Top 11 # Xem Nhiều Nhất Vi Phạm Luật Pháp Tiếng Anh Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quy Phạm Pháp Luật Trong Tiếng Tiếng Anh

“Tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”.

“Serious Organised Crime and Police Act 2005″.

WikiMatrix

Halal là một thuật ngữ có nghĩa là hợp pháp, cho phép hoặc tuân theo quy phạm pháp luật.

Halal is an Arabic word meaning lawful, or permitted.

WikiMatrix

Bộ pháp điển chỉ chứa những quy phạm pháp luật còn hiệu lực vào thời điển đó và chỉ những quy phạm này mà thôi.

The common law is now only relevant to offences committed before that date.

WikiMatrix

Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, các quy định về đăng ký, sách nhiễu và theo dõi.

The government restricts religious practice through legislation, registration requirements, harassment, and surveillance.

hrw.org

Trước khi sử dụng Liên minh về kinh tế và tiền tệ (tiếng Anh, “Economic and Monetary Union”), các quy phạm pháp luật về vốn phát triển rất chậm chạp.

Until the drive towards economic and monetary union the development of the capital provisions had been slow.

WikiMatrix

· Sửa đổi hoặc hủy bỏ các quy phạm pháp luật có nội dung hình sự hóa bất đồng chính kiến ôn hòa, tự do ngôn luận và tổ chức nghiệp đoàn;

· Amending or repealing legal provisions that effectively criminalize peaceful dissent, freedom of expression, and labor organizing;

hrw.org

WikiMatrix

Mặc dù lĩnh vực dịch vụ chiếm đến 60-70% GDP nhưng hệ thống quy phạm pháp luật đối với vấn đề này chưa thật sự được phát triển đúng mức như các lĩnh vực khác.

While services account for 60–70% of GDP, legislation in the area is not as developed as in other areas.

WikiMatrix

Tuy nhiênr, do sự phản đối quy phạm pháp luật từ Adobe Systems, Office 2007 ban đầu đã không cung cấp hỗ trợ PDF, nhưng thay vào đó là một hệ thống tải về riêng biệt.

However, due to legal objections from Adobe Systems, Office 2007 originally did not offer PDF support out of the box, but rather as a separate free download.

WikiMatrix

Despite difficulties of ascertaining and measuring welfare and relevancy to normative issues, welfare biology is a positive science.”

WikiMatrix

· Hủy bỏ mọi quy phạm pháp luật cho phép trưng thu đất đai không kèm theo một quy trình thích hợp, đền bù công bằng và có phương thức kiểm tra độc lập và khách quan.

· Dropping all provisions that make possible land confiscation without due process, just compensation,and independent and impartial means of review.

hrw.org

Kết quả nghiên cứu cho thấy văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa đưa ra một khái niệm chính thức về XĐLI và kiểm soát XĐLI một cách có hệ thống trong khu vực công.

The legal review shows that Vietnam’s existing legal framework does not yet provide a definition of COI and systematic COI management in the public sector.

worldbank.org

Hệ thống phân loại nội dung trò chơi điện tử có thể được sử dụng làm cơ sở cho quy phạm pháp luật về bán các video game cho trẻ vị thành niên, chẳng hạn như tại Úc.

Video game content rating systems can be used as the basis for laws that cover the sales of video games to minors, such as in Australia.

WikiMatrix

Vì vậy, một hệ thống đạo đức riêng hay một quy phạm pháp luật đã phát triển trong xã hội nhân dân và áp đặt giới hạn cho lao động thặng dư, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Consequently, a morality or legal norm develops in civil society which imposes limits for surplus-labour, in one form or another.

WikiMatrix

Các bác sĩ thú y tìm cách làm giảm bớt đau đớn cho động vật, cố tình vi phạm pháp luật – kết quả là gây nên cuộc xung đột giữa các quy phạm pháp luật và các vấn đề đạo đức.

Veterinarians, to alleviate the suffering of animals, broke the law as a result of a conflict between the legal and moral implications.

WikiMatrix

Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, các quy định ngặt nghèo về đăng ký đối với các nhóm tôn giáo “không chính thống,” bằng các hình thức sách nhiễu và theo dõi.

