Luận Văn: Pháp Luật Về Quản Lý Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Những Văn Bản Liên Quan Đến Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam
 • Ban Hành Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Quản Lí Sử Dụng Đất Đai Và Tổ Chức Thực Hiện Các Văn Bản Đó
 • Hoàn Thiện Nhiều Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Quan Trọng Về Quản Lý Đất Đai
 • Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Là Gì?
 • Ubtv Quốc Hội Chất Vấn Việc Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Và Quản Lý Đất Đai
 • Published on

  Download luận văn thạc sĩ ngành luật với đề tài: Hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cho các bạn tham khảo

  1. 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ HƢƠNG GIANG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Lê Thị Hoài Thu HÀ NỘI – 2021
  2. 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi hoàn thành tất cả môn học và thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Thị Hương Giang
  3. 9. 5 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý lao động nước ngoài và pháp luật quản lý lao động nước ngoài Chương 2: Thực trạng pháp luật quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.
  4. 10. 6 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI 1.1. Khái luận về quản lý lao động nƣớc ngoài 1.1.1. Khái niệm quản lý lao động nước ngoài Việc hình thành các cộng đồng chính trị khác nhau trên thế giới đã làm xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp trong giao lưu dân sự và giao lưu kinh tế giữa các thành viên của cộng đồng chính trị này với cộng đồng chính trị khác hoặc với thành viên của cộng đồng chính trị khác. Ở một khía cạnh nhất định, nhằm bảo vệ cho các thành viên của mình trong việc tìm kiếm việc làm và với nhiều lý do khác nhau về chính trị, quân sự, ngoại giao hay văn hóa, truyền thống, đôi khi do hoàn cảnh đặc biệt của xã hội, pháp luật của các quốc gia có thể đặt ra các rào cản đối với sự xâm nhập của những người lao động nước ngoài. Tuy nhiên với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, lao động di trú là một tất yếu không thể lảng tránh. Nói cách khác, lao động nước ngoài ở bất kỳ quốc gia nào đều là một tất yếu trong tiến trình toàn cầu hóa mà quốc gia đó đã nhập cuộc. Các nghiên cứu quốc tế đã khẳng định: “Lao động di trú đã luôn luôn là một phần không thể tách rời của nền văn minh nhân loại, và những cuộc tranh luận nóng bỏng về hình thức của nó, cũng như khung khổ pháp lý và vị trí thực tế đã đi cùng với hình thức đó từ thời thượng cổ không chỉ ở Châu Âu” . Ở giác độ nghiên cứu cá nhân, TS. Lưu Bình Nhưỡng cũng đưa ra nhận định rằng: “Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc là xu thế tất yếu do tác động của quá trình toàn cầu hóa quan hệ lao động và hội nhập kinh tế” . Thực vậy không nằm ngoài xu thế chung của thời đại, Việt Nam đã, đang và sẽ chủ động tiếp nhận và miễn cưỡng tiếp nhận một số lượng không nhỏ lao động nước ngoài. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến cuối năm 2014 ở Việt Nam có 76.309 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó: (i) số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 5.610 người (chiếm 7,35%/); (ii) số lao động thuộc diện cấp giấy phép là 70.699 người (chiếm 92,65%); (iii) số lao động đã được cấp giấy phép là 55.263 người (chiếm 78,18%); và (iv) số lao động đã nộp hồ sơ chờ cấp giấy phép hoặc đang hoàn thiện các giấy tờ là 15.436 người (chiếm 21,83%). Số lao động nước ngoài vừa nói đến từ 74 quốc gia có quốc tịch khác nhau, trong đó: quốc tịch các nước châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan… chiếm khoảng 58%; quốc tịch các nước châu Âu chiếm khoảng 28,5%; và quốc tịch các nước khác chiếm khoảng 13,5% . Phân tích nhằm mục đích của luận văn này, có thể thấy định nghĩa này đã làm rõ các đặc trưng cơ bản của khái niệm lao động di trú như sau: Thứ nhất, người đó phải là người nước ngoài đối với nước sở tại; và thứ hai, người đó phải đã, đang, hoặc sẽ làm một công việc có thu nhập do người sử dụng lao động chi trả. Như vậy những người nước ngoài đầu tư vào nước sở tại hay tự mình tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học … không được xem là người lao động di trú theo định nghĩa nói trên. Khoảng thời gian lao động tại nước ngoài của người lao động không được Công ước ấn định trong định nghĩa. Theo Cizinsky Pavel, di trú được hiểu là sự thay đổi dài hạn nơi cư trú của một người hay của một nhóm người . Điều đó có nghĩa là nhà nước và các đạo luật được sinh ra từ luật gốc (Hiến pháp). Do đó từ nhu cầu quản lý đối với lao động nước ngoài, người ta xây dựng các đạo luật xác định các nguyên tắc và mô hình quản lý lao động nước ngoài. Bản thân các nguyên tắc và các mô hình quản lý này cũng chịu sự chi phối của các điều ước quốc tế, chẳng hạn như trên đã nói các điều ước đó bao gồm: Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948; Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước quốc tế về việc bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình họ năm 1990… Cụ thể, Công ước số 150 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thể hiện rõ sự chi phối của các qui tắc pháp luật tới vấn đề quản lý lao động. Điều 1, khoản b của Công ước này nhận định: “Thuật ngữ “hệ thống quản lý lao động” bao gồm mọi cơ quan hành chính quản lý nhà nước có trách nhiệm và/hoặc có hoạt động quản lý lao động, dù đó là cơ quan ở bộ hoặc các thể chế công cộng, kể cả cơ cấu nửa nhà nước và các cơ quan hành chính khu vực hay địa phương, hoặc mọi hình thức hành chính phi tập trung khác, cũng như mọi cấu trúc thể chế được thiết lập nhằm phối hợp các hoạt động của những cơ quan đó và nhằm thực hiện việc tham khảo ý kiến và sự tham gia của người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức của họ”. Với quan niệm như vậy, Công ước này còn ấn định nghĩa vụ cho các quốc thành viên như sau: “Mọi quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước này, theo pháp luật hoặc tập quán quốc gia, có thể ủy nhiệm hoặc giao phó một vài hoạt động quản lý lao động cho các tổ chức phi chính phủ, nhất là các tổ chức của người sử dụng lao động và của người lao động, hoặc khi thích đáng, cho các đại diện của người sử dụng lao động và của người lao động” (Điều 2). Tóm lại vai trò
  5. 34. 30 trước hết của pháp luật là thiết lập nên các nguyên tắc và mô hình hay hệ thống quản lý lao động nước ngoài. Xét mối quan hệ giữa chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước với pháp luật từ giác độ vai trò sử dụng pháp luật của nhà chức trách cụ thể thì có thể thấy pháp luật là một công cụ hay phương thức quản lý quan trọng nhất của chính quyền. Điều đó có nghĩa là từ nhu cầu quản lý lao động nước ngoài, nhà nước thiết kế chính sách, và thực thi chính sách, cũng như nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình thông qua các qui tắc pháp luật được ban hành phù hợp với chính sách và các nhiệm vụ quản lý đó. Ở nghĩa này TS. Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh tới ban hành các qui định pháp luật về quản lý lao động nước ngoài như một “phương diện hoạt động chủ yếu” của các cơ quan nhà nước . Năm 2012 số lao động nước ngoài có đăng ký tại Malaysia là 1.570.000 người, nhưng năm 2013 tăng nhanh rõ rệt lên tới 2.470.000 người chủ yếu làm trong các lĩnh vực như xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, trồng trọt, và sản xuất . Đạo luật này định nghĩa lao động nước ngoài là người lao động mà không phải là công dân Malaysia (Điều 2). Để quản lý lao động nước ngoài, Đạo luật này chia lao động nước ngoài thành hai loại là lao động nước ngoài hợp pháp và lao động nước ngoài bất hợp pháp. Lao động nước ngoài hợp pháp là người được thuê lao động và có Giấy phép lao động tạm thời do Bộ nhập cư cấp. Đối với người sử dụng lao động và lao động nước ngoài bất hợp pháp, Đạo luật nhập cư 1959/63 (the Immigration Act 1959/63) đưa ra mức phạt như sau: “S. 55B(1): Phạt không ít hơn 10.000 RM và không nhiều hơn 50.000 RM đối với mỗi người lao động bất hợp pháp được thuê hoặc bị phạt tù không quá 12 tháng hoặc cả hai đối với mỗi người lao động như vậy. S. 55B(3): Nếu người sử dụng lao động sử dụng quá năm lao động bất hợp pháp, bị kết tội – bị tù không ít hơn sáu tháng những không quá năm năm và cũng phải chịu trách nhiệm bằng đánh roi không vượt quá sáu roi”. Hình phạt đối với người lao động nước ngoài bất hợp pháp theo Điều 6, khoản 3 đạo luật này như sau: “Một người lao động nước ngoài bị kết án phải bị phạt không quá 10.000 ringgit hoặc bị phạt tù có thời hạn không vượt quá năm năm hoặc cả hai, và phải chịu trách nhiệm bằng đánh roi nhưng không vượt quá sáu roi”. Qua đây có thể thấy Malaysia đã rất chú ý tới quản lý lao động nước ngoài từ giữa thế kỷ trước. Các qui định về quản lý lao động nước ngoài nằm tại nhiều đạo luật khác nhau. Và chế tài hình sự có vai trò rất lớn trong việc thiết chặt quản lý. Biện pháp quản lý được ấn định với cả người sử dụng lao động. Từ các kinh nghiệm trên có thể rút ra bài học cho Việt Nam hiện nay như sau:
  6. 38. 34 cần xem xét kinh nghiệm. Thời kỳ đầu nhập khẩu lao động với khoảng vài trăm nghìn lao động đến từ các nước Châu Á, Hàn Quốc lựa chọn phương thức quản lý lao động nước ngoài theo mô hình Nhật Bản áp dụng tại Hàn Quốc với tên gọi là “thực tập sinh nghề nghiệp”. Đạo luật về thuê mướn lao động nước ngoài năm 2003 đã đổi phương thức quản lý lao động nước ngoài theo mô hình Đức áp dụng tại Hàn Quốc và được gọi là “hệ thống cho phép thuê mướn lao động” [25, tr. 10]. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy việc lựa chọn mô hình quản lý lao động nước ngoài tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và nhu cầu sử dụng lao động ở các trình độ nào. Đối với sự cần thiết sử dụng một số lượng lớn lao động nước ngoài và sự thúc bách tiếp nhận lao động di cư, thì chế độ cấp giấy phép lao động là phù hợp hơn so với chế độ thực tập sinh nghề nghiệp. Từ các kinh nghiệm này có thể rút ra bài học cho Việt Nam như sau: (1) cần có sự chủ động trong việc xuất và nhập khẩu xuất lao động dựa trên trình độ phát triển kinh tế trong từng giai đoạn; (2) lựa chọn mô hình quản lý lao động nước ngoài thích hợp quan từng thời kỳ dựa trên nhu cầu nhập khẩu lao động và trình độ của lao động nhập khẩu trong mối tương quan với trình độ phát triển kinh tế; và (3) cần nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm nước ngoài trước khi tiếp nhận. Hàn Quốc có nhiều điểm khác biệt với Việt Nam về trình độ phát triển kinh tế, mô hình quan hệ quốc tế. Do đó kinh nghiệm Hàn Quốc có giá trị tham khảo đối với Việt Nam, nhưng nhiều kinh nghiệm khó có thể du nhập vào Việt Nam một cách thích hợp. 1.3.3. Kinh nghiệm của Đài Loan Đài Loan theo mô hình quản lý lao động nước ngoài bằng cấp giấy phép lao động. Giấy phép lao động do Ủy Ban Lao Động , Viê ̣n Hành Chính, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) cấp. Giấy phép lao đô ̣ng có thể được gia hạn bởi Ủy ban này. Người lao động nước ngoài phải xuất cảnh trước khi giấy
  7. 39. 35 phép lao động hết hạn. Trong vòng 30 ngày trước hoặc sau ngày mãn hạn 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng sau khi ba ̣n nhâ ̣p cảnh , người sử dụng lao động phải thu xếp cho người lao động đi khám sứ c khỏe, và thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe cho Nhà chức trách y tế ta ̣i đi ̣a phương trong vòng 15 ngày sau khi nhận được giấy kết quả khám sứ c khỏe . Người lao động có quyền giữ hộ chiếu, thẻ cư trú và tài sản khác của mình. Người sử dụng lao động không có quyền giữ những thứ này. Người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn thời gian cư trú cho người lao động trước khi hết hạn cư trú. Người lao động nước ngoài được phép quay lại Đài Loan nếu quan hê ̣ hợp đồng lao động chấm dứ t, hoă ̣c giấy phép thuê lao động hết ha ̣n , hoă ̣c kết quả khám sức khỏe không đạt yêu cầu , sau đó lại đạt yêu cầ u, và không vi phạm bất kỳ qui đi ̣nh pháp luâ ̣t nào . Sau khi về nước 01 ngày, thì người lao động lại có thể làm thủ tục xin Visa tái nhập cảnh vào Đài Loan làm việc. Tuy nhiên tổng thời gian l ao động trong lãnh thổ Đài Loan cộng dồn la ̣i không được vượt quá 9 năm. Người lao động có thể bị phạt từ 30.000 Đài tê ̣đến 150.000 Đài tê ̣và bi ̣ trục xuất trong thời hạn qui định, không được tiếp tục làm viê ̣c trên vùng lãnh thổ Đài Loan nữa, nếu sau khi nhâ ̣p cảnh vào Đài Loan mà liên tục bỏ việc 03 ngày, hoặc mất liên la ̣chay làm việc chongười sử dụng lao động bất hợp pháp. Nếu có tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi lao động, người lao động có thể trực tiếp tìm đến Cơ quan hành chính lao động của chính quyền thuộc các huyện thị nơi người lao động làm việc để xin giúp điều đình dàn xếp giải quyết hoặ c gọi dây nói miễn phí mà Ủy ban lao động Đài Loan dành riêng cho lao động nước ngoài để khiếu nại, hoặc cũng có thể xin phục vụ khiếu nại tại Trạm phục vụ lao động nước ngoài tại Sân bay quốc tế của Đài Loan (Nhà ga sân bay quốc tế Đào Viên và
  8. 40. 36 Nhà ga sân bay quốc tế Cao Hùng). Nếu người lao động gă ̣p tình tra ̣ng mua bán người, có thể khiếu nại với Trung tâm phục vụtư vấn lao đô ̣ng nước ngoài của các huyê ̣n thi ̣hoặc gọi điện thoại miễn phí dành cho lao đô ̣ng nước ngoàitới Cục việc làm trực thuộc Ủ y ban lao động, hoă ̣c gặp các quầy phục vụlao đô ̣ng nước ngoài ta ̣i Sân bay quốc tế Đào Viên và Sân bay quốc tế Cao Hùng đề nghị hỗ trợbáo cảnh sát và cơ quan di trú để điều travà hỗ trợ phiên dịch khi ra tòa, đồng thời khẩn cấp sắp đă ̣tchỗ ở nơi an toàn, và chuyển đổicho bạn người sử dụng lao động khác, và hỗ trợ xử lý tranh chấp giữangười lao đô ̣ng vớingười sử dụng lao động. Các thông tin cho thấy Việt Nam có thể học nhiều kinh nghiệm từ Đài Loan như: Thứ nhất, quan tâm tới quyền con người trong việc quản lý lao động nước ngoài; chăm sóc người lao động nước ngoài về mặt thể chất và tinh thần, chống trả các hành vi mua bán người, hỗ trợ người lao động nước ngoài giải quyết tranh chấp lao động… Thứ hai, thiết lập mạng lưới quản lý lao động nước ngoài rất gần gũi, dễ tiếp cận; Thứ ba, chỉ dẫn rất cụ thể cho người lao động nước ngoài thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đài Loan có nền văn hóa khá gần gũi với Việt Nam. Mặc dù trình độ phát triển kinh tế khá cao, nhưng mô hình quản lý lao động nước ngoài của Đài Loan khá thích hợp với Việt Nam.
  9. 41. 37 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 2.1. Lƣợc sử của chế định pháp luật quản lý lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam Pháp luật quản lý lao động nước ngoài gắn với đời sống công nghiệp của đất nước. Trường hợp của Malaysia nghiên cứu ở trên cho thấy, bước vào công nghiệp hóa từ xuất phát điểm thấp, nước này nhập khẩu lao động để phát triển một số ngành công nghiệp nhất định theo sự lựa chọn. Nhưng trường hợp của Hàn Quốc lại cho thấy, nhập khẩu lao động nước ngoài khi công nghiệp hóa đã có những tiến triển đáng kể. Với nền văn minh lúa nước, hầu như suốt thời kỳ phong kiến, Việt Nam có tỷ trọng lao động thủ công rất thấp. Do vậy sự xâm nhập của lao động nước ngoài vào Việt Nam rất hiếm. Hệ quả là quản lý lao động nước ngoài không được đặt ra. Từ thời kỳ Pháp thuộc cho tới khi giải phóng Miền Nam, nông nghiệp chiếm trên 90% tỷ trọng của nền kinh tế, chiến tranh liên miên. Do đó lĩnh vực pháp luật quản lý lao động nước ngoài chưa có cơ sở để phát triển bởi lĩnh vực pháp luật này là một lĩnh vực pháp luật của hòa bình và kinh tế công nghiệp. Có lẽ pháp luật quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1977 với sự ra đời của Điều lệ đầu tư nhằm giải quyết những hậu quả của chiến tranh. Với chính sách mở cửa và xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, năm 1987 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành với hai mục tiêu chính là thu hút vốn đầu tư trực tiếp và công nghệ từ nước ngoài. Lĩnh vực pháp luật quản lý lao động nước ngoài bắt đầu có cơ sở để ra đời và phát triển. Tuy nhiên các qui định quản lý lao động nước ngoài gắn với các qui định về sử dụng lao động nước ngoài. Các văn bản chưa đựng các qui
  10. 43. 39 cấp thẻ lao động như trước đây và qui định cụ thể về điều kiện, thủ tục thẩm quyền cấp Giấy phép lao động và thời hạn của nó. Người lao động nước ngoài được hiểu ở đây là người không có quốc tịch Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào làm việc cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức của Việt Nam. Những người đủ điều kiện để được cấp phép lao động tại Việt Nam là những người đạt tới một độ tuổi nhất định, đáp ứng được các điều kiện về trình độ, về chuyên môn, không có tiền án, tiền sự và không thuộc các trường hợp ngoại lệ (có nghĩa là thuộc trường hợp lao động mà không cần xin Giấy phép lao động). Thời hạn tối đa của Giấy phép lao động không quá ba năm kể cả gia hạn. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được cấp Giấy phép lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được cấp Giấy phép lao động dưới ba tháng. Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03/12/1999 và Thông tư số 08/2000/TT-BLĐTB&XH ngày 29/03/2000 đã sửa đổi một số vấn đề của Nghị định số 58 và Thông tư số 09 nói trên. Theo hai văn bản mới này, hợp tác xã, nhà thầu, cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng liên doanh, chi nhánh công ty luật nước ngoài… cũng được phép sử dụng lao động nước ngoài. Đồng thời Nghị định mới này bỏ thời hạn sử dụng lao động nước ngoài tối đa là 03 năm. Thời hạn sử dụng lao động phù hợp với hợp đồng lao động hoặc văn bản cử sang lao động ở Việt Nam trong các trường hợp khác. Thẩm quyền cấp Giấy phép lao động thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban quản lý Khu công nghiệp. Thời hạn làm thủ tục cấp Giấy phép lao động là 15 ngày. Nghị định mới này không có sự phân biệt về điều kiện được cấp Giấy phép lao động giữa người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung vào năm 2002 với các quy định về tỉ lệ lao động nước ngoài mà người sử dụng lao động được phép

