【#1】Tiếp Tục Đẩy Mạnh Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36A/nq

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015, số 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định 356/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2016 của Tổng cục Hải quan về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Quyết định 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2021 …. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đạt các kết quả sau:

1- Thực hiện khai hải quan qua hệ thống Hải quan điện tử:

Từ năm 2014, cùng với toàn ngành, đơn vị đã triển khai thành công Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại 7/7 Chi cục và 100% doanh nghiệp, nâng mức dịch vụ độ công lên mức cao nhất (mức 4), giảm thời gian, chi phí, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp và ứng dụng phương thức quản lý tiên tiến, đạt chuẩn trong khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS liên tục được hoàn thiện, đảm bảo thông quan 24/7.

Thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 26/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 – 2021, định hướng đến năm 2021, cùng với toàn Ngành thực hiện chỉ tiêu chung về rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, trong đó, thời gian thông quan hàng hóa XNK là thời gian tổng hợp từ các khâu thực hiện quy trình: doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho hàng, logistics, cơ quan cấp phép, cơ quan giám định, cơ quan Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sử dụng phương pháp chọn quãng thời gian ngẫu nhiên làm mẫu đo thời gian thông quan hàng hóa ở khâu thực hiện thủ tục hải quan của đơn vị, kết quả:

+ Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 11 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 53 phút.

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 04 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 41 phút.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo mục tiêu phấn đấu về thời gian thông quan hàng hóa XNK, đúng với lịch trình hội nhập khu vực mà Thủ tướng giao.

Trong năm 2021, đơn vị tiếp tục phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK, đảm bảo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, định hướng đến năm 2021, cụ thể: hàng nhập khẩu từ 12 ngày giảm xuống còn 90 giờ; hàng xuất khẩu từ 10 ngày giảm xuống còn 70 giờ.

Tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, trong quá trình thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp, các đơn vị đã khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Từ năm 2021, đơn vị đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai, giúp giảm thời gian làm thủ tục, thông quan phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến 90%. Qua đó, làm tiền đề thông quan nhanh chóng và kịp thời hàng hoá XNK.

Tính đến tháng 8/2017, cơ chế Một cửa Quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 trên tổng số 280 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2015, cơ chế Một cửa Quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore) để trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN. Hiện tại cơ chế Một cửa Quốc gia đang tiếp tục trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D với 04 nước trên thông qua môi trường thử nghiệm.

Để xây dựng và kết nối thành công cơ chế Một cửa ASEAN, cần có Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện cơ chế Một cửa ASEAN với đủ 10 nước thành viên phê chuẩn. Đến nay, đã có 8/10 nước phê duyệt Nghị định thư.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến, tham gia góp ý, đề xuất và triển khai thực hiện kết nối cơ chế Một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 36 Ngân hàng; chính thức trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển cho 09/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng, 01 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 01 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã triển khai Dự án hiện đại hoá thu nộp ngân sách giữa Hải quan – Kho bạc – Thuế và ngân hàng, theo đó đã triển khai phối hợp thu ngân sách với 23 ngân hàng thương mại trên địa bàn, phục vụ theo dõi nợ thuế, cập nhật dữ liệu tiền thuế vào chương trình, xóa bỏ khoảng thời gian gián đoạn trong quy trình thông quan hàng hóa XNK.

Triển khai các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã quán triệt và ban hành những văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và CBCC, cụ thể:

Ban hành công văn số 859/HQĐNa-GSQL ngày 25/04/2017 gửi các đơn vị trực thuộc lưu ý một số nội dung nhằm đẩy mạnh việc triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Ban hành thông báo số 123/TB-HQĐNa ngày 08/05/2017 về việc tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và công chức Hải quan, mục đích giải đáp các vướng mắc khi thao tác trên hệ thống.

Ban hành công văn số 1063/HQĐNa-CNTT ngày 23/05/2017 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận để thông báo triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (gồm 26 thủ tục cấp Cục, 77 thủ tục cấp Chi cục), về mức độ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, về địa chỉ truy cập các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến (http://pus.customs.gov.vn) đối với toàn bộ thủ tục hành chính đang thực hiện.

Từ ngày chính thức triển khai thực hiện đến nay (23/05/2017 đến 31/08/2017), toàn đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 1.555 hồ sơ thủ tục hành chính doanh nghiệp gửi trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đúng quy định về thời gian, quy trình thực hiện theo từng thủ tục.