The government restricts religious practice through legislation, onerous registration requirements on “unofficial” religious groups, harassment, and surveillance.

hrw.org

Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, các quy định ngặt nghèo về đăng ký đối với các nhóm tôn giáo “không chính thức,” bằng các hình thức sách nhiễu và theo dõi.

The government restricts religious practice through legislation, onerous registration requirements on “un-official” religious groups, harassment, and surveillance.

hrw.org

* Ensure all domestic legislation addressing religious affairs is brought into conformity with international human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

hrw.org

Tổ chức quan sát Nhân quyền và Tổ chức Ân xá nói rằng các chỉ thị chính thức và các văn bản quy phạm pháp luật cho cuộc thanh trừng không đạt các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế và hiến pháp của Trung Quốc.

Human rights experts and legal observers have stated that the official directives and legal documents issued for the purge fall short of international legal standards and violate provisions in China’s own constitution.

WikiMatrix

For example, Coca-Cola took their Dasani product off the UK market after finding levels of bromate that were higher than legal standards because consumers in the UK associated this flaw with the Dasani product.

WikiMatrix

Ngôn ngữ này lần đầu tiên được xác nhận khoảng 500 trước Công nguyên, trong một văn bản quy phạm pháp luật Frankish, các Salica Lex, và có một biên bản hơn 1500 năm, mặc dù các tài liệu trước khi khoảng 1200 năm là rời rạc và không liên tục.

Old Frankish, a precursor of the Dutch standard language, was first attested around 500, in a Frankish legal text, the Lex Salica, and has a written record of more than 1500 years, although the material before around 1200 is fragmentary and discontinuous.

WikiMatrix

Thứ hai, pháp luật từ điển song ngữ cung cấp và hỗ trợ để dịch văn bản quy phạm pháp luật, vào hoặc từ một ngôn ngữ nước ngoài và đôi khi còn để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thường là trong một ngôn ngữ nước ngoài.

WikiMatrix

Trong khi phần mềm tự động hóa tài liệu được sử dụng chủ yếu trong các quy phạm pháp luật, dịch vụ tài chính và quản lý rủi ro các ngành công nghiệp, nó có thể được sử dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp tạo ra các văn bản giao dịch dựa trên.

While document automation software is used primarily in the legal, financial services, and risk management industries, it can be used in any industry that creates transaction-based documents.

WikiMatrix

Nên một sự phân biệt quy phạm pháp luật là cần thiết giữa một (địa điểm) kênh như được định nghĩa ở trên và một kênh truyền hình trong định nghĩa này, các thuật ngữ “dịch vụ chương trình” (ví dụ: ) hoặc “chương trình cam kết” (ví dụ, ) có thể sử dụng thay cho định nghĩa sau.

Should a legal distinction be necessary between a (location) channel as defined above and a television channel in this sense, the terms “programming service” (e.g.) or “programming undertaking” (for instance,) may be used instead of the latter definition.

WikiMatrix

Đồng thời, họ lưu ý rằng “sự hài hoà hoàn toàn – liên kết hoàn hảo của các quy định trên các khu vực pháp lý” sẽ là khó khăn, vì các khác biệt của các khu vực pháp lý “trong pháp luật, chính sách, thị trường, thời gian thực hiện, và các quy trình quy phạm pháp luật.

At the same time, they noted that “complete harmonization – perfect alignment of rules across jurisdictions” would be difficult, because of jurisdictions’ differences in law, policy, markets, implementation timing, and legislative and regulatory processes.

WikiMatrix

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trong Tiếng Tiếng Anh

“Tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”.

“Serious Organised Crime and Police Act 2005″.

WikiMatrix

Despite difficulties of ascertaining and measuring welfare and relevancy to normative issues, welfare biology is a positive science.”

WikiMatrix

Kết quả nghiên cứu cho thấy văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa đưa ra một khái niệm chính thức về XĐLI và kiểm soát XĐLI một cách có hệ thống trong khu vực công.

The legal review shows that Vietnam’s existing legal framework does not yet provide a definition of COI and systematic COI management in the public sector.

worldbank.org

Tổ chức quan sát Nhân quyền và Tổ chức Ân xá nói rằng các chỉ thị chính thức và các văn bản quy phạm pháp luật cho cuộc thanh trừng không đạt các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế và hiến pháp của Trung Quốc.