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Đối Tượng Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam Không Cần Cấp Giấy Phép Lao Động
 • Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên
 • Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Góp Vốn Trong Công Ty Hợp Danh
 • Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Cổ Đông Sáng Lập Trong Công Ty Cổ Phần
 • Ưu Và Nhược Điểm Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Hoạt Động Online & Offline
 • Luật Phòng Chống Ma Túy Và Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Ma Túy

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ước Về Quyền Của Người Khuyết Tật
 • Trợ Giúp Pháp Lý Cho Người Khuyết Tật
 • Lịch Sử Về Chống Tra Tấn Và Cơ Chế Bảo Đảm Quyền Của Người Bị Buộc Tội
 • Các Quyền Dân Tộc Cơ Bản Của 3 Nước Việt Nam, Lào, Campuchia Lần
 • Một Số Quy Định Pháp Lý Của Hồ Sơ, Tài Liệu Điện Tử Trong Giao Dịch Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

  Tệ nạn ma túy là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY;

  PHẦN II. NHẬN THỨC CHUNG VỀ MA TÚY VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC;

  PHẦN III. TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MA TÚY, MẠI DÂM, HIV/AIDS VÀ CÁC TỆ NẠN KHÁC;

  PHẦN IV. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM, HIV/AIDS VÀ MUA BÁN NGƯỜI;

  PHẦN V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG;

  PHẦN VI. CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ NHIỄM HIV; PHẦN VII. XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI VÀ CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

  Nội dung sách gồm các phần sau:

  Phần thứ hai. Hướng dẫn bộ luật hình sự về phòng, chống ma túy

  Phần thứ ba. Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

  Phần thứ năm. Tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

  Phần thứ sáu. Chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý người nghiện ma túy và người đi cay nghiện ma túy tự nguyện

  Phần thứ bảy. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và chống tệ nạn xã hội

  Phần thứ tám. Phòng, chống ma túy trong cộng đồng và học đường

  – Mã ISBN: 978-604-77-4754-2

  – Bìa mềm, khổ 20×28, sách dày 400 trang

  – Nhà xuất bản Thế Giới.

  – Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất đến với Hiệu trưởng trường học và lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách nói trên :Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2021.Khuyến mại còn 270,000đ/1c

  Lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy việc đổi mới ngành Công an nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ngày càng quan trọng. Thời gian qua, Chính phủ , Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tổ chức, hoạt động của ngành như Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26-10-2017 Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-07-2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy…

  Nội dung cuốn sách luật công an nhân dân gồm các phần chính sau:

  LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sổ Tay Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy
 • Tập Huấn Các Văn Bản Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy
 • Khung Pháp Lý Ngành Điện
 • Xác Định Pháp Luật Điều Chỉnh Khi Các Bên Không Có Thỏa Thuận
 • Soạn Thảo Hợp Đồng Thương Mại Cần Lưu Ý Điều Gì?
 • Tập Huấn Các Văn Bản Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy

  --- Bài mới hơn ---

 • Sổ Tay Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy
 • Luật Phòng Chống Ma Túy Và Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Ma Túy
 • Công Ước Về Quyền Của Người Khuyết Tật
 • Trợ Giúp Pháp Lý Cho Người Khuyết Tật
 • Lịch Sử Về Chống Tra Tấn Và Cơ Chế Bảo Đảm Quyền Của Người Bị Buộc Tội
 • (HG) – Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2021 vào cuối tuần qua. Có 180 đại biểu đến từ thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ dự tập huấn. Những huyện, thị còn lại sẽ được tập huấn vào ngày 1 và 2-11 tới.

  Các đại biểu đã được nghe đại diện Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh thông tin những điểm mới của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó, Nghị định 136/2016/NĐ-CP có điểm mới khi đề cập việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết hiệu lực thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện…

  Ngoài ra, hội nghị còn thông tin thêm Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn; kế hoạch việc tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ; Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định gửi vào khu tiếp nhận đối tượng xã hội thuộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khung Pháp Lý Ngành Điện
 • Xác Định Pháp Luật Điều Chỉnh Khi Các Bên Không Có Thỏa Thuận
 • Soạn Thảo Hợp Đồng Thương Mại Cần Lưu Ý Điều Gì?
 • Pháp Luật Áp Dụng Cho Hợp Đồng Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự 2021 Và Khuyến Nghị Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Các Nội Dung Cơ Bản Của Hợp Đồng
 • Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Chống Rửa Tiền Và Quản Lý Ngoại Hối Được Ban Hành
 • Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Chính Của Việt Nam Liên Quan Đến Cơ Chế Phòng, Chống Rửa Tiền Và Tài Trợ Khủng Bố
 • Phòng, Chống Rửa Tiền Theo Pháp Luật Của Hoa Kỳ, Singapore
 • Khung Pháp Luật Về Phòng, Chống Rửa Tiền Và Những Vấn Đề Đặt Ra
 • Luật Phòng, Chống Rửa Tiền 2012
 • Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Tiền Giả, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Số 07, Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Việt Nam, Dự Thảo Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Tiếng Anh, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Rửa Tiền ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Mới Nhất, Download Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão, Pháp Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Pháp Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Bao Scaos Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống M Atuys (sửa Đổi), Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Rửa Tiền, Quy Định Phòng Chống Rửa Tiền, Thông Tư Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Số 116 Về Phòng Chống Rửa Tiền, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Luật Về Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Hồ Sơ Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Luật Về Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bộ Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Hối Lộ, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Luật Phòng Chống Nhiễm Vi Rút, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Luật Phòng Chống Mua Bán Người, Luật Phòng Chống Pháo Nổ, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Luật Phòng Chống Vi Rút Gây Ra Hội Chứng, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Aids, Luật Phòng Chống Bạo Hành Trẻ Em, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Rượu Bia, Luật Phòng Chống Lây Nhiễm Hiv, Luật Phòng Chống Rượu Bia, Luật Phòng Chống Mê Tín Dị Đoan, Luật Phòng Chống Ma Túy Sửa Đổi Năm 2008, Luật Phòng Chống Ma Túy Năm 2000, Luật Phòng Chống Hiv 2009, Luật Phòng Chống Hiv Mới Nhất, Luật Phòng Chống Hiv/aids, Luật Phòng Chống Ma Túy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Ma Túy 2014, Luật Phòng Chống Hút Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Khủng Bố Pdf, Luật Phòng Chống Ma Túy 2013, Luật Phòng Chống Lãng Phí, Luật Phòng Chống Hiv 2006, Luật Phòng Chống Hàng Giả, Luật Phòng Chống Ma Túy Sửa Đổi Bổ Sung,

  Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Tiền Giả, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Số 07, Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Việt Nam, Dự Thảo Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Tiếng Anh, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Rửa Tiền ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Mới Nhất, Download Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão, Pháp Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Pháp Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Bao Scaos Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống M Atuys (sửa Đổi), Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Rửa Tiền, Quy Định Phòng Chống Rửa Tiền, Thông Tư Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Phòng Chống Rửa Tiền, Nghị Định Số 116 Về Phòng Chống Rửa Tiền, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Văn Bản Pháp Luật Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Các Văn Bản Pháp Luật Về Rừng
 • Văn Bản Pháp Luật Về Rừng
 • Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Vietnamville :: Tin Tức :: Góc Thư Giãn

  --- Bài mới hơn ---

 • Vietnamville :: Tin Tức :: Tin Tức
 • Một Số Linh Mục Ở Montréal Sẽ Bị Cấm Ở Một Mình Với Trẻ Con
 • Sự Khác Nhau Giữa Mẫu Tờ Khai Thuế W
 • Tìm Hiểu Về Giấy Khai Thuế W
 • Wanbi Tuấn Anh Và Chàng Trai Năm Ấy…
 • Các chuyên mục

  Tin tức – Sự kiện

  Tin quốc tế

  Tin Việt Nam

  Cộng đồng VN hải ngoại

  Cộng đồng VN tại Canada

  Khu phố VN Montréal

  Kinh tế Tài chánh

  Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng

  Canh nông

  Thể thao – Võ thuật

  Rao vặt – Việc làm

  Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: [email protected]

  Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

  Bản sắc Việt

  Lịch sử – Văn hóa

  Kết bạn, tìm người

  Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh

  Cải thiện dân tộc

  Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh

  Du Lịch, Thắng Cảnh

  Du học, Di trú Canada,USA…

  Cứu trợ nhân đạo

  Gỡ rối tơ lòng

  Chat

  Văn hóa – Giải trí

  Thơ & Ngâm Thơ

  Nhạc

  Truyện ngắn

  Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn

  TV VN và thế giới

  Tự học khiêu vũ bằng video

  Giáo dục

  Khoa học kỹ thuật

  Website VN trên thế giói

  Góc thư giãn

  Chuyện vui

  Chuyện lạ bốn phương

  Tử vi – Huyền Bí

  Web links

  Vietnam News in English

  Tự điển Dictionary

  OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

  Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

  Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế – IAVP

  Xem bài theo ngày

  Tháng Mười hai 2021

  T2 T3 T4 T5 T6

  T7

  CN

  1

  2

  34

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23242526

  27

  28

  29

  30

  31

  Thống kê website

  Trực tuyến:

  6

  Lượt truy cập:

  17441589

  “Phần thứ nhất là trước 1975 tức là các du học sinh. Thứ hai là sau 1975 trong đó có tôi. Thứ bà là sau năm 1990 một số do chính phủ Việt Nam Cộng sản hiện tại gửi đi bằng đường chính thức, thì đây là một vấn đề chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đối hoạt động của cộng đồng thì tất cả người Việt Nam đều có sự giúp đỡ như nhau vì đối với chúng tôi cộng đồng là tập thể, nếu là người Việt Nam chúng tôi vẫn giúp.Ngoài khu vực tâp trung cơ sở thương mại người Việt là Cote Des Neige, tại Montreal đã có một nhóm người đứng ra thành lập Khu phố Việt Nam đầu tiên mà tâm điểm trên đường Jean Talon và Saint Denis. Ông Ngô Văn Tân, một thành viên nồng cốt trong Ủy ban thành lập khu phố Việt Nam cho biết thêm về dự án này:Chúng tôi bắt đầu là ngày 4 tháng 11 năm 2006, Từ đó chúng tôi thấy có khoảng chừng gần 20 cửa tiệm và văn phòng dời về khu này. Kể cả những con đường lân cận khoảng chừng 185 cơ sở, ngay trung tâm thấy hiển hiện khoảng 20 cơ sở. “Tại một khu chợ thực phẩm Việt Nam khác, bác Chín cho biết rất hài lòng về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng người Việt tại Montreal:

  Giới thiệu cộng đồng người Việt tại Montréal, Canada

  2008-07-07

  Trên xứ Canada đất rộng người thưa, có khoảng 150 ngàn người Việt nhận quốc gia Bắc Mỹ này làm quê hương thứ hai, trong số đó 40 ngàn người gốc Việt định cư ở thành phố Montreal.

  Cộng đồng người Việt đông đảo, đa dạng

  Đồng hương mình rất là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chuyện gì cũng vậy. Ví dụ như tụi tôi lớn tuổi ngoài việc đi chợ mua bán mua về còn có thể đi tập tài chi cũng giúp cho tuổi già, tôi rất là thoải mái. 30 tháng 4 ngày quốc hận thì tham gia rất là đông đảo.

  bác Chín, cư dân Montreal

  An sinh cho người già, bảo tồn văn hóa Việt cho người trẻ

  Chương trình 6:30 sáng 8.7.2008 Tải xuống – download

  Montréal thành phố sôi động

  Montréal là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada. Montréal vẫn còn là một thành phố quan trọng của Bắc Mỹ, nếu không muốn nói là của thế giới, về thương mại, kỹ nghệ, đầu tư, chính trị, du lịch và nhất là về các hoạt động văn hóa.

  Với dáng đứng đượm sắc thái một thành phố Âu Châu cổ của thế kỷ XVII, Montréal quả thực đã trở thành một thắng cảnh độc đáo, một địa điểm du lịch mỗi năm thu hút hàng chục triệu du khách khắp thế giới đến thưởng lãm.Montréal còn là thành phố nói tiếng Pháp thứ hai thế giới sau Paris, cùng với những kiến trúc đa dạng và nền văn hóa muôn màu. Bởi Montreal là thành phố đa sắc tộc với dân ngụ cư đến từ hơn 100 đất nước khác nhau. Người Anh và người Pháp đã cùng xây dựng lên Montreal.

  Nằm trên vùng đất giữa hai con sông Lawrence và Ottawa, cái tên Montréal của thành phố này được đặt theo tên của một đỉnh cao nhất trong dãy núi đá vôi ở vùng này. Muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, du khách có thể chọn một địa điểm lý tưởng đó là đỉnh Royal trong dãy núi đó.

  Một hoạt động văn hóa độc đáo của Montreal là các liên hoan kịch, nhạc quốc tế, phim và nhạc Jazz được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Montreal có hơn 50 nhà hát và hơn 100 rạp chiếu bóng với sự hoạt động của 2 dàn nhạc giao hưởng, một nhà hát opera, nhiều nhóm múa hiện đại và một đoàn ba lê nổi tiếng thế giới.

  Nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ và đương đại có tầm cỡ quốc tế được trưng bày tại 20 bảo tàng về khảo cổ học và bảo tàng các tác phẩm hài hước.

  KHU PHỐ VIỆT NAM MONTRÉAL, CANADA

  VIETNAMVILLE – MONTREAL -VIETNAMTOWN

  Thành Kính Phân Ưu

  Ban quản trị Khu Phố Việt Nam và đồng bào VN Montréal vô cùng thương tiếc khi hay tin:

  Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

  đã viên tịch tại Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tý, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69.

  Thay mặt ban quản trị và kiều bào chúng tôi thành kính phân ưu cùng quý chư tôn giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại, Tu Viện Nguyên Thiều và môn đồ pháp quyến các giới thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật Tử ở trong và ngoài nước.

  Nguyện cầu giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống sớm về Niết Bàn.

  Thi sĩ Tân Văn

  Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị quản thúc tại gia

  2008-07-07

  “Trong tình trạng hiện tại của tôi là tôi đang bị quản thúc tại gia.”

  Thông tín viên Hiền Vy trao đổi với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên của Khối 8406 đấu tranh cho dân chủ:

  HiềnVy: Thưa lý do nào mà ông bị quản thúc tại gia?

  Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghiã: Ngày mùng 6 tháng 7, tôi đã bị cưỡng ép lên đồn công an của quận sở tại. Ở đấy, người ta đọc cho tôi một cái lệnh miệng, ra lệnh cho tôi nằm im tại nhà, từ thời điểm đó, tức là ngày mùng 6 cho đến ngày 16 tháng 7, đúng thời điểm mà chúng tôi sẽ vận động một cuộc biểu tình, nếu nhà nước cho phép.

  Nhìn vào hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng tôi thấy điều 69, có đề cập tới Việt Nam có quyền biểu tình, vì vậy chúng tôi đã làm đơn xin biểu tình. Hậu quả của việc chúng làm đơn xin biểu tình đã xảy ra là hiện nay chúng tôi bị quản chế tại nhà và bị công an xách nhiễu.

  Cái lệnh miệng này, khi tôi hỏi họ, văn bản giấy tờ đâu, lệnh của ai ký, thì những người công an này cho tôi biết rằng, đây là cái lệnh không có người ký, và không có văn bản giấy tờ. Một cái lệnh chưa có tên, nhưng áp dụng đối với những người xâm phạm đến an ninh quốc gia.Nhìn vào hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng tôi thấy điều 69, có đề cập tới Việt Nam có quyền biểu tình, vì vậy chúng tôi đã làm đơn xin biểu tình. Hậu quả của việc chúng làm đơn xin biểu tình đã xảy ra là hiện nay chúng tôi bị quản chế tại nhà và bị công an xách nhiễu.

  HiềnVy: Vậy là nhà nước từ chối, không cho các ông đi biểu tình?

  Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghiã: Họ đã từ chối, mà còn dùng luật của họ, gọi là “luật không có tên” để quản chế chúng tôi tại nhà, và đối với cô Phạm Thanh Nghiên họ đã dùng “xã hội đen” để dằn mặt cô sau 2 vụ; một vụ là họ đã đánh cô Phạm Thanh Nghiên khi cô ấy từ nhà tôi trở về nhà cô ấy và ngày hôm qua, một người đi xe gắn máy, đã quệt xe gắn máy vào người nhà của cô ấy gây ra tai nạn giao thông.

  HiềnVy: Thưa ông, trong tai nạn giao thông đó có ai bị thương tích gì không ạ ?

  Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghiã: Một cháu gái của cô Phạm Thanh Nghiên mới 4 tuổi đã bị xây xát mặt mày và sau khi đi bệnh viện sơ cứu thì đã được băng bó và hiện nay cháu rất đau đớn.

  HiềnVy: Thưa ông, khi bị từ chối, không cho đi biểu tình, thì theo ông, nhà nước làm vậy có đúng không ?

  HiềnVy: Thưa ông làm gì mà xâm phạm đến an ninh quốc gia?

  Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghiã: Căn nguyên là cô Phạm Thanh Nghiên, tôi, Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Vũ Cao Quận, đã cùng đứng đơn xin phép Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cho chúng tôi tổ chức một cuộc biểu tình. Như quí vị biết, tình trạng lạm phát tại ViệtNam hiện nay vô cùng trầm trọng. Đời sống của nhân dân và những người lao động nghèo khổ vô cùng khó khăn do giá cả tăng vọt. Thế mà chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng không có biện pháp hữu hiệu, để làm giảm thiểu lạm phát, cứu nguy đời sống kinh tế của đất nước, cũng như ổn định đời sống của người dân lao động.

