Văn Bản Tổng Cục Thuế Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Tổng Cục Thuế Trả Lời Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn Từ 05/12/2020 · Expertis
 • Rút Gọn Thủ Tục Trong Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuế
 • Thông Tư Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Chở Quá Số Người Quy Định: Mức Phạt Mới Từ Năm 2022
 • Văn bản Tổng cục thuế trả lời Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn

  Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 24, Điều 44 và Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định xử lý vi phạm hành chính;

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thu ế về đăn g k ý thuế;

  C ăn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản l ý thu ế;

  Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 6 Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

  Căn cứ khoản 7 Điều 3, Điều 5, khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

  Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Căn cứ qu y định trên và theo báo cáo của Cục thuế thành phố Cần Thơ tại công v ă n s ố 236/CT-HC ngày 12/10/2016, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Phi Long bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký v ớ i cơ quan thuế và mang theo 100 hóa đ ơn GTGT đã đ ă ng ký đặt in nhưng Công ty đã không sử dụng số hóa đơn này, Chi cục thuế quận Ninh Kiều đã ban hành thông báo số 1260/TB – BKD ngày 13/11/2012 về việc Công t y Phi Long bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn thì đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm h à nh chính về thuế tại Thông tư s ố 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Thông tư s ố 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính để xác định hành vi vi phạm của Côn g ty Ph i Long có còn thời hiệu xử phạt không. Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty Phi Long còn thời hiệu xử phạt thì:

  – Đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngà y 15/11/2013 của Bộ Tài chính qu y định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

  – Đ ố i với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị xử phạt từng hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của từng quý trong thời hiệu xử phạt.

  Căn cứ Luật x ử lý vi phạm hành chính s ố 15/2012/QH13, Nghị định s ố 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định thẩm quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng của Cục trưởng Cục Thuế đối với một h à nh vi vi ph ạ m hành chính của cá nhân, trường h ợ p xử phạt doanh nghiệp (là t ổ chức) thì th ẩ m quyền phạt tiền của Cục trưởng Cục Thu ế được xác định gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân là 140.000.000 đồng.

  Luật xử lý vi phạm hành ch í nh cũng quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hóa đ ơn đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, trường hợp x ử phạt doanh nghiệp (là tổ chức) thì mức phạt tiền tối đa gấp 2 lần mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Do vậy, đối với h à nh vi vi phạm về hóa đ ơ n của tổ chức, Cục trư ở ng Cục Thu ế có thẩm quyền phạt tiền mức tối đa là 100.000.000 đồng.

  Đ ề n g hị Cục thuế làm rõ trách nhiệm từng bộ phận của Chi cục Thuế Ninh Kiều (bộ phận kiểm tra, bộ phận kê khai…) để xác định các đơn vị đã thực hiện theo hướng d ẫ n tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Trong Mọi Lĩnh Vực
 • Đọc Hiểu Xin Lập Khoa Luật
 • Tóm Tắt Xin Lập Khoa Luật Hay, Ngắn Nhất (2 Mẫu).
 • Tóm Tắt Xin Lập Khoa Luật
 • Giáo Án Ngữ Văn 11: Đọc Thêm Xin Lập Khoa Luật ( Trích: Tế Cấp Bát Điều ) Nguyễn Trường Tộ
 • Tổng Cục Thuế Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cục Thuế Đồng Nai Trao Quyết Định Và Phân Công Tác Cho Công Chức Mới Tuyển Dụng Năm 2022
 • Bộ Tài Chính Công Bố Quyết Định Tuyển Dụng 30 Công Chức
 • Bộ Tài Chính Tuyển Dụng 39 Công Chức Vào 14 Đơn Vị Vụ, Cục
 • Bộ Tài Chính Tuyển Dụng 39 Công Chức Theo Chính Sách Thu Hút Nhân Tài
 • Bộ Tài Chính Xét Tuyển Cán Bộ Viên Chức Năm 2013 (Đợt 01)
 • Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 như sau:

  I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC. 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

  a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  b) Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  a) Không cư trú tại Việt Nam;

  b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  I1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ.

  c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch kiểm tra viên thuế:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, các chuyên ngành kinh tế khác;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch văn thư:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, các chuyên ngành kinh tế khác;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế:

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Sư phạm tin học;

  6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự làm công nghệ thông tin:

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch văn thư trung cấp:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  :III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG. 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức: Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp theo quy định.

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  a) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, các chuyên ngành kinh tế khác;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  a) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Sư phạm tin học;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

  *Lưu ý: (*) Người dự tuyển không phải nộp các loại chứng chỉ như chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học văn phòng, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển. (**) Các chứng chỉ ngoại ngữ thay thế chứng chỉ quy định.

  (1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục I. Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022 theo Phụ lục II).

  – Đối với ngạch chuyên viên và tương đương, thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ tiếng Anh B:

  (2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

  Đối với văn bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp bản photo văn bằng và bảng điểm học tập (tất cả kèm bản dịch sang Tiếng việt).

  Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp bản photo văn bằng và bảng điểm học tập (tất cả kèm bản dịch sang Tiếng việt) và bản xác nhận của cơ sở đào tạo đã đào tạo bằng tiếng nước ngoài (trừ trường hợp trên bảng điểm do cơ sở đào tạo cung cấp đã ghi rõ là đào tạo bằng tiếng nước ngoài).

  (3) Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ:

  – Đối với ngạch cán sự và tương đương, thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ tiếng Anh A:

  Ngoài trường hợp là thí sinh tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài và thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, đã nộp hồ sơ theo quy định tại điểm (2) Mục 1 Phần III, các trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ sau đây cần nộp một trong các giấy tờ sau:

  – Bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ,

  2. Hồ sơ trúng tuyển

  – Bản chụp (bản photo) chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

  3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

  (5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

  Thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức được sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (không nhận những trường hợp là giấy xác nhận đã học xong chương trình, chứng chỉ môn học của trường chỉ ghi số tiết học, bảng điểm chứng chỉ để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ).

  + TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT); TOEFL 337 trở lên (ITP)

  + IELTS 4.5 trở lên;

  + TOEIC 405 trở lên;

  + Chứng chỉ Tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.

