Top 7 # Xem Nhiều Nhất Xây Dựng Văn Bản Qppl Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Văn Bản Qppl

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội vùng miền núi, dân tộc. Trên cơ sở đó, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều VBQPPL. Từ năm 2005 đến nay, HĐND, UBND các cấp đã ban hành 9.576 văn bản QPPL. Trong đó, cấp tỉnh ban hành 757 văn bản với 191 nghị quyết, 535 quyết định, 31 chỉ thị. Hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã điều chỉnh một cách cơ bản các mối quan hệ xã hội, những vấn đề thực tế phát sinh, có tính khả thi. Đồng thời, có tính định hướng, dự báo đối với các quan hệ xã hội nảy sinh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Cán bộ phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL – Sở Tư pháp thẩm định chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản QPPL, cơ quan tư pháp đã chủ động tham mưu giúp HĐND, UBND các cấp làm tốt công tác xây dựng, thẩm định văn bản, công tác kiểm tra và xử lý văn bản tại địa phương. Bên cạnh chủ trì tham mưu cho UBND các cấp ban hành văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, công tác thẩm định văn bản QPPL luôn được cơ quan tư pháp chú trọng nâng cao chất lượng, xác định có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng văn bản QPPL.

100% văn bản QPPL đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; thời hạn thẩm định được rút ngắn, trong đó trên 50% văn bản QPPL được thẩm định trước thời hạn. Nội dung thẩm định toàn diện, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; đối với các dự thảo văn bản QPPL không đạt yêu cầu Sở Tư pháp đã yêu cầu cơ quan soạn thảo thực hiện soạn thảo lại, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo để gửi thẩm định lại trước khi trình UBND tỉnh. Đa số các ý kiến thẩm định được các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Sở Tư pháp luôn nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh thông qua việc chỉ ký ban hành văn bản khi đã có ý kiến thẩm định của Sở. Điều này phản ánh sự nỗ lực của cơ quan tư pháp trong việc phát huy vai trò “gác cổng” đáng tin cậy của HĐND và UBND các cấp.

Hoạt động rà soát, kiểm tra các văn bản cũng được chú trọng. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai sót, từng bước nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL. Sở Tư pháp, các phòng tư pháp đã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp, qua đó giúp cho hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi, minh bạch. Từ năm 2005 đến nay, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã giúp UBND cùng cấp thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 5.595 văn bản, qua kiểm tra đã phát hiện, đề nghị xử lý 1.410 văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Sau rà soát, UBND các cấp đã thực hiện việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Sở Tư pháp đã thực hiện đăng tải công khai kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành trên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật” theo quy định. Tất cả văn bản đều đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và các văn bản hiện hành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao. Qua đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng, góp phần quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng, Thẩm Định, Kiểm Tra Các Văn Bản Qppl

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai công tác tư pháp trên tất cả các lĩnh vực; chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thi hành Hiến pháp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2015, Sở Tư pháp tham gia thẩm định 33 dự thảo văn bản QPPL, đóng góp ý kiến vào 21 dự thảo văn bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, giảm bớt khiếu kiện, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp không để xảy ra sai sót, hoạt động quản lý đăng ký hộ tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm từng bước đi vào nề nếp.

Cục THADS tỉnh giải quyết xong 1.696 việc, tăng 74 vụ việc so với cùng kỳ năm 2014; giải quyết thụ lý được 24 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,4%; tiếp tục công tác phối hợp hoạt động, kiện toàn tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề như chất lượng thẩm định, góp ý văn bản QPPL của một số huyện còn thấp; việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa mang tính tổng thể; kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều; công tác bồi thường nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm chưa rõ nét…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong thời gian qua, đồng thời lưu ý thời gian tới, ngành Tư pháp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra các văn bản QPPL; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia tích cực vào góp ý xây dựng các dự án Luật quan trọng, tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thi hành Hiến pháp.

