Top 5 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ LŨNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cổ Lũng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

BẢN CAM KẾT Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Phòng cảnh sát PCCC&CNCH số 1 – CS PCCC tỉnh Thái Nguyên.

Để bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên làm việc tại nhà trường, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC chung, trường tiểu học Cổ Lũng I cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây :

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC, các điều kiện an toàn về PCCC đối với trường tiểu học Cổ Lũng I cụ thể là :

a) Có qui định, nội qui, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của đơn vị.

b) Có qui định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác phòng cháy và chữa cháy trong trường tiểu học Cổ Lũng I và tổ chức thực hiện.

c) Hệ thống điện thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

d) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy trường tiểu học Cổ Lũng I được tổ chức và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo qui định.

2. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC tại trường tiểu học Cổ Lũng I, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo qui định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3. Thường xuyên và định kì tự kiểm tra, khắc phục những thiếu xót về PCCC, xử lí nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm qui định an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC.

5. Lập phương án chữa cháy theo qui định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn ít nhất một lần/năm.

6. Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

7. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

8. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Phòng Cháy Chữa Cháy, Điều Lệ Phòng Cháy Chữa Cháy, Dự Toán Phòng Cháy Chữa Cháy, Thủ Tục Đăng Ký Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Về Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Kế Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Thực Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Điểm Thi Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy, Công Văn Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Thống Kê, Báo Cáo Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy, Sổ Tay Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Lệnh Phogf Cháy Chữa Cháy, Thu Hoạch Phòng Chống Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháya Gi, Luật Phòng Chống Cháy Nổ, Luật An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, Luật Phòng Chống Cháy Rừng, Tcvn 6613-2000 : Cáp Chống Cháy. Thử Nghiệm Cáp Trong Điều Kiện Cháy., Bài Thơ Xe Chữa Cháy, Trụ Nước Chữa Cháy, Chữa Tiêu Chảy Cho Chó, Mẫu Bìa Phương án Chữa Cháy, Nội Dung Bài Thơ Xe Chữa Cháy,

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy,

Phương Án Phòng Cháy Chữa Cháy

Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty

Cập nhật 123: 25/06/2020

Theo quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty thì doanh nghiệp phải có đầy đủ những kiến thức cũng như dụng cụ về an toàn PCCC. Việc này sẽ được sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh trở lên tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc ngẫu nhiên.

Mức chế tài bị phạt có thể từ 50.000đ đến 5.000.000đ nếu không tuân thủ và tùy theo tùy trường hợp xử phạt. Đội PCCC cần do người đứng đầu doanh nghiệp hoặc được bổ nhiệm. Chịu trách nhiệm đào tạo và phân chia bố trí những vật dụng phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty biên chế vào lực lượng PCCC thường được quy định như sau:

Dưới 10 người thì tất cả các thành viên trong cơ sở đều là thành viên.

Từ 10 – 50 người thì cần tối thiểu 10 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Từ 50 – 100 người thì cần tối thiểu 15 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Trên 100 người thì cần tối thiểu 25 thành viên, 1 đội trưởng và các đội phó.

Nếu có nhiều phân xưởng hay bộ phận làm việc độc lập hoặc theo ca thì cần có 1 tổ PCCC thường trực tối thiểu từ 5-7 người, trong đó phải có 1 đội trưởng PCCC và các đội phó hỗ trợ.

Theo những quy định trên thì nội quy việc sử dụng những thiết bị PCCC nhằm cung cấp sẵn sàng đối phó cấp thiết khi có sự cố cho doanh nghiệp, công ty, chung cư, kho xưởng hay các tòa nhà cao tầng.

Quy định về phòng cháy chữa cháy trong công ty cần đáp ứng những điều kiện nào?

Doanh nghiệp, công ty, những cơ sở kinh doanh cần tư vấn thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát về kết cấu, những vật dụng phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Doanh nghiệp, cơ sở, kho xưởng cần phải có đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Những người đứng đầu như đội trưởng, đội phó của bộ phận phòng cháy chữa cháy cần phải có văn bằng, chứng chỉ về việc đào tạo phòng cháy chữa cháy.

Những phương tiện, thiết bị, bình chữa cháy cần đảm bảo chất lượng, thiết kế, thẩm định, giám sát bảo dưỡng thường xuyên để luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về lĩnh vực những thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy, nhận đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người đứng đầu tố chức, doanh nghiệp, công ty người đại diện pháp luật phải có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ bồi dương kiến thức về pccc.

Có ít nhất trên dưới 1 người được đào tạo mức trình độ đại học chính quy chuyên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc mức độ tương đương với ngành, lĩnh vực đang kinh doanh, hoặc ít nhất được đào tạo trên dưới 6 tháng lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Có phương tiện, địa điểm, trang thiết bị đầy đủ đảm bảo đủ khả năng huấn luyện nghiệp vụ, cũng như đáp ứng được mọi nhu cầu về khả năng đáp ứng phòng cháy chữa cháy.

