Top 12 # Xem Nhiều Nhất Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Athena4me.com

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quya6t1 Tw4 Khóa Xii, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018,

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii,

Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Và Chỉ Thị 05 / Bch Tw Khóa Xii

ĐẢNG BỘ XÃ LŨNG HÒACHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG HÒA*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lũng Hòa, ngày24 tháng 04 năm 2017

BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂNThực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Họ và tên: DƯƠNG VĂN GIÁPNgày sinh: 30/9/1976Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lũng HòaNgày vào Đảng : 31/3/2000Chức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên mônSinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường Tiểu học Lũng Hòa

Sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnhư sau:

1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:Tôi nhận thức được: – Về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trịMột là: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Hai là: Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.Ba là: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bốn là: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.Năm là: Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.Sáu là: Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.Bảy là: Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.Tám là: Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.Chín là: Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có

Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 ( Khóa Xi)

ĐẢNG UỶ XÃ SƠN TIẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS SƠN TIẾN Sơn Tiến, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Năm học 2012-2013, Trường THCS Sơn Tiến có 40 CB,GV,CNV với 506 học chia thành 17 lớp Các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giáo dục còn nhiều khó khăn: phòng học còn thiếu nên trường còn phải học 2 ca, nhiều phòng chức năng không có đặc biệt các phòng học bộ môn theo quy định không có, các phòng để dạy bồi dưỡng, dạy phụ đạo, dạy thêm cho học sinh lớp 9 rất hạn chế

Điều kiện để tổ chức sinh hoạt Chi Bộ, Hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt của các tổ chức khác trong nhà trường không có vì trường phải học 2 ca( các tổ chức chỉ sinh hoạt tranh thủ sau các buổi dạy)

Học sinh đông, nhiều em ở xa trường, về mùa mưa nhiều vùng thường bị chia cắt nên học sinh phải nghĩ nhiều do đó ảnh hưởng đến chất lượng

Được sự quan tâm của Đảng Ủy, Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của chi bộ, sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể nhà trường, sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong trường nên trường vượt qua khó khăn và đã đạt được một số thành tích đáng tự hào:

*Học sinh giỏi tỉnh: 2 học sinh giỏi cấp tỉnh( Môn toán)

*Học sinh giỏi huyện: 50 học sinh giỏi cấp huyện ( trong đó: thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 được xếp thứ 2 / 21 trường trong toàn huyện)

*Tuyển sinh vào THPT xếp thứ 76/176 trường trong toàn tỉnh(vượt 75 bậc so với năm học trước: năm trước xếp thứ 151) xếp thứ 16 trong huyện( vượt 7 bậc so với năm học trước

*CBGV,NV đạt: 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 3 chiến sỹ thi đua, 21 lao động tiên tiến * Tập thể đạt:

Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sác

Trường tiên tiến( Năm trước không đạt)

Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt loại tốt

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: I- Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4:

Sau khi tiếp thu chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 do Đảng ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ xã Sơn Tiến, cấp ủy đã in ấn tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho tất cả các đảng viên của chi bộ (26 bộ), cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho đ/c Bí thư chi bộ trực tiếp quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 cho các đảng viên trong chi bộ trong ngày 11/ 12/ 2012với 25/25 đảng viên của chi bộ tham gia; các đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, sau khi học tập đã có bản kiểm điểm cá nhân gửi chi bộ.

Cấp ủy chi bộ đã tổ chức kiểm diểm cấp uỷ, dự thảo gợi ý kiểm điểm cho từng Đảng viên trong chi bộ vào ngày 11/12/2012

II- Công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình: 1- Công tác chuẩn bị kiểm điểm:

Tập thể cấp ủy, các đảng viên của Chi bộ, nhất là các đồng chí trong Chi ủy, trưởng các đoàn thể đã nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4, viết bản tự kiểm điểm một cách nghiêm túc, cụ thể, sâu sắc, đúng theo tinh thần hướng dẫn kiểm điểm của Đảng ủy trên.