II- Phương hướng thúc đẩy việc thực hiện chính phủ điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới:

– Đẩy mạnh việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, song song với tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS và chuẩn bị các bước cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo như lộ trình của Tổng cục Hải quan; thực hiện đầy đủ việc kết nối thông tin giữa các Bộ ngành với Tổng cục Hải quan qua cổng thông tin một cửa quốc gia đạt yêu cầu của Chính phủ.

– Tiếp tục triển khai và mở rộng Dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách điện tử giữa các cơ quan Thuế – Kho bạc – Hải quan – Tài chính với các Ngân hàng thương mại tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế, khai báo hải quan.

– Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tự động hóa hải quan trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đối với các thủ tục hành chính của các Bộ ngành, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển e – Declaration (thủ tục hải quan điện tử), e – Manifest (bản lược khai hàng hóa điện tử), e – Payment (thanh toán điện tử qua Ngân hàng), e – Permit – cấp giấy phép điện tử của các Bộ ngành) và e – C/O (cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử) theo lộ trình triển khai của Tổng cục Hải quan.

– Tiếp tục triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đã ký kết; nghiên cứu xây dựng, ký kết, triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý của mỗi cơ quan được chặt chẽ, đồng thời khắc phục chồng chéo, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Link bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/raovat/201710/hai-quan-dong-nai-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-2662942/index.htm

【#2】Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/nq

Thứ hai – 14/03/2016 19:57

Bộ Giao thông vận tải triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 36A/NQ-CP ngày 14/10/15 của Chính Phủ

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định số 600/QĐ-BGTVT, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 36A/NĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

Quyết định đã cụ thể hóa những nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP; trong đó, tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) để nâng cao hiệu quả quản lý, Điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đưa Bộ GTVT trở thành Bộ dẫn đầu về xây dựng Chính phủ điện tử.

Kế hoạch thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin phục vụ quản lý Điều hành kết nối toàn Ngành, tiến tới đến năm 2021 đảm bảo 100% thông tin quản lý Điều hành thực hiện trên môi trường mạng.

2. Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% các dịch vụ hành chính công được cung cấp ở mức độ 3.

3. Xây dựng các hệ thống ứng dụng giám sát, quản lý Điều hành giao thông, đảm bảo ATGT và trực tiếp cung cấp thông tin cho người dân.

Để thực hiện được ba mục tiêu đề ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đưa ra tám nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong đó giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT; ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng, tổ chức Điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và phối hợp với UBND hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống Điều khiển tín hiệu giao thông và ứng dụng CNTT trong Điều khiển để giảm thời gian ùn tắc giao thông là những giải pháp quan trọng để thực hiện kế hoạch này.

Bộ cũng phân công, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành để tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Tác giả bài viết: Hg

Nguồn tin: Hasitec

【#3】Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử

Văn phòng Chính phủ đã có bản báo cáo tình hình thực hiện một số giải pháp của Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử tới hết quý I/2016 trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a), Văn phòng Chính phủ cho biết về kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ; tính đến ngày 24/3/2016 đã có 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chính thức liên thông (gửi/nhận) văn bản điện tử với UBND chúng tôi hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xỷ lý văn bản giữa 2 cơ quan.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ mở rộng liên thông văn bản điện tử tới các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, trước ngày 1/6/2016 sẽ hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và chúng tôi thử nghiệm tích hợp dịch vụ công trực tuyến ở cấp tỉnh; trên cơ sở đó lập phương án xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 6/2016 và hoạt động chính thức từ tháng 9/2016.

Ngoài ra, việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang được Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/7/2016.

Cùng với đó là tích cực thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a; thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2021 theo danh sách do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Theo Báo chính phủ điện tử)

【#4】Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A Của Tỉnh Bình Phước

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2021 Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên Tháng 4 Năm, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Tình Hình Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Tỉnh Quảng Bình, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Quảng Bình Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2021, Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định 76, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Lao Đông, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thỏa ước LĐtt, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định Về Chế Độ Đảng Phí, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Nghị Quyết Đại Hội Tỉnh Bình Dươg, Nghị Quyết Đại Hội Tỉnh Bình Dương, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Điện Tử Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm, ý Nghĩa Thực Tiễn Quân Đội Trong Tình Hình Hiện Nay, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Thuế, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Đề Cương Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay Trả Nợ Nước Ngoài Ngắn Hạn Không Được Chín, Tình Hình Nghiên Cứu Truyện Ngắn Hiện Thực Việt Nam 1932-1945, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Nghị Quyết Dân Số Trong Tình Hình Mới, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mớ, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, (thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồn, Hướng Dẫn Thực Hiện Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Tính Xác Định Chặt Chẽ Về Mặt Hình Thức C, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Tw8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Đất Nước Trong Tình Hình Mới 2014, Nghị Quyết Số 28- 25/10/2013nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng, Thực Hiện Theo Điều 10.11.12 Quyết Định Số 08 Qd/tu Bgayf 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng ,

