách hành chính Chỉ đạo điều hành Chính sách dân tộc Chính sách đối với người có uy tín Chính sách hỗ trợ giảm nghèo Chính sách tín dụng Chính sách vùng, khu vực Chính sách xã hội Chính sách y tế Chương trình 134 Chương trình 135 Chương trình 2472 Chương trình giảm nghèo Chương trình phối hợp Công chức – Viên chức Công nghệ Thông tin và TT Công tác dân tộc Công văn CTMTQG đưa thông tin về cơ sở d Đại hội đại biểu các DTTSVN Đào tạo bồi dưỡng Đề án Đề án quyết định Đề tài Khoa học Điều hành tắc nghiệp Định canh, định cư dự thảo dự thảo báo cáo Dự thảo Dề án Dự thảo đề án dụ thảo nghị định Dự thảo Nghị định dự thảo quyết định dự thảo thông tư Dự thảo tờ trình giảm nghèo giao dục Giáo dục – Đào tạo giấy mời Góp ý góp ý dự thảo Góp ý dự thảo nghị định góp ý dự thảo nghị quyết góp ý dự thảo Quyết định Góp ý, trả lời văn bản Góp ý, trả lời văn bản’ Góp ý, trả lời văn bản hội nghị hội thảo khác Khoa học – CN và MT Khoa học và công nghệ Kiến nghị Kinh tế – Xã hội Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác Lĩnh vực khácư Luật phòng chống tác hại thuốc lá Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ nghị định Người có Uy tín Phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng chốn ma túy Phòng chống ma túy Phòng chống tham nhũng Phụ nữ và bình đẳng giới Quy chế hoạt động Quyết định sđsdsdsdsdsd sds tác hại thuốc lá Tài chính – Kế toán Tài nguyên – Môi trường Tảo hôn tập huấn tfghfghfgh Thi đua – Khen thưởng Thi đua – Khen thưởng Thông báo Thông báo, kết luận thông tư Tổ chức – Hoạt động tờ trình quyết định Trợ giúp pháp lý Văn bản pháp luật Văn hóa – Thông tin Xã đặc biệt khó khăn Xây dựng & quản lý dự án

Cơ quan ban hành

Trang Thông Tin Giá Cả Xăng Dầu

Phó Thᔧ tÆ°á”›ng yêu cầu Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng Ä’iá”u chᔉnh má”™t sᔑ Ä’iᔃm trong dá”± thảo Nghᔋ Ēᔋnh má”›i trÆ°á”›c ngày 15/6.

Văn phòng Chính phᔧ vá””a có văn bản truyá”n Ēạt ý kiến cᔧa Phó thᔧ tÆ°á”›ng Chính phᔧ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng phᔑi hᔣp cùng vá”›i Bá”™ Tài chính tiếp tᔥc chᔉnh sá”­a dá”± thảo Nghᔋ Ēᔋnh thay thế nghᔋ Ēᔋnh 84/2009 vá” kinh doanh xăng dầu theo các phÆ°Æ¡ng án Ä’ã Ēưᔣc Ä’a sᔑ thành viên Chính phᔧ Ä’á””ng ý.

Cᔥ thᔃ, chu kì tính giá cÆ¡ sᔟ Ēưᔣc tính bình quân cᔧa 15 ngày Ēầu cᔧa chu kᔳ dá”± trᔯ xăng dầu bắt buá”™c.

Dá”± thảo Nghᔋ Ēᔋnh cÅ©ng quy Ēᔋnh nguyên tắc trích lập, sá”­ dᔥng Quᔹ BOG xăng dầu theo nguyên tắc thÆ°á”ng xuyên, liên tᔥc nhằm tạo nguá””n lá”±c Ēᔃ bình á”*n giá xăng dầu trong nÆ°á”›c, Ēảm bảo công khai, minh bạch

Biên Ä’á”™ Ä’iá”u chᔉnh giá bán lẔ xăng dầu cÅ©ng cần Ēưᔣc Ä’iá”u chᔉnh cho phù hᔣp vá”›i khả năng chấp nhận cᔧa ná”n kinh tế nÆ°á”›c ta hiᔇn nay (gá””m 3 mᔩc: ≤ 2%, tá”” trên 2% Ēến ≤ 7%, tá”” trên 7%); Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng sẽ là cÆ¡ quan chᔧ trì Ä’iá”u hành giá bán lẔ xăng dầu.

Phó Thᔧ tÆ°á”›ng cÅ©ng yêu cầu bá”* sung Ä’iá”u kiᔇn thÆ°Æ¡ng nhân Ēầu mᔑi xuất nhập khẩu xăng dầu phải phù hᔣp vá”›i quy hoạch thÆ°Æ¡ng nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; bá”* sung Ä’iá”u khoản chuyᔃn tiếp Ēᔑi vá”›i các quy Ēᔋnh vá” thuê kho, phÆ°Æ¡ng tiᔇn vận tải xăng dầu ná”™i Ēᔋa cᔧa thÆ°Æ¡ng nhân Ēầu mᔑi và tá”*ng Ēại lý.