  Tôi đang bị công an thành phố Hải Phòng giam giữ tại nhà, bằng luật miệng mà họ nói rằng luật này không có tên, không có người ký và không có trong văn bản.

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 7.7.2008

  Đài truyền hình Cộng sản VTV1 dối gạt về tang lễ Đức Tăng thống -Công an tấp nập đến Tu viện Nguyên Thiều sáng nay – HT Thích Đổng Quán đánh lừa đồng bào Phật tử

  Bảng ghi rõ: Tang lễ Đức Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN.

  PARIS, ngày 7.7.2008 (PTTPGQT) – Lên tiếng trước báo chí và các hãng thông tấn hôm nay, ông Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), đã cực lực tố cáo những sự dối gạt và áp lực Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, trong những ngày lo tang lễ cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang.

  Ngày hôm qua, toàn thể chư Tăng dưới sự hướng dẫn của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ cử hành lễ nhập quan tại Tu viện Nguyên Thiều.

  Bức hình in trong Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ngày 6.7 cho thấy rõ Hoà thượng Thích Quảng Độ và Hoà thượng Thích Thiện Hạnh cùng chư Tăng trẻ nâng kim thân Đức Tăng thống nhập quan.

  Đặc biệt trước cổng Tu viện Nguyên Thiều một pa nô lớn ghi rõ Chương trình Tang lễ Đức Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN như một chứng cớ rõ rành.

  Thế mà Đài tuyền hình VTV1 của nhà nước Cộng sản, phát hình ngày hôm qua, 6.7, lại có thể công bố những lời dối gạt trắng trợn với hằng triệu người dân Việt khi loan rằng :

  ” Trước những việc làm trái đạo lý của nhóm Quảng Độ, các môn đồ, đệ tử, những người tu hành chân chính ở Tu viện Nguyên Thiều đã phản ứng kịch liệt, kiên quyết không cho nhóm Quảng Độ đứng ra tổ chức tang lễ.

  Theo đúng như nguyện vọng của hòa thượng Thích Huyền Quang và những đệ tử của ông, sau khi ông viên tịch vào ngày 5/7/2008, ngày 6/7, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam (tức Giáo hội Nhà nước) tỉnh Bình định, môn đồ cùng gia quyến đã tổ chức lễ nhập quan cho Hòa thượng Thích Huyền Quang.

  ” Chứng minh và tham dự lễ nhập quan có các vị cao tăng và các chức sắc trong ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, môn đồ, pháp quyến của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Buổi lễ nhập quan đã diễn ra trang nghiêm, đúng lễ nghi của Phật giáo “.

  Thật tán tận lương tâm. Ở xa trên toàn quốc, hay ở nước ngoài xem chương trình này, làm sao biết được một sự thật xẩy ra trên nước mình ? Vì vậy ông Võ Văn Ái tố cáo sáng nay với báo chí, truyền thông rằng :

  ” Truyền thông và báo chí của nhà nước Việt Nam đã vi phạm điều 69 trên Hiến pháp về ” tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình “, cũng như điều 19 trong Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của LHQ quy định ” mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào (…) tôn trọng các quyền và uy tín của người khác ” mà Việt Nam đã ký kết.

  Thật kinh khủng cho sự việc như thế xẩy ra trên lãnh thổ quốc gia đang làm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ. Nhà nước cộng sản Việt Nam sử dụng truyền thông, báo chí đánh lừa hàng triệu dân Việt về một sự kiện xẩy ra ngay trên chính nước họ. Bóp méo những hình ảnh và sự kiện về tang lễ của bậc Cao tăng lãnh đạo tinh thần là một sự lăng nhục. May thay, nhà cầm quyền Hà Nội không thể đánh lừa toàn dân mãi mãi “.

  Xe công an với hệ thống phá sóng điện thoại trong sân Tu viện Nguyền Thiều.

  Đài Truyền hình VTV1 còn làm cuộc phỏng vấn Hoà thượng Thích Đổng Quán trú trì chùa Thiên Hoà ở An Nhơn, thành viên của Giáo hội Nhà nước. Người mà trong Thông cáo báo chí hôm qua, 6.7, chúng tôi đã loan báo việc ông đến Tu viện Nguyên Thiều dự tính xé tờ Cáo Bạch và Chương trình Tang lễ, nhưng đã bị chư Tăng ở Tu viện mời đi chỗ khác. Trên Đài truyền hình, Hoà thượng Thích Đổng Quán ” xác định ” rằng Hoà thượng Thích Huyền Quang từng nói với ông rằng ” Không ai được làm gì khác ngoài giáo dục tại Tu viện Nguyên Thiều “.

  Chứng tỏ vị Hoà thượng này chỉ biết bô bô theo lệnh nhà nước kết án GHPGVNTN tổ chức tang lễ vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội mình. Ông ở ngay tại Bình Định nhưng vô tâm đến đỗi không hiểu rằng chỉ vì Đức Tăng thống và GHPGVNTN của Ngài mong muốn ưu tư cho việc ” giáo dục, văn hoá, tôn giáo ” mà phải chịu cảnh đàn áp, tù đày suốt 33 năm ròng.

  Khiến cho Đức Tăng thống phải thốt lên câu nói thương tâm : ” Tôi là người sống không nhà, đi không đường, chết không mồ, tù không tội “. May thay nhờ cuộc tranh đấu trung kiên bền bỉ của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, với sự hậu thuẫn của công luận thế giới đã đem lại một thắng lợi trước mắt là ngày Ngài viên tịch, chư Tôn giáo phẩm, Tăng, Ni, Phật tử đã uy nghi đưa Ngài đến bảo tháp an nghỉ.

  Từ hôm qua đến nay các đường dây điện thoại chùa đã bị cắt. Hôm nay một chiếc xe công an đậu trong sân chùa với bộ phận phá sóng nhằm phong toả các đường dây kể cả điện thoại di động. Khoảng 50 công an vào sân tu viện mang nhiều máy quây phim ghi hình. Phía trước cổng chùa thì 20 công an túc trực theo dõi người ra kẻ vào. Và ở cổng sau Tu viện công an dựng lều canh gác.

  Một số báo chí, hãng thông tấn quốc tế có nhiệm sở ở Hà Nội than phiền không vào được Trang nhà Quê Mẹ / Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để tìm tài liệu viết về tang lễ và tiểu sử Đức Tăng thống.

  Tình hình căng thẳng đang bao trùm quanh Tu viện Nguyên Thiều, chưa biết chuyện gì xẩy ra trong những ngày tới. Chư Tăng vẫn thay nhau luân phiên tụng niệm 24 giờ trên 24 giờ cho đến ngày 11.7 cử hành lễ nhập Bảo tháp. Được hỏi thì chư Tăng cho biết một tang lễ Vô tướng để ngăn ngừa các hình tướng xâm nhập nhiễu loạn.

  2008-07-07

  Mới đây, Đoàn luật sư Sài Gòn đã từ chối đơn xin gia nhập của Chủ tịch Hội đồng Lâm thời Luật sư Toàn quốc. Đồng thời, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố cũng rút tên khỏi Hội đồng Lâm thời.

  Lạ, lạ quá! Ông ta làm ở Ban An Ninh Nội Chính, ông ấy tôi cũng chưa biết mặt. Như vậy, ông ấy rất ít tiếp xúc với luật sư và rất ít hiểu biết nghề luật sư để làm Chủ Tịch Lâm Thời, hoặc sau này trở thành chức sắc trong liên đoàn luật sư toàn quốc thì công việc sẽ khó khăn.

  Theo các qui định về luật sư, ông phải có chứng chỉ hành nghề. Mặc dầu được một số miễn trừ, ông Anh vẫn chưa là luật sư vì chưa là thành viên của luật sư đoàn nào cả.

  Hành động từ chối ông Lê Thúc Anh cùng quyết định của luật sư Nguyễn Đăng Trừng rút lui khỏi Hội Đồng với sự đồng ý của Ban Chủ Nhiệm Luật Sư Đoàn Thành Phố là hành động “mang tính ly khai” chưa từng xảy ra ở Việt Nam.

  2008-07-07

  Cựu chiến binh Quân đội Nhân dân lão niên Phạm Trung Phồn dẫn đầu người dân phường Tiền Phong, tỉnh Thái Bình, khiếu kiện việc chính quyền địa phương trưng thu đất.

  Cái thứ ba là bây giờ nó cho các doanh nghiệp vào, xén bớt nghĩa trang lại để nó bán đất cho nhau rồi nó đứng ra góp đất để nó làm cổ phần chia nhau. Cái sân bóng của các cháu chúng nó cũng làm như vậy. Giờ không có nhà văn hóa, không có chỗ tiếp khách, cũng không có chỗ để họp hành, các cụ có muốn sinh họat câu lạc bộ cũng không có.

  ông Phạm Trung Phồn, phường Tiền Phong, Thái Bình

  Nó không muốn nhận nó là công an, không muốn nhận tội thế nên bà con gặng hỏi nó ngày hôm qua xuốt từ 10 giờ tới 7 giờ chiều nó mới đồng ý lập biên bản nó nhận là nó có tội. Nhân dân kéo ra hơn nghìn người cơ, nó dầu hàng và nó xin lỗi, xin nhân dân cho nó về. Tới trên thành ủy phải về xin lỗi nhân dân rồi người ta mới cho nó về.

  Ngoạn Tác Phẩm Với Họa Sĩ Vivi Việt Báo Thứ Sáu, 7/4/2008,

  Hình: họa sĩ ViVi và tác phẩm

  Vào Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 12 và 12 Tháng Bảy 2008, Việt Báo xin hân hạnh mang đến độc giả yêu tranh, yêu nghệ thuật buổi triển lãm tranh của họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt, kỷ niệm 50 năm triển lãm của ông.

  ViVi được viết tắt của hai chữ VIệt Nam và VĨnh Long. Bút hiệu được ông sử dùng thừ hồi học năm thứ nhất trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật. Được sinh ra và lớn lên từ những năm 1945 tại Sàigòn, họa sĩ đã có những năm tháng chiêm nghiệm về cuộc sống và những biến cố xung quanh mình. Ông đã quyết định học và ra trường ngành mỹ thuật và năm 1968.

  Năm 13 tuổi, ông viết và tự minh họa cuốn truyện trên báo đầu tay của mình. Ông đã nhúng một con ếch chết vào lọ sáp để có thể tạo được sự cân đối khoàn hảo. Trong tù ông dùng những viên gạch để vẽ trên cát hoặc một mẩu giấy quấn lại làm dụng cụ để vẽ. Trước khi rời Việt Nam, ông đã cống hiến trên 40 họa tiết của mình trên tem quốc gia. Trải qua nhiều năm, ông đã đồ họa và thiết kế cho các kỹ sư và vẫn tiếp tục sáng chế những cuốnlịch và thiệp chúc mừng. Vivi đã tị nạn qua Montréal, Canada và ở cả chục năm sau mới qua Mỹ.

  ViVi học cách chấp nhận những gì cuộc sống tặng cho mình. Ngày nay, ông muốn chia sẻ với người chung quanh những suy nghĩ và cảm nhận của mình. Ông không ngừng suy nghĩ, không ngừng sáng tạo. Đối với một số người, hình ảnh đáng giá ngàn câu nói. Còn đối với ViVi, một chữ trong một câu thơ, một nốt nhạc từ một bài hát dễ dàng truyền cảm hứng để ông sáng tác hàng trăm bức tranh nhiều màu sắc.

  Tranh của ông theo trường phái “escapism” và sử dụng những ký hiệu tiền Raphaelite để diễn tả lại những giấc mơ, tôn giáo và nguồn gốc bản thân. Tranh ông là tranh sơn dầu khá chi tiết. Những lúc không vẽ tranh, vẽ bích họa hay điêu khắc tượng, ông minh họa cho chuyện tranh, làm thơ, nghe nhạc. Lúc trước từng vẽ tem bưu hoa đến 1975, ông đã vài lần triển lãm tác phâm của mình và nhận được khá nhiều giải thưởng.

  Hệ thống “Cơm tù” xuyên Việt

  Hành khách: Không ăn cơm không được di chuyển, khỏi đi vệ sinh. Nhà xe: Không ghé quán thì bị hành hung, chèn ép khi vào bến Lam Hồng rước khách.

  Một bến xe không đủ tiêu chuẩn về diện tích vẫn được cấp phép làm bến liên tỉnh, quá hạn vẫn không bị thu hồi giấy phép. Chủ bến từng coi trời bằng vung, hành hung lái xe, chủ xe. Dưới trướng của chủ bến là những tên côn đồ câu kết với chủ quán “cơm tù”, buộc nhà xe đưa khách vào quán. Cạnh đó là đủ trò bóp cổ nhà xe và hành khách.

  Phóng viên Pháp Luật SG còn phát hiện ra một đường dây “cơm tù” có tổ chức từ Bắc vào Nam.

  “Ăn chưa mà đi? Tau tát cho bây giờ!”

  Gần hai tháng qua, quán cơm Khánh Hòa II thuộc xóm 2, xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) đã thành nỗi ám ảnh của cả hành khách và nhà xe. Điều đặc biệt là sự ám ảnh này lại tập trung vào các xe khách của tỉnh Nghệ An có biển số 37 N.

  11 giờ 30 ngày 28-6, trong vai hành khách, chúng tôi bám theo một xe khách Nghệ An để vào quán Khánh Hòa II. Quán mới mở nhưng trông khá cũ vì được sang lại từ một quán đã hoạt động trước đó. Điều dễ thấy nhất là số lượng bàn ghế khá lớn, tỷ lệ nghịch với gian bán cơm, phở bé xíu, lèo tèo vài xoong đựng thức ăn và cơm.

  Xe dừng, hành khách vừa bước vào quán thì ngay lập tức có hai thanh niên mặt bặm trợn nhưng còn khá trẻ – độ 16, 17 tuổi ra ngồi chắn ngay cửa. Phía bên trong dẫn ra nhà vệ sinh dành cho khách cũng có hai tên khác bắc ghế ngồi chắn lối.

  Chưa kịp ấm chỗ thì một trong hai tên ngồi phía trước đã nói như ra lệnh bằng giọng Quảng Bình: “Mau mau mua vé ăn cơm, phở đi. Chạy lung tung đừng trách đây nhá!”. Chúng tôi giả vờ không nghe, quẹo qua khu vệ sinh liền bị nắm áo giật lại: “Ăn cơm chưa mà đi? Tau tát cho bây giờ!”. Ngay sau đó, một bà cụ và hai đứa cháu người Nghệ An cũng bị kéo thô bạo, không cho đi vệ sinh và cùng chúng tôi buộc phải quay lại gian bán cơm, phở. Tất cả diễn ra trước mặt nhà xe nhưng không thấy bất cứ phản ứng nào.

  Không muốn chuốc lấy bất an, gần 50 hành khách đành lủi thủi “vâng lệnh”, đứng xếp hàng đợi mua cơm, phở theo một quy trình như thời bao cấp. Đầu tiên là mua phiếu, phở 25.000 đồng, cơm 30.000 đồng; sau đó tự lấy đĩa hoặc tô vòng sang bên cạnh chìa phiếu và đợi lấy. Nhận cơm, phở xong nhưng chúng tôi và nhiều hành khách khác đành bỏ mứa vì không thể nuốt nổi. Tô phở được lát vài miếng thịt heo, bánh phở cong vìa vì để qua bữa, chan với mấy vá nước lèo nhạt thếch. Ngồi cạnh tôi, một hành khách người Đô Lương (Nghệ An) đang nuốt vội miếng cơm. Ông cho biết tất cả khách trên xe đã được nhà xe dặn kỹ là chớ có phản ứng, đã vào đây thì ai cũng phải ăn cơm hay phở nếu không muốn bị ăn đòn.

  Sự yên bình trá hình của quán “cơm tù” Khánh Hòa II đã che mắt được những người dân xung quanh gần hai tháng qua. Chúng tôi đã lân la hỏi chuyện nhưng gần như không ai có được thông tin nào về việc này. Chỉ có một thông tin là trước đây quán này mang tên khác và khách rất lèo tèo. Nhưng từ ngày đổi tên Khánh Hòa II thì xe khách ghé nườm nượp.

  Ông Trần Ngọc Thuận – Phó Bí thư xã Vĩnh Hảo xác nhận có nắm được thông tin về tình trạng chèn ép khách tại quán Khánh Hòa II nhưng chưa có bằng chứng xác thực để kết luận. Tuy nhiên, ông Thuận lại không biết được quán Khánh Hòa II đã được cấp phép hoạt động hay chưa và không nắm được những nhân viên của quán có đăng ký tạm trú hay không. Ông Thuận cho biết xã chỉ có trách nhiệm quản lý, còn được cấp phép hay không không phải là chuyện của xã (?!).

  2008-07-07

  Dựng nước và Giữ nước

  Định hướng XHCN?

  Vai trò của giới trẻ

  Kim : Dạ vâng.

  Việt Nam kiên trì phát triển mối giao hảo với tất cả các nước trên thế giới, bất kể chế độ chính trị, trước hết với các nước láng giềng.. Đây là đường lối ngoại giao đúng đắn cần quán triệt lâu dài.

  Trung Quốc là nước láng giềng lớn, có mối quan hệ lâu đời đối với Việt Nam trên nhiều phương diện: tư tưởng, văn hóa, chính trị, kinh tế, quân sự …. Bang giao hữu hảo với Trung Quốc lại càng cần được xem trọng. Chọc giận Trung Quốc để bị Đặng Tiểu Bình ra tay ” dạy cho một bài học ” là sai lầm tai hại xuất phát từ thói ngông cuồng, hợm hĩnh sau 1975 ! Ghi vào Hiến pháp: Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp càng chúng tỏ vô cùng non kém về tư tưởng chiến lược !

  Nói vậy không có nghĩa cuộc binh đao 1979 là lỗi chỉ tại Việt Nam. Ai cho lũ Đại Hán kia được quyền dạy người bằng cách tàn bạo, khốn nạn như thế ?! Cho nên bây giờ Hồ Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh xuê xoa nhau: “Tuy giữa hai nước vẫn còn xẩy ra việc này việc khác và điều đó là khó tránh khỏi …” là không đúng. Bỏ cái tư tưởng Đại Hán đi, bỏ cái ý đồ cầu viện mong tìm mọi cách bảo vệ ngai vàng đi thì không có chuyện nhượng đất, nhượng biển, không có chuyện nước ngoài bắn giết ngư phủ đồng bào mình mà cứ lặng thinh vô cảm.