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Đánh Giá Công Chức Năm 2021 Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên Tháng 4 Năm, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Đề án 999 Của Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Công Văn 3605 Tỉnh Bình Phước, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Tình Hình Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Tỉnh Quảng Bình, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Quảng Bình Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Bình Dương Năm 2021, Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái,

【#5】Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định 76, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Lao Đông, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thỏa ước LĐtt, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định Về Chế Độ Đảng Phí, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Thuế, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Điện Tử Năm 2021, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên, Đề Cương Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế, ý Nghĩa Thực Tiễn Quân Đội Trong Tình Hình Hiện Nay, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên Tháng 4 Năm, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2021, Tình Hình Nghiên Cứu Truyện Ngắn Hiện Thực Việt Nam 1932-1945, Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay Trả Nợ Nước Ngoài Ngắn Hạn Không Được Chín, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Dân Số Trong Tình Hình Mới, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Tính Xác Định Chặt Chẽ Về Mặt Hình Thức C, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03,

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định 76, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Lao Đông, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thỏa ước LĐtt, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định Về Chế Độ Đảng Phí, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm,

【#6】Thực Hiện Hiệu Quả Nghị Quyết 36A Về Chính Phủ Điện Tử

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Các quyết định trên đều được rà soát, đánh giá tác động theo đúng quy định, theo những tiêu chí của cải cách TTHC như: Sự cần thiết, tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và tổ chức thực hiện; sử dụng có hiệu quả những thông tin sẵn có của cá nhân, tổ chức trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam…

Về triển khai, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giao dịch, BHXH Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành BHXH để thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất. Đây là tiền đề cho việc hợp nhất kênh thông tin điện tử của BHXH Việt Nam với kênh thông tin của BHXH các tỉnh, thành phố; tiến tới cung cấp toàn bộ thông tin của Ngành thông qua một cổng thông tin duy nhất, cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, tích hợp với hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình; cung cấp kênh giao diện cho các đơn vị lập danh sách, cơ quan BHXH các cấp, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách; tích hợp đầy đủ các dịch vụ công cũng như cơ chế “Một cửa” của BHXH Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và DN…

Với mục tiêu quy hoạch lại hệ thống ứng dựng CNTT tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phó theo kiến trúc chuẩn hướng dịch vụ, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như các kết nối liên ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng như: Dịch vụ mã số định danh, dịch vụ tra cứu thông tin BHXH, BHYT, dịch vụ kê khai BHXH điện tử,… BHXH Việt Nam đang xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH để phục vụ cá nhân và tổ chức được tốt nhất.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CNTT và cán bộ giám định BHYT, tính đến tháng 9/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức 26 lớp đào tạo tập trung cho 2.793 học viên là cán bộ CNTT của BHXH các cấp về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT và đào tạo việc sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định.

Trong 03 tháng cuối năm 2021, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát các TTHC để đơn giản hóa, cắt giảm tối đa hồ sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các mẫu biểu TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; công bố bộ TTHC mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC.

Thứ hai, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH trình Chính phủ.

Thứ ba, tiếp tục triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận hồ sơ của tất cả các lĩnh vực của Ngành qua giao dịch điện tử; Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT để đảm bảo thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức được nhanh chóng, thuận tiện; Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn và giải đáp dịch vụ khách hàng.

Theo nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

【#7】Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55

Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Thực Hiện Nghị Quyết 25, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2021, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii,

Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Thực Hiện Nghị Quyết 25, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51,

【#8】Yên Bái Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công trước khi đi vào hoạt động

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bám sát những nội dung của Nghị quyết 36a/NQ-CP; Kế hoạch hành động số 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021; công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách và cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước hàng năm được quan tâm tổ chức triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin; Các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin , cụ thể: các nội dung của Kế hoạch hành động 170/KH-UBND. Việc thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động tích cực về mặt nhận thức để các cơ quan, đơn vị quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đảm bảo đơn giản hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giảm thời gian, chi phí. Đáp ứng nhu cầu thông tin và tra cứu của người dân và doanh nghiệp