  4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

  + TOEFL 347 trở lên (PBT), 19 trở lên (iBT);

  + IELTS 2.0 trở lên;

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

  + TOEIC 255 trở lên.

  Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng:

  (1) Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản sao (không cần chứng thực) các giấy tờ sau:

  + Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”; “Anh hùng Lao động”; ” Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;

  + Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

  (2) Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ…

  (3) Đối với người dân tộc thiểu số: nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

  Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

  (Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo phụ lụcV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN. III đính kèm) 1. Vòng 1:

  – Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.

  Trường hợp không đủ điều dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

  – Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2019.

  Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan Cục Thuế.

  Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 đối với Cục Thuế các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu, là 434 chỉ tiêu, trong đó:

  2. Vòng 2:

  – Ngạch chuyên viên: 08 chỉ tiêu.

  – Ngạch kiểm tra viên thuế: 353 chỉ tiêu.

  – Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 11 chỉ tiêu;

  – Ngạch văn thư: 04 chỉ tiêu;

  – Ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế: 38 chỉ tiêu.

  – Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 05 chỉ tiêu;

  – Ngạch văn thư trung cấp: 15 chỉ tiêu.

  3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

  Thí sinh tham gia thi tuyển dụng vào công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương được thực hiện theo hai vòng thi.

  – Hình thức thi: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.

  – Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần.

  Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

  4. Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022:

  Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh trình độ B đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, Tiếng Anh trình độ A đối với ngạch Cán sự và tương đương). Thời gian thi là 30 phút.

  VI. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN: Phụ lục III ban hành kèm theo Thông báo thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

  – Hình thức thi: thi viết.

  Phụ lục II ban hành kèm theo Thông báo tuyển dụng công chức

  Tổng cục Thuế năm 2022 TỜ HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2022

  – Thời gian thi: 180 phút.

  – Nội dung thi:

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

  – Mục THÔNG TIN CÁ NHÂN

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Cán sự làm Công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch văn thư, ngạch văn thư trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư – lưu trữ.

  Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  – Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

  Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển đồng thời trên trang Web Tổng cục Thuế (địa chỉ: chúng tôi và tại trụ sở Cục Thuế. Tổng cục Thuế không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

  BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2022 (ĐỢT 1)

  ĐỐI VỚI CỤC THUẾ CÁC TỈNH, TP HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, TÂY NINH, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  STT

  Đơn vị

  Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

  Chỉ tiêu tuyển dụng các ngạch công chức

  Chuyên viên

  Kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ

  Chuyên viên CNTT

  Văn thư

  Kiểm tra viên trung cấp thuế

  Cán sự làm CNTT

  Văn thư trung cấp

  – Mục mã hồ sơ: Thí sinh không ghi mục này;

  – Mục ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

  – Mục vị trí dự tuyển (1): ghi đúng ngạch đăng ký dự tuyển (ví dụ: Ngạch chuyên viên/kiểm tra viên thuế/chuyên viên làm công nghệ thông tin/văn thư /kiểm tra viên trung cấp thuế/cán sự làm công nghệ thông tin/văn thư trung cấp);

  – Mục Đơn vị dự tuyển (2): ghi đúng tên đơn vị thí sinh dự tuyển (Cục Thuế tỉnh, thành phố…..);

  + 1. Họ và tên: thí sinh ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa (ví dụ: NGUYỄN VĂN A).

  + 2.Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh (Trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì ghi theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân).

  + 3. Số CMND: thí sinh khai số chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân được cấp, sử dụng để đối chiếu với thẻ dự thi khi thí sinh tham gia thi tuyển. Trường hợp thí sinh dự thi xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có số khác với số đã khai thì không được chấp nhận vào phòng thi.

  + 4. Điện thoại liên hệ để báo tin: thí sinh ghi rõ số điện thoại liên hệ (nếu là số điện thoại cố định phải ghi đầy đủ cả mã vùng) và email (nếu có).

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

  + 6. Hộ khẩu thường trú: thí sinh phải ghi đúng hộ khẩu thường trú được ghi trên sổ hộ khẩu.

  Học phí:

  + 7. Chỗ ở hiện nay (để báo tin): thí sinh phải ghi rõ địa chỉ hiện nay đang cư trú.

  – Mục THÔNG TIN ĐÀO TẠO: Thí sinh khai lần lượt văn bằng trước, chứng chỉ sau. Lưu ý một số nội dung như sau:

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

  + Cột (3): Thí sinh ghi trình độ, cấp độ đào tạo: Đối với văn bằng ghi rõ TSKH/ TS/Ths/ Cử nhân/ Kỹ sư/…..Đối với chứng chỉ ghi rõ Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông/ Chứng chỉ tin học văn phòng……; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Chứng chỉ Anh B… .

  Lịch học:

  + Cột (4): Ghi đầy đủ cả phần số và phần chữ (nếu có)của số hiệu văn bằng,chứng chỉ.

  * Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng): Học phí:

  + Cột (5) và cột (6): Thí sinh ghi ngành đào tạo trên văn bằng, chuyên ngành đào tạo theo bảng điểm. Trường hợp bảng điểm không ghi chuyên ngành mà chỉ ghi ngành thì thí sinh chỉ khai thông tin vào cột (5).

  + Cột (7): Thí sinh ghi chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  + Cột (8): Thí sinh ghi: Giỏi, Khá, Trung bình… Trường hợp thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL, IELTS và TOEIC, thí sinh phải ghi rõ cả số điểm của chứng chỉ, ví dụ TOEFL 500; IELTS 5.5; TOEIC 500.

  Lịch học:

  Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên thì khai thông tin cụ thể theo từng trường hợp sau đây:

  + Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

  Học phí:

  + Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

  + Người dân tộc thiểu số.

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  Sau khi kê khai xong, người đăng ký dự tuyển phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên và ký trên từng trang của phiếu đăng ký dự tuyển.

  Lịch học:

  ***Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

  **Các học viên đăng ký 3 môn học sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

  Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế năm 2022, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công (Trực thuộc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bucharest ) thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức, cụ thể như sau:

  Trước ngày 24/7/2019: 1.500.000đ.

