Top 3 # Xem Nhiều Nhất Xây Dựng Nghị Quyết Chi Bộ Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Chi Bộ

Nghị quyết lãnh đạo là văn kiện chính trị trọng yếu của các cấp bộ đảng từ cơ sở đến Trung ương. Nội dung chủ yếu của nghị quyết lãnh đạo bao gồm: đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ, quý hoặc tháng trước; đánh giá tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho nhiệm kỳ, quý hoặc tháng tiếp theo; phân công nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác lãnh đạo.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết lãnh đạo, tăng cường bám sát thực tiễn công tác,̀ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng như nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng, chi bộ yếu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và cấp ủy cấp trên vào thực tiễn nhiệm vụ còn hạn chế; chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lí kịp thời những đảng viên vi phạm.

Nguyên nhân chủ yếu là, chưa chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trong đó đặc biệt là khâu xây dựng nghị quyết lãnh đạo. Công tác kiểm tra đã cho thấy rằng, ở những chi bộ yếu kém, nội dung nghị quyết lãnh đạo rất nghèo nàn, thiếu nội dung; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số nghị quyết lãnh đạo của chi bộ còn dàn trải, chung chung, chưa xác định được vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, thậm chí có nghị quyết lãnh đạo của chi bộ có nội dung tương tự như nghị quyết của cấp ủy cấp trên, hoặc có chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo giống như sắp xếp lịch công tác cho cơ quan, đơn vị…

Nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cũng như làm rõ hơn sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tác giả đưa ra một số ý kiến trao đổi cụ thể như sau:

1. Về công tác chuẩn bị.

Trong quá trình xây dựng dự thảo nội dung nghị quyết, chi ủy, trực tiếp là bí thư cần tiến hành tổ chức lấy ý kiến tham gia từ đảng viên, tổ đảng và các tổ chức quần chúng đối với công tác lãnh đạo của chi bộ để việc dự thảo nghị quyết sát tình hình thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, chi uỷ, bí thư chi bộ phải tiến hành phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học để thấy rõ được những nguyên nhân mạnh, yếu trong công tác lãnh đạo. Đặc biệt là, phải thấy được những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, dự kiến các nhiệm vụ đột xuất và những vấn đề do thực tiễn đặt ra để có nội dung, biện pháp lãnh đạo kịp thời trong tháng tới. Các vấn đề đã được xác định phải được đưa vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo một cách cụ thể, phản ánh đúng bản chất của vấn đề làm cơ sở cho việc phát triển nội dung xây dựng và đóng góp của chi uỷ và các đảng viên trong chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải được tiến hành trên cơ sở phát huy năng lực trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, cán bộ chủ chốt phụ trách các ban, ngành, bộ phận và tổ chức quần chúng. Phải thông báo nội dung hội nghị chi bộ trước cho các tổ đảng, đảng viên để chuẩn bị ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết được chính xác, đầy đủ, có tính khả thi. Nội dung nghị quyết cần chuẩn bị ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bám sát nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị để đánh giá và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện.

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết.

* Về đặc điểm tình hình.

* Phần đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tháng trước.

* Phần phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo trong tháng.

Trước khi triển khai các nội dung chính cần phải khái quát ngắn gọn những đặc điểm chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng tới của chi bộ như: những biến động về biên chế tổ chức, về lãnh đạo chỉ huy; tình hình thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác có thể gây tác động tới nhiệm vụ của đơn vị; dự kiến các nhiệm vụ đột xuất có thể phát sinh… Việc xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo cần phải căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác chung của đơn vị đã được xác định trước đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ. Nội dung và biện pháp lãnh đạo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc nổi cộm đang tồn tại. Sau khi xác định được nội dung cần tập trung lãnh đạo, dự thảo nghị quyết phải đề ra chỉ tiêu, yêu cầu và các biện pháp cụ thể. Về chỉ tiêu, yêu cầu: các chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra phải sát thực tế, sát đối tượng và khả năng thực hiện của các tổ chức, cá nhân. Cần nêu cụ thể và nên lượng hóa bằng các số liệu, hoặc tỉ lệ (%) tiện cho việc giao nhiệm vụ và theo dõi kiểm tra, đánh giá, tổng kết. Về biện pháp thực hiện: phải được xây dựng một cách đồng bộ về chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức, về hành chính, chính sách. Đặc biệt cần có giải pháp đột phá để giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc trong cơ quan, đơn vị.