  Không chỉ giao thương, mà rất nên học hỏi Trung Quốc. Về mặt văn hóa và “thuần phong mỹ tục”, Trung Quốc gần gụi ta hơn Phương Tây, hơn Hoa Kỳ. Việt Nam và Trung Quốc đều từng cùng đã sa lầy trong vũng bùn Cộng sản lâu năm. Trung Quốc đang vùng vẫy để thoát ra dần dần một cách khôn khéo hơn. Về chuyện này có thể tôn họ làm sư huynh. Tuy nhiên, cần cảnh giác! Đừng để họ xui dại. Đừng để họ làm một đàng, xui mình làm một nẻo. Họ đi đêm với Nixon, trong khi xui mình chửi Mỹ thật thậm tệ, đánh Mỹ thật bạt mạng. Họ chạy hết cửa trước cửa sau xin được vào WTO trong khi xui mình cứ khoan khoan, để họ vào trước …

  Chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng 5 năm 2008 vừa qua là cần thiết. Vì Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam 3 lần; Nông Đức Mạnh đáp lễ hơn một lần cũng là điều khó tránh. Vả chăng, trước khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Hoa Kỳ, thì Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc, dẫu là chuyện cực chẳng đã, nhưng mà chính NĐM cũng muốn!

  Đi để “đưa quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển lên tầm cao mới” thì cứ làm. Nhưng, để tiến tới “Hai bên cùng lập nhiều cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương giáp biên giới hai nước, đặc biệt là cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương để chỉ đạo và điều phối sự hợp tác Việt Nam- Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực” là đã thấy phải xem xét thận trọng!

  Đến mức tuyên bố chung: “Hai nước sẽ thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo” thì không thể không đặt vào đây một dấu hỏi lớn. Vì sao làm ăn kinh tế, giao thương văn hóa … mà lại phải có đường dây nóng ? Đây là lần đầu tiên thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo ta và lãnh đạo nước ngoài. Thời chiến trước đây cũng chưa từng phải thiết lập đường dây nóng với Liên Xô, Trung Quốc bao giờ.

  Đề phòng ai đây ? Dằn mặt ai đây ?

  Đường lối mèo không ra mèo, chuột không ra chuột: “Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tạo ra trong xã hội nói chung và trong lãnh đạo đảng CSVN nói riêng hai phe phái ngày càng trở nên đối địch nhau. Trước hết, do cách làm kinh tế thị trường không đích thực mà dở giăng dở đèn, người ta đã lợi dụng một chút ranh ma “kinh tế thị trường”, một chút lăng nhăng, lơ mơ “định hướng xã hội chủ nghĩa” để hình thành một tầng lớp tư bản đỏ và địa chủ cộng sản một cách rất bạo liệt. Nếu Mác nói: ” Chủ nghĩa tư bản đẻ ra giai cấp công nhân để chính giai cấp công nhân đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” thì chúng tôi nói: “Đường lối cơ hội” Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “đẻ ra giai tầng tư bản đỏ cùng địa chủ cộng sản và chính họ đang đào mồ chôn CNXH ở Việt Nam ” (chứ không phải mấy ông dân chủ hay bọn phản động).

  Tư bản đỏ và địa chủ cộng sản muốn sống được thì phải bám Phương Tây, bám Hoa Kỳ.Vào WTO rồi mà rời Phương Tây, rời Hoa Kỳ là chết. Chính phủ muốn có thị trường xuất nhập khẩu để bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm hiện đại hóa …cũng không thể không thân Phương Tây, thân Hoa Kỳ. Đường lối thân Phương Tây, thân Hoa Kỳ hợp lòng dân hơn. Phái “Kinh tế thị trường”, trong đó có Chính phủ và Nhà nước lại được tư bản đỏ và địa chủ cộng sản phù trợ hơn nên có thế hơn. Dư luận cho rằng cần có Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ để thống nhất chức Chủ tịch Nước và Tổng bí thư vào tay ông Nguyễn Minh Triết; hoặc là, đưa ông Nguyễn Thiện Nhân lên ghế thủ tướng để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên làm Tổng bí thư. Phái “Định hướng xã hội chủ nghĩa” vừa không được tư bản đỏ cung phụng nhiều bằng phái kia, vừa không được lòng dân nên yếu thế. Muốn cố thủ mấy cái ghế, họ đành tìm sức mạnh ở sự bảo hộ của ngoại bang. Ghế là quyền, quyền không chỉ đẻ ra tiền để dược phè phỡn mà còn được ngất ngây trong tung hô, trong phỉnh nịnh …. Cho nên phải sống chết mà giữ lấy ghế. Bằng mọi thủ đoạn, kể cả đánh giết nhau. Lặng lẽ là ám sát, đầu độc, quyết liệt thì dàn quân ra mà xả đạn, trút bom lên đầu … dân chúng !

  Ứng viên tổng bí thư Lâm Bưu đã từng tan xác trên máy bay. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, tổng bí thư Triêu Tử Dương ….đã từng bị các đồng chí trong Bộ Chinh trị cho chết rũ xác trong lao tù cộng sản.

  Ở Việt Nam dường như cũng đã có dấu hiệu chẳng lành.

  Ai đã đánh bom nhà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sạt cả cổng sắt hồi Tết năm ngoái ?

  Không thể là dân thường, cũng không phải bọn ” phản động ” trong hay ngoài nước…. Bởi nếu thế thì báo chí đã đưa tin kẻ này, kẻ kia bị trừng trị rồi.

  Tin một vị chức sắc của Tổng cục 2 tuyên bố: Tổng cục 2 đã có công bảo vệ sự lưu nhiệm cho tổng bi thư Nông Đức Mạnh và ngăn chặn sự xuất hiện Gorbachev ở Việt Nam thì chưa được kiểm chúng rõ ràng, nhưng tin tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho tổng cục 2 thì báo chi đã đăng rành rành.

  Sao lại vô nguyên tắc đến thế ! Sao lại ngang nhiên chà đạp lên Hiến pháp như thế. Đảng chỉ lãnh đạo chứ Đảng đâu có quyền làm thay, có quyền qua mặt lấn sân Nhà nước! Trao bằng sắc, danh hiệu này nọ phải là việc của chủ tịch nước hay thủ tướng chứ.

  Lại nữa, Tổng cục 2 là anh hùng thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ thì được nhưng đã lòi ra Vụ T4 mà còn được tặng danh hiệu Anh hùng thời Đổi mới thì vỗ mặt nhau thẳng cánh quá, chà đạp dư luận, chà đạp lẽ phải và công lý thẳng thừng và trơ tráo quá !

  Hồi mới lên, ông Nguyễn Tấn Dũng hăng hái muốn chứng tỏ chống tham nhũng mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm nên bất chấp con rể Nông Đức Mạnh đang là yếu nhân trong PU18, bất chấp Đảng đang cơ cấu Nguyễn Việt Tiến vào Trung ương để chuẩn bị ngồi ghế bộ trưởng vẫn ra lệnh tống giam Nguyễn Việt Tiến.

  Bây giờ người ta quật lại, không chỉ thả Nguyễn Việt Tiến mà còn phục hồi đảng tịch. Thả Nguyễn Việt Tiến thì phải tống tù một người nào đó ít nhất tương đương Nguyễn Việt Tiến chứ. Sao lại chỉ bắt giam hai nhà báo? Hỏi rằng, ai đã chỉ đạo cả một chiến dịch với hàng ngàn bài báo và hai cuốn sách bôi nhọ một cán bộ cao cấp của Đảng ? ( đến mức đưa tin lột truồng cave ra, đổ bia cả vào chỗ kín của thị mà liên hoan tập thể với nhau ! ). Bôi nhọ cán bộ cao cấp của Đảng tức là bôi nhọ Đảng đến thế còn gì!

  Trận trả đòn điên cuồng đang diễn ra, bất chấp dư luận, bất kể danh dự, uy tín Đảng này chứng tỏ cơn cuồng nộ của họ đã dẫn họ đến trạng thái mất trí.

  Trạng thái mất trí này hoàn toàn có khả năng sẽ còn khiến họ làm những việc khủng khiếp không lường được.

  Thực tế đã đánh giá lời tuyên bố huênh hoang sau chiến thắng 75 của ông Lê Duẩn: Đất nước từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược. Dẫu sao, chắc hẳn trong vòng mươi lăm năm tới, không nước nào dám, cũng không nước nào dại gì xâm lăng Việt Nam, ngoại trừ Trung Quốc. Vậy thiết lập đường dây nóng với Trung Quốc để đề phòng ai? Dự định đánh nhau với ai ? Phải chăng sẽ là với các “đồng chí phản động” trong Bộ Chính trị như kiểu Triệu Tử Dương ? Hay là, chuẩn bị đối phó với ” Thiên An Môn Việt Nam ” bằng những sát thủ đã dầy dạn kinh nghiệm?

  Có lẽ họ biết họ sẽ không dễ dàng xua bộ đội Việt Nam, công an Việt Nam thảm sát nhân dân Việt Nam. Bộ Chính trị chia hai phái thì quân đội, công an không thể hoàn toàn thuộc về họ. Nhất là ho ít được lòng dân hơn. Cho nên …

  Đảng CSVN đã nhiều phen chia làm hai phái. Vìø phái của Nguyễn Ái Quôc thắng phái cộng sản quốc tế của Trần Phú, Hà Huy Tập mà có Cách mạng Tháng Tám, có Điện Biên Phủ. Do phái chủ trương giải phóng Miền Nam bằng bạo lực với mọi giá của Nguyễn Chi Thanh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn khống chế được phái đã có lúc nghiêng về chủ trương thống nhất đất nước bằng thi đua hòa bình của Võ Nguyên Giáp mà dân tộc lâm vào cuộc thảm sát Mậu Thân … rồi bị quốc tế tẩy chay, bị Mỹ cấm vận … để đến nay đất nước vẫn còn khốn đốn và ngày càng tụt hậu xa so với thế giới.

  Bây giờ, vận mệnh dân tộc sẽ ra sao nếu phe phản động chế ngự được phe cấp tiến ?

  Không, nhất định không thể để như vậy. Hãy sáng suốt kíp thời nhìn nhận cho rõ và quyết tâm ngăn chặn bọn này.

  Đã thấp thoáng bóng Lê Chiêu Thống hiện đại. Dân tộc phải đứng dậy! (Sĩ Phu đã loan truyền Hịch “Hô Hào Nổi Dậy! — LTS Diễn Đàn Quốc Tế). Đất nước có nguy cơ lại rơi vào vòng đô hộ của một ngoại bang tồi tệ hơn tất cả các ngoại bang trong thế kỷ qua.

  Tôi xin khẩn thiết cảnh báo và tha thiết kêu gọi.

  Hà Nội 16 tháng 6 năm 2008

  Nguyễn Thanh Giang

  Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

  Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

  Điện thoại: (04) 5 534 370

  Những nội dung khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Nhà Ở Montreal Có Dễ Không?
 • Nga Đang Phát Triển Hơn 10 Loại Vaccine Tiềm Năng Ngừa Bệnh Covid
 • Cuộc Sống Ở Toronto Canada Tại Sao Lại Hấp Dẫn Nhiều Người Đến Vậy
 • Cảnh Sát Canada Chưa Thể Xác Định Được Động Cơ Vụ Xả Súng Ở Toronto
 • Tình Trong Bóng Tối Của Nữ Điệp Viên Liên Xô Với Nhà Bác Học Lừng Danh Einstein
 • Một Số Vấn Đề Về Phòng, Chống Ma Túy Loại Cần Sa Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • 234 Luật, Bộ Luật Của Việt Nam Còn Hiệu Lực Và Sắp Có Hiệu Lực
 • Báo Pháp Luật Việt Nam Thông Báo Tuyển Dụng
 • Tạp Chí Luật Sư Việt Nam Tuyển Dụng Biên Tập Viên Và Nhân Viên Truyền Thông
 • An Bình Express Nhập Hàng Pháp Về Việt Nam
 • Luật Trẻ Em 2021
 • Vừa qua, báo cáo về tình hình ma túy của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tiếp tục khẳng định Cần sa là loại ma túy phổ biến thứ đứng thứ nhất trên toàn cầu. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tội phạm ma túy nghiêm trọng nhất thế giới. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung về phòng, chống ma túy loại cần sa đến những người làm công tác phòng, chống ma túy nói chung và công chức, Kiểm sát viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về ma túy:

  1. Một số vấn đề về cần sa

  Cần sa được sử dụng như chất thức thần hoặc dùng làm thuốc, dược liệu.Cây cần sa đã được sử dụng từ lâu cho ra sợi gai dầu, tinh dầu gai dầu hay được phục vụ cho y tế, cũng như giải trí. Những sản phẩm gai dầu công nghiệp được làm ra từ những cây cần sa đã được lựa chọn để tăng cường sản xuất chất xơ. Cây cần sa cũng là một nguồn tài nguyên nông nghiệp quan trọng. Các sợi gai dầu mạnh mẽ đã được sử dụng để làm dây thừng, quần áo, dệt may, vật liệu xây dựng và nhiều hơn nữa. Nó cũng tạo ra các hạt tiêu thụ dinh dưỡng chứa đầy các axit amin thiết yếu (Omega 3-6-9 thường được bán qua những lọ thuốc tiền triệu), protein và các khoáng chất có giá trị khác. Các phụ phẩm cần sa cũng có thể được sản xuất thành dầu ăn và thậm chí có thể hoạt động như một loại nhiên liệu sinh học bền vững.

  Trong số các hợp chất Cannabinoid có trong cây cần sa, thì Tetrahydrocannabinol (THC) là chất có ảnh hưởng đến Hệ thần kinh trung ương của con người. Nó cũng có tác dụng làm cho thanh thản, trầm tĩnh, chống nôn mửa. Tetrahydrocannabinol (THC) và cannabidiol (CBD) là hai hợp chất nổi tiếng nhất của cần sa, mặc dù có rất nhiều hợp chất khác cũng cung cấp một loạt các hiệu ứng độc đáo khác, trong đó, chất thức thần chính (hay chất gây phê) trong cần sa là tetrahydrocannabinol (THC); nó là 1 trong 483 hợp chất được biết đến trong cây cần sa, bao gồm ít nhất 113 hợp chất cannabinoid, như: Cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) và tetrahydrocannabivarin (THCV),… các terpene và các flavonoid, cung cấp một số lợi ích trong lĩnh vực y tế. Nếu không có kiểm soát của cơ sở y tế, khó mà phân biệt được việc sử dụng (lạm dụng) cần sa làm chất kích thích với việc dùng nó làm thuốc chữa bệnh. Cần sa thường được phân loại theo tỷ lệ các hợp chất sau:

  (1) THC cao, CBD thấp (hưng phấn hơn);

  (2) CBD cao, THC thấp (sáng suốt, minh mẫn hơn);

  (3) THC và CBD cân bằng (hưng phấn nhẹ).

  Trên thế giới hiện nay, việc sử dung cần sa thường được chia thành hai mục đích chính, gồm giải trí và y tế (yại Việt Nam, cần sa và các chế phẩm từ cần sa thuộc các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội). Người sử dụng cần sa để có mục đích như giải trí, hưởng thụ, giảm stress và kích thích sáng tạo. Sử dụng cho mục đích y tế, dùng cần sa để giảm bớt các triệu chứng như đau, lo âu, mất ngủ, mất cảm giác ngon miệng và hơn thế nữa. Thường khi sử dụng cần sa sẽ đem đến các hiệu ứng ảnh hưởng đến tinh thần cũng như thể chất, chẳng hạn như bạn sẽ có cảm giác phê (high) hay đơ (Stoned). Đặc điểm nhận dạng chung khi sử dụng như vui, cao hứng, thư giãn, tăng sự thèm ăn (đồ ngọt),… Tác dụng phụ có thể bao gồm: Mất trí nhớ ngắn hạn, khô miệng, kỹ năng vận động bị suy giảm, mắt đỏ, có thể cảm thấy hoang tưởng, hoặc lo âu,… Người sử dụng cần sa sẽ bắt đầu có cảm giác phê trong vòng vài phút sau khi hút cần, hay phải mất đến 30 phút sau khi ăn, hiệu ứng phê có thể kéo dài từ 2 – 6 tiếng tùy thể trạng, cơ địa của mỗi người sử dụng.

  Tetrahydrocannabinol (THC) là thành phần chính trong cây cần sa, THC là hợp chất tác động lên thần kinh ảnh hưởng đến cảm giác của người sử dụng bằng cách tạo cơn “phê”. THC cũng có một loạt các lợi ích trong y tế và thường được sử dụng để giảm đau, chống buồn nôn và trầm cảm, trong số nhiều tác dụng khác. THC được phân lập lần đầu tiên vào năm 1964 bởi nhà khoa học Israel (Giáo sư Raphael Mechoulam). Kể từ đó, nhiều hợp chất cannabinoid khác đã được phát hiện. Lượng THC trong cần sa phụ thuộc vào giống cây và các điều kiện khác nơi cây cần sa được trồng, phát triển. Ngày nay, các một số giống chứa trung bình từ 10-30% THC.

  Có một số cách sử dụng để hấp thụ THC trong cần sa như: Hút, hóa hơi, hay ăn uống. Tuy nhiên, hút là cách phổ biến nhất để sử dụng cần sa và là cách nhanh nhất để hấp thu THC cùng các hợp chất khác vào cơ thể. Khi hút cần sa, THC đi trực tiếp vào phổi và ngấm vào máu. Phổi có thể hấp thụ khói chỉ vài giây sau khi hút, do diện tích bề mặt khổng lồ của chúng được bao phủ bởi hàng triệu túi khí, những túi khí nhỏ xíu (alveoli) sẵn sàng cho phép THC xâm nhập vào trong máu. Một khi vào trong máu, THC nhanh chóng đi vào não.