  Từ ngày 24/7/2019: 2.000.000đ

  Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Thứ Bảy ngày 27/7/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  Chủ nhật ngày 28/7/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  **Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập. **Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu cả 3 môn. – Thời gian tiếp nhận đăng ký học và mua tài liệu trực tiếp tại văn phòng Trung tâm: Từ ngày 20/7/2019 đến 23/7/2019

  Trước ngày 24/7/2019: 1.400.000đ

  Từ ngày 24/7/2019: 1.900.000đ

  Điện thoại: 02432.191.382 **Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký học và mua tài liệu có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

  Giảng viên: Trường Đại học Ngoại thương

  Thứ Bảy ngày 3/8/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  Chủ nhật ngày 4/8/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  * Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

  Hoặc:

  Trước ngày 24/7/2019: 2.200.000đ.

  Từ ngày 24/7/2019: 2.700.000đ

  Hoặc:

  Giảng viên: Cập nhật sau.

  Thứ Bảy ngày 10/8/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  Chủ nhật ngày 11/8/2019

  Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

  Xin liên lạc trước khi chuyển khoản. Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ:

  Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio (Ghi âm trực tiếp bài giảng) và text của lớp ôn thi công chức Tổng cục Thuế năm 2022 , cụ thể như sau:

  Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

  – Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

  – Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

  – Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

  – Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Phòng P46 lầu 3 khu nhà B số 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận ( Xem bản đồ chỉ đường)

  – Địa điểm học: 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Phòng học cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau)

  – Số tài khoản: 1500216284643

  – Agribank – chi nhánh Hà Nội;

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  – Số tài khoản: 106003405167

  – VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  – Số tài khoản: 22210001026477

  – BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • ‘chưa Ai Trong Số 137 Trường Hợp Có Quyết Định Tuyển Dụng Của Sở Nội Vụ Tỉnh Lai Châu’
 • Tải Mẫu Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Tuyển Dụng
 • Các Phương Thức Tuyển Dụng Mà Một Chuyên Viên Nhân Sự Nên Biết
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Du Lịch Năm 2022
 • Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Năm 2022
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Bổ Sung Trong Kỳ Tuyển Dụng Công Chức Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Hàng Trăm Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức
 • Nóng: Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Với Công Chức Không Đủ Tiêu Chuẩn
 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển Ở Hải Phòng
 • Chủ Trương Liên Quan Đến Công Chức Được Tuyển Dụng Sau Ngày 28/12/2017
 • Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ cho một số đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính; Công văn số 1727/BTC-TCCB ngày 10/2/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức TCT năm 2022; Công văn số 2297/BTC-TCCB ngày 22/02/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm Công nghệ thông tin tại Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

  I. Thông báo bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ:

  Mở rộng chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ tại kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chinh phê duyệt tại Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Đối với Cơ quan Tổng cục Thuế:

  Đối với nhóm 03 chuyên ngành Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng (theo thông báo đính kèm Công văn số 5775/TCT-TCCB ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc thông báo thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2022) tổng hợp thành 02 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành ngân hàng. Theo đó, thí sinh có các chuyên ngành đào tạo có ghi từ Tài chính hoặc Ngân hàng như Tài chính công, tài chính doanh nghiệp, Kinh tế – Tài chính, ngân hàng, ngân hàng thương mại…, đều được đăng ký dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế.

  2. Đối với 63 Cục Thuế:

  Ngoài các chuyên ngành đã thông báo theo Thông báo đính kèm Công văn số 5775/TCT-TCCB nêu trên, bổ sung 03 chuyên ngành đào tạo như sau: chuyên ngành Thuế, chuyên ngành Hải quan và chuyên ngành Kiểm toán.

  II. Thông báo bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm Công nghệ thông tin tại Cơ quan Tổng cục Thuế:

  Bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo đối với ngạch chuyên viên công nghệ thông tin tại Cơ quan Tổng cục Thuế, cụ thể:

  – Chuyên ngành Công nghệ thông tin được chi tiết thành: chuyên ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Tin học;

  – Chuyên ngành Toán Tin được chi tiết thành: chuyên ngành Toán Tin, chuyên ngành Toán Tin ứng dụng;

  – Chuyên ngành Điện tử viễn thông được chi tiết thành: chuyên ngành Điện tử viễn thông, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử – truyền thông, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và viễn thông.

  III. Đính chính về tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính và Cơ quan Tổng cục Thuế:

  Thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu dự tuyển của các trường đại học ở nước ngoài thuộc Top 500 trường đại học (2015-2016) do Times Higher Education xếp hạng và Top 500 trường đại học (2015-2016) do Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings xếp hạng (có phụ lục kèm theo) được đăng ký dự tuyển bổ sung.

  IV. Thông báo bổ sung thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng:

  1. Về thời gian:

  Tiếp nhận hồ sơ bổ sung trong 03 ngày làm việc từ 28/3/2017 đến hết ngày 30/3/2017.

  2. Địa điểm nhận hồ sơ:

  – Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính và Cơ quan Tổng cục Thuế: địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Phòng 804 – Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế Tầng 8, Toà nhà VTC Online, Số 18, Đường Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và trụ sở các Cục Thuế.

  – Đối với thí sinh dự tuyển vào 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố: nộp hồ sơ tại trụ sở Cục Thuế (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế hoặc Website của Cục Thuế).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ 01/7/2019, Chính Thức Áp Dụng Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức Không Qua Thi Tuyển
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Hiện Nay
 • Hương Phong: Tổ Chức Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Trạm Y Tế
 • Công Ty Cần Trang Bị Những Gì Cho Phòng Y Tế?
 • Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường
 • Văn Bản Tổng Cục Thuế Trả Lời Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn Từ 05/12/2020 · Expertis
 • Rút Gọn Thủ Tục Trong Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuế
 • Thông Tư Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Chở Quá Số Người Quy Định: Mức Phạt Mới Từ Năm 2022
 • Ô Tô Chở Quá Số Người Quy Định, Phạt Như Thế Nào?
 • Văn bản Tổng cục thuế trả lời Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn.

