Top 20 # Xem Nhiều Nhất Xây Dựng Nghị Quyết Chuyên Đề / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng / 2023

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Xây Dựng Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2019, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Chuyên Đề Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Phù Hợp Với Bối Cảnh Địa Phươ, 2. Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Để Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề 10 Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa, Phát Triển Thương Hiệu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Chuyên Đề 5 Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học, Xây Dựng Phát Triển Kế Hoạch Giáo Dục ở Thpt, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Quyền Sử Dụng Đất, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 05, Thu Hoạch Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Học Nghị Quyết, Bai Thu Hoach Nghi Quyet 10 11 12, Nghị Quyết Số 42 Về Quy Hoạch Cán Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 9, Bai Thu Hoach Nghi Quyet 25-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 52, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 35, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết 54 Về Huế, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58, Bài Thi Hoạch Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Quy Hoạch Cán Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Lan Thu 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tư 8, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 52-nq/tw, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Tw 5, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết 12, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 9, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Tw4, Bai Thu Hoach Nghi Quyet T ư 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 55, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 05-nq/tw, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết 35, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Góp ý Nghị Định Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2017, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng,

Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 58bài Thu Hoạch Lớp Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp, Xây Dựng Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2019, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Chuyên Đề Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Trẻ Phù Hợp Với Bối Cảnh Địa Phươ, 2. Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Để Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Bài Thu Hoạch: Nội Dung Bồi Dưỡng 2: Chuyên Đề: Hướng Dẫn, Tư Vấn Cho Học Sinh Thcs, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề 10 Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa, Phát Triển Thương Hiệu, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4, Chuyên Đề 5 Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học, Xây Dựng Phát Triển Kế Hoạch Giáo Dục ở Thpt, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề,

Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V / 2023

Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Quyền Sử Dụng Đất, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Hành Vi Tự Lắp Đặt, Sử Dụng Còi, Đèn Không Đúng Thiết Kế Của Nhà Sản Xuất Đối Với Từng Loại Xe Cơ Gi, Hành Vi Tự Lắp Đặt, Sử Dụng Còi, Đèn Không Đúng Thiết Kế Của Nhà Sản Xuất Đối Với Từng Loại Xe Cơ Gi, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2017, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Hãy Kể Tên Các Loại Nhiệt Kế Thường Dùng Và Nêu Công Dụng Của Chúng, Chuyên Đề Kim Loại, Bài Tập Chuyên Đề Kim Loại, Chuyên Đề ăn Mòn Kim Loại, Bài Tập Chuyên Đề Từ Loại, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Chuyên Đề Giáo Dục Đào Tạo Năm 2011, 4 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ, Chuyên Đề 1 Nghị Quyết Trung ương 8, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đè Huấn Luyện Cấp Xã, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Chuyên Đề ăn Mòn Kim Loại Violet, Chuyên Đề 5 Đại Cương Kim Loại, Chuyên Đề Kim Loại Kiềm, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Kinh Tế, Chuyên Đề 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyet Chuyen De Ve Nâng Cao Giao Duc ở Địa Phương, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghi Quyet Chuyen Đề Về Tăng Cương Quan Ly Đat Đai, Mẫu Nghị Quyết Di Chuyển Mồ Mả Nhỏ Lẻ Về Nghĩa Trang Tập Trung, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Chuyên Đề 2 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Công Tác Giảm Nghèo, Mẫu Đơn Đề Nghị Ngăn Chặn Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất, Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Công Ty, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Chuyển Tiếp, Nguyên Tố Nào Sau Đây Là Kim Loại Chuyển Tiếp, Chuyên Đề 1. ôn Tập Từ Loại Trong Tiếng Anh, Nghị Quyết Chuyên Đề Phòng Chống Dịch Covid-19, Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Nhập Khẩu, Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Về Công Tác Quản Lý Đất Đai , Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết 513,

Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường Đại Học, Quyết Định Chuyển Đổi Loại Hình Của Trường, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Chuyển Trạng Thái Sẵn Sàng Chiến Đấu, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Nghi Quyet Chuyen De Ve Xu Ly Va Thu Hoi No Qua Han, Nghị Quyết Chuyên Đề Là Gì, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ, 5 Nghị Quyết Chuyên Đề, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ, Ra Nghị Quyết Chuyên Đề Về Học Tập, Nghị Quyết Chuyên Đề, Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Quyền Sử Dụng Đất, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Hành Vi Tự Lắp Đặt, Sử Dụng Còi, Đèn Không Đúng Thiết Kế Của Nhà Sản Xuất Đối Với Từng Loại Xe Cơ Gi, Hành Vi Tự Lắp Đặt, Sử Dụng Còi, Đèn Không Đúng Thiết Kế Của Nhà Sản Xuất Đối Với Từng Loại Xe Cơ Gi, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quản Lý Đất Đai, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Giáo Dục, Nghị Quyết Chuyên Đề Năm 2017, Nghị Quyết Số 11 Về Luân Chuyển Cán Bộ, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Giám Sát Chuyên Đề, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Quân Sự, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2017, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2018, Nghị Quyết Chuyên Đề 2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2020, Hãy Kể Tên Các Loại Nhiệt Kế Thường Dùng Và Nêu Công Dụng Của Chúng, Chuyên Đề Kim Loại,

Đam Rông: Ban Hành Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Đảng / 2023

Mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác xây dựng Ðảng, nhưng nhìn chung, chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh ở Ðam Rông vẫn còn nhiều bất cập. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ðam Rông đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông, trên địa bàn huyện hiện nay có một số chi bộ không duy trì được nền nếp sinh hoạt định kỳ; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế. Cá biệt, có chi bộ bị đánh giá yếu kém, tê liệt, nhiều năm liền không phát triển được đảng viên, làm cho vai trò “hạt nhân” lãnh đạo của chi bộ mờ nhạt. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng ở một số chi bộ còn thiếu tính ổn định, có nơi chạy theo thành tích, nhưng cũng có nơi lại cầu toàn, thành kiến, khắt khe, chưa coi trọng tính tự giác, tự nguyện, sự tiền phong gương mẫu của người xin vào Đảng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông phải chọn phương án tăng cường đảng viên nơi khác về để thành lập chi bộ.

Hiện Đam Rông còn 49/102 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ xã chưa bền vững về số lượng (chưa đủ 5 đảng viên tại chỗ), nhiều trưởng, phó thôn chưa là đảng viên; tỷ lệ đảng viên là cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở xã, thôn còn rất thấp, chỉ chiếm hơn 16%; tỷ lệ đảng viên là người có đạo chiếm 25%… Vai trò, vị trí của tổ chức đảng và đảng viên ở nhiều nơi không được phát huy mạnh mẽ, chưa đáp ứng được yêu cầu bởi thế vẫn tồn tại khả năng “tái trắng, tái ghép”.

Trước tình hình đó, vào đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nghị quyết được ban hành với mục tiêu củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, vị trí của chi bộ và đảng viên, làm cơ sở xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ nông thôn vững mạnh – bền vững, là “hạt nhân” lãnh đạo cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường phát triển đảng viên là lực lượng nòng cốt tại chỗ làm cơ sở xây dựng chi bộ vững mạnh, bền vững, tiến tới xây dựng chi bộ có cấp ủy vào cuối nhiệm kỳ. Phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ gắn với củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường sự “hiện diện” của đảng viên, sự lãnh đạo của chi bộ đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong các khu dân cư.

Huyện ủy Ðam Rông đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ toàn Ðảng bộ huyện phát triển được trên 450 đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý; trên 65% đảng viên là đoàn viên thanh niên; trên 3% tỷ lệ dân số là đảng viên và 56/56 thôn có chi bộ độc lập bền vững.

Trong đó, có trên 50% chi bộ có chi ủy, 100% chi bộ quân sự có chi ủy; Trên 50% trưởng, phó thôn là đảng viên; hơn 20% cán bộ Mặt trận, đoàn thể thôn là đảng viên; tăng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên trên 22%… Tỷ lệ TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh từ 75 – 80%, không có TCCS đảng yếu kém.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để các TCCS đảng và đảng viên hiểu và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ vững mạnh, bền vững.