Human rights experts and legal observers have stated that the official directives and legal documents issued for the purge fall short of international legal standards and violate provisions in China’s own constitution.

WikiMatrix

Ngôn ngữ này lần đầu tiên được xác nhận khoảng 500 trước Công nguyên, trong một văn bản quy phạm pháp luật Frankish, các Salica Lex, và có một biên bản hơn 1500 năm, mặc dù các tài liệu trước khi khoảng 1200 năm là rời rạc và không liên tục.

Old Frankish, a precursor of the Dutch standard language, was first attested around 500, in a Frankish legal text, the Lex Salica, and has a written record of more than 1500 years, although the material before around 1200 is fragmentary and discontinuous.

WikiMatrix

Thứ hai, pháp luật từ điển song ngữ cung cấp và hỗ trợ để dịch văn bản quy phạm pháp luật, vào hoặc từ một ngôn ngữ nước ngoài và đôi khi còn để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thường là trong một ngôn ngữ nước ngoài.

WikiMatrix

Đầu tiên, nó có thể có những từ ngoại nhập trong một ngôn ngữ và định nghĩa trong một ngôn ngữ khác – những bộ từ điển này giúp hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, thường được viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài, và tiếp thu kiến thức, thường là về một hệ thống pháp luật nước ngoài.

WikiMatrix

Trong khi phần mềm tự động hóa tài liệu được sử dụng chủ yếu trong các quy phạm pháp luật, dịch vụ tài chính và quản lý rủi ro các ngành công nghiệp, nó có thể được sử dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp tạo ra các văn bản giao dịch dựa trên.

While document automation software is used primarily in the legal, financial services, and risk management industries, it can be used in any industry that creates transaction-based documents.

WikiMatrix

Văn bản pháp lý nói trên cũng tạo điều kiện dễ dàng cho chính phủ Cam-pu-chia từ chối tiếp nhận và trục xuất những người tị nạn, thiếu đảm bảo về quy trình ngăn ngừa các hành động trục xuất cưỡng ép trái luật dẫn tới sự vi phạm Công ước về Vấn đề Tị nạn.

The sub-decree provides Cambodian authorities great leeway to reject and expel asylum seekers, with insufficient procedural protections in place to prevent unlawful forced returns that are in violation of the Refugee Convention.

hrw.org

The early law codes from Sumer could be considered the first (written) economic formula, and had many attributes still in use in the current price system today: codified amounts of money for business deals (interest rates), fines in money for ‘wrongdoing‘, inheritance rules, laws concerning how private property is to be taxed or divided, etc. For a summary of the laws, see Babylonian law.

WikiMatrix

Các Tòa án địa phương có thẩm quyền đối với các trường hợp sau: Các vụ án dân sự, hình sự thông thường hoặc rút gọn cũng như các vụ kiện nhỏ dân sự như toà án cấp sơ thẩm; Khiếu nại dân sự và hình sự hoặc kháng cáo tạm thời trước các quyết định của các đơn vị tóm tắt; Các vấn đề vị thành niên; Các vấn đề gia đình; Trường hợp giao thông; Các vụ án dân sự bắt buộc thi hành; Các vấn đề không gây tranh cãi; Văn bản bảo hộ dân sự; Phục hồi người phạm tội; Tranh chấp về quản lý lao động; Bầu cử và nhớ lại; Vi phạm Điều lệ duy trì trật tự xã hội; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

District Courts have jurisdiction over the following cases: Ordinary or summary civil and criminal cases as well as civil small claim cases as courts of the first instance; Civil and criminal appeals or interlocutory appeals from decisions rendered by the summary divisions; Juvenile matters; Family matters; Traffic cases; Civil compulsory execution cases; Non-contentious matters; Civil protection writs; Rehabilitation of delinquents; Labor-management disputes; Elections and recalls; Violations of the Statute for the Maintenance of Social Order; Other cases prescribed by law.

WikiMatrix

Cần Dịch Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sang Tiếng Anh

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam, tất yếu các nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm hiểu, thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc dịch các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sang tiếng Anh và đăng tải công khai các bản dịch trên các trang thông tin của các cơ quan Nhà nước là rất cần thiết vì đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cao đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy vậy, hiện nay việc dịch các VBQPPL sang tiếng Anh và đăng tải các bản dịch trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước vẫn còn rất hạn chế và dường như quy định về dịch VBQPPL sang tiếng Anh và đăng tải các bản dịch đó đang bị lãng quên.

