Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Văn bản giải trình với cơ quan thuế

  Mẫu văn bản giải trình với cơ quan thuế

  CƠ QUAN…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …….. ngày……tháng…… năm……….

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  (V/v:……………………………………………)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………

  Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

  Người đại diện theo pháp luật:………………………, Chức vụ:…………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………., Fax:…………………………………………………………………………………..

  Mã số thuế:…………………………………………………………………………

  Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………….

  Nội dung giải trình

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Xin trân trọng kính chào!

  Nơi nhận: Người viết tường trình

  CHI CỤC THUẾ…………. ( Ký và ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh
 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Mẫu Bản Tường Trình Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Thuế Quận 7, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập, Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Gsp, Quản Lí Thuế, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Thông Tư Quản Lý Thuế, Mẫu Công Văn Gửi Cơ Quan Thuế, Mẫu Đăng Ký Hóa Đơn Tự In Với Cơ Quan Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lsi Thuế, Báo Cáo Tài Chính Nộp Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Tài Chính Gửi Cơ Quan Thuế, Luật Quản Lý Thuế, Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế Số 78, Bộ Tiêu Chí Quản Lý Rủi Ro Về Thuế, Điều 110 Luật Quản Lý Thuế, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 80 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 85 Luật Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế 2022, Nội Dung Sửa Đổi Luật Quản Lý Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế Tncn, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế, Trắc Nghiệm Quản Lý Thuế, Điều 42 Luật Quản Lý Thuế, Điều 7 Luật Quản Lý Thuế, Điều 108 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Mẫu Giấy ủy Quyền Làm Việc Với Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Báo Cáo Tài Chính Đã Được Xác Nhận Của Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Luật Quản Lý Thuế Số 78/2006/qh11, Mẫu Biểu Đăng Ký Tài Khoản Với Cơ Quan Thuế, Hiệp Định ưu Đãi Thuế Quan Cept, Giấy Đề Nghị Cơ Quan Thuế Xác Minh, Giấy Mời Hội Thảo Góp ý Luật Quản Lý Thuế, Thuê Viết Tiểu Quản Lý Cấp Phòng, Hiệp ước Chung Về Thuế Quan Và Mậu Dịch, Danh Bạ Điện Thoại Chi Cục Thuế Quận 3,

  Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế
 • Mẫu Thư Mời Hợp Tác Kinh Doanh Năm 2022
 • 13 Mẫu Thiệp Mời Sự Kiện Tuyệt Đẹp Trong Microsoft Word
 • Lời Mời Tham Gia Tiệc Sinh Nhật Hay, Hài Hước
 • Mẫu Thiệp Mời Sinh Nhật
 • Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Thuế Quận 7, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập, Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Gsp, Quản Lí Thuế, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Thông Tư Quản Lý Thuế, Mẫu Công Văn Gửi Cơ Quan Thuế, Mẫu Đăng Ký Hóa Đơn Tự In Với Cơ Quan Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lsi Thuế, Báo Cáo Tài Chính Nộp Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Tài Chính Gửi Cơ Quan Thuế, Luật Quản Lý Thuế, Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế Số 78, Bộ Tiêu Chí Quản Lý Rủi Ro Về Thuế, Điều 110 Luật Quản Lý Thuế, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 80 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 85 Luật Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế 2022, Nội Dung Sửa Đổi Luật Quản Lý Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế Tncn, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế, Trắc Nghiệm Quản Lý Thuế, Điều 42 Luật Quản Lý Thuế, Điều 7 Luật Quản Lý Thuế, Điều 108 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Mẫu Giấy ủy Quyền Làm Việc Với Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Báo Cáo Tài Chính Đã Được Xác Nhận Của Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Luật Quản Lý Thuế Số 78/2006/qh11, Mẫu Biểu Đăng Ký Tài Khoản Với Cơ Quan Thuế, Hiệp Định ưu Đãi Thuế Quan Cept, Giấy Đề Nghị Cơ Quan Thuế Xác Minh, Giấy Mời Hội Thảo Góp ý Luật Quản Lý Thuế, Thuê Viết Tiểu Quản Lý Cấp Phòng, Hiệp ước Chung Về Thuế Quan Và Mậu Dịch, Danh Bạ Điện Thoại Chi Cục Thuế Quận 3,

  Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Thi Vào 10 Môn Văn: Đoạn Trích “cảnh Ngày Xuân” (“truyện Kiều”
 • Bài 6. Cảnh Ngày Xuân
 • ✅ Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều)
 • Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều)
 • Cảm Nhận Của Em Về Đoạn Trích Cảnh Ngày Xuân
 • Văn Bản Giải Trình Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Giáo Trình Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Giáo Trình Thuế 1 Lê Xuân Quang, Quy Trình Quyết Toán Thuế Tncn, Xem Quá Trình Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Xin Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Thuế, Hướng Dẫn Thực Hiện Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu ưu Đãi, Hướng Dẫn Sử Dụng Nộp Thuế Điện Tử Dành Cho Người Nộp Thuế, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Thuế Gtgt Vãng Lai, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Giải Bài Tập Lập Trình C, Đơn Giải Trình, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Mẫu Đơn Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Bản Giải Trình, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình, Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Thư Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Làm Báo Cáo Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình,

  Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Giáo Trình Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi),

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự
 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Hay Và Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Công Tác
 • Trình Tự Thủ Tục Giải Thể Công Ty Với Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Theo Quy Định Mới Năm 2022
 • Trình Tự Giải Thể Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Công Ty Nhanh Chóng Nhất
 • Quy Định Về Giải Thể Doanh Nghiệp Trong Luật Doanh Nghiệp Và Luật Quản Lý Thuế
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Trọn Gói Theo Quy Định Mới Chỉ 900K
 • Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty theo ý chí của công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014). Tại bài viết này, dịch vụ kế toán Song Kim chỉ đề cập đến trình tự thủ tục giải thể công ty theo ý chí của công ty, đang hoạt động đúng luật. Vậy, thủ tục giải thể công ty bao gồm những công việc gì?

  Thủ tục giải thể công ty

  Hiện tại với quy trình liên thông một cửa, khi , sở KHĐT là nơi cấp phép và cơ quan thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của doanh nghiệp. Và đối với thủ tục giải thể công ty cũng vậy, thủ tục giải thể với cơ quan thuế là việc cần làm đầu tiên để cơ quan thuế có thể kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của công ty bạn. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế, xem như bạn đã đi được 95% chặng đường. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế là gì?

  Trình tự thủ tục giải thể công ty

  1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp

  2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước

  Và với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản nợ lương đối với người lao động và các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình kinh doanh thường được xác định rõ ràng và đầy đủ. Đa số đã được thanh toán khi doanh nghiệp làm thủ tục xin giải thể công ty. Và phần nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước chỉ được xác định khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra hồ sơ kế toán – thuế khi doanh nghiệp bạn tiến hành thủ tục giải thể công ty đối với cơ quan thuế. Vậy thủ tục xin giải thể công ty đối với cơ quan thuế sẽ tiến hành như thế nào?

  Bước 1 – Nộp hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế

  Và ngay bây giờ, dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim sẽ gởi đến các bạn trình tự thủ tục xin giải thể công ty phải nộp cho cơ quan thuế. Bạn cần chuẩn bị:

  1. Quyết định giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)

  Nội dung cơ bản của quyết định giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm:

  1.1 Quyết định giải thể công ty

  1.3 Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết

  1.4 Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ

  1.5 Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lau động

  1.6 Việc thanh lý tài sản

  1.7 Người thực hiện thủ tục giải thể (đại diện pháp luật)

  2.Thông báo giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)

  Nội dung cơ bản của thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm những thông tin sau:

  2.1 Thông tin doanh nghiệp

  2.2 Dựa vào quyết định giải thể số…

  2.4 Cam kết thanh toán các khoản nợ phát sinh…

  3. Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (In 2 bản)

  Chỉ áp dụng khi bạn làm thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên (biên bản họp hội đồng thành viên) hoặc thủ tục giải thể công ty cổ phần (biên bản họp đại hội đồng cổ đông). Đối với việc giải thể công ty TNHH MTV thì không cần biên bản họp.