Công tác chuẩn bị các loại báo cáo được tiến hành chu đáo, bố cục rõ ràng, đúng quy định; cấp ủy đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong việc chuẩn bị các loại báo cáo cho mỗi cá nhân cấp ủy nên các báo cáo đều đánh giá là có chất lượng cao, thẳng thắn nhìn vào sự thật; báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân nêu cả ưu điểm, khuyết điểm, nhưng bám sát vào ba vấn đề cấp cách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, trong đó chủ yếu tập trung làm rõ các khuyết điểm và đề ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục; phần giải trình các báo cáo rõ ràng, đi thẳng vào trả lời những ý kiến góp ý. Phương pháp xây dựng báo cáo thực hiện theo đúng trình tự các bước được hướng dẫn của Đảng uỷ xã Sơn Tiến

2- Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân: 2.1- Đánh giá kết quả kiểm điểm:

a- Đối với tập thể:

Tập thể đã nhận được 6 ý kiến góp ý vào các dự thảo. Các ý kiến góp ý thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, nội dung góp ý chân thành, thẳng thắn, mang tính chất xây dựng. Cấp ủy tiếp thu ý kiến góp ý với thái độ chân thành, cởi mở.

Việc kiểm điểm tập thể đã bám sát vào 3 nội dung hướng dẫn kiểm điểm của Nghị quyết Trung ương 4, bản tự kiểm điểm của tập thể cấp ủy đã chỉ rõ các ưu, khuyết điểm của tập thể; những tồn tại, hạn chế đã gắn vào trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cấp ủy theo từng lĩnh vực phụ trách.

Các nội dung gợi ý kiểm điểm của Đảng viên đều đúng với tập thể cấp ủy và được tập thể cấp ủy giải trình rõ ràng, cụ thể, sát với nội dung gợi ý kiểm điểm.

b- Đối với cá nhân:

Trong hội nghị kiểm điểm đã nhận được 49 ý kiến góp ý vào bản tự kiểm điểm của cá nhân đảng viên trong cấp ủy. Các ý kiến góp ý thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, nội dung góp ý chân thành, thẳng thắn, mang tính chất xây dựng. Các cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý với thái độ chân thành, cởi mở.

Việc kiểm điểm của từng cá nhân đã bám sát vào 3 nội dung hướng dẫn kiểm điểm của Nghị quyết Trung ương 4 và vào nhiệm vụ được giao; đối với cá nhân cấp ủy thì đều nhận trách nhiệm về những tồn tại của tập thể theo lĩnh vực được phân công phục trách.

2.2- Về điều hành hội nghị:

Chủ trì Hội nghị đã nắm chắc các văn bản chỉ đạo, tổ chức điều hành hội nghị khoa học; chủ trì hội nghị phát huy được tính dân chủ, khách quan trong hội nghị nên đã nhận được nhiều ý kiến góp ý bổ sung cho tập thể, cá nhân trong hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm đã thực hiện kiểm điểm theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đó là kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; kiểm điểm cá nhân cấp ủy, lãnh đạo trước, đảng viên kiểm điểm sau.

Đồng chí Bính Phó bí thư Đảng uỷ dự kiểm điểm đã góp ý kiến, chỉ đạo Đồng chí chủ trì hội nghị kết luận phần kiểm điểm của cá nhân từng đồng chí cấp ủy, đảng viên trong chi bộ đều có nhận xét, đánh giá tổng hợp ý kiến đóng góp đối với từng đồng chí; nêu rõ những ưu điểm nổi bật, những mặt mạnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, những góp ý nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Các đồng chí được góp ý đều tiếp thu nghiêm túc, có phân tích, giải trình, chia sẻ và đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục khuyết điểm được góp ý với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao.

2.3- Kết quả kiểm điểm:

Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại chi bộ đã được Đảng uỷ xã đánh giá là đạt yêu cầu.