Về việc đăng tải các bản dịch, khoản 5 Điều 51 Nghị định 24/2009/NĐ-CP cũng quy định rõ: “Bản dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng Anh quy định tại khoản 1 Điều này phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày văn bản được đăng Công báo”. Cũng giống như quy định về việc dịch VBQPPL sang tiếng Anh, điều luật này một lần nữa quy định từ “phải” đối với việc đăng tải bản dịch, tức là việc đăng tải bản dịch tiếng Anh của VBQPPL cũng là một nghĩa vụ pháp định.

Mặc dù quy định đã có, tương đối rõ ràng và đã tồn tại một thời gian dài gần 4 năm nay nhưng việc thực hiện các quy định nêu trên của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (hay nói đúng hơn là có nghĩa vụ) vẫn còn rất hạn chế. Cụ thể, khi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ[2] (Government web portal), chọn mục “Hệ thống văn bản” (Legal documents)[3] thì chỉ thấy được rất ít các bản dịch tiếng Anh của một số văn bản luật rất cơ bản như: Hiến pháp, Luật Quốc tịch, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật doanh nghiệp, Luật Hải quan,… Trong khi khoản 5 Điều 51 Nghị định Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định bản dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng Anh phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày văn bản được đăng Công báo. Theo quy định này, lẽ ra Trang thông tin điện tử của Chính phủ phải là nơi hệ thống các bản dịch tiếng Anh của các VBQPPL đã được ban hành đầy đủ nhất thì trái lại, ở đây chỉ có rải rác vài văn bản luật như vừa nêu!

Qua những phân tích nêu trên có thể thấy rằng quy định của pháp luật và việc thực thi pháp luật vẫn còn khoảng cách nhất định. Bài viết này như là một kiến nghị của người viết đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của pháp luật về việc dịch các VBQPPL sang tiếng Anh và đăng tải các bản dịch này. Thực hiện tốt quy định này cũng là góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Luật sư Kiều Anh Vũ

The lawyer is who defends you at the risk of your pocketbook, reputation and life.

Luật sư là người bảo vệ tài sản, danh vọng và cuộc sông của bạn.

(Eugene E. Brussell)

Trái Pháp Luật Trong Tiếng Tiếng Anh

Vào tháng 5 năm 1946 việc đi qua vĩ tuyến 38 mà chưa được cho phép trở thành trái pháp luật.

In May 1946 it was made illegal to cross the 38th parallel without a permit.

WikiMatrix

Trái pháp luật thì không được

Nothing illegal.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi được xem là một tổ chức dành cho người làm trái pháp luật.

We’re seen as the organization that is the bucket for failed social policy.

ted2019

Anh Grant, anh có biết là nói dối với luật sư quận là trái pháp luật không?

Mr. Grant, do you know that lying to the district attorney is against the law?

OpenSubtitles2018.v3

Ông biết không, trộm cắp là trái pháp luật.

You know, stealing’s against the law.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi có bắt giam trái pháp luật những con thú đó không à?

Did I falsely imprison those animals?

OpenSubtitles2018.v3

và nó là trái pháp luật khi bán nhà như vậy trừ khi các cô sửa

Okay, but it is absolutely illegal for you to sell this house until you have it removed.

OpenSubtitles2018.v3

Và đừng bỏ qua 75 quốc gia ngày nay vẫn coi đồng giới là trái pháp luật.

And let’s not forget that 75 countries still criminalize homosexuality today.

ted2019

nhưng tôi cam đoan với các anh rằng không có gì trái pháp luật ở đây cả.

But let me assure you there’s nothing illegal going on here.

OpenSubtitles2018.v3

Dù hành động của chính phủ là một bi kịch, nhưng không hề trái pháp luật.

While the government’s action is tragic, it wasn’t unlawful.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi có pháp luật và chúng tôi không thể đổ dầu bất hợp pháp được, đó là trái pháp luật ”

We have laws, and we can’t have illegal dumping; it’s against the law. “

QED

XÉT XỬ Tòa Tối Cao nhận thấy việc áp dụng điều luật này cho Nhân Chứng Giê-hô-va là trái pháp luật.