  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

  Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 24, Điều 44 và Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định xử lý vi phạm hành chính;

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

  Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế;

  Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 6 Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

  Căn cứ khoản 7 Điều 3, Điều 5, khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

  Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Căn cứ quy định trên và theo báo cáo của Cục thuế thành phố Cần Thơ tại công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Phi Long bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế và mang theo 100 hóa đơnGTGT đã đăng ký đặt in nhưng Công ty đã không sử dụng số hóa đơn này, Chi cục thuế quận Ninh Kiều đã ban hành thông báo số 1260/TB-BKD ngày 13/11/2012 về việc Công ty Phi Long bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn thì đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính để xác định hành vi vi phạm của Công ty Phi Long có còn thời hiệu xử phạt không. Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty Phi Long còn thời hiệu xử phạt thì:

  – Đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

  – Đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị xử phạt từng hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của từng quý trong thời hiệu xử phạt.

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định thẩm quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng của Cục trưởng Cục Thuế đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trường hợp xử phạt doanh nghiệp (là tổ chức) thì thẩm quyền phạt tiền của Cục trưởng Cục Thuế được xác định gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân là 140.000.000 đồng.

  Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hóa đơn đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, trường hợp xử phạt doanh nghiệp (là tổ chức) thì mức phạt tiền tối đa gấp 2 lần mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Do vậy, đối với hành vi vi phạm về hóa đơn của tổ chức, Cục trưởng Cục Thuế có thẩm quyền phạt tiền mức tối đa là 100.000.000 đồng.

  Đề nghị Cục thuế làm rõ trách nhiệm từng bộ phận của Chi cục Thuế Ninh Kiều (bộ phận kiểm tra, bộ phận kê khai…) để xác định các đơn vị đã thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Tổng Cục Thuế Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn
 • Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Trong Mọi Lĩnh Vực
 • Đọc Hiểu Xin Lập Khoa Luật
 • Tóm Tắt Xin Lập Khoa Luật Hay, Ngắn Nhất (2 Mẫu).
 • Tóm Tắt Xin Lập Khoa Luật
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Hơn 4.200 Công Chức Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiến Nghị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Nhiều Công Chức Bộ Công Thương
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Công Tác Cho 78 Công Chức, Viên Chức Mới Được Tuyển Dụng
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Năm Học 2022
 • Quyết Định V/v Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định “về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non Yên Thọ” Năm Học 2022
 • 01/10/2020 08:14 AM

  Đối với việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, thời gian tiếp nhận sẽ kéo dài 5 ngày làm việc kể từ 8 giờ ngày 2/11/2020 đến 17 giờ ngày 6/11/2020.

  Về địa điểm tiếp nhận, đối với thí sinh dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế sẽ nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  Với thí sinh dự tuyển vào cục thuế các tỉnh, thành phố thì các cục thuế sẽ thông báo địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển trên Website của cục thuế. Cục thuế quán triệt công chức được giao trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh nộp hồ sơ, nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà và những nhiễu.

  Về thu, nộp lệ phí dự tuyển: mức thu lệ phí dự tuyển theo quy định của Nhà nước là 300.000 đồng (chỉ thu lệ phí đối với những trường hợp đủ điều kiện dự tuyển). Mức thu này được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác (kể cả tiền gửi xe của thí sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển).

  Tổng cục Thuế lưu ý, hồ sơ đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022.

  Trường hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, thành phần theo quy định thì trả lại ngay (không thu lệ phí) và hướng dẫn cụ thể để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

  Ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông báo của Tổng cục, cục thuế phải kiểm tra ,nếu đúng quy định thì tiếp nhận, không được đưa ra thêm bất cứ yêu cầu nào khác về thành phần hồ sơ ngoài quy định.

  Ngoài ra, phiếu đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các đề mục theo hướng dẫn, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Tổng cục Thuế cũng quy định về điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức. Theo đó, người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo dức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  Ngoài ra, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa dược xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  Với mỗi một vị trí ứng tuyển, Tổng cục Thuế cũng quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng chứng chỉ.

  Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và các cục thuế là 4.271 chi tiêu.

  Trong đó:

  Ngạch Chuyên viên: 515 chỉ tiêu.

  Ngạch Kiểm tra viên thuế: 3.285 chỉ tiêu.

  Ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 158 chỉ tiêu. – Ngạch Văn thư: 141 chi tiêu.

  Ngạch Cán sự: 23 chỉ tiêu.

  Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 40 chỉ tiêu.

  Ngạch Cán sự làm công nghệ thông tin: 06 chi tiêu.

  Ngạch Văn thư trung cấp: 103 chi tiêu.

  Thùy Linh

  34,349

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế: Bắt Đầu Thu Hồ Sơ Từ Đầu Tháng 11
 • 06 Bước Thực Hiện Thủ Tục Thi Tuyển Công Chức Theo Quyết Định 1065/qđ
 • Trình Tự, Thủ Tục Thi Tuyển Dụng Công Chức
 • Quyết Định Quy Chế Tuyển Dụng Công Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 2022
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Tuyển Dụng Và Nhận Việc Công Chức Cấp Xã Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Sách Đỗ Công Chức Thuế 2022 Chính Thức
 • Kế Hoạch Thi Công Chức Thuế 2022
 • Bộ Công Thương Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Bộ Công Thương Trao Quyết Định Tuyển Dụng Cho 69 Tân Công Chức
 • Bộ Công Thương Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022
 • Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức như sau:

  I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC. 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

  a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  b) Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  a) Không cư trú tại Việt Nam;

  b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  I1. Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế: 1.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ.

  c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  1.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự), các chuyên ngành kinh tế khác.

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020).

  1.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư:

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo sau: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020).

  2. Đối với thí sinh dự thi vào các Cục Thuế: 2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên, Kiểm tra viên thuế:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư và Văn thư – Lưu trữ.

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020).

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh tế, các chuyên ngành kinh tế khác;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  2.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư:

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Sư phạm tin học;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  2.4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Cán sự, Kiểm tra viên trung cấp thuế:

  a) Có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư, Văn thư – Lưu trữ.