* Phân công tổ chức thực hiện nghị quyết.

Việc phân công tổ chức thực hiện nghị quyết phải rõ ràng, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ, năng lực của từng tổ chức, cá nhân nhằm đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. Chú ý phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ chủ trì, các chi ủy viên, các trưởng ngành, trưởng bộ phận, đảng viên ở các vị trí trọng yếu. Việc phân công tổ chức thực hiện phải được đưa vào nội dung của dự thảo nghị quyết, làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng, kiểm điểm, quy trách nhiệm và đánh giá kết quả phấn đấu của tổ chức, cá nhân trong tháng và cuối năm được chính xác.

Ths. Cao Ngọc Hải (Tạp chí Xây dựng Đảng)

Cách Xác Định Chi Phí Trong Quyết Định 79 Bộ Xây Dựng

Cần xác định giá trị gói thầu

Cách tính chi phí quản lý đầu tư

Quyết định 79 bộ xây dựng quy định dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn. Trường hợp này có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh hệ số k là 0,8.

Chi phí quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng trên biển, đảo, dự án trải dài biên giới đất liền, dự án tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của chính phủ theo định mức công bố tại quyết định này và điều chỉnh với hệ số k = 1,35.

Dự án đầu tư xây dựng trên biển

Trường hợp ban quản lý dự án sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án và dự án tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, thì chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng xác định theo Quyết định số 79 bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được xác định như sau:

Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu: định mức tỷ lệ % sử dụng nhân với chi phí xây dựng. Chi phí thiết bị nhân với k=0.8 nhân với k=1.35.

Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng. Chi phí thiết bị nhân với k=0.8 nhân với k=1.35.

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong quyết định 79 bộ xây dựng

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công bố tại quyết định 79 bộ xây dựng để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. Đây là cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng. Giá hợp đồng tư vấn xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo loại công trình quy định. Cấp công trình được phân theo bộ về phân cấp công trình xây dựng và áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng.

Thủy điện cũng là một trong những công trình thuộc về an ninh quốc phòng

Chi phí tư vấn xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, chi phí thiết bị hoặc chi phí xây dựng và chi phí thiết bị. Với các công việc tư vấn chưa có định mức chi phí công bố thì vận dụng mức chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc lập dự toán để xác định chi phí theo hướng dẫn của quyết định 79.

Trường hợp chuyên gia nước ngoài phối hợp trong nước để thực hiện công việc tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán chi phí. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tư vấn trong nước không vượt quá 2,0 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại quyết định 79 bộ xây dựng. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc tư vấn thì chi phí xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 3,0 lần mức chi phí tính theo định mức công bố.

Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị tính theo vốn đầu tư hoặc các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

Minh họa chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật của một số dự án được điều chỉnh theo mỗi dự án. Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện có: k = 1,15. Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: k = 1,1. Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: k = 0,80. Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80.

Chi phí trong quyết định 79 bộ xây dựng được điều chỉnh theo thiết kế, dự toán xây dựng. Các công trình xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo thỏa thuận đã đưa ra giữa hai bên.

Thông tin quyết định 79 Bộ Xây dựng gồm các nội dung chính: 1. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Định mức chi phí quản lý dự án

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 3. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 4. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng

Nhận Thức Rủi Ro Của Khách Hàng Đến Quyết Định Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Noi Dung Quyet Dinh So 438, Noi Dung Quyết Dinh 04, Quyết Định Số 10 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng, Quyết Định 97 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Đúng Đắn, Quyết Định Số 79 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 08 Bộ Xây Dựng, Nội Dung Của Quyết Định, Quyết Định Dùng Để Làm Gì, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ct, Quyết Định Số 957 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Quyet Dinh Quyen Su Dung Dat Tai Tp Hcm, Quyết Định Số 24 Về Rừng Đặc Dụng, Quyết Định Số 1751 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Tuyển Dụng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Số 04/2008 Của Bộ Xây Dựng, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Số 04 Năm 2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Dừng Giãn Cách Xã Hội, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, ý Thức Quyết Định Vật Chất Đúng Hay Sai, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Mua Hàng Của Người Tiêu Dùng, Noi Dung Quyet Dinh 04 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Nội Dung Quyết Định 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Nội Dung Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Chốt Theo Quyết Định Số 272, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Những Nội Dung Mục Tiêu Của Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quyết Định 438/qĐ-ct, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Cơ Sở Xây Dựng Gia Dựng Gia Đình Trong Thời Kì Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Việc Sản Xuất, Mua Bán, Sử Dụng Biển Số Xe Cơ Giới, Xe Máy Chuyên Dùng Được Quy Định Như Thế Nào, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Thông Tư Số 157/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng, Sử Dụng Vào Mục, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Về Việc Sử Dụng Đồng Tiền Chung ơ-rô, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Thông Tư Số 157/tt-bqp Ngày 02/7/2017 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng, Sử Dụng Vào Mục, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Thông Tư Quy Định Chi Tiết Một Số Nội Dung Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nhận Định Nào Sau Đây Sai Dùng Dung Dịch Na2co3, Định Luật Charles Chỉ Được áp Dụng Gần Đúng, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ,

Nhận Thức Rủi Ro Của Khách Hàng Đến Quyết Định Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Noi Dung Quyet Dinh So 438, Noi Dung Quyết Dinh 04, Quyết Định Số 10 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng, Quyết Định 97 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Đúng Đắn, Quyết Định Số 79 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 08 Bộ Xây Dựng, Nội Dung Của Quyết Định, Quyết Định Dùng Để Làm Gì, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ct, Quyết Định Số 957 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Quyet Dinh Quyen Su Dung Dat Tai Tp Hcm, Quyết Định Số 24 Về Rừng Đặc Dụng, Quyết Định Số 1751 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Tuyển Dụng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Số 04/2008 Của Bộ Xây Dựng, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Số 04 Năm 2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Dừng Giãn Cách Xã Hội, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, ý Thức Quyết Định Vật Chất Đúng Hay Sai, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Quyết Định Mua Hàng Của Người Tiêu Dùng,

Phường Vị Xuyên Xây Dựng Chi Bộ Tổ Dân Phố Vững Mạnh

Phường Vị Xuyên xây dựng chi bộ tổ dân phố vững mạnh

   

Bằng các biện pháp cụ thể, đồng bộ, những tháng đầu năm 2020, chất lượng sinh hoạt Chi bộ 5 từng bước được nâng lên; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt cao đạt từ 85 đến 90%; không còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không có lý do; vai trò cấp uỷ, chi bộ được đề cao. Các nhiệm vụ, các phong trào thi đua mà Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ phường Vị Xuyên triển khai, chi uỷ, chi bộ đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố số 5 hoàn thành tốt. Nổi bật như phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý; tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19; thu, nộp thuế đất, thu phí rác thải. Đến giữa năm 2020, Ban công tác Mặt trận đã hoàn thành tất cả các khoản thu, nộp theo quy định của năm 2020 về phường, vượt thời gian và vượt chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt chi bộ đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vị Xuyên lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Từ những kết quả đạt được, cấp uỷ chi bộ rút ra một số nguyên nhân kinh nghiệm là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức là nhân tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực, tác phong, phương pháp công tác cho cấp uỷ, tổ trưởng, tổ phó, trưởng Ban công tác Mặt trận là nhân tố quan trọng hàng đầu. Phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, đảng viên, người dân; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm”, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết cần giữ mối liên hệ thông tin thường xuyên giữa bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận để nắm tình hình, kịp thời có biện pháp lãnh đạo; chỉ đạo, kiên trì, kiên quyết, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục để cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra. Thường xuyên sâu sát, gần gũi cán bộ, đảng viên, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân nhằm bổ sung, điều chỉnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”; “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ tốt là một việc vô cùng quan trọng”. Cán bộ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 5 nguyện phấn đấu thực hiện tốt những lời dạy của Người./.

Bài và ảnh: Bùi Ngọc Lại (Phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định)