Các Sᔟ Công ThÆ°Æ¡ng sẽ có thẩm quyá”n cấp giấy xác nhận Ēᔧ Ä’iá”u kiᔇn làm Ēại lý bán lẔ xăng dầu cho các Ēại lý (kᔃ cả trÆ°á”ng hᔣp Ēại lý bán lẔ xăng dầu có hᔇ thᔑng cá”­a hàng bán lẔ xăng dầu trên Ēᔋa bàn 2 tᔉnh, thành phᔑ trá”±c thuá”™c Trung Æ°Æ¡ng trᔟ lên); Äá””ng thá”i, có cÆ¡ chế trao Ä’á”*i thông tin giᔯa Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng và Sᔟ Công ThÆ°Æ¡ng, giᔯa các Sᔟ Công ThÆ°Æ¡ng vá”›i nhau Ēᔃ quản lý, giám sát hoạt Ä’á”™ng cᔧa các Ēại lý bán lẔ xăng dầu này.

Phó Thᔧ tÆ°á”›ng cÅ©ng giao Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng rà soát quy Ēᔋnh hiᔇn hành vá” xá”­ lý vi phạm hành chính trong lÄ©nh vá”±c xăng dầu, Ēᔑi chiếu vá”›i nghᔋ Ēᔋnh má”›i Ēᔃ báo cáo Chính phᔧ xem xét, sá”­a Ä’á”*i, bá”* sung cho phù hᔣp.

Phó Thᔧ tÆ°á”›ng yêu cầu Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng chᔧ trì cùng Bá”™ Tài chính hoàn chᔉnh dá”± thảo Nghᔋ Ēᔋnh vá” kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thᔧ tÆ°á”›ng Chính phᔧ trÆ°á”›c ngày 16/5/2014 Ēᔃ xem xét, ký ban hành.

TrÆ°á”›c Ä’ó, tại cuá”™c há”p báo thÆ°á”ng kì cᔧa Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng, ông Võ Văn Quyá”n, Vᔥ trưᔟng Vᔥ Thᔋ trÆ°á”ng trong nÆ°á”›c cho biết, sau nhiá”u lần há”™i thảo, lấy ý kiến các Bá”™, ngành, hiᔇn nay dá”± thảo Ä’ang lấy ý kiến cᔧa các thành viên Chính phᔧ Ēᔃ sá”›m ban hành nghᔋ Ēᔋnh này.

Ông Quyá”n cÅ©ng cho biết vá” tính hiᔇu quả cᔧa viᔇc sá”­ dᔥng Quᔹ BOG, theo Ä’ó Ēᔃ Ēảm bảo viᔇc sá”­ dᔥng Quᔹ BOG công khai, minh bạch, trong tháng 4/2014, Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng cÅ©ng Ä’ã ra Chᔉ thᔋ 11, thᔃ hiᔇn quan Ä’iᔃm cᔧa Nghᔋ Ēᔋnh má”›i thay thế Nghᔋ Ēᔋnh 84/2009. HÆ¡n nᔯa trên thá”±c tế, kết luận cᔧa Kiᔃm toán Nhà nÆ°á”›c cÅ©ng khẳng Ēᔋnh Quᔹ BOG Ä’ã Ēưᔣc sá”­ dᔥng tᔑt.

CÅ©ng tại cuá”™c há”p, Thᔩ trưᔟng Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng – Äá”- Thắng Hải cÅ©ng khẳng Ēᔋnh, Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng Ä’ã thá”±c hiᔇn nghiêm túc chᔉ Ēạo cᔧa Thᔧ tÆ°á”›ng Chính phᔧ, tăng cÆ°á”ng hÆ¡n nᔯa viᔇc công khai, minh bạch Ēᔑi vá”›i hoạt Ä’á”™ng kinh doanh xăng dầu.

Theo Thᔩ trưᔟng Hải, ngoài viᔇc biên soạn, trình dá”± thảo nghᔋ Ēᔋnh má”›i, Bá”™ Công ThÆ°Æ¡ng sẽ tăng cÆ°á”ng tuyên truyá”n vá” cÆ¡ chế, chính sách vá” giá, cÆ¡ chế Ä’iá”u hành cÅ©ng nhÆ° sản xuất kinh doanh xăng, dầu; thá”±c hiᔇn công bᔑ thông tin vá” giá xăng dầu thế giá”›i, thᔋ phần kinh doanh xăng dầu; Ēảm bảo công khai, minh bạch báo cáo quyết toán tài chính (có kiᔃm toán), kết quả hoạt Ä’á”™ng sản xuất kinh doanh./.