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  2.5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự làm công nghệ thông tin:

  a) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Thuế, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý Tài chính công, Hệ thống thông tin kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật Kinh tế, các chuyên ngành kinh tế khác;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  2.6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư trung cấp:

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG. 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

  a) Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, Toán – tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Sư phạm tin học;

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Hành chính học, Hành chính văn thư, Văn thư – Lưu trữ.

  b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) cấp trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020), hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

  c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

  Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

  (1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ( Phụ lục số 01 kèm theo). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (Hướng dẫn kê khai phiếu theo Phụ lục số 02 kèm theo).

  (2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

  – Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài: khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt).

  – Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp bản photo văn bằng và bảng điểm học tập (tất cả kèm bản dịch sang Tiếng việt) và bản xác nhận của cơ sở đào tạo đã đào tạo bằng tiếng nước ngoài (trừ trường hợp trên bảng điểm do cơ sở đào tạo cung cấp đã ghi rõ là đào tạo bằng tiếng nước ngoài).

  (3) Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ:

  * Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo quy định. * Người dự tuyển không phải nộp các loại chứng chỉ như chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học văn phòng, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển. * Các chứng chỉ ngoại ngữ thay thế chứng chỉ quy định. Thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức được sử dụng một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (không nhận những trường hợp là giấy xác nhận đã học xong chương trình, chứng chỉ môn học của trường chỉ ghi số tiết học, bảng điểm chứng chỉ để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ). – Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên và tương đương có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ tiếng Anh B: + TOEFL 400 trở lên (PBT), 97 trở lên (CBT), 42 trở lên (IBT); + IELTS 3.0 trở lên; + TOEIC 150 trở lên; + Chứng chỉ Tiếng Anh A2 khung Châu Âu trở lên. – Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch cán sự và tương đương có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ tiếng Anh A+ TOEFL 347 trở lên (PBT), 95 trở lên (CBT), 40 trở lên (IBT); + IELTS 2.0 trở lên; + TOEIC 120 trở lên. + Chứng chỉ Tiếng Anh A1 khung Châu Âu trở lên. – Đối với những chứng chỉ ngoại ngữ có quy định thời hạn thì chứng chỉ phải còn giá trị tới thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. 2. Hồ sơ trúng tuyển: :

  – Bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, đã nộp hồ sơ theo quy định tại điểm (2) Mục 1 Phần III nêu trên.

  – Bản chụp (bản photo) bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ,

  – Bản chụp (bản photo) chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

  (5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

  Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài, khi trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Trường hợp không có bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.

  Ngoài ra, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ công chức theo quy định tại khoản 1, điều 9, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

  4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

  Căn cứ hồ sơ dự tuyển, hồ sơ trúng tuyển công chức của người trúng tuyển, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ theo hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển. Trong trường hợp người trúng tuyển không hoàn đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Tổng cục Thuế sẽ xử lý theo quy định.

  Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng:

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

  (1) Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản sao (không cần chứng thực) các giấy tờ sau:

  + Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”; “Anh hùng Lao động”; ” Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;

  + Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

  IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

  (2) Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ…

  (3) Đối với người dân tộc thiểu số: nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

  Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

  – Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.

  Trường hợp không đủ điều dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

  – Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày làm việc. Từ 8 giờ 00 ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 06/11/2020.

  + Thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế: nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

  + Thí sinh dự tuyển và Cục Thuế các tỉnh, thành phố: thí sinh xem địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển trên Website của Cục Thuế nơi đăng ký dự tuyển.

  Chỉ tiêu Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2022 đối với Cơ quan Tổng cục Thuế và các Cục Thuế là 4.271 chỉ tiêu, trong đó:

  (Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo Phụ lục V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN. 03 1.1. Vòng 1: đính kèm)

  – Ngạch Chuyên viên: 515 chỉ tiêu.

  – Ngạch Kiểm tra viên thuế: 3.285 chỉ tiêu.

  – Ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 158 chỉ tiêu.

  – Ngạch Văn thư: 141 chỉ tiêu.

  1.2. Vòng 2:

  – Ngạch Cán sự: 23 chỉ tiêu.

  – Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 40 chỉ tiêu.

  – Ngạch Cán sự làm công nghệ thông tin: 06 chỉ tiêu.

  – Ngạch Văn thư trung cấp: 103 chỉ tiêu.

  1. Thí sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương được thực hiện theo hai vòng thi:

  – Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính

  – Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

  2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

  Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

  Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trình độ bậc 2 đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, trình độ bậc 1 đối với ngạch Cán sự và tương đương). Thời gian thi là 30 phút.

  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

  – Hình thức thi: Thi viết

  VI. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN: ***Tệp đính kèm:

  – Nội dung thi:

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Cán sự làm Công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch văn thư, ngạch văn thư trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư – lưu trữ.

  Học phí:

  Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  Lịch học: * MônTiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng): Học phí:

  – Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

  Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển đồng thời trên trang Web Tổng cục Thuế (địa chỉ: chúng tôi và tại trụ sở Cục Thuế. Tổng cục Thuế không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

  Lịch học:

  – Bảng tổng hợp chỉ tiêu Tổng cục Thuế tuyển dụng

  Học phí:

  – Hướng dẫn cách kê khai phiếu

  – Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty TNHH LVS Việt Nam ) thông báo cập nhật thông tin lớp ôn thi công chức Tổng cục Thuế 2022, cụ thể như sau:

  Lịch học:

  *** Giữ nguyên mọi thông tin đối với lớp học tại Hà Nội, cụ thể như sau:

  *** Vì lý do khách quan Trung tâm xin thông báo hủy lớp học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quý học viên nếu vẫn có nhu cầu học có thể chuyển sang học lớp học Trực tuyến(Online). Mọi chi tiết xin đọc bên dưới. ***Trung tâm xin thông báo thay đổi lịch học đối với lớp học Trực tuyển(Online) như sau:

  Trước ngày 7/11/2020: 1.500.000đ.

  Học phí:

  Từ ngày 7/11/2020: 2.000.000đ

  Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  Trước ngày 7/11/2020: 1.400.000đ

  Lịch học: Học phí:

  Từ ngày 7/11/2020: 1.900.000đ

  Giảng viên: Giảng viên trường Đại học Ngoại thương

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác)

  * Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

  Lịch học: * MônTiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng): Học phí:

  Trước ngày 7/11/2020: 2.200.000đ.