  4. Giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể

  Nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp tiến hành thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế thì phải có giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

  Tải mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể công ty mới nhất, .

  Bạn mang bộ hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp đã soạn đầy đủ thông tin như bên trên, đến nộp tại bộ phận 1 cửa của cục/chi cục thuế đang quản lý công ty bạn nộp và chờ kế quả trả lời từ cục/chi cục thuế. Chậm nhất 7 ngày, cục/chi cục thuế sẽ có thông báo xác nhận về việc bạn đã nộp hồ sơ. Và trong nội dung thông báo này, sẽ có các yêu cầu cụ thể để bạn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế. Vậy bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo là gì?

  Bước 2 – Thủ tục giải thể công ty đối với cơ quan thuế sau khi nhận thông báo

  Bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo cơ bản sẽ bao gồm những hồ sơ sau:

  1. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp

  2. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu.

  Hoặc

  3. Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

  4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể.

  Hoặc

  Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.

  5. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.

  6. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

  7. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

  Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định 50/cp Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Và Phá Sản Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Thủ Tục Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Với Phòng Đkkd
 • Sẽ Cố Gắng Hoàn Thành Nghị Định Hướng Dẫn 3 Đạo Luật Về Đầu Tư, Kinh Doanh Trước Thời Điểm Luật Có Hiệu Lực Thi Hành
 • Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Của Chính Phủ
 • Ban Hành Nghị Định Bán, Giao, Chuyển Giao Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Giải Trình Sai Phạm Xây Dựng Không Đúng So Với Quy Hoạch Chi Tiết
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Năm 2022 Và Cách Viết Đơn Đề Nghị, Đơn Kiến Nghị ?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình
 • Quy Trình Quản Lý Văn Bản
 • Quy Trình Giải Quyết Văn Bản Q Quy Trinh Giai Quyet Vb Doc
 • Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Giáo Trình Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Quy Trình Quyết Toán Thuế Tncn, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Giáo Trình Thuế 1 Lê Xuân Quang, Xem Quá Trình Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Tờ Trình Xin Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Thuế, Hướng Dẫn Thực Hiện Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu ưu Đãi, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Hướng Dẫn Sử Dụng Nộp Thuế Điện Tử Dành Cho Người Nộp Thuế, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Thuế Gtgt Vãng Lai, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Đơn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Thu Giai Trinh, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Làm Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Giải Trình, Mẫu Đơn Giải Trình, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Thư Giải Trình, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Giải Trình Đầu Tư, Văn Bản Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Giải Bài Tập Lập Trình C, Giải Trình,

  Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Giáo Trình Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bản Giải Trình Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Và Văn Bản Đăng Ký Vốn Góp, Mua Cổ Phần (Phần Vốn Góp)
 • Thủ Tục Thanh Lý Hàng Tồn Kho Khi Giải Thể
 • Giải Trình Bán Lẻ Hàng Hóa
 • Xử Lý Hàng Tồn Kho Quá Nhiều So Với Thực Tế
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Hàng Hết Hạn Sử Dụng
 • Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Hay Và Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự
 • Văn Bản Giải Trình Thuế
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ………………., ngày …… tháng ….năm 20….

  (Về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan) Kính gửi: (Cơ quan nơi anh làm việc)……………………………………………

  Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

  CMND số: …………………… Cấp ngày: …………….. Nơi cấp: …………………..

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

  Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..

  Hiện tại tôi đang công tác tại……………………………………Chức vụ: ………………..

  Ngày…..tháng…..năm……., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc ông …… số CMND: ……….. do Công an thành phố……… cấp ngày: …../…../……Hiện đang cư trú tại…………………………………………………………………………………………

  gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:

  Ngày …. tháng …. năm 20…., tôi có vay anh …. số tiền là …000.000 đồng (…triệu đồng), văn bản có chữ ký của……………Đến ngày … tháng … năm 20…, tôi tiếp tục vay anh … số tiền ….000.000.000 đồng (…. tỷ đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày … tháng …năm 20… Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của…………….Tổng số tiền tôi vay của anh Hùng là ….000.000 đồng (…triệu đồng).

  Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là …sử dụng vào việc kinh doanh, cụ thể là mua bán xe ô tô. Đến ngày hẹn trả nợ – ngày … tháng … năm 20…, người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh …. Tôi đang tích cực đàm phán với anh… về việc trả khoản tiền vay trên.

  Ngày…tháng … năm 20…, tôi có trả cho anh … số tiền ….000.000 đồng (…triệu đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh … là ….000.000 đồng (…tám mươi triệu đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh … là số tiền còn nợ lại …..000.000 đồng sẽ thanh toán bằng một chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát …. (chiếc xe này trước đây tôi mua của ông …., chủ xe là anh …).

  Ngày … tháng … năm 20…, tôi đã giao chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát … cho anh … Khi giao xe, tôi có yêu cầu anh … hủy giấy tờ đã vay nhưng anh …nói “không mang theo” và hứa là sẽ hủy sau. Vì là anh em với nhau nên tôi đã tin tưởng ngay mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác. Giao dịch vay tiền giữa tôi và anh … đã chấm dứt, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

  Tuy nhiên, anh Hùng lại cho anh (người khác) …………….. mượn chiếc xe mà tôi đã giao cho anh …, người mượn xe đã bán mất chiếc xe này. Hiện nay, anh … không yêu cầu tôi phải trả khoản vay mà tôi đã thanh toán bằng chính chiếc xe đã bị người mượn xe bán mất. Về mặt pháp lý thì tôi không còn nghĩa vụ nào với anh … nữa.

  Đến ngày…..tháng…..năm……., anh …lại làm đơn tố cáo tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh …, vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình. Tôi nhận thấy, việc anh … làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ, gây tổn hại lớn đến uy tín, danh dự của tôi tại nơi công tác, trái với các quy định của pháp luật về việc khởi kiện.

  Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi.

  Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.

  ……………, ngày …..tháng năm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chuyển Font Chữ Vntime Sang Time New Roman Giữ Định Dạng
 • 3 Cách Chuyển Font Vntime Sang Time New Roman
 • 4 Cách Chỉnh Sửa Trên File Pdf Miễn Phí 2022 (Online Và Offline)
 • 7 Phần Mềm Chỉnh Sửa File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất Dễ Sử Dụng
 • Cách Chỉnh Sửa Pdf, Sửa File Pdf Bằng Foxit Reader, Hướng Dẫn Chỉnh Sử
 • Công Văn Giải Trình Thuế Tncn

  --- Bài mới hơn ---

 • 11 Cách Giúp Kế Toán Làm Giảm Hàng Tồn Kho Ảo
 • Cách Xử Lý Hàng Tồn Kho
 • Mẫu Công Văn Giải Trình, Đề Nghị, Thông Báo Cập Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Bài Giới Thiệu Công Ty
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty
 • Đăng bởi: – 21/06/2019 –

  Lượt xem:

  437

  Công ty cổ phần

  Số : 01/2019

  V/v: giải trình theo thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2022

   

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

          Kính gửi: Chi Cục thuế 

  Đơn vị: Công ty Cổ Phần

  Địa chỉ Số

  MST :

  SĐT:

  Sau khi nhận được thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH ngày 05/03/2019 của Chi cục thuế ……. thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động ( mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể:

  Tng thu nhp chu thuế (đ)

  Tiền chi trả cho người lao động (đ)

  Chênh lệch (đ)

  2,381,769,233

  2,602,475,031

  220,705,798

  Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và xác nhận có sự chênh lệch là do.

  Năm 2022 tiền chi trả cho người lao động tại công ty Cổ Phần ….. là 2.602.475.031đ

  Gồm có :

  1. Thu nhập chịu thuế TNCN là 2.381.769.233đ

  2. Tiền ăn ca : 234.850.000đ = 593.000 x 12 tháng x 33 người

  Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo TT111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca <680.000đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN” do vậy chúng tôi không thể hiện khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

  Đây chính là lý do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

   

  Nơi nhận                                                                                             Trân Trọng Kính Báo  

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

  Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

  hướng dẫn làm tài khoản ngân hàng dành cho  doanh nghiệp tại bất cứ ngân hàng nào của việt nam

  Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

  Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

  Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

  Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

  Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

  Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

  Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

  Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

  Công văn giải trình BHXH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Có Sai Sót
 • Trách Nhiệm Giải Trình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Tạo Văn Bản Trên Ipad Nhanh Chóng Bằng Ứng Dụng Pages
 • Tổng Hợp Các Phần Mềm Đọc File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất
 • Top 10 Phần Mềm Dọc File Pdf Miễn Phí
 • Văn Bản Giao Dịch Với Cơ Quan Thuế Theo Thông Tư 156

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Lưu Ý Khi Thực Hiện Văn Bản Giao Dịch Với Cơ Quan Thuế
 • Cách Dùng Google Translate Trong Google Sheet, Dịch Văn Bản
 • Cách Dùng Google Translate Dịch Ngôn Ngữ Trên Điện Thoại
 • Văn Bản Hợp Nhất Về Giao Dịch Đảm Bảo
 • Bài 1: Quy Nạp Và Diễn Dịch
 • Quy định được các văn bản giao dịch với cơ quan thuế khi các doanh nghiện muốn làm việc được quy định đầy đủ trong thông tư 156. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 về hình thức văn bản giao dịch và người đại diện doanh doanh nghiệp sẽ giao dịch với cơ quan thuế như sau:

  Vơi văn bản

  Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác khi mang tới CQT. Đối với những văn bản, hồ sơ nộp cho cơ quan thuế thì cá nhân tổ chức sẽ giữ lại 1 bộ và có xác nhận của cơ quan thuế

  Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

  Văn bản giao dịchthông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định về giao dịch điện tử.

  Với hồ sơ

  Việc hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp chỉ bắt buộc trong trường hợp cụ thể hướng dẫn tại Điều 16, Điều 20, Điều 44, Điều 54 Thông tư này.

  Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế.

  Người đại diện giao dịch với cơ quan thuế

  Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

  Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

  – Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

  – Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

  – Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

  Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế) thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế. Các văn bản, hồ sơ giao dịch đại lý thuế thực hiện chỉ trong phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền nêu trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký.

  Chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng, người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế và gửi kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế có xác nhận của người nộp thuế.

  Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  Đăng ký nhận bản tin

  Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế
 • Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế
 • 1️⃣【Hướng Dẫn Dịch Văn Bản Trực Tiếp Trên Word 】™ Excel
 • Skkn Kinh Nghiệm Dạy Văn Bản Nhật Dụng Lớp 8, Tiết 45: “ôn Dịch, Thuốc Lá”
 • Ý Nghĩa Văn Bản Ôn Dịch Thuốc Lá
 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Trong Giải Quyết Khiếu Nại Thuế Của Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Khai Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất Và Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai ?
 • Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu
 • Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại trong giải quyết khiếu nại thuế của cơ quan thuế được quy định tại Quyết định 878/QĐ-TCT năm 2022 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành, cụ thể như sau:

  B12.1 Thời hạn và hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, thủ trưởng cơ quan Thuế giải quyết đơn khiếu nại phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại, lựa chọn một hoặc một số hình thức sau:

  1. Công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có). Thời gian đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo;

  2. Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân; thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

  4. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm: Báo nói, báo hình, báo viết và báo điện tử. Người giải quyết tố cáo có thể lựa chọn một trong các hình thức thông báo trên báo nói, báo hình, báo viết hoặc báo điện tử để thực hiện việc công khai.

  Số lần thông báo trên báo nói ít nhất là 02 lần phát sóng; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. Thời gian đăng tải trên báo điện tử ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

  B12.2 Thời hạn và hình thức công khai đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật

  Khi quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật công chức, viên chức có hiệu lực pháp luật thì người đứng đầu cơ quan Thuế nơi công chức, viên chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai kết luận trên đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

  Thời hạn công khai và hình thức công khai tương tự thời hạn và hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính tại điểm B12.1 nêu trên.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Khai Các Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại
 • Khiếu Nại Việc Trả Lại Đơn Kiện Trong Vụ Án Hành Chính
 • Khiếu Nại, Kiến Nghị Và Giải Quyết Khiếu Nại, Kiến Nghị Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Giải Quyết Khiếu Nại Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện
 • Kiện Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Khi Nào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×