Những con số cụ thể và hiệu quả hoạt động của các chi bộ và đảng viên đều được thống kê đầy đủ để đưa ra các phương án lãnh đạo phù hợp. Đồng thời, rà soát nguồn quy hoạch phát triển đảng viên của từng địa phương để có phương án phân bổ chỉ tiêu hợp lý; chú trọng vào những nơi còn ít đảng viên, những vùng có đạo để chú tâm thực hiện.

Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng là một trong những tiêu chuẩn chính để đánh giá mức độ vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các TCCS đảng phải ban hành nghị quyết chuyên đề hàng năm về duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và, chi bộ nào mà không chú trọng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt thì không được đánh giá là TCCS đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh – bền vững nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được các ban, ngành, địa phương trong huyện, đặc biệt là các chi bộ thôn nhận thức rõ nhiệm vụ trước mắt, lâu dài cũng như nắm chắc cách thức thực hiện để công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên đạt từ 80 – 100 đảng viên mới mỗi năm. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện hiện có 1.371 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đam Rông hiện đã xóa thôn trắng đảng viên và xóa chi bộ thôn sinh hoạt ghép, 52/56 thôn thuộc huyện đã có chi bộ. Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, trạm quản lý, bảo vệ rừng đều đã có chi bộ Đảng lãnh đạo.

NGỌC NGÀ – baolamdong.vn

Hà Nội Xây Dựng Nghị Quyết Chuyên Đề Về Phát Triển Du Lịch / 2023

Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Việc ban hành nghị quyết thể hiện quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết, sau gần 10 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2007-2015 của Thành uỷ Hà Nội, lượng khách du lịch đến Hà Nội luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá, số lượng chiếm khoảng 1/3 lượng khách du lịch cả nước, mức tăng bình quân hơn 10%/năm. Năm 2015, Hà Nội đón 3,26 triệu lượt khách quốc tế và 16,43 triệu lượt khách trong nước. Hà Nội đã khẳng định được là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, là đầu mối trung chuyển và phân phối khách chủ yếu của khu vực phía Bắc; là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á. Tổng thu từ khách du lịch tăng ổn định, bình quân trên 15%/năm, năm 2015 đạt gần 55.000 tỷ đồng (dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm tỷ trọng 3,2% GRDP của thành phố)…

Tuy nhiên, hạn chế của du lịch Thủ đô là hiệu quả kinh tế chưa cao, đóng góp vào GRDP của thành phố chưa tương xứng. Thành phố còn thiếu những khu, điểm du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Hoạt động du lịch còn manh mún, thiếu đồng bộ, phần lớn các doanh nghiệp du lịch có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Nhìn chung, du lịch chưa được nhận thức là ngành kinh tế mũi nhọn; thiếu những cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn xã hội và các nhà đầu tư lớn vào phát triển du lịch.

Dự thảo Nghị quyết nêu 5 quan điểm phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Đáng chú ý là quan điểm phát triển du lịch chất lượng cao, theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng phát triển các loại hình du lịch khác, như du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, làng nghề, sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, vui chơi giải trí, thể thao… Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng môi trường du lịch, tham gia phát triển du lịch trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đồng bộ và thống nhất. Mục tiêu của nghị quyết là tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch Thủ đô cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, bảo đảm tính bền vững. Đến năm 2020, đưa du lịch Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thân thiện với môi trường; đưa Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, xứng tầm là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực.

Cụ thể, đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trung bình 8-10%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt 120.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình 15-17%/năm. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60-65%.

Về giải pháp tuyên truyền quảng bá, dự thảo nghị quyết xác định quan tâm phát huy vai trò tích cực của cộng đồng dân cư, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, tạo động lực phát triển và nâng cao hình ảnh du lịch tại mỗi địa phương. Thành phố sẽ rà soát quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch bảo đảm phù hợp thực tiễn. Trước hết, thành phố sẽ chỉ đạo lập và triển khai quy hoạch 6 cụm du lịch: Trung tâm Hà Nội; Sơn Tây- Ba Vì; Hương Sơn-Quan Sơn; Núi Sóc- Hồ Đồng Quan; Vân Trì-Cổ Loa và cụm du lịch Hà Đông và phụ cận. Thành phố lập và triển khai quy hoạch phát triển khu du lịch Ba Vì-Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2030; lập và triển khai quy hoạch đầu tư bảo tồn và phát triển hai làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng dệt lụa Vạn Phúc và làng cổ Đường Lâm thành điểm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự thảo Nghị quyết cũng nêu cụ thể từng nhóm giải pháp như: Phát triển sản phẩm du lịch; cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch; quản lý nhà nước và liên kết phát triển du lịch.