  Khi THC đi vào cơ thể, nó kích hoạt các con đường được gọi là các thụ thể cannabinoid. Khi THC gắn vào một thụ thể, nó thay đổi cách thức hoạt động của não bộ. Những thay đổi này có thể có lợi hoặc có hại, tùy thuộc vào cách sử dụng THC. Nhiều loại hợp chất cannabinoid gắn vào các thụ thể này, bao gồm cả các cannabinoid được tạo ra bởi cơ thể một cách tự nhiên. Các cannabinoid được tạo ra trong cơ thể, cùng với các thụ thể cannabinoid, là thành phần của Hệ thống Cannabinoid nội sinh (trong cơ thể người – Endocannabinoid System). Hệ thống Cannabinoid nội sinh trải rộng trong cơ thể con người. Các thụ thể cannabinoid cũng là một trong những loại thụ thể xuất hiện nhiều ở não bộ. Điều này giải thích tại sao THC có những hiệu ứng đa dạng như vậy đối với tâm trí và cơ thể. Các thụ thể cannabinoid type 1 (CB1) chủ yếu được tìm thấy trong não. Khi THC gắn vào một thụ thể CB1, nó tạm thời thay đổi cách hoạt động của một tế bào não. Những thay đổi này tạo ra cảm giác phê. THC cũng gây ra những thay đổi đáng kể lên cơ thể. Các thụ thể cannabinoid trong cơ thể được gọi là thụ thể cannabinoid type 2 (CB2). Các thụ thể CB2 được tìm thấy trên tất cả các loại tế bào, bao gồm các tế bào tiêu hóa, tim mạch, gan, thận, xương, da, phổi và miễn dịch.

  Hiện nay, cần sa là một trong những loại chất kích thích giải trí phổ biến nhất được sử dụng để thay đổi trạng thái của một người sử dụng phụ thuộc. Nó thường được sử dụng để đạt được cảm giác tức thời của sự hưng phấn, còn được gọi là “phê”. Bên cạnh đó, có những tác động tâm lý khác của THC. Những hiệu ứng này thay đổi tùy vào mỗi người, tùy thuộc vào sức mạnh và lượng cần sa được sử dụng và cách sử dụng cần sa. Những hiệu ứng của THC bao gồm cảm giác thư giãn và êm dịu, mắt có thể giãn ra và các giác quan khác có thể được tăng cường. THC cũng có thể thay đổi suy nghĩ, trí nhớ, nhận thức về thời gian, và gây ảo giác hoặc ảo tưởng. Các hiệu ứng tức thì của THC thường được cảm nhận từ 10 đến 30 phút sau khi tiêu thụ. Các tác động tâm lý của THC bao gồm: Cảm giác hưng phấn và thư giãn; biến dạng thời gian; tăng cường kinh nghiệm giác quan; tăng cường xã hội hóa (cười và nói); tăng sự thèm ăn (đồ ăn vặt, có xu hướng thích đồ ăn ngọt như sô cô la,…).

  Cannabidiol (CBD) là một trong số hơn 100 loại cannabinoid tự nhiên trong cây cần sa. Sau THC, nó là thành phần nổi bật nhất của cần sa và dễ dàng được tìm thấy trong cây gai dầu. Không giống như THC, CBD không gây phê, hiệu ứng mà cần sa được biết tới. Do đó, nó thường được sử dụng nhiều hơn cho mục đích y học chứ không phải giải trí. Cho đến những năm 1940, nhà hóa học Roger Adams đã tách biệt CBD đầu tiên khỏi cây cần sa. Trong những năm 1960, Giáo sư Raphael Mechoulam đã xác định cấu trúc của CBD và THC chính xác hơn với sự trợ giúp của công nghệ mới có sẵn. Qua vài thập kỷ, bằng chứng cho thấy cần sa có thể được sử dụng để điều trị các triệu chứng như viêm khớp, động kinh, lo âu và tâm thần phân liệt dấy lên sự quan tâm giữa các nhà khoa học và các bác sĩ.

  CBD cũng hoạt động trên cả hai thụ thể CB1 và ​​CB2, nhưng ít dễ dàng hơn THC và hoạt động theo những cách khác, tạo ra phản ứng ngược lại ở thụ thể CB2 so với THC. Cùng với các thụ thể cannabinoid, CBD kích hoạt thụ thể serotonin, có thể giải thích cách nó hoạt động như một loại thuốc chống trầm cảm, chống lo âu và chất bảo vệ thần kinh. CBD cũng hoạt động trên một số loại thụ thể opioid, có khả năng làm giảm một số tác dụng giảm đau của nó. CBD cũng điều biến Thụ thể Tạm thời Vanilloid Type 1 (Transient Vanilloid Receptor type 1, viết tắt là TPVR-1), một thụ thể được kích hoạt bởi phân tử thực phẩm cay capsaicin, có khả năng xúc tiến kéo theo CBD như một loại thuốc giảm đau và chống viêm. Một khi CBD đã tác dụng lên cơ thể, nó chủ yếu được bài tiết qua nước tiểu. Chu kỳ bán rã của CBD là 9 tiếng.

  b) Sự tương tác của THC và CBD

  Sự kết hợp giữa THC và CBD phức tạp hơn so với việc tổng hợp các hiệu ứng của CBD và THC. CBD có thể làm chậm việc thanh lọc THC khỏi cơ thể, do đó làm tăng lượng THC còn tồn đọng. Ngoài ra một số bằng chứng cho thấy CBD ngăn chặn hoạt động của THC lên thụ thể CB1, giúp hạn chế sự hoang tưởng hay lo âu có thể gặp phải khi sử dụng THC. Mức độ tương đối của THC và CBD trong một giống cần sa hoặc chiết xuất là rất quan trọng. Tỷ lệ THC cao so với CBD (tỷ lệ THC so với CBD) sẽ tạo ra cảm giác phê (high) hơn cho người dùng và mang lại lợi ích điều trị cho một số người. Tỷ lệ THC thấp so với CBD mang lại nhiều hiệu quả điều trị hơn và hầu như không gây phê.

  Do thị trường sử dụng CBD nói riêng cũng như sử dụng cần sa nói chung ở các nước phát triển hoặc những nơi đã hợp pháp hóa cần sa với một mục đích nhất định (dùng cần sa y tế là hợp pháp ở nhiều quốc gia gồm Hà Lan, Colombia, Uruguay, Canada, Úc, Thái Lan) vẫn đang là vấn đề còn nhiều tranh cãi nên hiện tại vẫn còn rất nhiều điều khó nắm bắt những thông tin đầy đủ giữa tinh dầu thuốc lá điện tử (vape) sử dụng CBD và tinh dầu CBD thông thường. Chính xác là tinh dầu vape (E-juice,Vape juice hay E-liquid) và tinh dầu CBD (CBD oils).

  Khi sử dụng tinh dầu vape CBD cần một thiết bị hóa hơi hay còn gọi là thiết bị đốt thuốc lá điện tử để cung cấp nhiệt độ vừa đủ khiến tinh dầu vape CBD bốc hơi, khi hít vào sẽ được cơ thể hấp thụ qua phổi vào thẳng vào mạch máu một cách nhanh chóng hơn. Sẵn tiện cũng rất thích hợp với những người dùng có sở thích thả hơi nước bay đầy phòng để tạo không gian mờ ảo.Còn với dầu CBD thông thường thì người dùng sẽ cho dầu này vào miệng và cơ thể sẽ hấp thụ và đưa CBD vào mạch máu thông qua thực tràng, dạ dày, cuối cùng là vào mạch máu. Điều đó nghĩa là các thiết bị hóa hơi sẽ không thể làm bốc hơi các loại dầu CBD thông thường mà không làm cháy một lượng lớn dầu CBD được.

  Hiện nay, những người nghiện cần sa, đặc biệt là một bộ phận “dân chơi” sử dụng cần sa thông qua thiết bị hóa hơi điện tử. Chất dẫn đốt chính là các loại E-juice,Vape juice hay E-liquid với các hương vị khác nhau như chuối, dâu, táo, xoài,… và để tăng độ phê (high) thì lựa chọn số một là sử dụng thêm vài giọt THC hoặc CBD thấm vào bông (đầu đốt của thiết bị hóa hơi) và thông qua quá trình đốt, việc hóa hơi sẽ tạo ra độ phê (high) phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Có thể kể tên như: @Tokyo banana ejuice (banana hoặc các vị khác tùy nhu cầu của người sử dụng) với thông tin sản phẩm là Max Vg 60ML 0,3% Nicotine; Cannabidiol 4500mg (THC) Max Chill; FDA,…

  3. Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy loại cần sa

  a) Luật phòng, chống ma túy (Theo văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội): Khoản 6 Điều 2 quy định: Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

  b) Bộ luật hình sự năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021): Trong Bộ luật này, cụm từ “cần sa” được nhắc đến 35 lần, dẫn chiếu trực tiếp tại 06 Điều luật (từ Điều 247 đến Điều 252) trên tổng số 13 điều luật (từ Điều 247 đến Điều 259), quy định tại Chương XX Các tội phạm về ma túy, cụ thể:

  – Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy;

  – Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy;

  – Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy;

  – Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy;

  – Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy;

  – Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy.

  c) Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình: Tại khoản 3 Điều 21 về “Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy” quy định mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy.

  Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Văn phòng VKSND tối cao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Về Cần Sa Ở Canada Năm 2021
 • Trồng Cần Sa Bị Xử Lý Như Thế Nào ? Hình Phạt Khi Vận Chuyển, Buôn Bán, Tàng Trữ Cần Sa
 • Trồng Cây Cần Sa Bị Xử Lý Thế Nào?
 • Mức Hình Phạt Cho Hành Vi Vận Chuyển Buôn Bán Cần Sa ?
 • Chống Tội Phạm Về Cần Sa Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam
 • Chống Tội Phạm Về Cần Sa Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Mức Hình Phạt Cho Hành Vi Vận Chuyển Buôn Bán Cần Sa ?
 • Trồng Cây Cần Sa Bị Xử Lý Thế Nào?
 • Trồng Cần Sa Bị Xử Lý Như Thế Nào ? Hình Phạt Khi Vận Chuyển, Buôn Bán, Tàng Trữ Cần Sa
 • Luật Về Cần Sa Ở Canada Năm 2021
 • Một Số Vấn Đề Về Phòng, Chống Ma Túy Loại Cần Sa Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam
 • Vừa qua, báo cáo về tình hình ma túy của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tiếp tục khẳng định cần sa là loại ma túy phổ biến thứ đứng thứ nhất trên toàn cầu. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tội phạm ma túy nghiêm trọng nhất thế giới.

  Pháp luật Việt Nam cấm sử dụng cần sa và các chế phẩm từ cần sa.

  Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của TS. Đỗ Thành Trường – Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Viện KSND tối cao về một số nội dung phòng, chống ma túy loại cần sa đến những người làm công tác phòng, chống ma túy nói chung và công chức, Kiểm sát viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự về ma túy nói riêng.

  Cần sa được sử dụng như chất thức thần

  Cần sa được sử dụng như chất thức thần hoặc dùng làm thuốc, dược liệu. Cây cần sa đã được sử dụng từ lâu cho ra sợi gai dầu, tinh dầu gai dầu hay được phục vụ cho y tế, cũng như giải trí. Những sản phẩm gai dầu công nghiệp được làm ra từ những cây cần sa đã được lựa chọn để tăng cường sản xuất chất xơ.

  Cây cần sa cũng là một nguồn tài nguyên nông nghiệp quan trọng. Các sợi gai dầu mạnh mẽ đã được sử dụng để làm dây thừng, quần áo, dệt may, vật liệu xây dựng và nhiều hơn nữa. Nó cũng tạo ra các hạt tiêu thụ dinh dưỡng chứa đầy các axit amin thiết yếu (Omega 3-6-9 thường được bán qua những lọ thuốc tiền triệu), protein và các khoáng chất có giá trị khác. Các phụ phẩm cần sa cũng có thể được sản xuất thành dầu ăn và thậm chí có thể hoạt động như một loại nhiên liệu sinh học bền vững.

  Trong số các hợp chất Cannabinoid có trong cây cần sa, thì Tetrahydrocannabinol (THC) là chất có ảnh hưởng đến Hệ thần kinh trung ương của con người. Nó cũng có tác dụng làm cho thanh thản, trầm tĩnh, chống nôn mửa. Tetrahydrocannabinol (THC) và cannabidiol (CBD) là hai hợp chất nổi tiếng nhất của cần sa, mặc dù có rất nhiều hợp chất khác cũng cung cấp một loạt các hiệu ứng độc đáo khác, trong đó, chất thức thần chính (hay chất gây phê) trong cần sa là tetrahydrocannabinol (THC); nó là 1 trong 483 hợp chất được biết đến trong cây cần sa, bao gồm ít nhất 113 hợp chất cannabinoid, như: Cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) và tetrahydrocannabivarin (THCV),… các terpene và các flavonoid, cung cấp một số lợi ích trong lĩnh vực y tế. Nếu không có kiểm soát của cơ sở y tế, khó mà phân biệt được việc sử dụng (lạm dụng) cần sa làm chất kích thích với việc dùng nó làm thuốc chữa bệnh.

  Cần sa thường được phân loại theo tỷ lệ các hợp chất sau:

  – THC cao, CBD thấp (hưng phấn hơn);

  – CBD cao, THC thấp (sáng suốt, minh mẫn hơn);

  – THC và CBD cân bằng (hưng phấn nhẹ).

  Trên thế giới hiện nay, việc sử dung cần sa thường được chia thành hai mục đích chính, gồm giải trí và y tế (tại Việt Nam, cần sa và các chế phẩm từ cần sa thuộc các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội). Người sử dụng cần sa để có mục đích như giải trí, hưởng thụ, giảm stress và kích thích sáng tạo. Sử dụng cho mục đích y tế, dùng cần sa để giảm bớt các triệu chứng như đau, lo âu, mất ngủ, mất cảm giác ngon miệng và hơn thế nữa.

  Thường khi sử dụng cần sa sẽ đem đến các hiệu ứng ảnh hưởng đến tinh thần cũng như thể chất, chẳng hạn như bạn sẽ có cảm giác phê (high) hay đơ (Stoned). Đặc điểm nhận dạng chung khi sử dụng như vui, cao hứng, thư giãn, tăng sự thèm ăn (đồ ngọt)…

  Tác dụng phụ có thể bao gồm: Mất trí nhớ ngắn hạn, khô miệng, kỹ năng vận động bị suy giảm, mắt đỏ, có thể cảm thấy hoang tưởng, hoặc lo âu… Người sử dụng cần sa sẽ bắt đầu có cảm giác phê trong vòng vài phút sau khi hút cần, hay phải mất đến 30 phút sau khi ăn, hiệu ứng phê có thể kéo dài từ 2 – 6 tiếng tùy thể trạng, cơ địa của mỗi người sử dụng.

  Khái quát về THC và CBD

  Tetrahydrocannabinol (THC) là thành phần chính trong cây cần sa, THC là hợp chất tác động lên thần kinh ảnh hưởng đến cảm giác của người sử dụng bằng cách tạo cơn “phê”. THC cũng có một loạt các lợi ích trong y tế và thường được sử dụng để giảm đau, chống buồn nôn và trầm cảm, trong số nhiều tác dụng khác. THC được phân lập lần đầu tiên vào năm 1964 bởi nhà khoa học Israel (Giáo sư Raphael Mechoulam). Kể từ đó, nhiều hợp chất cannabinoid khác đã được phát hiện. Lượng THC trong cần sa phụ thuộc vào giống cây và các điều kiện khác nơi cây cần sa được trồng, phát triển. Ngày nay, các một số giống chứa trung bình từ 10-30% THC.

  Có một số cách sử dụng để hấp thụ THC trong cần sa như: Hút, hóa hơi, hay ăn uống. Tuy nhiên, hút là cách phổ biến nhất để sử dụng cần sa và là cách nhanh nhất để hấp thu THC cùng các hợp chất khác vào cơ thể. Khi hút cần sa, THC đi trực tiếp vào phổi và ngấm vào máu. Phổi có thể hấp thụ khói chỉ vài giây sau khi hút, do diện tích bề mặt khổng lồ của chúng được bao phủ bởi hàng triệu túi khí, những túi khí nhỏ xíu (alveoli) sẵn sàng cho phép THC xâm nhập vào trong máu. Một khi vào trong máu, THC nhanh chóng đi vào não.

  Khi THC đi vào cơ thể, nó kích hoạt các con đường được gọi là các thụ thể cannabinoid. Khi THC gắn vào một thụ thể, nó thay đổi cách thức hoạt động của não bộ. Những thay đổi này có thể có lợi hoặc có hại, tùy thuộc vào cách sử dụng THC. Nhiều loại hợp chất cannabinoid gắn vào các thụ thể này, bao gồm cả các cannabinoid được tạo ra bởi cơ thể một cách tự nhiên. Các cannabinoid được tạo ra trong cơ thể, cùng với các thụ thể cannabinoid, là thành phần của Hệ thống Cannabinoid nội sinh (trong cơ thể người – Endocannabinoid System). Hệ thống Cannabinoid nội sinh trải rộng trong cơ thể con người. Các thụ thể cannabinoid cũng là một trong những loại thụ thể xuất hiện nhiều ở não bộ.

  Điều này giải thích tại sao THC có những hiệu ứng đa dạng như vậy đối với tâm trí và cơ thể. Các thụ thể cannabinoid type 1 (CB1) chủ yếu được tìm thấy trong não. Khi THC gắn vào một thụ thể CB1, nó tạm thời thay đổi cách hoạt động của một tế bào não. Những thay đổi này tạo ra cảm giác phê. THC cũng gây ra những thay đổi đáng kể lên cơ thể. Các thụ thể cannabinoid trong cơ thể được gọi là thụ thể cannabinoid type 2 (CB2). Các thụ thể CB2 được tìm thấy trên tất cả các loại tế bào, bao gồm các tế bào tiêu hóa, tim mạch, gan, thận, xương, da, phổi và miễn dịch.

  Hiện nay, cần sa là một trong những loại chất kích thích giải trí phổ biến nhất được sử dụng để thay đổi trạng thái của một người sử dụng phụ thuộc. Nó thường được sử dụng để đạt được cảm giác tức thời của sự hưng phấn, còn được gọi là “phê”. Bên cạnh đó, có những tác động tâm lý khác của THC. Những hiệu ứng này thay đổi tùy vào mỗi người, tùy thuộc vào sức mạnh và lượng cần sa được sử dụng và cách sử dụng cần sa. Những hiệu ứng của THC bao gồm cảm giác thư giãn và êm dịu, mắt có thể giãn ra và các giác quan khác có thể được tăng cường. THC cũng có thể thay đổi suy nghĩ, trí nhớ, nhận thức về thời gian, và gây ảo giác hoặc ảo tưởng.

  Các hiệu ứng tức thì của THC thường được cảm nhận từ 10 đến 30 phút sau khi tiêu thụ. Các tác động tâm lý của THC bao gồm: Cảm giác hưng phấn và thư giãn; biến dạng thời gian; tăng cường kinh nghiệm giác quan; tăng cường xã hội hóa (cười và nói); tăng sự thèm ăn (đồ ăn vặt, có xu hướng thích đồ ăn ngọt như sô cô la…).