Đối với những doanh nghiệp, công ty, cơ sở thi công, thiết kế, lắp đặt những hệ thống PCCC

Có ít nhất 1 người chỉ huy trưởng về việc thi công, bảo dưỡng bình chữa cháy và các hạng mục pccc khác.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm hoặc người đại diện mặt pháp luật cần các bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực PCCC.

Địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, máy móc cần bảo đảm chất lượng.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp, thiết bị phòng cháy chữa cháy

Người đứng đầu, người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm chính cho cơ sở cần phải có văn bằng, chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên môn phù hợp với ngành nghề đang kinh doanh.

Cần có ít nhất 1 người đội trưởng hoặc đội phó đươc đào tạo đầy đủ về chuyên ngành pccc hoặc được đào tạo qua lớp ngắn hạn 6 tháng về kiến thức pccc.

Có đầy đủ địa điểm, trang thiết bị, máy móc vật dụng, vật tư linh kiện pccc.

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ sở nạp sạc bình chữa cháy, phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện doanh nghiệp cần có kiến thức về pccc.

Có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, nhân lực về pccc để sử dụng khi cần thiết.

Thông tư, nghị định số 79/2014/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 31/07/2014 về luật pccc và luật sửa đổi bổ sung một số điều.

Nghiêm cấm hoàn toàn việc sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định gồm 9 chương, 58 điều: Quy định chung phòng cháy và chữa cháy, Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Phương tiện phòng cháy chữa cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Điều khoản thi hành.

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các doanh nghiệp !

➡ Mẫu thiết bị chữa cháy

TOP từ khóa được tìm kiếm

– Luật pccc

– nghị định số 79/2014/nđ-cp

– nghị định 136/2020

– thông tư 66/2014/tt-bca

– luật pccc mới nhất 2018

– nghị định 136/2020/nđ-cp

Bình Luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Phía Nam, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Điều Lệ Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ, Báo Cáo Thực Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Văn Bản Nghiệm Thu Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Về Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Thống Kê, Báo Cáo Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Công Văn Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy, Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy, Dự Toán Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình Phòng Cháy Chữa Cháy, Điểm Thi Phòng Cháy Chữa Cháy, Thủ Tục Đăng Ký Phòng Cháy Chữa Cháy, Kế Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy, Địa Chỉ Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy, Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Hồ Sơ Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Phòng Cháy Chữa Cháy, Sổ Tay Phòng Cháy Chữa Cháy, Bản Cam Kết Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Lệnh Phogf Cháy Chữa Cháy, Thu Hoạch Phòng Chống Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháya Gi, Luật Phòng Chống Cháy Nổ, Luật An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, Luật Phòng Chống Cháy Rừng, Tcvn 6613-2000 : Cáp Chống Cháy. Thử Nghiệm Cáp Trong Điều Kiện Cháy., Phương án Quản Lý Bảo Vệ Phòng Chống Cháy Rừng Trồng Hết Thời Gian Kiến Thiết Cơ Bản, Bài Thơ Xe Chữa Cháy, Phương án Chữa Cháy, Nước Chữa Cháy, Trụ Nước Chữa Cháy,

Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Phan Cap Quản Lý Phong Cháy Chữa Cháy, Mẫu Phiếu Quản Lý Cơ Sở Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Luật Phòng Chống Cháy Và Chữa Cháy, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Cuối Năm 2020, Thực Hiện Chính Sách Phòng Cháy Chữa Cháy, Ke Hoạch Phan Cong Nhiemj Vụ Phong Cháy Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Trường Dh Nl Kh Thái Nguyên, Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Trường Mầm Non, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Bảng Số Liệu Thô Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Biên Bản Tự Kiểm Tra Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Nghị Định Số 09 Về Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Địa Chỉ Trường Phòng Cháy Chữa Cháy Xuân Mai, Thông Tư Hướng Dẫn Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Báo Cáo Phòng Cháy Chữa Cháy Định Kì 6 Tháng Đầu Năm , Nghị Định Số 35 Phòng Cháy Chữa Cháy, Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy, Thông Tư Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Nghị Định Phòng Cháy Chữa Cháy, Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Năm 2019, Nhiệm Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy Của Các Sở Ban Ngành, Nghị Định Số 35 Về Phòng Cháy Chữa Cháy, Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy 2018, Biên Bản Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy 2011, Phương án Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy, Mẫu Tiêu Lệnh Phòng Cháy Chữa Cháy, Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy, Tải Quy Trình An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy, Chương Trình Đào Tạo Phòng Cháy Chữa Cháy, Nội Quy Quy Định Quy Trình Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy, Giấy Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy, Phương án Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng, Quy Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất, Tiêu Chuẩn 06 Phòng Cháy Chữa Cháy,