Top 9 # Xem Nhiều Nhất Thẩm Quyền Quyết Định Nghỉ Hưu Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Thẩm Quyền Cho Thôi Việc, Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức, Viên Chức

Ông Hoàng Văn Sóng, công tác lại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn, đề nghị giải đáp về thẩm quyền giải quyết thôi việc và thông báo cho thôi việc, cho nghỉ hưu đối với cán bộ ngạch chuyên viên và tương đương công tác tại Liên minh Hợp tác xã theo quy định tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

Ông Sóng thắc mắc: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong trường hợp thôi việc do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP có cùng một cấp không? Cán bộ, nhân viên công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, không phải là công chức thì có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 46/2010/NĐ-CP không? Liên minh Hợp tác xã có thẩm quyền thông báo cho thôi việc, cho nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

Chấm dứt hợp đồng làm việc theo phân cấp quản lý

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định:

“a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến công chức về việc giải quyết thôi việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc”

Theo quy định trên thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo giải quyết thôi việc và cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định thôi việc được thực hiện theo phân cấp quản lý.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tại điểm a, khoản 1, Điều 29 Luật Viên chức quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, vì vậy để chấm dứt hợp đồng làm việc vẫn được thực hiện theo phân cấp quản lý.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP không có điểm c như phần hỏi của ông Hoàng Văn Sóng.

Được phép thông báo cho thôi việc, nghỉ hưu khi được uỷ quyền

Khoản 3 Điều 12 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định, những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được áp dụng Nghị định này.

Theo quy định trên thì những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

Điểm b khoản 2 Điều 19 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, quy định thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ: “Bổ nhiệm vào ngạch, xếp lương đối với cán bộ, viên chức tương đương ngạch chuyên viên trở xuống, nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, điều động, cho thôi việc, cho nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc hội ở tỉnh”.

Khoản 4 Điều 19 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND quy định thẩm quyền người đứng đầu hội ở tỉnh: “Bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định; Nhận xét, đánh giá; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; Thống kê, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức; lập, quản lý và bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, Giám đốc Sở Nội vụ có thẩm quyền thông báo và ra quyết định thôi việc đối với cán bộ, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc hội ở tỉnh. Tuy nhiên, việc thông báo cho thôi việc, nghỉ hưu có thể được Giám đốc Sở Nội vụ uỷ quyền cho người đứng đầu hội sau khi có văn bản đề nghị của hội về các trường hợp thôi việc, nghỉ hưu.

Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi

Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Quy Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2019, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Nghị Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Mẫu 11 Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Văn Bản Hướng Dẫn Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Hướng Dẫn Thủ Tục Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Tờ Trình Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Hướng Dẫn Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Về Hưu Trước Tuổi, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Dự Thảo Kết Hôn Trước 30 Tuổi, Hướng Dẫn Thủ Tục Về Hưu Trước Tuổi, Kết Hôn Trước 30 Tuổi Thủ Tướng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định 70 Quy Định Mức Thu Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ôtô Sản Xuất Lắp Ráp Trong Nước, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Trước Bình Minh, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Trước Bình Minh Tập 27, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tuổi Thơ Quyết Định Cách Yêu, Nghị Định 7 Tuổi, Quy Định Mới Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quy Định Tuổi Nghỉ Hưu, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Giai Quyet Che Do Mot Lan Truoc Thoi Han, 5 Bí Quyết Cần Khám Phá Trước Khi Chết, 5 Bí Quyết Cần Khám Phá Trước Khi Chết Pdf, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Phán Quyết Ly Dị Vĩnh Viễn Trước Lục Sự Tòa án, Don Xin Xuat Ngu Truoc Truoc Thoi Han Trong Cand, Trước Khi Các Em Nghĩ Đến Chuyện Bay Cao Bay Xa, Trước Khi Nghĩ Đến Chuyện Bay Cao Bay Xa, Che Dô Giải Quyet Mot Lan Truoc Thoi Hạ Trong Cand, 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Pdf, 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng, Đơn Đề Nghị Xin Xuất Ngũ Trước Thời Hạn, Lời Phát Biểu Trước Khi Nghỉ Hưu, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Trước 45 Ngày, Đơn Xin Nghỉ Việc Phải Nộp Trước Bao Lâu, Mẫu Thông Báo Nghỉ Hưu Trước 6 Tháng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Trước 30 Ngày, Đơn Xin Nghỉ Việc Trước 45 Ngày, Quy Định Có Mặt Trước Giờ Bay, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Tạm ứng ứng Trước, Mẫu Đơn Đề Nghị Nâng Lương Trước Thời Hạn, Đơn Đề Nghị Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Đơn Xin Đi Làm Trước Thời Gian Nghỉ Thai Sản, Hợp Đồng 1 Năm Nghỉ Báo Trước Bao Nhiêu Ngày, Bí Quyết Tuổi 30, Bí Quyết Tuổi 40, Bí Quyết 60 Tuổi Trẻ Như 30, Định Nghĩa ăn Cơm Trước Kẻng, 5 Bí Quyết Giúp Bạn Trẻ Hơn Tuổi, Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Nghị Quyết Quyết Định, Công Văn Quy Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Nghị Quyết Nghị Định, Nghị Định Nghị Quyết Là Gì, Đề Nghị Ra Quyết Định, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Quyết Định Nghỉ Hưu, Nghị Định Quyết 19, Che Do Nghi Huu Truc Tuoi, Dự Thảo Mới Về Tuổi Nghỉ Hưu, Dự Thảo Tuổi Nghỉ Hưu, Dự Thảo Kéo Dài Tuổi Nghỉ Hưu, Dự Thảo Về Tuổi Nghỉ Hưu, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc,

Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Quy Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, 7 Quyết Định Tài Chính Quan Trọng Trước Tuổi 30, Giám Định Sức Khỏe Nghỉ Hưu Trước Tuổi Năm 2019, Điều 8 Nghị Định 103 Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Nghị Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Mẫu 11 Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Văn Bản Hướng Dẫn Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Hướng Dẫn Thủ Tục Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Tờ Trình Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Hướng Dẫn Về Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Thủ Tục Giám Định Y Khoa Về Hưu Trước Tuổi, Nghị Quyết Giảm Thuế Trước Bạ ô Tô, Dự Thảo Kết Hôn Trước 30 Tuổi, Hướng Dẫn Thủ Tục Về Hưu Trước Tuổi, Kết Hôn Trước 30 Tuổi Thủ Tướng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Dự Thảo Nghị Định Quy Định Giảm Phí Trước Bạ Cho ôtô Sản Xuất Trong Nước, Nghị Định 70 Quy Định Mức Thu Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ôtô Sản Xuất Lắp Ráp Trong Nước, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Trước Bình Minh, Quyết Định Có Hiệu Lực Trước Ngày Ký, Quyết Định Trước Bình Minh Tập 27, Quyết Định Nâng Lương Trước Thời Hạn, Dự Thảo Nghị Định Giảm 50% Trước Bạ ôtô, Nghị Định Giảm Thuế Trước Bạ, Nghị Định Số 70/2020/nĐ-cp Về Việc Giảm Lệ Phí Trước Bạ Đối Với ô Tô Lắp Ráp, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tuổi Thơ Quyết Định Cách Yêu, Nghị Định 7 Tuổi, Quy Định Mới Về Tuổi Nghỉ Hưu, Quy Định Tuổi Nghỉ Hưu, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 7. Sinh Năm 1981 Hợp Tuổi Nào? Nam Mạng: + Trong Làm ăn: Tân Dậu Đồng Tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh M, 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020 Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu, Giai Quyet Che Do Mot Lan Truoc Thoi Han, 5 Bí Quyết Cần Khám Phá Trước Khi Chết, 5 Bí Quyết Cần Khám Phá Trước Khi Chết Pdf, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Phán Quyết Ly Dị Vĩnh Viễn Trước Lục Sự Tòa án, Don Xin Xuat Ngu Truoc Truoc Thoi Han Trong Cand, Trước Khi Các Em Nghĩ Đến Chuyện Bay Cao Bay Xa, Trước Khi Nghĩ Đến Chuyện Bay Cao Bay Xa, Che Dô Giải Quyet Mot Lan Truoc Thoi Hạ Trong Cand, 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Pdf, 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng, Đơn Đề Nghị Xin Xuất Ngũ Trước Thời Hạn,