2.4- Một số kết quả bước đầu sau hội nghị:

Với thái độ nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện và ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, chúng ta có thể khẳng định rằng: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng nói chung, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy đã được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành khá nghiêm túc và đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu, thể hiện trên một số mặt chủ yếu sau đây:

N hận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương đã góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tình hình Đảng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế. Từ đó, cấp ủy và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết.

Cấp ủy, cán bộ, đảng viên viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Thông qua việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình của tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc và được bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình kỹ lưỡng của tập thể và cá nhân đã giúp cấp ủy và mỗi cấp ủy viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; trong nội bộ có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn; nhiều người đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá ưu điểm, khuyết điểm mình chính xác hơn và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, từng cấp ủy viên đã đề ra được phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Cấp ủy có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Qua chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, cấp ủy đã rút ra được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng nói riêng.

Có thể nói, với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, thận trọng, bình tĩnh, có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình thực hiện Nghị quyết; với quy trình tiến hành kiểm điểm từ trên xuống dưới, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trước khi kiểm điểm; việc gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ xã ; việc thông báo kết quả và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm… là những cách làm mới, có tác dụng tích cực trên nhiều mặt.

Đặc biệt, sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, cùng thái độ dũng cảm nhận khuyết điểm của cấp ủy chi bộ có sức lan toả mạnh mẽ, sâu sắc trong chi bộ, nhà trường. Những nội dung và cách làm mới nêu trên thực sự đã phát huy tác dụng và là những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, việc tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay nói riêng.

III- Một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm:

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện của cấp ủy đôi khi còn lúng túng do thời gian chuẩn bị còn ít, văn bản hướng dẫn nhiều.

Đa số các báo cáo kiểm điểm của một số đảng viên kiểm điểm chủ yếu là nói về ưu điểm, chưa chỉ ra hạn chế, thiếu sót của bản thân; phần báo cáo giải trình của một số đảng viên còn chung chung, chưa đi cụ thể vào giải trình từng vấn đề được góp ý.

Một số ý kiến góp ý cho cá nhân đảng viên còn mang nặng tư tưởng cá nhân, chưa mang tính xây dựng,

IV- Đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): 1- Những việc cần làm ngay đã được đề ra sau kiểm điểm và kết quả thực hiện: a) Những việc cần làm ngay:

Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), họp ngày 11/12/2012, Chi bộ đã đư ra một số số nội dung cần làm ngay sau kiểm điểm.

– Cần chấn chỉnh ngay vấn đề đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2012-2013.

– Cần tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất trong vấn đề giải quyết công việc giữa các thành viên trong Cấp ủy.

– Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái đạo đức trong đảng viên. Chấm dứt hiện tượng vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Thể hiện, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Làm rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong từng nhiệm vụ cụ thể.Thực hiện đạt chỉ tiêu phấn đấu năm học 2012-2013 trên tất cả các lĩnh vực.

b) Kết quả thực hiện:

Trong 4 việc cần làm ngay mà chi bộ đã chỉ ra trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:

– Đã chấm dứt hiện tượng vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nhà giáo (đánh bài ăn tiền). Những biểu hiện suy thoái về đạo đức (ít tham gia phát biểu ý kiến, bình quân chủ nghĩa…) đã được khắc phục; cán bộ, đảng viên, quần chúng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm cá nhân trong công việc nhà trường, tinh thần dân chủ đã thể hiện rõ trong từng hoạt động của chi bộ, nhà trường.

– Các thành viên trong Cấp ủy đã được phân công nhiệm vụ năm 2013 một cách cụ thể, rõ ràng; trước mỗi việc làm, mỗi hoạt động của chi bộ, nhà trường đều được bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo, từ đó tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy đến đảng viên chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhà trường, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong đơn vị.