  Từ ngày 7/11/2020: 2.700.000đ

  (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác)

  Giảng viên: Giảng viên Học viện Tài chính.

  Lịch học: Mô tả hình thức học online:

  – Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội ( Xem bản đồ chỉ đường)

  * Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

  Trước ngày 7/11/2020: 1.500.000đ.

  Từ ngày 7/11/2020: 2.000.000đ

  Giảng viên: Giảng viên Học viện Tài chính.

  **Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập. **Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu cả 3 môn.

  Trước ngày 7/11/2020: 1.000.000đ.

  Điện thoại: 02432.191.382 **Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký học và mua tài liệu có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

  Từ ngày 7/11/2020: 1.500.000đ

  Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Trước ngày 7/11/2020: 900.000đ

  Hoặc:

  Từ ngày 7/11/2020: 1.400.000đ

  Giảng viên: Giảng viên trường Đại học Ngoại thương

  Hoặc:

  **Các học viên đăng ký 3 môn học sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

  Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio (Ghi âm trực tiếp bài giảng) và text của lớp ôn thi công chức Tổng cục Thuế năm 2022 , cụ thể như sau:

  Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text + Bộ câu hỏi trắc nghiệm + Bài thi thử)

  Các bạn có thể đăng ký online nhận thông tin lớp học theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ:

  – Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Video + Bộ câu hỏi trắc nghiệm + Bài thi thử)

  – Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

  – Địa điểm mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội ( Xem bản đồ chỉ đường)

  – Số tài khoản: 1500216284643

  – Agribank – chi nhánh Hà Nội;

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  – Số tài khoản: 106003405167

  – VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  – Số tài khoản: 22210001026477

  – BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

  – Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

  Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tư Pháp Thông Báo Tiếp Nhận Công Chức, Tiếp Nhận Vào Công Chức Không Qua Thi Tuyển Năm 2022
 • Bộ Tư Pháp Thông Báo Nhu Cầu Tiếp Nhận, Xét Chuyển Vào Công Chức Năm 2022
 • Quy Định Về Cán Bộ Không Chuyên Trách Tại Xã, Phường Thị Trấn
 • Thu Hồi 271 Quyết Định Bổ Nhiệm Và 252 Quyết Định Tuyển Dụng Cán Bộ Có Sai Phạm
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Tuyển Dụng Cán Bộ Năm 2022
 • Tổng Hợp Văn Bản Mới Về Thuế Số 01 Tháng 09/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Văn 114/lđlđ 2022 Biểu Mẫu Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Tại Nơi Làm Việc Hà Nội
 • Cập Nhật Chính Sách, Quy Định, Văn Bản Mới Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng
 • Luật Lưu Trữ Và Các Văn Bản Về Công Tác Văn Thư
 • Cách Tạo Một Văn Bản Mới Trong Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Cách Mở Và Tạo Tài Liệu Mới Trong Word 2022
 • Tổng hợp văn bản mới về thuế số 01 tháng 09/2020

  1. Công văn số 3423/TCT-CS ngày 20/8/2020 về chính sách thuế

  Theo quy định tại Điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì một trong những điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Giấy tờ về quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật đất đai. Khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án hoặc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trường hợp Công ty chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản và dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty chưa được chuyển nhượng dự án cũng như kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Theo đó:

  Trường hợp xác định được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn đã đáp ứng đủ điều kiện để được kinh doanh (chuyển nhượng) bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì áp dụng chính sách thuế theo quy định.

  Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn chưa đáp ứng đủ điều kiện để được kinh doanh (chuyển nhượng) bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì chưa đủ cơ sở xử lý về thuế theo ý kiến của Cục Thuế nêu tại công văn số 6536/CT-TTKT8 ngày 4/6/2020.

  2. Công văn số 3438/TCT-KK ngày 20/8/2020 về hoàn thuế GTGT

  1. Về hoàn thuế GTGT:

  Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT; Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

  Căn cứ quy định nêu trên và các văn bản hiện hành hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Trường hợp các doanh nghiệp như ngành hàng không, du lịch, vận tải… thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên thì gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế để được giải quyết.

  2. Về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh:

  Để khẩn trương thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 20/4/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1563/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố về việc tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để thống nhất thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn, thực hiện gia hạn cho NNT kịp thời theo đúng quy định.

  Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 5977/BTC-TCT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ- CP;

  Ngày 29/5/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đối với các ngành nghề khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đang tổng hợp, đánh giá để báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ để có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

  3. Công văn số 3457/TCT-KK ngày 21/8/2020 về vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa

  Trường hợp Công ty TNHH Khánh Giang (MST: 3800183848), Địa chỉ trụ sở tại Ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do Cục Thuế tỉnh Bình Phước quản lý thuế.

  Ngày 28/9/2016 Công ty TNHH Khánh Giang (Công ty) có Hợp đồng E.C số 02/2016/BQLSRGD2 Hợp đồng khảo sát thiết kế và thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2, tại huyện Nhà Bè, chúng tôi công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công ty bắt đầu triển khai công trình này từ năm 2022 đến tháng 9/2017, Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc để thực hiện hoạt động xây dựng tại chúng tôi Vì vậy, Công ty TNHH Khánh Giang phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng ngoại tỉnh (Cục Thuế chúng tôi theo mẫu 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp, Công ty chưa nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh nêu trên thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Khánh Giang kê khai thuế GTGT theo quy định. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu còn thời hiệu, thời hạn xử phạt) về hành vi không nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

  Từ tháng 4/2017 – 01/2018 Chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán vốn thì Kho bạc Nhà nước chúng tôi thực hiện khấu trừ số thuế GTGT (2% trên số tiền thanh toán) với số thuế là 5.403.433.000 đồng (TM:1701) nhưng Kho bạc Nhà nước chúng tôi không hạch toán thu ngân sách chúng tôi nơi có công trình xây dựng mà chuyển toàn bộ số thuế này vào ngân sách của tỉnh Bình Phước là không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Đề nghị KBNN tỉnh Bình Phước thực hiện thủ tục chuyển trả số thu NSNN đã hạch toán thu không đúng cho KBNN chúng tôi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và điểm d khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  4. Công văn số 3461/TCT-CS ngày 21/8/2020 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

  Trường hợp Uỷ ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 cho phép hộ ông (bà) Trần Văn Hoài – Nguyễn Mỹ Nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nghĩa trang, nghĩa địa (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chửng nhận quyền sử dựng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB418870 ngày 19/8/2015 do ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cấp) sang đất ở đối với diện tích 304,40m2 mà hộ ông (bà) nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Tiến Thắng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với “đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất” giữa ông Nguyễn Tiến Thắng và hộ ông (bà) Trần Văn Hoài – Nguyễn Mỹ Nhân đã phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hay chưa; trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Trường hợp việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Đất đai thì thực hiện thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2013 và hướng dẫn tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

  5. Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/8/2020 về giải quyết hồ sơ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê

  Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật đất đai năm 2013; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Việc xác định thời điểm được thựchiện các quyền của người sử dụng đất, điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, nguyên tắc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất và quyền, nghĩa vụ của người chuyển nhượng người nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Thành Hưng thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với Công ty TNHH đầu tư.sản xuất và thương mại Thành Hưng để thu hồi tiền thuế nợ khi Công ty chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

  6. Công văn số 3487/TCT-DNNCN ngày 25/8/2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

  Trường hợp Ông chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2022 thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  Trường hợp Ông thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

  7. Công văn số 3493/TCT-CS ngày 25/8/2020 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  Đối với trường hợp của Công ty TNHH Yara Việt Nam, cụ thể: Trong năm 2022 và năm 2022, Công ty có các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động nhập khẩu phân bón để xuất khẩu và bán trong nước như: thực hiện quyền nhập khẩu phân bón, thực hiện quyền phân phối bán buôn, thực hiện quyền xuất khẩu; có tăng vốn điều lệ từ 2.550.000 đô la Mỹ lên 5.550.000 đô la Mỹ; tăng vốn đầu tư của dự án đang hoạt động từ 133.475.268.575 đồng thành 197.726.268.575 đồng; không tăng nguyên giá tài sản cố định; không tăng công suất thiết kế. Như vậy, Công ty có mở rộng quy mô kinh doanh do bổ sung vốn và bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng việc thay đổi này không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế của dự án được cấp Giấy phép lần đầu theo quy định của pháp luật. Do đó, Công ty không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% đối với hoạt động thương mại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Giáo Dục Tiểu Học
 • Tìm Hiểu Rõ Hơn Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Cấp Tiểu Học.
 • Tiếp Vụ Nghi Vấn Dn “núp Bóng” Thâu Tóm “đất Vàng”: Ubnd Tỉnh Đồng Nai Nói Gì Về Văn Bản “lạ”?
 • Quảng Ngãi: Kỷ Luật Nhiều Cán Bộ Chủ Chốt Huyện Sơn Tây
 • Bố Cục Của Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Là Gì? Các Loại Thông Báo?
 • Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Và Hướng Dẫn Cách Viết Thông Báo?
 • Nguồn Gốc Của Văn Bản Là Gì
 • Phê Bình Văn Bản Là Gì?
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Hành Chính Là Gì?
 • 1.1. Bố cục của văn bản

  Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi

  Ngữ liệu: SGk trang 24

  Câu 1: Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra các phần đó

  • Văn bản trên có thể chia làm: 3 phần
  • Các phần đó gồm:
   • Phần 1: câu mở bài
   • Phần 2: từ “học trò theo ông” đến “cho vào thăm”
   • Phần 3: câu kết bài.

  Câu 2: Hãy cho biết nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên

   Nhiệm vụ của từng phần:

   • Phần 1: từ: “Ông Chu Văn An” đến “không màng danh lợi”: Giới thiệu ông Chu Văn An
   • Phần 2: “Học trò theo học rất đông…có khi không cho vào thăm”: Công lao, uy tín, tính cách của ông Chu Văn An
   • Phần 3: Còn lại: Tình cảm của mọi người đối với ông Chu Văn An

  Câu 3: Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong văn bản trên

   Phân tích mối quan hệ giữa các phần:

   • Gắn bó chặt chẽ với nhau, phần trước là tiền đề cho phần sau.

  Câu 4: Từ việc phân tích trên, hãy cho biết một cách khái quát: Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?

  • Bố cục của văn bản thường gồm 3 phần:
  • Nhiệm vụ của từng phần:
   • Phần mở bài: giới thiệu nội dung, thu hút sự chú ý của người đọc.
   • Phần thân bài: phát triển và giải quyết một cách cụ thể vấn đề đã nêu ở phần mở bài, duy trì sự chú ý của người đọc.
   • Phần kết bài: tóm tắt kết luận và đáp ứng sự chờ đợi của người đọc.

  Câu 1: Phần Thân bài văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể về những sự kiện nào? Các sự kiện ấy được sắp xếp theo trình tự nào?

  • Phần thân bài của văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh được sắp xếp dựa trên cơ sở là hồi kí: nhớ lại các sự việc, tình tiết diễn ra vào buổi đầu đi học.
  • Các sự kiện ấy được sắp xếp theo trình tự: không gian, thời gian và dòng cảm xúc

  Câu 2: Văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của cậu bé Hồng. Hãy chỉ ra những diễn biến của tâm trạng cậu bé trong phần Thân bài.

   Diễn biến của tâm trạng cậu bé trong phần Thân bài:

   • Tình cảm và thái độ:
    • Tình cảm: Thương mẹ sâu sắc
    • Thái độ: Căm ghét những kẻ nói xấu mẹ, những cổ tục đã đầy đọa mẹ
   • Niềm vui hồn nhiên được ở trong lòng mẹ

  Câu 3: Khi tả người, vật, con vật, phong cảnh,… em sẽ lần lượt miêu tả theo trình tự nào? Hãy kể một số trình tự thường gặp mà em biết

   Cách sắp xếp:

   • Phần thân bài lần lượt trình bày bề con người của ông:
   • Học trò theo học rất đông
   • Nhiều người đỗ cao.
   • Vì thế ông được nhà vua “vời ông ra dạy thái tử học”.
   • Nhưng đến đời Dụng Tông “vua thích vui chơi, không coi sóc việc triều đình, lại tinh dùng bọn nịnh thần”.
   • Nhiều lần ông can ngăn, nhà vua không nghe nên ông trả mũ áo từ quan về làng…

  Câu 5: Từ các bài tập trên và bằng những hiểu biết của mình, hãy cho biết cách sắp xếp nội dung phần Thân bài của văn bản.

  • Yêu cầu của phần thân bài: Triển khai cụ thể chi tiết và toàn diện vấn đề đã được đặt ra ở phần mở đầu.
  • Nội dung cơ bản của phần thân bài.
   • Lần lượt trình bày các bộ phận, các phần của vấn đề đặt ra trong văn bản. Thông thường các bộ phận, các phần trên tương ứng một luận điểm. Từng luận điểm lại được triển khai thành các luận cứ để làm sáng tỏ hoặc chứng minh theo luận điểm.
   • Các luận điểm cấn được sắp xếp theo một trật tự nhất định, phản ánh mối quan hệ logic nội tại của chúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài : Bố Cục Trong Văn Bản
 • Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản
 • Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Chi Tiết)
 • Bố Cục Trong Văn Bản
 • Bố Cục Của Văn Bản Là Gì?
 • Chi Cục Thuế Thành Phố Nha Trang: Triển Khai Kế Hoạch Hành Động Của Cục Thuế Thực Hiện Nghị Quyết Số 02/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Nghị Quyết Số 01
 • Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 01 Nq
 • Hướng Dẫn Các Địa Phương Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/nq
 • Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Thực Hiện Kết Luận Số 70
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020
 • Thực hiện Kế hoạch hành động của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Chi cục Thuế thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản yêu cầu các Đội Thuế triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

  1. Đội trưởng các Đội Thuế có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch hành động đến toàn thể công chức, người lao động biết để nắm chắc các mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện do Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề ra và chỉ đạo.

  2. Để góp phần cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 929 của Cục Thuế, Chi cục Thuế cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

  2.1. Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế:

  – Đội TTHT phối hợp với các Đội Kiểm tra thuế số 1, 2, 3; Đội KKKTT-TH thực hiện các nội dung sau:

  + Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hoá đơn điện tử; Giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/ tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

  + Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 để tạo thuận lợi cho người nộp thuế qua đó cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  + Tuyên truyền hướng dẫn hoặc tập huấn để bảo đảm các tổ chức, cá nhân có cách hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất về chỉ số nộp thuế; đăng tải các tài liệu về chỉ số nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành lên gửi lên ứng dụng Hoting (http://cct.nhatrang.net.vn) và Facebook của Chi cục Thuế chúng tôi Trang (https://www.facebook.com/doittht).

  2.2. Về tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế:

  2.3. Nhiệm vụ khác:

  – Đội TTHT thực hiện Kế hoạch triển khai cơ chế một cửa ban hành theo Quyết định số 1720/QĐ-BTC ngày 01/10/2018 của Bộ Tài chính.

  + Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; kết hợp thực hành tiết kiệm với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính.

  + Thực hiện đề xuất xử lý các phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

  + Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình Tổng thể cải cách hành chính giai đoan 2011 – 2022.

  + Tiếp tục triển khai Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các Đội Thuế.

  + Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

  + Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm những công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 19, Hđnd Tỉnh Quảng Ngãi Khóa Xii
 • Tp.hcm Giảm Hệ Số Thu Nhập Tăng Thêm Để Đảm Bảo Khả Năng Chi Trả
 • Giáo Viên Thành Phố Hồ Chí Minh Tâm Tư Về Thu Nhập Tăng Thêm
 • Chính Phủ Quyết Nghị Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng
 • Hà Nội: Tham Mưu Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/nq
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế Năm 2022 – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Về Thời Hạn Nhận Việc Khi Trúng Tuyển Công Chức
 • Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tphcm
 • Cập Nhật Trình Tự, Thủ Tục Xét Tuyển Công Chức
 • Không Ký Quyết Định Tuyển Dụng Chính Thức Có Được Không?
 • Khen Thưởng Trường Tiểu Học Bến Súc Năm Học 2022
 • Trong 2 ngày (từ ngày 28/11/2020 đến ngày 29/11/2020), Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 sẽ tổ chức thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 vào 20 Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau.

  Thời gian và ca thi được chia như sau:

  Ca thi

  Ngày thi

  Phòng thi

  1

  08h00’ ngày 28/11/2020

  Từ phòng 01 đến phòng 12

  2

  13h00’ ngày 28/11/2020

  Từ phòng 13 đến phòng 24

  3

  15h30’ ngày 28/11/2020

  Từ phòng 25 đến phòng 36

  4

  07h30’ ngày 29/11/2020

  Từ phòng 37 đến phòng 48

  5

  10h00’ ngày 29/11/2020

  Từ phòng 49 đến phòng 63

  Địa điểm thi: Học viện Chính trị Khu vực II, Số 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng thi tuyển gửi Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính (theo file kèm theo) để thí sinh nghiên cứu tham gia dự tuyển.

           Lưu ý: Khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

   Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức khu vực miền Trung và Tây Nguyên: dự kiến thi từ ngày 11-13/12/2020

  Địa điểm thi: Trường Quân sự Quân khu 5, số 305 đường Trường Sơn, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

  Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022 (vòng 1) vào Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội và Miền Bắc dự kiến thi từ ngày 21-24/12/2020.

  Địa điểm thi: Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng, số 124 Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

  Danh sách dự thi tuyển vào các Cục Thuế thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội và Miền Bắc theo phòng thi, ca thi (vòng 1) Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo sau.

  Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2022 trân trọng thông báo./.

  Tải file đính kèm:

  TB 639 thời gian thi

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

  Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi

  Danh sách phòng thi

  Hướng dẫn thi trên máy tính

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Công Tác Tuyển Dụng
 • Lễ Trao Quyết Định Công Nhận Kết Quả Trúng Tuyển Kỳ Xét Tuyển Viên Chức Các Đơn Vị Trực Thuộc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Năm Học 2022
 • 4 Điều Doanh Nghiệp Tìm Kiếm Khi Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán
 • Một Số Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã
 • Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Hàng Trăm Cán Bộ Công Chức
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100