Thông Báo Nghỉ Hưu Và Quyết Định Nghỉ Hưu Đối Với Công Chức Cấp Xã

Thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với công chức cấp xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hải hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với công chức cấp xã được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập!

Thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với công chức cấp xã được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn, theo đó:

Thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với công chức cấp xã:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho công chức trước 06 tháng; ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước 03 tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Mẫu thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP .

b) Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công chức cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.

c) Công chức cấp xã được nghỉ hưu phải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

Chúc sức khỏe và thành công!

Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu

Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quy Trình Ra Nghị Quyết, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Các Cấp, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Tờ Trình Đề Nghị Quyết Toán, Quy Trinh Ra Nghi Quyet Lanh Dao, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Tờ Trình Xin Nghỉ Theo Nghị Định 108, Nghị Quyết Quyết Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Quy Trình Giải Quyết Nghỉ Việc, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị, Hướng Dẫn 1031 Về Quy Trình Ra Nghị Quyết, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Nghị Quyết 88- Đổi Mới Chương Trình Sgk Phổ Thông, Mẫu Tờ Trình Ra Quyết Định, Mẫu Tờ Trình Quyết Định, Tờ Trình Quyết Định, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định, Quy Trình Ra Quyết Định, Quá Trình Ra Quyết Định Mua, Tờ Trình Hủy Quyết Định, Tờ Trình Ra Quyết Định, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị Phản ánh, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2018, Giấy Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Nghị Quyết Nghị Định, Nghị Định Nghị Quyết Là Gì, Đề Nghị Ra Quyết Định, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Nghị Định Quyết 19, Quyết Định Nghỉ Hưu, Trình Tự Ra Quyết Định Sa Thải, Quá Trình Ra Quyết Định Mua Hàng, Bài Thuyết Trình Ra Quyết Định, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Cách Trình Bày 1 Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Tờ Trình Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Dự án, Tờ Trình Dự Thảo Quyết Định, Tờ Trình Ra Quyết Định Giải Thế Hợp Tác Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quy Trình Ra Quyết Định Lãnh Đạo, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quy Trình Ra Quyết Định Quản Lý, Tờ Trình Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tphcm, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Quyết Định Nghỉ Việc, Quy Trình Ra Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Giáo Trình Ra Quyết Định Quản Trị, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng,

Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quy Trình Ra Nghị Quyết, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Các Cấp, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, To Trinh Ra Quyết Định Chỉ Định Pho Trưởng Ap, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Tờ Trình Đề Nghị Quyết Toán, Quy Trinh Ra Nghi Quyet Lanh Dao, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ, Quy Trình Ra Nghị Quyết Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Tờ Trình Xin Nghỉ Theo Nghị Định 108, Nghị Quyết Quyết Định, Mẫu Đơn Đề Nghị Quyết Toán Công Trình, Quy Trình Giải Quyết Nghỉ Việc, Quy Trình Giải Quyết Đơn Kiến Nghị, Hướng Dẫn 1031 Về Quy Trình Ra Nghị Quyết, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Nghị Quyết 88- Đổi Mới Chương Trình Sgk Phổ Thông, Mẫu Tờ Trình Ra Quyết Định, Mẫu Tờ Trình Quyết Định, Tờ Trình Quyết Định, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định, Quy Trình Ra Quyết Định, Quá Trình Ra Quyết Định Mua, Tờ Trình Hủy Quyết Định, Tờ Trình Ra Quyết Định,