Cùng đó là làm tốt công tác kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức; rà soát để đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng lưu ý Cục THADS tỉnh tăng cường công tác THADS, hành chính trên địa bàn; tham mưu Ban chỉ đạo THADS giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án, luân chuyển, chuyển đổi, điều động để sớm thành lập Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh; thực hiện tốt công tác tiếp dân, chú trọng giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ nơi phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Theo Baohatinh.vn

Phát Triển Kỹ Năng Lập Kế Hoạch, Nghiên Cứu Và Xây Dựng Văn Bản Qppl Ngành Thanh Tra

Kế hoạch thanh tra là một tập hợp những nhiệm vụ thanh tra được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất để đạt được mục đích thanh tra. Để thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước, các cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải chú ý một số nội dung quan trọng.

Trước hết phải căn cứ vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, Bộ, ngành để định hướng kế hoạch thanh tra. Đồng thời, hướng dẫn cho thanh tra cấp dưới thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Yêu cầu đặt ra đối với kế hoạch thanh tra đó là kế hoạch thanh tra phải cụ thể hoá được các vấn đề sau: mục tiêu, yêu cầu của thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch là gì? thanh tra, kiểm tra nội dung gì? Đối tượng thanh tra là đơn vị, tố chức, cá nhân (nếu có) nào? thời kỳ thanh tra đối với các nội dung thanh tra? thời gian đối với từng cuộc thanh tra? Cơ quan được giao tổ chức thực hiện? những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tiến hành thanh tra, kiểm tra ? …

Thứ hai, điều hoà phối hợp việc thực hiện công tác thanh tra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này phải tiến hành rà soát kế hoạch công tác của cơ quan, tổ chức khác như: Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Kiểm tra…, từ đó phát hiện những nội dung chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành, hoặc địa bàn, ngành hay lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra. Tuỳ theo tình hình và công việc cụ thể, có một số trường hợp cần làm rõ các chi tiết các nội dung của kế hoạch như: nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời kỳ thanh tra, thời gian thanh tra thì người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra sẽ yêu cầu các đơn vị chủ trì và phối hợp thể hiện cụ thể hơn.

Cũng bởi mang tính chất đặc thù nên khi xây dựng các văn bản QPPL ngành Thanh tra, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành cần chú ý đảm bảo các điều khoản trong Luật Thanh tra điều chỉnh về lĩnh vực hành chính (quy định về quyền, nghĩa vụ, mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt động thanh tra; quy định về Thanh tra viên…), đồng thời, đảm bảo các quy định về chứng cứ trong hoạt động thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; về kết luận thanh tra; việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; việc kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 12-13/6./.

K. Dung

Mẫu Văn Bản Liên Quan Tới Xây Dựng

Báo cáo quyết toán công trình

Bien ban kiem tra CTXD hoan thanh

Bien ban kiem tra đinh vi mong va cac cong trinh ngam.

Biên bản nghiệm thu.

Cấp giấy phéep XD.

Đơn đề nghị cấp phó bản GPXD.

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung ( của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ).

Don de nghi gia han GPXD.

Don de nghi thay doi noi dung GPXD.

Don xin cap giay phep xay dung(cong trinh thuoc so huu tu nhan).

Don xin cap GPXD (cong trinh thuoc so huu toan dan do Nha nuoc quan ly hoac thuoc cac hinh thuc so huu khac).

Don xin de nghi cap GPXD.

Giay bao đe nghi kiem tra cong trinh xay dung hoan thanh.

Giấy đề nghị thanh toán.

Giấy phép xây dựng mẫu 4.

Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung.

HD lien doanh.

HD Mo vat lieu.

HD Tu van giam sat.

HDKT giao nhan thau xay lap cong trinh.

HDNT ve tong thau xay dung cong trinh.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng 1.

Hop dong giao nhan thau thiet ke xay dung cong trinh.

Hop dong khao sat đia điem du kien xay dung cong trinh.

Hop dong lap luan chung kinh te – ky thuat cho cong trinh.

Hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán.

Hợp đồng thầu phụ.

Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng.

Mau HD thiet ke xay dung cong trinh.

Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

Mau Hop dong BOT.

Mẫu hợp đồng thầu phụ.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Mẫu hợp đồng thiết kế công trình.

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Mẫu thỏa thuận liên doanh đấu thầu xây lắp.

Mẫu văn bản quy định cho nhà đầu tư.