– Vai trò tập thể, cá nhân phụ trách đã thể hiện rõ ở việc phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể cho mỗi thành viên cấp ủy và Ban giám hiệu, vì vậy không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi xẩy ra những tồn tại, hạn chế trong công việc tại đơn vị; hàng tháng trong kiểm điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, các cá nhân đã kiểm điểm rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Kết quả cụ thể của việc khắc phục và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong và sau kiểm điểm:

– Về công tác chính trị, tư tưởng: nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; cấp ủy và mỗi cá nhân đảng viên đã nắm và hiểu rõ những biểu hiện suy thoái về đạo đức để thường xuyên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, các hiện tương tiêu cực…làm cho chi bộ luôn đoàn kết thống nhất cao trong mọi lĩnh vực. Trong cấp ủy đã làm rõ được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

– Về công tác tổ chức cán bộ: Chi bộ đã xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

– Việc xử lý, giải quyết một số nội dung, lĩnh vực, vụ việc tồn đọng, bức xúc được dư luận quan tâm: Trong thời gian đầu năm học, dư luận luôn quan tâm, bức xúc về công tác Đội tổ chức cho điểm đánh giá xếp loại hàng ngày hàng tuần chưa khách quan nhưng sau đó đã được chấn chỉnh được sự đồng tình của các giáo viên chủ nhiệm

– Về xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội; ổn định quốc phòng- an ninh: Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đầu năm học; tình hình quốc phòng – an ninh nhà trường luôn ổn định và được duy trì nề nếp.

– Kết quả trả lời ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân, báo cáo giải trình của Ban Thường vụ đảng uỷ:

Tập thể cấp ủy đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, các tập thể, cá nhân trong trường cho tập thể và cá nhân cấp ủy;

V- Đánh giá tổng quát:

Như vậy, sau một năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là qua đợt tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tuy còn có một số mặt hạn chế, thiếu sót, nhưng đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.

2. Chỉ đạo đơn vị , các tổ chức đoàn thể Hội nghị kế hoạch, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, Đưa hoạt động dạy và học vào nền nếp: phấn đấu năm học 2013-2014

Đạt các chỉ tiêu:

* Cá nhân:

*Học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi cấp tỉnh có 2 giải trở lên *Học sinh giỏi huyện: Học sinh giỏi cấp huyện có 50 giải trở lên *Tuyển sinh vào THPT xếp thứ 76 trong toàn tỉnh, xếp thứ 16 trong *CBGV,NV đạt: )10 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện , 6 giáo viên giỏi huyện , 4 chiến sỹ thi đua, 30 lao động tiên tiến

* Tập thể đạt:

Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sác

Trường tiên tiến

Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt loại tốt

2. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn. Chỉ đạo chuyên môn, các tổ, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đảm bảo việc đánh giá được công bằng, khách quan, chính xác giữa các tổ, các cá nhân, các bộ môn, các lớp.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng , phát huy dân chủ thật sự trong đảng; phát huy vai trò của công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành để quần chúng noi theo

4. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tinh thần, ý thức tự giác, vì tập thể của mỗi cá nhân trong nhà trường; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy tính dân chủ, năng lực cá nhân, vai trò của cá nhân đảng viên trong chi bộ, nhà trường.

5. Xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời cho những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.

C. Một số kiến nghị đề xuất đối với tổ chức đảng cấp trên.

Quan tâm lãnh đạo xây dựng CSVC cho nhà trường để trường THCS Sơn Tiến phấn đấu đạt chuẩn trong vào năm 2016

Xã Sơn Tiến có chính sách thu hút giáo viên có tâm huyết với giáo dục ở lại lâu dài với trường THCS Sơn Tiến nhằm đưa giáo dục Sơn Tiến đạt kết quả ngày càng tốt hơn

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

– Đảng uỷ xã (b/c); BÍ THƯ

– Lưu vp

Nguyễn Văn Thanh

Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra cần đánh giá, làm rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua; đánh giá sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá những biểu hiện suy thoái trong thực tiễn của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hà Nam; tìm hiểu và đánh giá kỹ kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, đồng thời phân tích sâu từng nhóm giải pháp; kết quả thực hiện Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, từ thực tiễn của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam có kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương để hoàn thiện các quy định, chính sách nhằm thúc đẩy các nội dung công tác này.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như kế hoạch kiểm tra của đoàn kiểm tra.