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, có giá trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình cao phải tạo dựng cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư xã hội hóa phát triển du lịch. Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đã tham vấn kinh nghiệm phát triển du lịch của các nước trên thế giới; nghiên cứu kỹ những hạn chế, yếu kém của du lịch Hà Nội. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo Nghị quyết đã căn cứ rất sát vào những kế hoạch, dự án, công việc đã và đang được triển khai tích cực và có hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, vấn đề số một của thành phố hiện nay phải tập trung làm tốt cải cách hành chính (CCHC). Chỉ có làm tốt CCHC, cải thiện môi trường đầu tư thì nhà đầu tư có tầm cỡ mới đến và đầu tư phát triển du lịch Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian qua, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính đã chuyển biến nhiều, thời gian giải quyết TTHC cũng rút ngắn đáng kể, được nhiều người khen, thậm chí gây ngạc nhiên. “Tôi có người bạn nói, ngày xưa tôi đến Sở Tài nguyên Môi trường thì bị hành mà giờ đến thấy cán bộ, công chức khác hẳn, niềm nở, đon đả, mà cấp “sổ đỏ” rất nhanh. Rồi có doanh nghiệp nói với tôi lần đầu tiên được cấp giấy phép xây dựng ở Hà Nội mà chỉ trong có 12 ngày” – Bí thư Thành ủy kể đồng thời tin tưởng rằng, thành phố chỉ cẩn “cởi trói” là doanh nghiệp sẽ đến đầu tư, tiềm năng của thành phố sẽ “bùng lên”. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm cho nhận thức đổi mới và CCHC theo hướng như vậy sẽ đi vào đầu từng cán bộ, công chức của mình từ cấp thành phố đến xã, phường. Và đừng vì được khen mà yên tâm. CCHC phải làm bền bỉ, không được làm kiểu phong trào hay “bắt cóc bỏ đĩa”. Bí thư Thành ủy lưu ý, còn một lớp “cò” các loại dịch vụ của thành phố, thành phố sẽ xử lý bằng được. Các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc này.

Theo Bí thư Thành ủy, hạ tầng du lịch của Hà Nội còn rất yếu, thiếu rất nhiều khách sạn đòi hỏi phải được đầu tư với nguồn lực rất lớn. Nhưng bài toán đặt ra là làm sao để đầu tư đầy đủ và hiệu quả nhưng không phải lấy từ ngân sách, chứ “đụng một tý mà lấy tiền ngân sách thì chẳng nói làm gì, quá dễ, không gì dễ bằng thò tay vào túi móc tiền ra tiêu”. Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố đã và đang xây dựng các cơ chế để kích thích doanh nghiệp vào đầu tư, mà phải chọn những doanh nghiệp có tầm cỡ, họ vừa có nguồn lực tài chính vừa có nguồn lực chất xám. “Chọn những doanh nghiệp vừa có “đầu”, vừa có năng lực tài chính thì người ta sẽ để lại những công trình để đời cho mình. Cái đấy mới là cái khó, các đồng chí thử tưởng tượng, một công viên mình giao cho người ta đến 300-400 ha mà như hôm trước Thường trực Thành ủy họp, là những công viên lớn cuối cùng của Hà Nội, mà doanh nghiệp làm một hồi quay đi quay lại không đâu vào đầu thì mình đau lắm. Dân phê bình đã đành, nhưng cái chính là chúng ta để lại cái gì cho Hà Nội, để lại cái gì để các thế hệ người Hà Nội người ta tự hào, người dân cả nước tự hào” – đồng chí Hoàng Trung Hải nói.