  Cannabidiol (CBD) là một trong số hơn 100 loại cannabinoid tự nhiên trong cây cần sa. Sau THC, nó là thành phần nổi bật nhất của cần sa và dễ dàng được tìm thấy trong cây gai dầu. Không giống như THC, CBD không gây phê, hiệu ứng mà cần sa được biết tới. Do đó, nó thường được sử dụng nhiều hơn cho mục đích y học chứ không phải giải trí.

  Cho đến những năm 1940, nhà hóa học Roger Adams đã tách biệt CBD đầu tiên khỏi cây cần sa. Trong những năm 1960, Giáo sư Raphael Mechoulam đã xác định cấu trúc của CBD và THC chính xác hơn với sự trợ giúp của công nghệ mới có sẵn. Qua vài thập kỷ, bằng chứng cho thấy cần sa có thể được sử dụng để điều trị các triệu chứng như viêm khớp, động kinh, lo âu và tâm thần phân liệt dấy lên sự quan tâm giữa các nhà khoa học và các bác sĩ.

  CBD cũng hoạt động trên cả hai thụ thể CB1 và CB2, nhưng ít dễ dàng hơn THC và hoạt động theo những cách khác, tạo ra phản ứng ngược lại ở thụ thể CB2 so với THC. Cùng với các thụ thể cannabinoid, CBD kích hoạt thụ thể serotonin, có thể giải thích cách nó hoạt động như một loại thuốc chống trầm cảm, chống lo âu và chất bảo vệ thần kinh.

  CBD cũng hoạt động trên một số loại thụ thể opioid, có khả năng làm giảm một số tác dụng giảm đau của nó. CBD cũng điều biến Thụ thể Tạm thời Vanilloid Type 1 (Transient Vanilloid Receptor type 1, viết tắt là TPVR-1), một thụ thể được kích hoạt bởi phân tử thực phẩm cay capsaicin, có khả năng xúc tiến kéo theo CBD như một loại thuốc giảm đau và chống viêm. Một khi CBD đã tác dụng lên cơ thể, nó chủ yếu được bài tiết qua nước tiểu. Chu kỳ bán rã của CBD là 9 tiếng.

  Sự tương tác của THC và CBD

  Sự kết hợp giữa THC và CBD phức tạp hơn so với việc tổng hợp các hiệu ứng của CBD và THC. CBD có thể làm chậm việc thanh lọc THC khỏi cơ thể, do đó làm tăng lượng THC còn tồn đọng. Ngoài ra một số bằng chứng cho thấy CBD ngăn chặn hoạt động của THC lên thụ thể CB1, giúp hạn chế sự hoang tưởng hay lo âu có thể gặp phải khi sử dụng THC.

  Mức độ tương đối của THC và CBD trong một giống cần sa hoặc chiết xuất là rất quan trọng. Tỷ lệ THC cao so với CBD (tỷ lệ THC so với CBD) sẽ tạo ra cảm giác phê (high) hơn cho người dùng và mang lại lợi ích điều trị cho một số người. Tỷ lệ THC thấp so với CBD mang lại nhiều hiệu quả điều trị hơn và hầu như không gây phê.

  Khi sử dụng tinh dầu vape CBD cần một thiết bị hóa hơi hay còn gọi là thiết bị đốt thuốc lá điện tử để cung cấp nhiệt độ vừa đủ khiến tinh dầu vape CBD bốc hơi, khi hít vào sẽ được cơ thể hấp thụ qua phổi vào thẳng vào mạch máu một cách nhanh chóng hơn. Sẵn tiện cũng rất thích hợp với những người dùng có sở thích thả hơi nước bay đầy phòng để tạo không gian mờ ảo.

  Còn với dầu CBD thông thường thì người dùng sẽ cho dầu này vào miệng và cơ thể sẽ hấp thụ và đưa CBD vào mạch máu thông qua thực tràng, dạ dày, cuối cùng là vào mạch máu. Điều đó nghĩa là các thiết bị hóa hơi sẽ không thể làm bốc hơi các loại dầu CBD thông thường mà không làm cháy một lượng lớn dầu CBD được.

  Hiện nay, những người nghiện cần sa, đặc biệt là một bộ phận “dân chơi” sử dụng cần sa thông qua thiết bị hóa hơi điện tử. Chất dẫn đốt chính là các loại E-juice,Vape juice hay E-liquid với các hương vị khác nhau như chuối, dâu, táo, xoài… và để tăng độ phê (high) thì lựa chọn số một là sử dụng thêm vài giọt THC hoặc CBD thấm vào bông (đầu đốt của thiết bị hóa hơi) và thông qua quá trình đốt, việc hóa hơi sẽ tạo ra độ phê (high) phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Có thể kể tên như: @Tokyobananaejuice (banana hoặc các vị khác tùy nhu cầu của người sử dụng) với thông tin sản phẩm là Max Vg 60ML 0,3% Nicotine; Cannabidiol 4500mg (THC) Max Chill; FDA…

  Tại Việt Nam, tội phạm ma tu‎ý tiếp tục tăng, quy mô lớn, tính chất, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm và manh động hơn. Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế quản lý thông thoáng trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tập kết ma túy số lượng lớn tại Việt Nam rồi vận chuyển bằng đường biển sang nước thứ ba; một số đối tượng quốc tịch nước ngoài đến Việt Nam “núp bóng” đầu tư kinh doanh, sản xuất làm bình phong để điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng ma túy đặc biệt lớn.

  Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy loại cần sa

  Thứ nhất, Luật Phòng, chống ma túy (theo văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội) thì tại Khoản 6 Điều 2 quy định: “Cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định”.

  Thứ hai, trong Bộ luật Hình sự năm 2021 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) có nêu: Cụm từ “cần sa” được nhắc đến 35 lần, dẫn chiếu trực tiếp tại 6 Điều luật (từ Điều 247 đến Điều 252) trên tổng số 13 điều luật (từ Điều 247 đến Điều 259), quy định tại Chương XX Các tội phạm về ma túy, cụ thể:

  – Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy;

  – Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy;

  – Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy;

  – Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy;

  – Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy;

  – Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy.

  Thứ ba, tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đìnhcó quy định: Tại khoản 3 Điều 21 về “Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy” quy định mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hành Trình Từ “chuyên Chính Vô Sản” Đến “làm Chủ Tập Thể” Và “nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam”
 • Tên Gọi Việt Nam Có Từ Khi Nào?
 • Mỹ: Sau Biến Mất Ở Utah, Khối Kim Loại Bí Ẩn Xuất Hiện Ở California
 • Những Luật Sư Nổi Tiếng Nhất Việt Nam
 • 40% Người Mỹ Gốc Việt Chọn California Làm Quê Hương
 • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Khám Chữa Bệnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Khám, Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn
 • Hướng Dẫn Thi Hành Luật Khám Chữa Bệnh, Hành Nghề Y Tế
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh
 • Tham Gia Góp Ý Dự Thảo Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh (Sửa Đổi)
 • Trẻ Em Dưới 6 Tuổi Được Khám, Chữa Bệnh Miễn Phí
 • 07/01/2020 – 9:17 AMCây thuốc việt nam 216 Lượt xem

  Tổ chức y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

  Đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến y tế xã, phường, thị trấn là việc cấp bách và lâu dài góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, giảm áp lực khám, chữa bệnh cho các tuyến trên.

  Nhằm nâng cao công tác quản lý và chất lượng khám, chữa bệnh ở xã, phường, thị trấn, Đây là cẩm nang thiết thực và rất hữu ích cho cán bộ y tế ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý và thực hành khám, chữa bệnh hàng ngày.

  Nhà xuất bản Y học đã cho xuất bản và phát hành cuốn sách được in đẹp, khổ 19 x 27cm, 400 trang, giá bìa: 350.000 đồng/cuốn Khuyến Mại còn 250,000đ/1c

  Nội dung cuốn sách gồm có:

  Hướng dẫn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

  Tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường ban hành kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-BYT ngày 06/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tài liệu được biên tập và tổng hợp từ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, các quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đã được xây dựng bởi các chuyên gia, các Chương trình,

  Dự án y tế hoặc được ban hành bởi Bộ Y tế. Tài liệu bao gồm 59 bài hướng dẫn chuyên môn về thực hành về xử trí cấp cứu ban đầu, chẩn đoán và điều trị các tình trạng, hội chứng, bệnh thường gặp, quản lý sức khỏe sinh sản và quản lý một số bệnh mạn tính.

  Các bệnh không lây nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước do số người mắc bệnh nhiều, bệnh gây tàn tật và tử vong cao. Phòng, chống các bệnh không lây nhiễm hiệu quả sẽ hạn chế số người mắc bệnh này trong cộng đồng, ngăn chặn tàn tật, tử vong sớm và giảm quá tải tại các bệnh viện.

  Nhằm góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm cho tuyến y tế cơ sở, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

  Nội Dung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh

  Phần I: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng Quốc hội);

  Phần II: Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản (theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế) – Chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn (theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 và hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) – Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện (theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

  Phần III: Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở (theo Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, áp dụng cho nhân viên y tế thôn, bản, ấp, buôn, làng, phum, sóc, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm xá, trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, Phòng khám bác sỹ gia đình; các cơ sở y tế tuyến huyện) – Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (theo Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

  Phần IV: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị ứng – miễn dịch lâm sàng (ban hành kèm theo Quyết định số 3942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

  Phần V: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (ban hành kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BYT ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

  Phần VI: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

  Với những nội dung trên, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm cho tuyến y tế cơ sở. Sách được in đẹp, khổ 19 x 27cm, 400 trang, giá bìa: 350.000 đồng/cuốn. Trung tâm Giới thiệu sách trân trọng giới thiệu cuốn sách nêu trên đến quý cơ quan, đơn vị, bạn đọc được biết để đặt mua kịp thời./.

  Công tác quản lý tại các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong việc thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế, nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội của đất nước.

  Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách cá nhân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước, tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

  Quy chế bệnh viện (ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế), được áp dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) kể cả bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài. Quy chế bệnh viện gồm năm phần:

  Hướng dẫn mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách trong bệnh viện (theo các quy định, hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2008 đến năm 2021, bãi bỏ, thay thế một số quy định trong Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

  Đây là cẩm nang rất thiết thực đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lãnh đạo bệnh viện, các trưởng phòng, trưởng khoa trong bệnh viện và các bác sỹ, y sỹ, lương y, dược sỹ, cán bộ làm công tác y tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Nội dung sách được bao gồm những phần sau:

  Phần II: Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách cá nhân.

  Phần III: Quy chế về quản lý bệnh viện.

  Nhà xuất bản Hồng Đức đã cho xuất bản cuốn sách:

  Công ty Sách Pháp Luật: Bán sỉ và lẻ sách Sách Luật Chiết Khấu Cao có Hóa Đơn Tài chính, Sách chính hãng, giá rẻ uy tín chất lượng,Giao Sách sau 1 tiếng tại TP. HCM và TP. Hà Nội; Chúng tôi còn phát hành các loại sách độc quyền cung cấp tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc

  Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

  Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

  Website: http://sachphapluat.com.vnEmail: [email protected]