RULING The Supreme Court finds the application of the bylaw to the Witnesses illegal.

jw2019

Nhiều tổ chức nhân quyền đã tuyên bố rằng các điều khoản và điều kiện giam giữ Shalit trái pháp luật nhân đạo quốc tế.

Multiple human rights organizations criticized this stance, claiming that the conditions of Shalit’s confinement were contrary to international humanitarian law.

WikiMatrix

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng vì việc xóa siêu dữ liệu có thể trái pháp luật ở một số khu vực tài phán nhất định.

However, you should be careful, since removing metadata may be illegal in certain jurisdictions.

support.google

Vậy đây là điểm đang có vấn đề — và bạn cho rằng đang có những hành vi trái pháp luật – ít nhất là theo tiêu chuẩn Mỹ.

So this is the site in question – and you’re saying that it is doing illegal things, at least by US standards.

QED

Ông cũng củng cố một phán quyết pháp lý từ Đại Thẩm phán Robert Tresilian rằng cách hành xử của Nghị viện là trái pháp luật và phản nghịch.

He also secured a legal ruling from Chief Justice Robert Tresilian that parliament’s conduct had been unlawful and treasonable.

WikiMatrix

Năm 2008, “Liên đoàn Lao động Thanh niên 95” đã điều tra 50 cửa hàng của 85C Bakery Cafe, trong đó có 32 cửa hàng bị phát hiện có hành vi trái pháp luật.

In 2008, the “95 Youth Labor Union” investigated 50 stores of 85C Bakery Cafe, of which 32 were found to be involved in unlawful practices.

WikiMatrix

Mọi “sự tội-lỗi tức là sự trái luật–pháp”, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.

(Isaiah 33:22; James 4:12) All “sin is lawlessness,” a transgressing of God’s laws.

jw2019

Sabato là chủ tịch tổ chức Đọa Ma Tử thần (Damashigami), kinh doanh trái pháp luật để ăn cắp linh hồn những người còn sống để tăng chỉ số cho mình.

Sabato is the president of the Damashigami Company, an illegal business committed to stealing the souls of people who have not ended their lifespan.

WikiMatrix

Trong quá trình phát triển của luật pháp quốc tế, nhiều cuộc chiến tranh đã bị coi là nổi loạn hay trái pháp luật bởi một hay nhiều bên tham chiến.

During the evolution of international justice, many wars were considered rebellions or unlawful by one or more combatant sides.

WikiMatrix

Hoàn toàn trái pháp luật, Dreyfus bị giam giữ bí mật trong ngục, nơi Du Paty tra hỏi cả ngày lẫn đêm để thu được lời thú tội nhưng vẫn thất bại.

Totally illegally, Dreyfus was placed in solitary confinement in prison, where Du Paty interrogated him day and night in order to obtain a confession, which failed.

WikiMatrix

Chánh thẩm pián của ba phiên tòa là Henry Rolle, Oliver St John vàd John Wilde – tất cả đều phản đối bản cáo trạng dành cho nhà vua là trái pháp luật.

The Chief Justices of the three common law courts of England – Henry Rolle, Oliver St John and John Wilde – all opposed the indictment as unlawful.

WikiMatrix

Ngài tỏ ra ghét sự trái luật pháp bằng cách vạch trần những kẻ cố ý thực hành sự trái luật pháp—những kẻ lãnh đạo tôn giáo giả.

He showed his hatred of lawlessness by exposing those willfully practicing it —the false religious leaders.

jw2019

Dự thảo luật nói trên, thêm một lần nữa, lại trao cho nhà cầm quyền quyền hạn rất rộng để định đoạt những hành vi ngôn luận nào là “trái pháp luật” cần phải kiểm duyệt.

The draft law, in turn, gives the authorities wide discretion to determine when expression must be censored as “illegal.”

hrw.org

Điều đáng lưu ý là sứ đồ Giăng đã nói một cách cụ thể: “Còn ai phạm tội tức là trái luật–pháp; và sự tội-lỗi tức là sự trái luật–pháp”.—1 Giăng 3:4.

It is noteworthy that the apostle John specifically stated: “Everyone who practices sin is also practicing lawlessness, and so sin is lawlessness.” —1 John 3:4.

jw2019