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Y Tế

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 24026/QLD-TTra ngày 28/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 về việc ban hành “Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27/11/2018 về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 (đính kèm).

Để đảm bảo việc kết nối liên thông dữ liệu, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối  như sau:

1. Quy định chung

– Mỗi đơn vị cung cấp phần mềm được đăng ký và sử dụng 01 tài khoản cho các cơ sở sử dụng phần mềm của nhà cung cấp đó.

-  Đơn vị cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” là Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và Chi nhánh Viettel các tỉnh, thành phố.

– Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra theo Quyết định số 540/QĐ-QLD và chuẩn kết nối dữ liệu theo Quyết định số 777/QĐ-QLD.

– Dữ liệu phải được gửi lên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” ngay sau khi kết thúc giao dịch.

2. Hướng dẫn kết nối đối với các công ty cung cấp phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc

– Bước 1: Các công ty cung cấp phần mềm có nhu cầu kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” gửi yêu cầu đề nghị liên thông kết nối bằng văn bản về Cục Quản lý Dược.

– Bước 2: Cục Quản lý Dược chuyển danh sách các đơn vị cho Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel.

– Bước 3: Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel mở cổng, cấp tài khoản, thiết lập kênh kết nối để các đơn vị thực hiện được việc kết nối và chuyển dữ liệu vào hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

3. Hướng dẫn kết nối đối với các cơ sở bán lẻ thuốc đang sử dụng phần mềm khác ngoài phần mềm Viettel/VNPT/phần mềm đã được cấp tài khoản kết nối dữ liệu vào hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” (gọi tắt là cơ sở bán lẻ thuốc)

– Bước 1: Các cơ sở bán lẻ thuốc gửi yêu cầu đề nghị kết nối liên thông bằng văn bản về Sở Y tế.

– Bước 2: Sở Y tế chuyển danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc cho Viettel Đà Nẵng.

– Bước 3: Viettel Đà Nẵng thực hiện cấp tài khoản, hướng dẫn kết nối cho các cơ sở bán lẻ thuốc.

4. Đầu mối liên hệ

– Về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ:

+ Cục Quản lý Dược (Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, SĐT: 0859816886)

+ Sở Y tế (Phòng Quản lý hành nghề y tế, SĐT: 0236.3702377)

– Về hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị liên hệ:

+ Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (ông Trần Quốc Tuấn, SĐT: 0986724186)

+ Viettel Đà Nẵng (ông Đoàn Công Huy, SĐT: 0972221368)./.

Quyết định số 540/QĐ-QLD /documents/10180/3262366/540-cqld.pdf

Quyết định số 777/QĐ-QLD /documents/11358/aaf9779a-f1fe-4c0f-a022-05d2df44954a

Trang Thông Tin Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật

Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất LP bị lập biên bản về hành vi không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và hành vi xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Tôi là cán bộ tham mưu giải quyết vụ việc, xin hỏi mức phạt đối với công ty LP như thế nào ? Chủ tịch UBND cấp phường có thẩm quyền xử phạt đối với vụ việc này không?

Trả lời

1. Xác định mức phạt áp dụng với công ty LP.

Theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hai hành vi vi phạm của công ty LP được quy định như sau:

Hành vi thứ nhất vi phạm quy định khoản 3 Điều 34 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013:

“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố;

b) Thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

c) Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy;

d) Sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế;

đ) Sử dụng thiết bị điện ở những nơi đã có quy định cấm.”

Hành vi thứ hai vi phạm khoản 2 Điều 37 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định”

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền quy định tại Nghị định là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; và Điều 23 Luật Xử  lý vi phạm hành chính “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”, xác định mức trung bình khung tiền phạt áp dụng với công ty LP với hành vi thứ nhất là 7.000.000 đồng và hành vi thứ hai là 7.000.000. Vậy tổng mức tiền phạt áp dụng với công ty là 14.000.000 đồng.

2. Thẩm quyền xử phạt 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: “b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng”.

Hành vi vi phạm của công ty LP thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này đang được điều chỉnh tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy”

Như vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Theo Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì:

“1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

………

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

……

4. Trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt.”

Như vậy, thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt áp dụng đối với cá nhân cho một hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân. Đối với trường hợp của công ty LP, thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường là 10.000.000 đồng đối với 1 hành vi vi phạm hành chính.

Công ty LP thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, mỗi hành vi vi phạm bị phạt tiền 7.000.000 đồng (tổng mức phạt tiền cho 2 hành vi là 14.000.000 đồng) thì chủ tịch UBND phường có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phong Nguyễn

Xử lý Vi phạm Hành chính

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trang Điều Hành trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!