  • Bán Sách Biểu Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Tổng Hợp 2021 Song Ngữ
  • Website bán Sách Pháp Luật giá rẻ uy tín Tại TP. HCM
  • Báo Giá Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Cập Nhật Sách Biểu thuế EVFTA 2021
  • Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Vì Hòa Bình Đại Tướng Của Lòng Dân
  • Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án
  • Tìm Hiểu Đề Án Phát Triển Giáo dục Mầm Non Giai Đoạn 2021 – 2025
  • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Ngân Hàng
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2021
  • So sánh Bộ luật lao động năm 2012 – 2021 và các văn bản hướng dẫn
  • Tìm Hiểu Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Chùa Việt Nam
  • Văn Bản Hợp Nhất Luật Đất Đai
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu EVFTA 2021
  • Ứng dụng phong thủy trong xây dựng
  • Cẩm nang công tác dân vận mặt trận dành cho chủ tịch
  • Các triều đại việt nam từ xưa đến nay
  • Văn hóa dòng họ nguyễn, đình, đền, lăng, phủ Việt Nam
  • Sự Ra Đời Của Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên
  • Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2021-2022
  • Tìm hiểu 712 hành vi vi phạm hành chính mới nhất
  • Tìm hiểu Luật cán bộ công chức và luật viên chức 2021
  • Sách pháp luật hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến phiên bản 4.0
  • Sách Pháp Luật quy định mới về vay và cho vay thẩm định tín dụng
  • Sách pháp luật tìm hiểu 100 câu hỏi đáp công tác y tế trường học
  • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
  • Sách Pháp Luật Quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục
  • Công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội
  • Hướng dẫn định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự
  • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
  • Báo giá sổ tay đảng viên năm 2021-2021 chính hãng giá rẻ
  • Sách luật xử lý vi phạm hành chính 510 hành vi vi phạm hành chính
  • Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • Tham khảo mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXD Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • Biện pháp phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ em và mức độ xử lý pháp luật
  • Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh
  • Quy định về thẻ ngân hàng, hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản
  • Những thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021
  • Hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính kế toán trường học
  • Tìm hiểu Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp Công Dân (sửa đổi)
  • Sách Pháp Luật Đất Đai
  • Hộ kinh doanh nên tìm hiểu sách pháp luật doanh nghiệp
  • Nguyên tắc áp dụng sách pháp luật trong giải quyết tranh chấp
  • Sách pháp luật xử lý vi phạm hành chính
  • Sách pháp luật biển báo hiệu giao thông đưởng thủy nội địa
  • Sách pháp luật cẩm nang công tác tổ chức tòa án
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Qúy III Năm 2021
  • Biển báo hiệu giao thông đường bộ có bao nhiêu nhóm chính
  • Tập huấn luật xây dựng sửa đổi bổ sung
  • Tài liệu Hỏi đáp các nghiệp vụ về giám sát thi công xây dựng
  • Khám phá bộ luật lao động tam ngữ anh – hoa -việt
  • Những lưu ý về sách pháp luật đất đai, nhà ở
  • 4 Bước xây dựng mô hình tủ sách pháp luật mới nhất
  • Bình Luận Khoa Học Điều 59 Miễn Hình Phạt
  • DownLoad Các mẫu sách pháp luật doanh nghiệp mới nhất
  • Khái niệm tổng quát về sách pháp luật dân sự
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên
  • Xây dựng sách pháp luật hình sự trong giai đoạn mới
  • Nhà Sách Pháp Luật Hình Sự giá rẻ Tại Hà Nội
  • 3 bước đọc sách pháp luật hiệu quả nhất
  • Tìm hiểu giá Sách Pháp Luật
  • Phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng
  • Lợi ích của việc xây dựng tủ sách pháp luật
  • Tốp 4 cuốn Sách Pháp Luật Việt Nam
  • Mức Phạt Mới Theo Nghị Định 100 Đối Với Xe Máy
  • 9 lý do phát hành sách bộ luật lao động 2021
  • sách luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
  • Tra Biểu Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt AHKFTA
  • Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
  • Tìm hiểu sách luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
  • Những trường hợp viên chức nguy cơ bị cho nghỉ việc 01/7/2020
  • Cần Phải Cải Cách Hệ Thống Chính Trị Việt Nam
  • Sổ tay xây dựng cơ sở đảng xếp loại chất lượng đảng viên
  • Đại thắng mùa xuân năm 1975 sức mạnh đoàn kết dân tộc Việt Nam
  • Sách tuyên ngôn của đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở việt nam
  • Sách Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng cộng sản việt nam 1930 – 2021
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Tháng 5 Qúy 2 Năm 2021
  • Bài Viết 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Liên hệ bản thân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
  • Sách Quy Định Mới Về Công Tác Đảng Chỉnh Đốn Đảng 2021
  • Sách Điều Lệ Đảng Mới Nhất Năm 2021
  • sổ tay bí thư chi bộ giải đáp về nghiệp vụ công tác đảng
  • HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN & KẾT NẠP ĐẢNG
  • Sách Hướng Dẫn Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Trong Trường Học
  • Sách hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trong trường học
  • Sách Pháp Luật Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên
  • Báo Giá Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tháng 4
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Tháng 5/2020
  • Sách Hướng Dẫn Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng Các Biểu Mẫu Công Tác Đảng
  • Sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Báo Hiệu Đường Bộ Năm 2021
  • Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Mới
  • Định mức dự toán lắp đặt xây dựng công trình
  • Sách Định Mức Sửa Chữa Bảo Dưỡng Công Trình
  • Sách Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Mới
  • Báo Giá Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Cục Hải Quan Điện Biên
  • Nghị định số 91 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Kiểm Tra Sau Thông Quan
  • Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2021 – 2021
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 song ngữ việt anh
  • Sách incoterms 2021 bản song ngữ việt – anh
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Sở Xây Dựng TP.HCM
  • BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2021
  • Tìm hiểu các hình thức sử dụng đất theo luật đất đai 2013
  • Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức Luật viên chức
  • Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử
  • Hệ thống hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự năm 2021
  • Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
  • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính
  • Bán Sách Định Mức Xây Dựng 2021
  • Bảng Tra Cứu Bộ Định Mức Xây Dựng 2021
  • Điểm Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2021 – 2021
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, thí nghiệm
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần sửa chữa bảo dưỡng
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Xây Dựng năm 2021
  • Bán Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2021
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Bản Song Ngữ Việt Anh
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 bản song ngữ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 song ngữ việt anh (NXB Tài Chính)
  • Sách Pháp Luật Biểu Thuế XNK Song Ngữ Việt Anh 2021
  • Sách Pháp Luật Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh
  • Sách Pháp Luật Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2021
  • Sách Pháp Luật Chính Trị Tài Chính – Sách Luật Hà Nội TP. HCM
  • Sổ Tay Công Tác Đảng – Sách Pháp Luật
  • Sổ Tay Xây Dựng Nghiệp Vụ Công Tác Đảng 2021
  • Cách Tra Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Chính Xác Nhất
  • Luật bồi thường đất đai tái định cư khi thu hồi đất mới nhất
  • Luật xây dựng, xác định cấp công trình cải tạo sửa chữa
  • quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của đảng cộng sản việt nam
  • Ý nghĩa của tuyên ngôn đảng cộng sản việt nam
  • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  • Tài liệu công tác đảng công tác chính trị, sổ tay đảng viên
  • Kỹ năng sư phạm của giáo viên tiểu học, khái niệm giáo dục sư phạm
  • Luật giáo dục 2021, Chế độ chính sách mới đối với nhà giáo
  • Những quan điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông
  • Kỹ năng tự bảo vệ bản thân để phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em
  • Các biện pháp phòng ngừa bạo lực xâm hại tình dục học đường
  • Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục đại học, bộ giáo dục
  • Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa
  • Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2021
  • Hướng dẫn cách sắp xếp ban thờ gia tiên cho đúng cách
  • Vai trò của hội cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay
  • Phương Pháp Coi Ngày Tốt Xấu Theo Lịch Can Chi
  • Thông tin cơ cấu tổ chức hội cựu chiến binh việt nam hiện nay
  • Phong tục tết nguyên đán miền bắc, chợ tết miền trung, miền nam
  • Nghị định chỉ dẫn áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính
  • Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
  • Phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  • 5 quan điểm của đảng về phòng chống tham nhũng lãng phí
  • Hệ số lương nhà nước, quy định về tiền lương của cán bộ công chức
  • Năm 2021 có tăng lương hưu không
  • Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động Việt – Anh – Hoa
  • Văn bản mới về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng 2021
  • Hỏi đáp về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trường học
  • Mức xử phạt hành chính các lỗi kế toán thuế thường mắc phải
  • Quy chế quản lý tài chính, tài sản trong doanh nghiệp
  • Kỹ năng tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính, kế toán thu, chi
  • Các Khoản Chi Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước
  • Học sinh cần làm gì để sử dụng có hiệu quả mạng internet
  • Chỉ dẫn áp dụng quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
  • Kinh nghiệm quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn
  • Chỉ dẫn áp dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn
  • Chú giải chi tiết mã HS năm 2021 trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2021
  • Nghị quyết mới nhất của ban chấp hành trung ương về xây dựng đảng
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng anh thực hiện hiệp định CPTPP
  • Bảng biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 thực hiện hiệp định CPTPP
  • Chỉ dẫn áp dụng Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
  • Chỉ dẫn áp dụng luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
  • Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân và gia đình 2014, độ tuổi kết hôn
  • Văn bản mới của tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn điều tra xét xử
  • Nghị Định Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2021
  • Những vấn đề sai xót khi so sánh đối chiếu bộ luật hình sự 2021
  • Luật Nhà Ở Đất Đai, Pháp Luật Kinh Doanh Môi Giới Bất Động Sản
  • Luật Đất đai, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Những khó khăn trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính
  • Lời khai là phương tiện chứng minh có thể thay đổi, chứng cứ
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã, phường, thị trấn
  • Thực hiện luật hôn nhân gia đình và áp dụng luật hôn nhân gia đình
  • Đề thi kỹ năng giải quyết vụ án hành chính, xét xử vụ án hành chính
  • Cách thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trên thế giới
  • Xem ngày tốt xấu theo tuổi, Cách hóa giải vận hạn để gặp hung hóa cát
  • Luật tố tụng dân sự là gì, giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư
  • Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, bộ luật tố tụng dân sự 2021
  • Những điểm mới đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, xử lý hình sự
  • Đặc điểm thi hành án dân sự, khái niệm thi hành án dân sự
  • Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, dân sự
  • Bài học qua 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh
  • Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường
  • Các loại cây thuốc nam quý, cây thuốc vị thuốc việt nam
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới
  • Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc
  • Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư
  • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
  • Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên
  • Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
  • Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Phương Thức Mua Sắm Tài Sản Nhà Nước
  • Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử việt nam
  • Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn bao lâu
  • Thực tiễn áp dụng các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hiện nay
  • Công tác chứng thực và quản lý hộ tịch hiện nay tại địa phương
  • Cách tính thuế xuất nhập khẩu, thuế gtgt hàng xuất khẩu
  • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Sổ Tay Luật Sư Và Kỹ Năng Hành Nghề Luật Sư
  • Công tác của cấp ủy đảng ở cơ sở và của người bí thư
  • Các bước quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Hướng Dẫn báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sơ đồ quy trình thu hồi công nợ
  • Chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
  • Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Sổ tay tư vấn giám sát công trình dân dụng
  • Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu
  • Download Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Bộ Tài Chính
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt 2021 – 2021
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021
  • Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học
  • Sổ tay công chứng viên
  • Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế
  • Pháp Luật Về Môi Giới Bất Động Sản Ở Việt Nam
  • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự
  • Đồng phạm trong luật hình sự việt nam
  • Sách Luật đấu thầu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu
  • 382 câu hỏi đáp tình huống đấu thầu
  • Các thông tư liên tịch ban hành năm 2021
  • Hệ thống biểu mẫu Các Nghị quyết mới
  • Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho và cho vay mới nhất
  • Cơ chế chính sách của nhà nước xây dựng nông thôn mới
  • Sách Luật hợp tác xã và nghị định hướng dẫn
  • Pháp luật bất động sản và các thủ tục pháp lý nhà đất
  • Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014
  • BÁN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG VIỆT
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Song Ngữ Việt – Anh 2021
  • BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021 SONG NGỮ VIỆT – ANH GIÁ RẺ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2021 song ngữ Việt Anh
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2021 Áp Dụng Cho Biểu Thuế XNK Năm 2021
  • Nghiệp Vụ Dịch Vụ Kinh Doanh Đòi Nợ
  • Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư
  • Hướng dẫn xác định quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất
  • Bán Sách Đơn giá xây dựng 2021 – 2021
  • Giới thiệu đơn giá xây dựng công trình Tp. Hồ Chí Minh
  • Khái Niệm Về Sách Kế Toán Ngân Sách, Xã Phường, Thị Trấn
  • Tìm Hiểu Luật Thuế, Chính Sách Thuế Mới và Hóa Đơn Chứng Từ
  • Sách Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường
  • Hướng Dẫn Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Khảo Sát
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng
  • Tìm Hiểu Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2021
  • Tìm hiểu về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án
  • Tìm hiểu thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế
  • Giới Thiệu Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
  • Hội nhập quốc tế với vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc
  • Bảng Báo Giá Sách Bình Luận Bộ Luật Hình Sự
  • Tìm Hiểu Cách Soạn Thảo Văn Bản Trong Hội Nghị
  • Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự
  • 5 loại thuế chính doanh nghiệp cần biết
  • Những kiến thức cần có trong cuộc sống
  • Giới thiệu luật giao thông đường bộ
  • Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?
  • Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
  • Dấu ấn 65 năm chiến thắng điện biên phủ
  • Tìm hiểu công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
  • Hoàn cảnh dấu ấn chiến thắng lịch sử của chiến dịch điện biên phủ
  • Nội dung học tập phong cách hồ chí minh
  • Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng võ nguyên giáp
  • Tìm Hiểu công tác an ninh và quốc phòng trong thời kỳ mới
  • 100 câu hỏi về biển đảo việt nam có đáp án
  • Chuyện kể về các anh hùng dân tộc
  • Tìm hiểu biển đảo việt nam
  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh, Võ Nguyên Giáp, Cuộc trường chinh lịch sử
  • Sổ tay pháp luật dành cho hội cựu chiến binh việt nam
  • Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng thời đại Hồ Chí Minh
  • Lực lượng đặc biệt làm gì trên chiến trường miền Nam
  • Cuba Fidel Castro và việt nam những nghĩa tình sâu nặng
  • Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng mãi muôn đời
  • Giới thiệu chân dung các tổng bí thư việt nam qua các thời kỳ
  • Học tập theo chỉ thị số 05-ct/tw của bộ chính trị
  • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
  • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
  • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
  • Tìm hiểu sách Chủ tịch Hồ Chí Minh một thiên tài quân sự
  • Tìm hiểu sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
  • Tóm tắt lịch sử nguồn gốc dòng họ nguyễn
  • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim người lính
  • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2021
  • Giới thiệu văn bản hợp nhất chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Giới thiệu sách diễn giải các báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  • Biểu thuế XK – NK năm 2021
  • Các phương pháp nghiên cứu chứng cứ
  • Sách bộ luật lao động mới 2021
  • Sách Biểu Thuế
  • Báo Giá Sách Luật
  • ứng dụng sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Bảng báo giá Sách Luật
  • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và kết nạp đảng viên
  • Bảng báo giá sách sổ tay công tác đảng
  • Bảng báo giá sách kế toán
  • Bảng báo giá sách bộ luật lao động mới nhất
  • Bảng báo giá sách pháp luật
  • Sách xây dựng
  • Sách Bộ Luật Dân Sự Mới
  • 100 câu hỏi đáp pháp luật hôn nhân gia đình tại tòa án
  • Chỉ dẫn áp dụng thuế TAX hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
  • Giải đáp các tình huống thường gặp về khai báo hải quan xuất nhập khẩu
  • Sách biểu thuế xuất nhập khẩu bản song ngữ việt anh (NXB: Lao Động)
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu song ngữ anh-việt
  • Tra Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu 2021 song ngữ việt – anh
  • Bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 ở Hà Nội
  • Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973
  • Văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm
  • Bảng báo giá sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự mới
  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự việt nam
  • Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật
  • Phương pháp chế biến, sử dụng các vị thuốc y học cổ truyền
  • Giới thiệu Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
  • Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
  • Sách luật trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự
  • Sách bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sách luât sách giáo trình luật hình sự
  • Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
  • Tăng Lương và điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng đối với người lao động
  • Hướng dẫn kỹ năng tổ chức đại hội công đoàn
  • Sách Bộ luật Lao động tam ngữ tiếng anh, tiếng việt, tiếng hoa
  • Tài liệu bồi dưỡng kế toán
  • Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
  • Sổ tay công tác đoàn thanh niên
  • Thông tin Sách Bộ Luật Lao Động 2021
  • Chính sách tăng lương và điều chỉnh tiền lương
  • Tìm Hiểu Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn
  • Bảng báo gía sách cẩm nang
  • Kiến thức phòng cháy chữa cháy trong trường học
  • Sách mẫu hợp đồng biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết
  • Sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học
  • Sách cẩm nang quản lý tài chính
  • Cẩm nang tra cứu tiêu chuẩn định mức chi tiêu
  • Sách Lịch Sử Họ Nguyễn Việt Nam
  • Sách Cẩm nang công tác khuyến học
  • Những câu hỏi về luật thể dục, sửa đổi, luật thể thao mới nhất
  • Sách Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo sửa đổi Luật Tiếp công dân
  • Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Hướng dẫn xây dựng dự toán
  • Sách Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao
  • Thông tin mới nhất Bộ luật lao động Việt Anh Hoa
  • Câu hỏi đáp về biển, đảo sách cẩm nang pháp luật về biển đảo việt nam
  • Quy định quản lý tài chính ngân sách kế toán trường học
  • Sách Luật Bảo vệ môi trường (Song ngữ Việt – Anh)
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 2021 song ngữ Việt Anh ( NXB Lao Động)
  • Cẩm nang nang xây dựng nông thôn mới
  • Quy Định mới về Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
  • Điểm Nổi Bật Đặc Biệt Của Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp
  • Sổ Tay Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy, Trong Học Đường & Xã Hội
  • Bảng báo giá Sách Bộ Luật Lao Động mới nhất năm 2021
  • Sách Luật Hay Chọn Lọc, Mua Sách Luật online Tại TP. HCM, Giảm 50%
  • Sách Giáo Dục Rẻ, Đẹp Chính Hãng, Giảm Giá 50% Sách Giáo Dục
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2021 Bản Song Ngữ
  • Sách pháp luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chia sẻ bài viết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Ứng Nhu Cầu Khám
 • Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
 • Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Bằng Y Học Cổ Truyền Cấp Cho Người Đứng Đầu Cơ Sở Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Không Dùng Thuốc (Do Bị Mất)
 • Lập Cơ Sở Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
 • Dự Thảo Thông Tư Về Phạm Vi Hoạt Động Của Cơ Sở Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
 • Nghị Định Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2009
 • Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Luật Hình Sự Năm 2009
 • Bộ Luật Hình Sự 2009 Sửa Đổi 37/2009/qh12
 • Bộ Luật Hình Sự Năm 2021
 • Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Trực Tuyến Qua Tổng Đài Điện Thoại
 • 01/11/2019 – 9:07 AMSách Pháp Luật 311 Lượt xem

  Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua số 41/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020. Luật Thi hành án hình sự 2021 gồm 16 Chương với 207 Điều, trong đó có những quy định mới nổi bật về chế độ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân: Người bị bệnh nặng phải trưng cầu giám định y khoa; bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; phải kiểm tra thân thể phạm nhân trước khi đưa vào buồng giam; người đồng tính được bố trí giam riêng; thân nhân được gửi tiền qua đường bưu điện cho phạm nhân; người bị án treo có thể được rút hết thời hạn thử thách; quy định về thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại…

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thi hành án hình sự mới, đồng thời giải đáp các tình huống pháp luật hình sự, tố tụng hình sự cho nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức, Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản quyển sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350/c

  & 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  (Luật số 41/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc hội)

  Cuốn sách gồm các phần chính sau:

  Phần thứ nhất. LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2021

  Phần thứ hai. LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

  Phần thứ ba. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  Phần thứ tư. HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ÁN HÌNH SỰ, TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

  Phần thứ năm. HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  Sách Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng

  Tham nhũng là một hiện tượng của xã hội – một loại tệ nạn gây ra những hệ quả xấu cho xã hội cả về chính trị, kinh tế và xã hội.

  Nhận định về tham nhũng, tại Nghị quyết Trung ương 4/NQ-TW ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương đã chỉ rõ “Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”.

  Với nhận thức về nguy cơ của tệ nạn tham nhũng như vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Về pháp lý, Nhà nước đã thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành , trong đó đáng chú ý là đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, gần đây nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021. Đồng thời cũng ban hành Bộ về các tội phạm tham nhũng nhằm tăng cường khả năng đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm về tham nhũng. luật Hình sự (Bộ luật hình sự năm 2021, sửa đổi năm 2021) với những qui định mới

  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng tìm hiểu và nắm vững quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm chức vụ (bao gồm cả các tội phạm về tham nhũng). Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách

  Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong sự năm 2021, sửa đổi, bổ sung năm 2021 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự” do Luật sư Nguyễn Thị Chi biên soạn dựa theo các văn bản mới nhất và

  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021, Được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV ( có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019) và công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 để bạn đọc thuận tiện tra cứu và áp dụng. Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong được sự góp ý của bạn đọc gần xa. Sách có độ dày 400 trang ,giá phát hành 350,000đ/1 quyển

  PHẦN I. LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH;

  PHẦN II. LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIV VÀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2021;

  PHẦN III. LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH;

  PHẦN IV. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO KHI XẢY RA THAM NHŨNG;

  PHẦN V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRONG VIỆC TỐ CÁO THAM NHŨNG;

  PHẦN VI. CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CỦA CÁC CƠ QUAN BAN, NGÀNH VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.

  Tìm hiểu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  – Ngày 27-11-2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự mới thay thế cho Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009. Gần đây nhất tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2021 (sau đây viết là Bộ luật Hình sự mới ).

  – Bộ luật Hình sự năm 1999 sau hơn 17 năm thi hành đã có những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

  – Tuy nhiên, quá trình thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, tình hình tội phạm nhìn chung vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Số lượng tội phạm có xu hướng gia tăng nhất là trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, bảo vệ môi trường… điều này đã làm cho Bộ luật Hình sự năm 1999 trở nên bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

  – Bộ luật Hình sự mới đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013 về phòng chống tội phạm, về đổi mới và hoàn thiện chính sách hình sự, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

  – Đáng chú ý, một bổ sung quan trọng của Bộ luật Hình sự mới là quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Việc bổ sung này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đấy tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời còn tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại.

  – Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc nói chung, của cán bộ làm công tác pháp luật, nghiên cứu, giảng dạy pháp luật và các sinh viên theo học ngành luật nói riêng, Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách

  Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm

  Quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2021, được sửa đổi, bổ sung năm 2021″ do thạc sỹ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.

  Trong tố tụng hình sự thì hoạt động định tội danh có vai trò rất quan trọng, nó là trọng tâm mà các hoạt động tố tụng khác hướng tới, bởi lẽ tất cả các hoạt động tố tung hình sự ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử xét cho cùng đều phải đi đến kết luận về một tội phạm nào đó đã xảy ra và ai là người đã thực hiện tội phạm hay không thực hiện tội phạm đó.

  Vấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự.

  Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội.

  Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “

  Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TỘI DANH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  PHẦN II. HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH VỚI 538 TỘI DANH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2021, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2021

  Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, các tác giả đã cố gắng diễn đạt nội dung cuốn sách một cách logic, dễ hiểu, kết hợp với việc giải thích bằng các thuật ngữ và kết hợp với các quy định mới của pháp luật hình sự và , nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc khi tiến hành định tội danh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

  Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 640 trang, Bìa bồi Giá:525.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2021.

  Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

  Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

  • Bán Sách Biểu Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Tổng Hợp 2021 Song Ngữ
  • Website bán Sách Pháp Luật giá rẻ uy tín Tại TP. HCM
  • Báo Giá Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Cập Nhật Sách Biểu thuế EVFTA 2021
  • Võ Nguyên Giáp – Đại Tướng Vì Hòa Bình Đại Tướng Của Lòng Dân
  • Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án
  • Tìm Hiểu Đề Án Phát Triển Giáo dục Mầm Non Giai Đoạn 2021 – 2025
  • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Ngân Hàng
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2021
  • So sánh Bộ luật lao động năm 2012 – 2021 và các văn bản hướng dẫn
  • Tìm Hiểu Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Chùa Việt Nam
  • Văn Bản Hợp Nhất Luật Đất Đai
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu EVFTA 2021
  • Ứng dụng phong thủy trong xây dựng
  • Cẩm nang công tác dân vận mặt trận dành cho chủ tịch
  • Các triều đại việt nam từ xưa đến nay
  • Văn hóa dòng họ nguyễn, đình, đền, lăng, phủ Việt Nam
  • Sự Ra Đời Của Tín Ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên
  • Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2021-2022
  • Tìm hiểu 712 hành vi vi phạm hành chính mới nhất
  • Tìm hiểu Luật cán bộ công chức và luật viên chức 2021
  • Sách pháp luật hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến phiên bản 4.0
  • Sách Pháp Luật quy định mới về vay và cho vay thẩm định tín dụng
  • Sách pháp luật tìm hiểu 100 câu hỏi đáp công tác y tế trường học
  • Sách Pháp Luật Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
  • Sách Pháp Luật Quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục
  • Công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội
  • Hướng dẫn định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự
  • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
  • Báo giá sổ tay đảng viên năm 2021-2021 chính hãng giá rẻ
  • Sách luật xử lý vi phạm hành chính 510 hành vi vi phạm hành chính
  • Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • Tham khảo mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXD Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • Biện pháp phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ em và mức độ xử lý pháp luật
  • Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh
  • Quy định về thẻ ngân hàng, hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản
  • Những thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021
  • Hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính kế toán trường học
  • Tìm hiểu Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp Công Dân (sửa đổi)
  • Sách Pháp Luật Đất Đai
  • Hộ kinh doanh nên tìm hiểu sách pháp luật doanh nghiệp
  • Nguyên tắc áp dụng sách pháp luật trong giải quyết tranh chấp
  • Sách pháp luật xử lý vi phạm hành chính
  • Sách pháp luật biển báo hiệu giao thông đưởng thủy nội địa
  • Sách pháp luật cẩm nang công tác tổ chức tòa án
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Qúy III Năm 2021
  • Biển báo hiệu giao thông đường bộ có bao nhiêu nhóm chính
  • Tập huấn luật xây dựng sửa đổi bổ sung
  • Tài liệu Hỏi đáp các nghiệp vụ về giám sát thi công xây dựng
  • Khám phá bộ luật lao động tam ngữ anh – hoa -việt
  • Những lưu ý về sách pháp luật đất đai, nhà ở
  • 4 Bước xây dựng mô hình tủ sách pháp luật mới nhất
  • Bình Luận Khoa Học Điều 59 Miễn Hình Phạt
  • DownLoad Các mẫu sách pháp luật doanh nghiệp mới nhất
  • Khái niệm tổng quát về sách pháp luật dân sự
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên
  • Xây dựng sách pháp luật hình sự trong giai đoạn mới
  • Nhà Sách Pháp Luật Hình Sự giá rẻ Tại Hà Nội
  • 3 bước đọc sách pháp luật hiệu quả nhất
  • Tìm hiểu giá Sách Pháp Luật
  • Phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng
  • Lợi ích của việc xây dựng tủ sách pháp luật
  • Tốp 4 cuốn Sách Pháp Luật Việt Nam
  • Mức Phạt Mới Theo Nghị Định 100 Đối Với Xe Máy
  • 9 lý do phát hành sách bộ luật lao động 2021
  • sách luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
  • Tra Biểu Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt AHKFTA
  • Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
  • Tìm hiểu sách luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
  • Những trường hợp viên chức nguy cơ bị cho nghỉ việc 01/7/2020
  • Cần Phải Cải Cách Hệ Thống Chính Trị Việt Nam
  • Sổ tay xây dựng cơ sở đảng xếp loại chất lượng đảng viên
  • Đại thắng mùa xuân năm 1975 sức mạnh đoàn kết dân tộc Việt Nam
  • Sách tuyên ngôn của đảng cộng sản và công cuộc đổi mới ở việt nam
  • Sách Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng cộng sản việt nam 1930 – 2021
  • Báo Giá Sổ Tay Đảng Viên Tháng 5 Qúy 2 Năm 2021
  • Bài Viết 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Liên hệ bản thân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
  • Sách Quy Định Mới Về Công Tác Đảng Chỉnh Đốn Đảng 2021
  • Sách Điều Lệ Đảng Mới Nhất Năm 2021
  • sổ tay bí thư chi bộ giải đáp về nghiệp vụ công tác đảng
  • HƯỚNG DẪN MỚI VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN & KẾT NẠP ĐẢNG
  • Sách Hướng Dẫn Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Trong Trường Học
  • Sách hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trong trường học
  • Sách Pháp Luật Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên
  • Báo Giá Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Sách Công Tác Đảng Năm 2021
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tháng 4
  • Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Tháng 5/2020
  • Sách Hướng Dẫn Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng Các Biểu Mẫu Công Tác Đảng
  • Sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Báo Hiệu Đường Bộ Năm 2021
  • Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Mới
  • Định mức dự toán lắp đặt xây dựng công trình
  • Sách Định Mức Sửa Chữa Bảo Dưỡng Công Trình
  • Sách Từ Điển Pháp Luật Việt Nam Mới
  • Báo Giá Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Cục Hải Quan Điện Biên
  • Nghị định số 91 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Kiểm Tra Sau Thông Quan
  • Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2021 – 2021
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 song ngữ việt anh
  • Sách incoterms 2021 bản song ngữ việt – anh
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Sở Xây Dựng TP.HCM
  • BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2021
  • Tìm hiểu các hình thức sử dụng đất theo luật đất đai 2013
  • Luật thi đua khen thưởng, Luật cán bộ, công chức Luật viên chức
  • Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử
  • Hệ thống hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự năm 2021
  • Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ
  • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính
  • Bán Sách Định Mức Xây Dựng 2021
  • Bảng Tra Cứu Bộ Định Mức Xây Dựng 2021
  • Điểm Bán Sổ Tay Đảng Viên Năm 2021 – 2021
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát, thí nghiệm
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt
  • Định mức dự toán xây dựng công trình, phần sửa chữa bảo dưỡng
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Xây Dựng năm 2021
  • Bán Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2021
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Bản Song Ngữ Việt Anh
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 bản song ngữ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 song ngữ việt anh (NXB Tài Chính)
  • Sách Pháp Luật Biểu Thuế XNK Song Ngữ Việt Anh 2021
  • Sách pháp luật hướng dẫn khám chữa bệnh
  • Sách Pháp Luật Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh
  • Sách Pháp Luật Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành
  • Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2021
  • Sách Pháp Luật Chính Trị Tài Chính – Sách Luật Hà Nội TP. HCM
  • Sổ Tay Công Tác Đảng – Sách Pháp Luật
  • Sổ Tay Xây Dựng Nghiệp Vụ Công Tác Đảng 2021
  • Cách Tra Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Chính Xác Nhất
  • Luật bồi thường đất đai tái định cư khi thu hồi đất mới nhất
  • Luật xây dựng, xác định cấp công trình cải tạo sửa chữa
  • quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  • Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của đảng cộng sản việt nam
  • Ý nghĩa của tuyên ngôn đảng cộng sản việt nam
  • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  • Tài liệu công tác đảng công tác chính trị, sổ tay đảng viên
  • Kỹ năng sư phạm của giáo viên tiểu học, khái niệm giáo dục sư phạm
  • Luật giáo dục 2021, Chế độ chính sách mới đối với nhà giáo
  • Những quan điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông
  • Kỹ năng tự bảo vệ bản thân để phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em
  • Các biện pháp phòng ngừa bạo lực xâm hại tình dục học đường
  • Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục đại học, bộ giáo dục
  • Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hiện Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng Hóa
  • Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2021
  • Hướng dẫn cách sắp xếp ban thờ gia tiên cho đúng cách
  • Vai trò của hội cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay
  • Phương Pháp Coi Ngày Tốt Xấu Theo Lịch Can Chi
  • Thông tin cơ cấu tổ chức hội cựu chiến binh việt nam hiện nay
  • Phong tục tết nguyên đán miền bắc, chợ tết miền trung, miền nam
  • Nghị định chỉ dẫn áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính
  • Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
  • Phòng, chống tham nhũng, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  • 5 quan điểm của đảng về phòng chống tham nhũng lãng phí
  • Hệ số lương nhà nước, quy định về tiền lương của cán bộ công chức
  • Năm 2021 có tăng lương hưu không
  • Các Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động Việt – Anh – Hoa
  • Văn bản mới về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng 2021
  • Hỏi đáp về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trường học
  • Mức xử phạt hành chính các lỗi kế toán thuế thường mắc phải
  • Quy chế quản lý tài chính, tài sản trong doanh nghiệp
  • Kỹ năng tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính, kế toán thu, chi
  • Các Khoản Chi Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước
  • Học sinh cần làm gì để sử dụng có hiệu quả mạng internet
  • Chỉ dẫn áp dụng quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
  • Kinh nghiệm quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn
  • Chỉ dẫn áp dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn
  • Chú giải chi tiết mã HS năm 2021 trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2021
  • Nghị quyết mới nhất của ban chấp hành trung ương về xây dựng đảng
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng anh thực hiện hiệp định CPTPP
  • Bảng biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 thực hiện hiệp định CPTPP
  • Chỉ dẫn áp dụng Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
  • Chỉ dẫn áp dụng luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
  • Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân và gia đình 2014, độ tuổi kết hôn
  • Văn bản mới của tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn điều tra xét xử
  • Những vấn đề sai xót khi so sánh đối chiếu bộ luật hình sự 2021
  • Luật Nhà Ở Đất Đai, Pháp Luật Kinh Doanh Môi Giới Bất Động Sản
  • Luật Đất đai, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Những khó khăn trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính
  • Lời khai là phương tiện chứng minh có thể thay đổi, chứng cứ
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo cấp xã, phường, thị trấn
  • Thực hiện luật hôn nhân gia đình và áp dụng luật hôn nhân gia đình
  • Đề thi kỹ năng giải quyết vụ án hành chính, xét xử vụ án hành chính
  • Cách thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trên thế giới
  • Xem ngày tốt xấu theo tuổi, Cách hóa giải vận hạn để gặp hung hóa cát
  • Luật tố tụng dân sự là gì, giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư
  • Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, bộ luật tố tụng dân sự 2021
  • Những điểm mới đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, xử lý hình sự
  • Đặc điểm thi hành án dân sự, khái niệm thi hành án dân sự
  • Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, dân sự
  • Bài học qua 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh
  • Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường
  • Các loại cây thuốc nam quý, cây thuốc vị thuốc việt nam
  • Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng Nông thôn mới
  • Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc
  • Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư
  • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
  • Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên
  • Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
  • Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Phương Thức Mua Sắm Tài Sản Nhà Nước
  • Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử việt nam
  • Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn bao lâu
  • Thực tiễn áp dụng các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hiện nay
  • Công tác chứng thực và quản lý hộ tịch hiện nay tại địa phương
  • Cách tính thuế xuất nhập khẩu, thuế gtgt hàng xuất khẩu
  • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Sổ Tay Luật Sư Và Kỹ Năng Hành Nghề Luật Sư
  • Công tác của cấp ủy đảng ở cơ sở và của người bí thư
  • Các bước quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Hướng Dẫn báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sơ đồ quy trình thu hồi công nợ
  • Chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
  • Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Sổ tay tư vấn giám sát công trình dân dụng
  • Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu
  • Download Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021 Bộ Tài Chính
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt 2021 – 2021
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2021
  • Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học
  • Sổ tay công chứng viên
  • Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế
  • Pháp Luật Về Môi Giới Bất Động Sản Ở Việt Nam
  • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự
  • Đồng phạm trong luật hình sự việt nam
  • Sách Luật đấu thầu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu
  • 382 câu hỏi đáp tình huống đấu thầu
  • Các thông tư liên tịch ban hành năm 2021
  • Hệ thống biểu mẫu Các Nghị quyết mới
  • Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho và cho vay mới nhất
  • Cơ chế chính sách của nhà nước xây dựng nông thôn mới
  • Sách Luật hợp tác xã và nghị định hướng dẫn
  • Pháp luật bất động sản và các thủ tục pháp lý nhà đất
  • Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014
  • BÁN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG VIỆT
  • Biểu Thuế Nhập Khẩu Song Ngữ Việt – Anh 2021
  • BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021 SONG NGỮ VIỆT – ANH GIÁ RẺ
  • Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2021 song ngữ Việt Anh
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2021 Áp Dụng Cho Biểu Thuế XNK Năm 2021
  • Nghiệp Vụ Dịch Vụ Kinh Doanh Đòi Nợ
  • Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư
  • Hướng dẫn xác định quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất
  • Bán Sách Đơn giá xây dựng 2021 – 2021
  • Giới thiệu đơn giá xây dựng công trình Tp. Hồ Chí Minh
  • Khái Niệm Về Sách Kế Toán Ngân Sách, Xã Phường, Thị Trấn
  • Tìm Hiểu Luật Thuế, Chính Sách Thuế Mới và Hóa Đơn Chứng Từ
  • Sách Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường
  • Hướng Dẫn Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Khảo Sát
  • Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng
  • Tìm Hiểu Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2021
  • Tìm hiểu về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án
  • Tìm hiểu thủ tục giải quyết tranh chấp quyền thừa kế
  • Giới Thiệu Bộ Tranh Cây Thuốc Mẫu Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền
  • Hội nhập quốc tế với vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc
  • Bảng Báo Giá Sách Bình Luận Bộ Luật Hình Sự
  • Tìm Hiểu Cách Soạn Thảo Văn Bản Trong Hội Nghị
  • Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự
  • 5 loại thuế chính doanh nghiệp cần biết
  • Những kiến thức cần có trong cuộc sống
  • Giới thiệu luật giao thông đường bộ
  • Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?
  • Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
  • Dấu ấn 65 năm chiến thắng điện biên phủ
  • Tìm hiểu công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
  • Hoàn cảnh dấu ấn chiến thắng lịch sử của chiến dịch điện biên phủ
  • Nội dung học tập phong cách hồ chí minh
  • Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng võ nguyên giáp
  • Tìm Hiểu công tác an ninh và quốc phòng trong thời kỳ mới
  • 100 câu hỏi về biển đảo việt nam có đáp án
  • Chuyện kể về các anh hùng dân tộc
  • Tìm hiểu biển đảo việt nam
  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh, Võ Nguyên Giáp, Cuộc trường chinh lịch sử
  • Sổ tay pháp luật dành cho hội cựu chiến binh việt nam
  • Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng thời đại Hồ Chí Minh
  • Lực lượng đặc biệt làm gì trên chiến trường miền Nam
  • Cuba Fidel Castro và việt nam những nghĩa tình sâu nặng
  • Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng mãi muôn đời
  • Giới thiệu chân dung các tổng bí thư việt nam qua các thời kỳ
  • Học tập theo chỉ thị số 05-ct/tw của bộ chính trị
  • Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
  • Giới thiệu sách, hình ảnh chủ quyền biển đảo hoàng sa trường sa
  • Nghệ thuật quân sự, Võ Nguyên Giáp, Tầm nhìn chiến lược về quân sự
  • Tìm hiểu sách Chủ tịch Hồ Chí Minh một thiên tài quân sự
  • Tìm hiểu sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
  • Tóm tắt lịch sử nguồn gốc dòng họ nguyễn
  • Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim người lính
  • Nghiên cứu hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2021
  • Giới thiệu văn bản hợp nhất chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Giới thiệu sách diễn giải các báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  • Biểu thuế XK – NK năm 2021
  • Các phương pháp nghiên cứu chứng cứ
  • Sách bộ luật lao động mới 2021
  • Sách Biểu Thuế
  • Báo Giá Sách Luật
  • ứng dụng sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Bảng báo giá Sách Luật
  • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và kết nạp đảng viên
  • Bảng báo giá sách sổ tay công tác đảng
  • Bảng báo giá sách kế toán
  • Bảng báo giá sách bộ luật lao động mới nhất
  • Bảng báo giá sách pháp luật
  • Sách xây dựng
  • Sách Bộ Luật Dân Sự Mới
  • 100 câu hỏi đáp pháp luật hôn nhân gia đình tại tòa án
  • Chỉ dẫn áp dụng thuế TAX hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
  • Giải đáp các tình huống thường gặp về khai báo hải quan xuất nhập khẩu
  • Sách biểu thuế xuất nhập khẩu bản song ngữ việt anh (NXB: Lao Động)
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu song ngữ anh-việt
  • Tra Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu 2021 song ngữ việt – anh
  • Bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 ở Hà Nội
  • Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973
  • Văn bản quy định về luật đầu tư công, luật đấu thầu, mua sắm
  • Bảng báo giá sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự
  • Chỉ dẫn tra cứu áp dụng bộ luật hình sự mới
  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự việt nam
  • Hướng dẫn xử lý 550 hành vi thực trạng vi phạm pháp luật
  • Phương pháp chế biến, sử dụng các vị thuốc y học cổ truyền
  • Giới thiệu Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
  • Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
  • Sách luật trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự
  • Sách bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Sách luât sách giáo trình luật hình sự
  • Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
  • Tăng Lương và điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng đối với người lao động
  • Hướng dẫn kỹ năng tổ chức đại hội công đoàn
  • Sách Bộ luật Lao động tam ngữ tiếng anh, tiếng việt, tiếng hoa
  • Tài liệu bồi dưỡng kế toán
  • Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
  • Sổ tay công tác đoàn thanh niên
  • Thông tin Sách Bộ Luật Lao Động 2021
  • Chính sách tăng lương và điều chỉnh tiền lương
  • Tìm Hiểu Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn
  • Bảng báo gía sách cẩm nang
  • Kiến thức phòng cháy chữa cháy trong trường học
  • Sách mẫu hợp đồng biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết
  • Sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học
  • Sách cẩm nang quản lý tài chính
  • Cẩm nang tra cứu tiêu chuẩn định mức chi tiêu
  • Sách Lịch Sử Họ Nguyễn Việt Nam
  • Sách Cẩm nang công tác khuyến học
  • Những câu hỏi về luật thể dục, sửa đổi, luật thể thao mới nhất
  • Sách Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo sửa đổi Luật Tiếp công dân
  • Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Hướng dẫn xây dựng dự toán
  • Sách Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao
  • Thông tin mới nhất Bộ luật lao động Việt Anh Hoa
  • Câu hỏi đáp về biển, đảo sách cẩm nang pháp luật về biển đảo việt nam
  • Quy định quản lý tài chính ngân sách kế toán trường học
  • Sách Luật Bảo vệ môi trường (Song ngữ Việt – Anh)
  • Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 2021 song ngữ Việt Anh ( NXB Lao Động)
  • Cẩm nang nang xây dựng nông thôn mới
  • Quy Định mới về Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
  • Điểm Nổi Bật Đặc Biệt Của Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp
  • Sổ Tay Pháp Luật Về Phòng, Chống Ma Túy, Trong Học Đường & Xã Hội
  • Bảng báo giá Sách Bộ Luật Lao Động mới nhất năm 2021
  • Sách Luật Hay Chọn Lọc, Mua Sách Luật online Tại TP. HCM, Giảm 50%
  • Sách Giáo Dục Rẻ, Đẹp Chính Hãng, Giảm Giá 50% Sách Giáo Dục
  • Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2021 Bản Song Ngữ
  • Sách pháp luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chia sẻ bài viết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Hình Sự Năm 1985
 • Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Năm 2021 Chính Thức Có Hiệu Lực Từ 1
 • Luận Văn Bình Luận Tội Giết Người Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 1999
 • Bài Tập Tình Huống Về Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy, Sử Dụng Trái Phép Vũ Khí Quân Dụng Và Cố Ý Gây Thương Tích
 • Mức Hình Phạt Cho Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy ? Chở Người Buôn Bán Ma Túy Phạm Tội Gì ?
 • Tin tức online tv