Những kết quả đạt được

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Đến hết năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đều sử dụng chung một phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. Phần mềm đã triển khai cho 29 sở, ban, ngành, tỉnh, 17 đơn vị trực thuộc các sở ban ngành, 09 huyện, thị xã, thành phố và 180 xã, phường đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh, đồng thời cũng đảm bảm việc liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo cả chiều ngành lẫn chiều dọc. Áp dụng chữ ký số vào liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tới tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 100%. Năm 2021, tỉnh đã tiếp tục cho triển khai thử nghiệm Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Voffice) của tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên và Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc; Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình. Với thời gian thử nghiệm 01 tháng. Sau quá trình thử nghiệm đã có báo cáo, phản hồi tích cực về phần mềm trên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái: đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2018 với gần 1600 thủ tục hành chính của 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục triển khai Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã . Đồng thời đã phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2020 tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 22/11/2018. Hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh do Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Phần mềm Giám sát công việc: để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm Giám sát công việc được tích hợp trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Đến nay các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện. Hàng tháng, quý đều có báo cáo tổng hợp nhiệm vụ đã giao của từng chuyên viên Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ quá hạn của từng đơn vị được tổng hợp vào phụ lục trong báo cáo giao ban tháng của Ủy ban nhân dân

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bao gồm 01 trang giao diện chính của Cổng và 38 trang thành viên của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số trang của các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh được liên kết (link) với Cổng Thông tin điện tử. Hiện tại, Cổng Thông tin điện tử đang hoạt động ổn định và do Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái đã được triển khai mở rộng tới 14 điểm cầu (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và 100% Văn phòng huyện, thị xã, thành phố) theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai mở rộng Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2020”. Hệ thống được Doanh nghiệp đầu tư với trang thiết bị công nghệ hiện đại, sẵn sàng phục vụ 24/7 các cuộc họp của Lãnh đạo tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn như: Phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản; cấp mã số đối tượng ngân sách, trao đổi dữ liệu thu chi (Sở Tài chính); phần mềm thẩm định công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ); Phần mềm quản lý cán bộ giáo viên; phần mềm hệ thống thông tin giáo dục (EMIS); phần mềm quản lý tuyển sinh chuyên nghiệp, trang thông tin điện tử ngành giáo dục; Cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức; quản lý địa giới hành chính (Sở Nội vụ); phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành thông tin và truyền thông trực tuyến trên mạng, phần mềm quản lý báo chí, xuất bản lưu chiểu (Sở Thông tin và truyền thông); phần mềm giao dịch hồ sơ đóng BHXH (Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái); ứng dụng quản lý thuế tập trung (Cục thuế tỉnh) cấp đăng ký kinh doanh qua mạng(Sở kế hoạch và Đầu tư)…

: đã cấp 468 chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ cấp tỉnh tới cấp xã để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Nội vụ dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên bái theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực : Đến nay 100% cơ quan quản lý Nhà nước cử cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của đơn vị, trong đó số cơ quan cấp tỉnh có cán bộ chuyên trách là 15 đơn vị (43 người). 09 huyện, thị xã, thành phố có cán bộ chuyên trách (10 người). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin gồm Thạc sỹ: 09, Đại học: 35, Cao đẳng: 05, Chứng chỉ khác: 04. Tại cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin của tỉnh có 10 cán bộ, công chức được đào tạo về công nghệ thông tin, trong đó chuyên ngành về an toàn thông tin: 02 đồng chí, chuyên ngành về công nghệ thông tin: 06 đồng chí, chuyên ngành tương đương: 02 đồng chí.

Có 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có mạng LAN và kết nối mạng Internet tốc độ cao ADSL, FTTH; 100% số máy tính được kết nối mạng internet . Mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đã được triển khai tại 111 điểm, trong đó có 33 điểm là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 78 xã, phường, thị trấn. Đưa các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh vào hoạt động trong môi trường mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cởi mở, minh bạch nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các lớp phổ cập kiến thức cơ bản, nâng cao cho toàn thể cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Giai đoạn 2014-2018 đã tập huấn cho khoảng 600 cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Hàng năm, đã tổ chức các buổi hội thảo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; các lớp diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng; lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về An toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2021 dự kiến sẽ triển khai 01 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao về An toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 01 buổi diễn tập tấn công, phòng thủ đảm bảo An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; ngoài ra còn tổ chức lớp tập huấn sử dụng ký số điện tử, phát hành liên thông văn bản và nâng cao hiểu biết về an toàn an ninh thông tin mạng cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn các cấp.

Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: Các ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng; các hệ thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và quốc gia, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh cũng như chính phủ điện tử cấp quốc gia còn chậm được triển khai tại địa phương. Các hệ thống đã được xây dựng còn thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin. Các phần mềm cũng đã được triển khai, tuy nhiên còn ở mức độ nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, toàn diện. Việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành giữa các cơ quan, đơn vị để xử lý văn bản đã được thực hiện, tuy nhiên chưa đáp ứng được 100% các yêu cầu đề ra. Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử vẫn còn chưa cao, do chất lượng sử dụng của hệ thống thư điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chức năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống vẫn còn thấp. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến chưa được sử dụng thường xuyên, chưa thực sự mang lại hiệu quả về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp tại các đơn vị cấp xã vẫn còn hạn chế và còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được chưa cao. Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại các máy trạm, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus. C ác hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh chưa đầu tư hạ tầng với hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh thông tin. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn yếu, việc triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm do kinh phí hạn chế. Giá thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước do doanh nghiệp quy định hiện nay vẫn cao so với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương do đó một số các đơn vị chưa đăng ký sử dụng; Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị hiện vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là thiếu cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn; trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cung cấp. Vẫn còn cán bộ công chức chưa có thói quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành; v iệc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và An toàn thông tin chưa theo kịp yêu cầu cả về số lượng cũng như chất lượng. Năng lực của đội ngũ lao động về Công nghệ thông tin, An toàn thông tin còn nhiều bất cập như: trình độ tiếng Anh yếu, kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin còn hạn chế. Cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa được cụ thể, chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh.

Đâu là nguyên nhân?

Yên Bái là một tỉnh miền núi Tây Bắc, kinh tế phát triển còn chậm, việc bố trí kinh phí cho ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn tỉnh tương đối khó khăn. Hạ tầng Công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa có Trung tâm tích hợp dữ liệu (data center) do đó việc triển khai mở rộng các hệ thống còn chưa được chủ động. Các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin được triển khai xây dựng chưa trên cùng một nền tảng công nghệ thống nhất, chưa đảm bảo tuân thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; nguồn vốn đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin chủ yếu là ngân sách địa phương, chưa tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn khác; hình thức đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin còn hạn chế.Việc triển khai một số văn bản của trung ương còn chậm, chưa hiệu quả do không sát với thực tiễn, thiếu khả thi.

Các doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa phát triển đủ mạnh để tham gia thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử; một số cơ quan, đơn vị do chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa thực sự quan tâm. Nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị về triển khai công nghệ thông tin; các văn bản hướng dẫn còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Và những nỗ lực trong thời gian tới

việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là một yêu cầu rất cấp thiết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Yên Bái. Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đó chính là kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 36. Vì vậy việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin sẽ giúp cho tỉnh Yên Bái tăng cường khả năng quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Giúp kết nối liên thông, tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, bảo đảm công nghệ thông tin là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công nghệ thông tin; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong các năm tới, cũng như các đề án, dự án đầu tư của tỉnh Yên Bái;

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế của tỉnh; xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

Ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, có thương hiệu Việt Nam trong các công trình, hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh và các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng tới các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình hiệu quả, đồng bộ; tích cực sử dụng hội nghị truyền hình trong hội họp;

Triển khai xây dựng hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 1.0; nâng cấp, phát triển và sử dụng có hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như thư điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trung tâm phục vụ hành chính công, hệ thống kinh tế – xã hội, sớm đưa vào sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa phương nhằm kết nối, chia sẽ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và người dân, doanh nghiệp được thuận lợi;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế, kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là một số ngành: Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp, Lao động, thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính…

Khuyến khích tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

Ưu tiên thu hút nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin; triển khai áp dụng các chuẩn kỹ năng, chuẩn nghề về công nghệ thông tin tương thích chuẩn quốc gia;

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Tổ ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Yên Bái. Xây dựng kế hoạch dài hạn về đào tạo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về An toàn thông tin trong nước do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; triển khai chữ ký số tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; ưu tiên triển khai chữ ký số cho văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước để trao đổi an toàn trên môi trường mạng.

Tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

【#9】Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C

Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg Của Tr, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2021, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a,

Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg Của Tr, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b,

【#10】Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2021

Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2021, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học,

Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2021, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết, Quy Định Của Đảng Và Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp,