Sự Cần Thiết Phải Có Luật An Ninh Mạng

--- Bài mới hơn ---

 • Thúc Đẩy Hợp Tác An Ninh Mạng Việt Nam
 • Xử Lý Tin Giả, Singapore Phạt Gấp Đôi Hành Vi Ẩn Danh
 • Singapore: Thiết Lập Hàng Rào Bảo Vệ
 • Ubtv Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Án Luật An Ninh Mạng Và Luật Quốc Phòng
 • Hà Nội: Nhiều Ý Kiến Đóng Góp Vào Dự Thảo Luật Quốc Phòng (Sửa Đổi) Và Luật An Ninh Mạng
 • Thứ hai, 29 Tháng 10 2022 18:24

  1. Luật An ninh mạng thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Luật An ninh mạng thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng được nêu tại một số văn bản như:

  – Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2022.

  – Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  – Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, trong đó khẳng định vấn đề an ninh mạng đang là vấn đề rất phức tạp, cần được chú trọng giải quyết đồng bộ, hiệu quả.

  – Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

  – Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

  – Nghị định 101/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố…

  Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cụ thể:

  Thứ nhất, phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động.

  Thứ hai, phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, phòng, chống chiến tranh mạng khi hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, khủng bố mạng nổi lên như một thách thức toàn cầu, chiến tranh mạng là một trong những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Những vấn đề trên đòi hỏi phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, có phương án và sự chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

  Thứ ba, phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tác nhân tiến hành hoạt động gián điệp mạng, sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, đặc biệt là hoạt động xâm nhập, tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; đồng thời, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đăng tải bí mật nhà nước trên mạng internet do chủ quan hoặc thiếu kiến thức an ninh mạng.

  Thứ tư, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp cần thiết, tương xứng. Đây là hệ thống thông tin của các mục tiêu quan trọng quốc gia, cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia, cơ quan chứa đựng bí mật nhà nước, nếu bị tấn công, xâm nhập, phá hoại, chiếm đoạt thông tin có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây rối loạn trật tự, an toàn xã hội nên cần có biện pháp bảo vệ chặt chẽ, tương xứng và ở mức độ cao hơn so với những mục tiêu cần bảo vệ ít quan trọng hơn. Việc bảo vệ những hệ thống thông tin này không chỉ bao gồm hoạt động kiểm tra, đánh giá quá trình vận hành, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng phù hợp, riêng biệt mà phải tiến hành hoạt động thẩm định ngay từ khi xây dựng hồ sơ thiết kế, vận hành hệ thống thông tin để sớm phát hiện, loại bỏ các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

  Thứ sáu, quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, một số quốc gia trên thế giới đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng để áp dụng cho các mục tiêu, đối tượng và yêu cầu bảo vệ an ninh mạng cụ thể. Ở nước ta, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng được ban hành rộng rãi, được áp dụng chung cho toàn xã hội, mang tính phổ thông, đại chúng. Tuy nhiên, đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, ngoài những tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng, cần có những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng ở mức độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

  Thứ bảy, triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật không được khắc phục, nhận thức của cán bộ, nhân viên còn nhiều hạn chế, chưa nhận thức được mức độ cần thiết của công tác an ninh mạng. Trong khi đó, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi từ Trung ương đến địa phương, chính phủ điện tử và các hệ thống điều khiển, xử lý tự động đã xuất hiện ở mọi ngành, cấp, lĩnh vực. Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đang là đối tượng của hoạt động tấn công mạng, xâm nhập mạng, gián điệp mạng; tình trạng đăng tải thông tin, tài liệu bí mật nhà nước trên mạng internet vẫn còn tồn tại. Do đó, tình hình thực tiễn đã đặt ra yêu cầu triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng và lực lượng an ninh mạng từ Trung ương đến địa phương.

  Thứ tám, đặt nền móng và triển khai công tác nghiên cứu, dự báo, phát triển các giải pháp bảo đảm an ninh mạng. Hiện nay, công tác này chưa được chú trọng, nhà nước cũng chưa có định hướng quản lý, bảo đảm an ninh mạng đối với các xu hướng công nghệ có khả năng thay đổi tương lai như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, một số quốc gia đã xây dựng nhiều đạo luật chuyên ngành của an ninh mạng, tập trung nâng cao năng lực dự báo, chia sẻ thông tin và tăng cường năng lực an ninh mạng.

  Thứ mười, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, thông báo tình hình an ninh mạng để nâng cao nhận thức về an ninh mạng, chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh mạng có thể xảy ra. Việc chia sẻ thông tin, thông báo tình hình an ninh mạng có thể được thực hiện bởi cơ quan chức năng để tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, áp dụng biện pháp phòng tránh hoặc nghiên cứu, tham khảo.

  2. Luật An ninh mạng là công cụ hữu hiệu phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, bảo vệ an ninh của các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị

  Một là, Luật An ninh mạng là công cụ hữu hiệu phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng như: i) Nguy cơ các thế lực phản động thông qua không gian mạng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng, chuyển hóa chế độ chính trị nước ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, âm mưu này được triển khai dưới nhiều phương thức thức khác nhau. Không gian mạng trở thành môi trường lý tưởng cho âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng, chuyển hóa chế độ chính trị nước ta, thông qua các hoạt động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; liên lạc, móc nối, chỉ đạo và thành lập tổ chức hoạt động chống phá; sử dụng không gian mạng để kích động biểu tình, gây rối an ninh, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. ii) Nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công mạng trên quy mô lớn, cường độ cao. Mục tiêu tấn công mạng là hạ tầng truyền dẫn vật lý (cáp truyền dẫn quốc tế, trục truyền dẫn nội bộ quốc gia…), hạ tầng dịch vụ lõi (router, thiết bị mạng…), hệ thống điều khiển tự động hóa (SCADA) của các cơ sở quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh… Tấn công mạng có thể diễn ra theo kiểu tự phát, đơn lẻ, theo các chiến dịch với mục đích khống chế và thu thập thông tin, khủng bố, đe dọa và tán phát các thông điệp xấu, phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia,hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, thậm chí là phục vụ chiến tranh. iii) Nguy cơ mất kiểm soát về an ninh, an toàn thông tin mạng. Nguy cơ này chịu tác động trực tiếp từ bốn yếu tố: Sự phụ thuộc vào hạ tầng và dịch vụ công nghệ, thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, ý thức người dùng hạn chế và bất cập, hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thông tin mạng.

  Thứ nhất, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng giữa các bộ, ngành chức năng; tồn tại cách hiểu chưa rõ ràng giữa an ninh mạng và an toàn thông tin mạng. Cần thống nhất nhận thức rằng, an ninh mạng bao gồm hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an; hoạt động tác chiến trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. An toàn thông tin mạng là điều kiện cho bảo đảm an ninh mạng được thực thi có hiệu quả, bền vững.

  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, vướng mắc nêu trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là từ sự vướng mắc, bất cập được biểu hiện thông qua hai vấn đề: i) Do chưa có sự nhận thức thống nhất về an ninh mạng nên hiện nay, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng đều dựa trên cơ sở quy định của Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân và các văn bản dưới luật về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân nói riêng; chưa có quy định cụ thể về an ninh mạng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng an ninh mạng trong Công an nhân dân. ii) Qua rà soát hệ thống pháp luật của một số quốc gia trên thế giới (Anh, Mỹ, Nhật, Úc…) cho thấy, các quốc gia này không phân tách “cyber security” thành “an ninh mạng” và “an toàn thông tin mạng” như ở nước ta, mà thống nhất giao một đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành để có sự phân công phù hợp. Hai vấn đề trên đã dẫn tới công tác bảo vệ an ninh mạng chưa được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, đối tượng mà không gian mạng bao phủ và hiện đang có ảnh hưởng sâu sắc.

  3. Luật An ninh mạng bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân

  Luật An ninh mạng bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc. Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng(2). Luật An ninh mạng sẽ quy định các biện pháp nghiệp vụ an ninh mạng, trong đó có một số biện pháp có khả năng ảnh hưởng tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như giám sát an ninh mạng, hạn chế thông tin mạng… Do vậy, việc ban hành Luật An ninh mạng để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp là cần thiết. Bên cạnh đó, việc ban hành Luật này cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần và nội dung mới của Hiến pháp về bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quy định “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm” và “mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị”.

  Luật An ninh mạng bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua nghiên cứu cho thấy, hiện đã có nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các văn bản luật về an ninh mạng, điển hình như: Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Anh, Úc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc… Riêng Mỹ đã ban hành tới 6 đạo luật chuyên ngành về các vấn đề về an ninh mạng là: Đạo luật Đánh giá Lực lượng An ninh mạng, Đạo luật Tăng cường An ninh mạng năm 2014, Đạo luật Bảo vệ An ninh mạng Quốc gia 2014, Đạo luật hiện đại hóa An ninh thông tin Liên bang năm 2014, Dự luật Chia sẻ thông tin An ninh mạng năm 2022, Dự luật Tăng cường Bảo vệ An ninh mạng Quốc gia năm 2022. Ngày 7-12-2015, Hội đồng và Nghị viện châu Âu đạt được sự thống nhất về các biện pháp thúc đẩy an ninh mạng tổng thể trong Liên minh châu Âu tại Chỉ thị An ninh thông tin và mạng (Network and Information Security) nhằm tăng cường các khả năng an ninh mạng của các quốc gia thành viên, tăng cường sự hợp tác của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực an ninh mạng. Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng sẽ bảo đảm công tác an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng.

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2018

  (1) Chính phủ: Tờ trình số 397/TTr-CP ngày 26-9-2017 của Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng.

  (2) Quốc hội: Hiến pháp năm 2013.

  Tài liệu tham khảo

  1. Các văn bản luật về an ninh mạng, điển hình như: Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Anh, Úc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc…

  2. Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

  3. Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

  4. Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, trong đó khẳng định vấn đề an ninh mạng đang là vấn đề rất phức tạp, cần được chú trọng giải quyết đồng bộ, hiệu quả.

  5. Chính phủ: Tờ trình số 397/TTr-CP ngày 26-9-2017 của Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng.

  6. Nghị định 101/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố…

  7. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2022.

  8. Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  9. Quốc hội: Hiến pháp năm 2013.

  PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  ThS Bùi Thị Long

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Cần Thiết Phải Ban Hành Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng, Sự Cần Thiết Không Thể Bàn Cãi
 • Luật Số 24/2018/qh14 Về Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Số 24/2018/qh14
 • Làm Thế Nào Để Sử Dụng Facebook Đúng Pháp Luật
 • Sự Cần Thiết Phải Ban Hành Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Cần Thiết Phải Có Luật An Ninh Mạng
 • Thúc Đẩy Hợp Tác An Ninh Mạng Việt Nam
 • Xử Lý Tin Giả, Singapore Phạt Gấp Đôi Hành Vi Ẩn Danh
 • Singapore: Thiết Lập Hàng Rào Bảo Vệ
 • Ubtv Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Án Luật An Ninh Mạng Và Luật Quốc Phòng
 • LTS: Luật An ninh mạng đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong và ngoài nước (trong đó, có Facebook, Google, Apple, Amazon…) và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân. Đây là cơ sở pháp lý để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến độc giả những thông tin cơ bản về Luật An ninh mạng và ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về luật này.

  1. Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

  Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao nên đã cụ thể hóa thành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật tại hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO… nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 06 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng.

  Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục như:

  (1) Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng.

  (2) Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  (3) Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội.

  (5) Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất đáng lo ngại, nhiều văn bản thuộc bí mật nhà nước bị đăng tải trên không gian mạng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ, nhân viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe.

  (6) Sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài. Không gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên, sự phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin xuất xứ từ nước ngoài là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để tránh bị tin tặc tấn công, thu thập thông tin, hoạt động tình báo, một số sản phẩm, dịch vụ mạng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ này được sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ yếu, bảo mật, chứa đựng bí mật nhà nước.

  (7) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.

  Thực trạng trên đã đặt đất nước ta trước những nguy cơ:

  – Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố.

  – Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát

  chặt chẽ.

  – Ba là, các thiết bị kết nối internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

  – Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích (Advanced Peristent Threat- APT) không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

  Thực trạng, nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  (Còn tiếp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật An Ninh Mạng, Sự Cần Thiết Không Thể Bàn Cãi
 • Luật Số 24/2018/qh14 Về Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Số 24/2018/qh14
 • Làm Thế Nào Để Sử Dụng Facebook Đúng Pháp Luật
 • Bóc Trần Sự Phản Kháng Của Các Nhà Dân Chủ Dổm
 • Sự Cần Thiết Của Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Ngoại Giao: ‘xây Dựng Luật An Ninh Mạng Là Hết Sức Cần Thiết’
 • Việt Nam Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Tất Yếu
 • Luật An Ninh Mạng Là Xu Thế Tất Yếu Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa
 • Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Đòi Hỏi Tất Yếu Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Mạng Là Tất Yếu
 • Đông Nam Á đang được coi là “điểm nóng” về nguy cơ an ninh mạng trong bối cảnh khu vực này có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới với khoảng 330 triệu người thường xuyên truy cập mạng.

  Ước tính, với tốc độ tăng trưởng hiện tại, dự báo trong vòng một năm tới, Đông Nam Á sẽ có ít nhất 460 triệu người sử dụng Internet. Riêng Việt Nam, theo thống kê vào cuối năm ngoái, số người sử dụng Internet chiếm 67% dân số (tương đương 64 triệu người), đứng thứ 13 trong số 20 quốc gia có số dân sử dụng Internet đông nhất thế giới.

  Khi mọi hoạt động của con người trong các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội tới an ninh, quốc phòng đều phụ thuộc đáng kể vào sự vận hành của máy tính và các thiết bị có kết nối Internet, việc bảo đảm an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức mang tính thời đại ở Đông Nam Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

  Bên cạnh những lợi ích to lớn không thể phủ nhận như cung cấp thông tin, chia sẻ, trao đổi, liên kết mọi người, hợp tác giao lưu, mạng Internet cũng đã và đang trở thành môi trường cho các mối đe dọa mới. Đó có thể là hiểm họa đối với quyền lợi của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, thậm chí có thể đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia, gây tổn hại tới tăng trưởng kinh tế, sự thịnh vượng và ổn định của cả một khu vực.

  Những mối nguy cơ này rất đa dạng, từ các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng, chiếm đoạt thông tin, đến thông tin bịa đặt, lừa đảo, bôi nhọ, kích động bạo lực, xuyên tạc, chống phá chế độ,…

  Không ít trường hợp, không gian mạng trở thành nơi “trú ẩn an toàn” của tội phạm và vi phạm pháp luật, của các nhóm khủng bố cực đoan, lực lượng chống phá, thù địch.

  Không thiếu ví dụ trên thực tế, không gian mạng bị biến thành “mảnh đất màu mỡ” để phát tán thông tin sai sự thật, làm rối loạn thị trường, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thậm chí nghiêm trọng hơn, gây chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết, gây mất trật tự trị an xã hội.

  Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi các hành vi tội phạm trên không gian mạng là “cuộc chiến không tiếng súng”. Chỉ tính riêng thiệt hại kinh tế, năm ngoái ,thế giới đã “mất” 600 tỷ USD do tội phạm mạng, chưa kể tới những thiệt hại không thể đo đếm được như mất an toàn bảo mật thông tin cá nhân hay an ninh quốc gia bị xâm phạm.

  Còn nhớ, các mạng truyền thông xã hội đã bị các lực lượng chống đối lợi dụng để thực hiện cái gọi là mùa Xuân Arab, kích động làn sóng biểu tình, gây bạo loạn và tiến tới lật đổ các chính phủ hợp hiến tại Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya,…

  Theo một cuộc điều tra của Al Jazeera, có tới 90% số người được hỏi tại Tunisia và Ai Cập đã thừa nhận rằng họ từng sử dụng mạng xã hội Facebook để loan truyền lời kêu gọi các cuộc biểu tình. Những thông tin giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc mang tính kích động được phát tán một cách nhanh chóng, khiến người dân không đủ tỉnh táo và bị cuốn vào làn sóng bạo loạn, lật đổ.

  Theo Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Peterburg của Nga, tình trạng kém an toàn trong lĩnh vực an ninh mạng gây ra nguy cơ không chỉ cho chủ quyền không gian mạng, mà còn cho chủ quyền thực sự của đất nước.

  Bởi vậy, việc thiết lập trật tự, điều tiết chủ quyền không gian mạng bằng các đạo luật là nhu cầu thực tế và chính đáng đối với mọi quốc gia, và nhiều nước trên thế giới. Đây sẽ là công cụ pháp lý hiệu quả để ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, thách thức tiềm ẩn từ không gian mạng.

  Điều đáng lưu ý là Việt Nam có mức độ an ninh mạng thuộc hàng thấp nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Không tính tới các nước Đông Nam Á đi đầu trong quản lý an ninh mạng như Singapore, nước đứng đầu bảng xếp hạng của ITU, hay Thái Lan và Malaysia cùng ở vị trí 22, Việt Nam còn đứng sau cả Lào, Campuchia và Myanmar.

  Điều này cho thấy một thực tế rằng Việt Nam đang “chậm chân” hơn nhiều nước khu vực trong việc đưa ra những quy định về an ninh mạng và nâng cao sự an toàn trên không gian mạng.

  Theo tờ Dhakatribune của Bangladesh, với việc thông qua Luật an ninh mạng, Việt Nam đang thực thi quyền bảo vệ công dân khỏi mọi hành động thao túng, góp phần ổn định chính trị và trật tự xã hội, từ đó mang đến những cam kết mạnh mẽ hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài, giúp duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế.

  Xét trên mọi phương diện, không gian mạng cần được phát triển lành mạnh và an toàn để phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo nhân dân, đảm bảo ổn định và phát triển đất nước.

  Trước sự lan tỏa toàn cầu của mạng Internet, việc các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn sẽ góp phần phát huy những điểm tích cực của Internet, vừa hạn chế tối đa những mặt tiêu cực của nó đối với xã hội, nhận thức, tư tưởng, và lớn hơn là tới an ninh, chủ quyền quốc gia và lợi ích của người dân; không để mạng truyền thông xã hội bị các lực lượng chống đối lợi dụng trở thành công cụ thực hiện những mưu đồ xấu xa./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Cần Thiết
 • Tấn Công, Bôi Nhọ, Lừa Đảo Trên Mạng… Gây Thiệt Hại Hàng Nghìn Tỷ Đồng/năm
 • Lừa Đảo Để Nhận Tiền Của Người Khác Qua Mạng Thì Bị Xử Lý Như Thế Nào?
 • Lừa Đảo Qua Mạng: Nạn Nhân Chẳng Biết Kêu Ai?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Hành Vi Lừa Đảo Qua Mạng Internet ? Tố Cáo Lừa Đảo Ở Đâu ?
 • An Ninh Mạng Và Sự Cần Thiết Ra Đời Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Ninh Mạng Là Sự Tiến Bộ Của Luật Pháp
 • Luật An Ninh Mạng: ‘tấm Khiên’ Pháp Lý Quan Trọng Với Môi Trường Mạng
 • Làm Thất Bại Âm Mưu, Thủ Đoạn Xuyên Tạc Luật An Ninh Mạng
 • Bóc Trần Sự Phản Kháng Của Các Nhà Dân Chủ Dổm
 • Làm Thế Nào Để Sử Dụng Facebook Đúng Pháp Luật
 • Vấn đề về tội phạm mạng, khủng bố qua mạng, bảo vệ an ninh quốc gia nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành vấn đề nhận được quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. * Video An ninh mạng và sự cần thiết ra đời Luật An ninh mạng:

  Việt Nam hiện nay đang đón nhận CNTT như một xu hướng tất yếu, đi sâu vào ngõ ngách mọi hoạt động của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước, do đó, cần có sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng…

  Ngày 12/5, một cuộc tấn công mạng quy mô cực lớn với khoảng 75.000 máy tính bị lây nhiễm với gần 100 quốc gia bị ảnh hưởng bởi một loại mã độc tống tiền được biết tới có tên WannaCry. Điểm đặc biệt của loại mã độc này chính là khai thác lỗ hổng trong hệ điều hành của Microsoft mà hiện có nhiều máy tính trên thế giới vẫn chưa cập nhật được bản vá mới nhất nên nguy cơ bị “dính” mã độc WannaCry, làm lây nhiễm ra hệ thống máy tính của tổ chức, doanh nghiệp đang ở trong tình trạng báo động.

  Tại Việt Nam, nguy cơ này cũng rất cao khi có tới trên 50% máy tính chưa được vá lỗ hổng này.

  Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng phòng chống mã độc, Tập đoàn công nghệ BKAV cho biết: “Với hơn 4 triệu cái máy tính tại Việt Nam đang có chứa lỗ hổng thì có thể nói đây là 1 nguy cơ rất lớn, không chỉ với loại mã độc tống tiền này, bởi vì chúng ta biết là mã độc tống tiền thì có thể nói là mọi người rất dễ nhận ra, lây nhiễm vào máy thì có thể nó sẽ hiển thị 1 bảng báo tống tiền thì chúng ta còn nhận ra được, tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng hoàn toàn có thể có 1 cái tổ chức của 1 quốc gia khác cũng có thể lợi dụng lỗ hổng này phát tán những phần mềm gián điệp, theo dõi người dùng.”

  Còn lời nhắn cảnh báo mà hacker đã để lại sau khi tấn công các website của cảng hàng không sân bay của nước ta đó là “web của bạn vẫn có nhiều lỗ hổng”. Việc website của các cảng hàng không tê liệt, dù trong thời gian ngắn đã khiến nhiều người lo lắng. Ngày 11/3, lực lượng An ninh mạng, Bộ Công an đã tìm ra thủ phạm là hai học sinh trung học phổ thông sinh năm 2002 trú tại chúng tôi và Đồng Nai.

  Vụ việc này tiếp tục cho thấy sự yếu kém trong công tác đảm bảo an toàn công nghệ thông tin của một số cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

  Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VIệt Nam VNCERT cho biết: “Tin tặc ngày càng tấn công có chủ đích hơn. Mục đích nó lớn hơn mục đích kinh tế, thậm chí là tấn công với mục đích chính trị. Cái hệ quả nó cũng lớn hơn, thậm chí có thể là tạo ra thảm họa, ví dụ như chúng ta thấy thời gian vừa rồi có tấn công vào cả sân bay, các hệ thống viễn thông, điện lực cũng như là những cái tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia.”

  Từ đầu năm 2022 tới nay, tình hình sự cố trên không gian mạng của nước ta vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, 9 lỗ hổng hệ điều hành Windows đã được phát hiện. Tính đến đầu tháng 9 năm nay, đã có 71 tên miền và 17 địa chỉ IP máy chủ điều khiển mã độc được phát hiện ra.

  (Theo An Ninh TV)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Quốc Hội Thông Qua Luật An Ninh Mạng, Lùi Luật Về Đặc Khu?
 • Luận Điệu “diễn Biến” Để Chống Phá Luật An Ninh Mạng
 • Tại Sao Có Tổng Biên Bất Chấp Phản Đối Dự Thảo Luật An Ninh Mạng?
 • Người Dân Đồng Tình Với Luật An Ninh Mạng Ra Đời
 • Mục Đích Việt Nam Xây Dựng Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Ngoại Giao: ‘xây Dựng Luật An Ninh Mạng Là Hết Sức Cần Thiết’

  --- Bài mới hơn ---

 • Việt Nam Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Tất Yếu
 • Luật An Ninh Mạng Là Xu Thế Tất Yếu Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa
 • Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Đòi Hỏi Tất Yếu Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Mạng Là Tất Yếu
 • Bảo Vệ An Ninh Mạng Là Chính Vì Lợi Ích Quốc Gia,vì Lợi Ích Mọi Người
 • Tại cuộc họp báo, phóng viên kênh truyền hình Channel News Asia của Singapore đặt hai câu hỏi về các dự luật thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước và thế giới gần đây, đó là dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và dự luật An ninh mạng.

  “Mục tiêu chính của Việt Nam của dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là gì? Một số ý kiến cho rằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua dự Luật an ninh mạng ảnh hưởng đến quyền tự do ở Việt Nam. Quan điểm của người phát ngôn là gì?”, Channel New Asia đặt câu hỏi.

  Về dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong những năm qua, nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện những chính sách pháp luật và triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo ngày càng tốt những quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

  “(Dự luật này) phù hợp với Hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên,” bà Hằng khẳng định.

  Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

  Trong những năm gần đây, an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, khu vực.

  Các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng phát triển nhanh chóng cả về hình thức lẫn quy mô, có tính chất xuyên biên giới, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế chính trị của các nước.

  “Những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Do đó, việc xây dựng dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay”, bà Hằng kết luận.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Cần Thiết Của Luật An Ninh Mạng
 • Ban Hành Luật An Ninh Mạng Là Cần Thiết
 • Tấn Công, Bôi Nhọ, Lừa Đảo Trên Mạng… Gây Thiệt Hại Hàng Nghìn Tỷ Đồng/năm
 • Lừa Đảo Để Nhận Tiền Của Người Khác Qua Mạng Thì Bị Xử Lý Như Thế Nào?
 • Lừa Đảo Qua Mạng: Nạn Nhân Chẳng Biết Kêu Ai?
 • Việc Xây Dựng Luật An Ninh Mạng Là Hoàn Toàn Đúng Đắn Và Cần Thiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bối Cảnh Ra Đời Của Luật Thương Mại Năm 2005
 • Mặt Trái Của Những Tiện Ích Của Internet Và Sự Cần Thiết Của Luật An Ninh Mạng
 • Luận Điệu Xuyên Tạc Luật An Ninh Mạng Của Nguyên Thạch
 • Liên Hiệp Hội Việt Nam Tổ Chức Hội Thảo Phổ Biến Luật An Ninh Mạng
 • Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh
 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các cử tri lực lượng vũ trang Quân khu 9.

  Tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân đã báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng.

  Các cử tri lực lượng vũ trang Quân khu 9 đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đồng thời nêu ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong: Luật Quốc phòng sửa đổi, Luật An ninh mạng… Bên cạnh đó, các cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

  Trước khi trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu những thông tin mới nhất về Luật Quốc phòng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

  * Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ.

  Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội thông tin rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ.

  Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại lời của Giáo sư Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Peterburg: “Không gian mạng cũng chính là lĩnh vực chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, không khác gì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền không phận và chủ quyền lãnh hải. Hơn thế nữa, đây là không gian, nơi diễn ra những hành động thù địch không kém phần nguy hiểm so với các hành động thật ngoài đời. Bất cứ quốc gia nào cũng không thể xem thường vấn đề này”.

  Chủ tịch Quốc hội cho biết: Việt Nam xếp thứ 100 trên thế giới và xếp vị trí “đội sổ” ở khu vực ASEAN về mức độ an ninh mạng thấp, dẫn tới những việc đáng tiếc. Trong năm 2022, các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 15.000 cuộc tấn công mạng, gồm khoảng 3.000 cuộc tấn công lừa đảo, 6.500 cuộc tấn công cài phần mềm độc hại và 4.500 cuộc tấn công thay đổi giao diện… Lỗ hổng mất an toàn ngày càng gia tăng, khoảng hơn 300%/năm khiến nguy cơ mất an toàn thông tin mạng gia tăng nhanh chóng khi bước vào Cách mạng công nghiệp 4.0.

  “Trong bối cảnh như vậy thì việc Việt Nam xây dựng Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những người lên tiếng phản đối áp dụng đạo luật của Việt Nam về an ninh mạng đang tiếp tay cho tình trạng kém an toàn của đất nước trong lĩnh vực an ninh mạng, điều này gây ra nguy cơ không chỉ cho chủ quyền không gian mạng, mà cho chính chủ quyền thực sự của đất nước. Theo thống kê, hiện đã có 18 quốc gia trên thế giới quy định phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước gồm: Mỹ, Canada, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Australia, Indonesia, Hy Lạp, Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil. Như vậy là thông lệ quốc tế đã có, chúng ta không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định này. Quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm, chính kiến trên không gian mạng không bị điều chỉnh bởi luật này…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

  Tin, ảnh: THÚY AN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Câu Hỏi 1 2 Luật Công Nghệ Ra Đời Và Chính Thức Có Hiệu Lực Từ Ngày, Tháng, Năm Nào? Luật An Ninh Mạng Ra Đời Và Chính Thức Có Hiệu Lực
 • Vấn Đề Quyền Con Người, Quyền Công Dân Được Quy Định Trong Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Khẳng Định Dự Thảo Nghị Định Luật An Ninh Mạng Phù Hợp Với Thông Lệ Quốc Tế
 • Quy Định Của Luật An Ninh Mạng Phù Hợp Với Thông Lệ Quốc Tế
 • Các Quy Định Ở Luật An Ninh Mạng Hoàn Toàn Phù Hợp Thông Lệ Quốc Tế
 • Sự Cần Thiết Khi Ban Hành Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Theo Bạn Vấn Đề Nào Là Cần Thiết Nhất Khi Ban Hành Luật An Ninh Mạng?
 • Phân Tích Khái Niệm An Ninh Mạng Để Chứng Minh Sự Phù Hợp Với Tình Hình Hiện Nay
 • Vietnam: 6 Điều Cần Lưu Ý Về Sử Dụng Mạng Xã Hội Khi Luật An Ninh Mạng Ban Hành
 • Đáp Án Câu Hỏi Cuộc Thi Viết ” Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng” Tỉnh Ninh Bình
 • Câu Hỏi Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Năm 2022
 • Hỏi: Nguyễn Thu Trang (Hưng Yên) Trước khi Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật An ninh mạng, có ý kiến còn băn khoăn rằng có nhất thiết phải ban hành luật này vì họ viện dẫn vấn đề an toàn thông tin, hiện chúng ta đã có Luật An toàn thông tin. Ngoài ra, một số hành vi được quy định tại Luật An ninh mạng đã được Bộ Luật Hình sự và một số văn bản Luật khác điều chỉnh. Tôi muốn quý Báo chỉ rõ những căn cứ cho thấy sự cần thiết phải ban hành luật này.

  Trả lời: Việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay, vì:

  1, Nước ta đang phải đối phó với hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây tổn hại nặng nề về kinh tế.

  2, Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng trên không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để phát tán thông tin kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn, khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.

  3, Tình trạng đăng tải thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo; lan truyền thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân… diễn ra tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần; hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm trật tự an toàn xã hội ngày càng gia tăng và phức tạp như: Đánh bạc, lừa đảo, đánh cắp tài khoản ngân hàng, rửa tiền, mại dâm, ma túy…

  4, Năng lực, tiềm năng quốc gia về an ninh mạng chưa có chính sách điều chỉnh phù hợp, kịp thời; sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ thông tin có nguồn gốc nước ngoài… đặt yêu cầu bức thiết phải xây dựng, hình thành nền công nghiệp an ninh mạng.

  5, Công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng tại các Bộ, Ban, Ngành, địa phương còn tồn tại những bất cập, hạn chế, thiếu đồng bộ, nhất quán do chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này cho đến khi Luật An ninh mạng được ban hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật An Ninh Mạng Góp Phần Bảo Đảm Tốt Hơn Quyền Con Người
 • Từ Hôm Nay, Google, Facebook Phải Lưu Dữ Liệu Người Dùng Tại Việt Nam
 • Hoàn Thiện Các Quy Định Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Trong Dự Thảo Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Quy Định Về Việc Bảo Vệ Quyền Con Người Như Thế Nào?
 • Tôn Trọng, Bảo Vệ Quyền Công Dân
 • Luật An Ninh Mạng, Sự Cần Thiết Không Thể Bàn Cãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Cần Thiết Phải Ban Hành Luật An Ninh Mạng
 • Sự Cần Thiết Phải Có Luật An Ninh Mạng
 • Thúc Đẩy Hợp Tác An Ninh Mạng Việt Nam
 • Xử Lý Tin Giả, Singapore Phạt Gấp Đôi Hành Vi Ẩn Danh
 • Singapore: Thiết Lập Hàng Rào Bảo Vệ
 • Ở nước ta, vẫn còn những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục như: Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng chưa đủ mạnh, chưa huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng. Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước rất đáng lo ngại, nhiều văn bản quy định “Mật”, “Tối Mật”, “Tuyệt Mật” bị đăng tải trên không gian mạng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ, nhân viên trong bảo mật thông tin trên không gian mạng còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

  Không gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên, sự phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin xuất xứ từ nước ngoài là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để tránh bị tin tặc tấn công, thu thập thông tin, hoạt động tình báo, một số sản phẩm, dịch vụ mạng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ này được sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ yếu, bảo mật, chứa đựng bí mật nhà nước. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.

  Từ những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng nói trên đã đặt đất nước ta trước những nguy cơ, đó là sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Các thiết bị kết nối internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

  Xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng đáp ứng nhu cầu của thực tiễn

  Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm nay đã phát hiện 2.769 trang/cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia, trong đó có 35 trang/cổng thông tin điện tử thuộc quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước bị tấn công, thay đổi giao diện, chiếm quyền điều khiển, chỉnh sửa nội dung.

  Từ đầu năm đến nay, Cục An ninh mạng cũng ghi nhận một số vụ việc điển hình như: Ngày 22/1/2018, hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh bị tấn công, không thực hiện khớp lệnh trong đợt giao dịch định kỳ xác định giá đóng cửa. Ngày 28/1/2018, hệ thống chech-in của hãng hàng không Vietjet Air bị tấn công khiến nhiều chuyến bay phải tạm hoãn.

  Các cuộc tấn công mạng không chỉ gây hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội; mà các phần tử chống đối còn lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận.

  Tình hình diễn biến trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Một trong những mục đích quan trọng khi xây dựng Luật An ninh mạng là nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

  Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng

  Việc ban hành Luật An ninh mạng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành. Phát huy được các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Luật An ninh mạng còn nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

  Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, trực tiếp là lực lượng An ninh mạng thuộc Bộ Công an, lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng. Để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, Luật An ninh mạng cũng giao Chính phủ quy định cụ thể việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các bộ, ngành chức năng trong trong việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

  Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn công mạng. Luật An ninh mạng là văn bản Luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó “Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn của mạng viễn thông, mạng internet, mạng vi tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử”.

  BBT

  Như vậy hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước hoạt động tấn công mạng theo quy định của Luật An ninh mạng. Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ tương xứng với tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước các hành vi tấn công mạng. Luật An ninh mạng cũng quy định cụ thể cơ chế phối hợp phòng, chống tấn công mạng của các bộ, ngành chức năng, xác định trách nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ trong phòng, chống tấn công mạng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Số 24/2018/qh14 Về Luật An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Số 24/2018/qh14
 • Làm Thế Nào Để Sử Dụng Facebook Đúng Pháp Luật
 • Bóc Trần Sự Phản Kháng Của Các Nhà Dân Chủ Dổm
 • Làm Thất Bại Âm Mưu, Thủ Đoạn Xuyên Tạc Luật An Ninh Mạng
 • Văn Mai Hương Và Sự Cần Thiết Của Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • 10+ Bài Thu Hoạch Lĩnh Vực An Ninh Đa Dạng Hay
 • Đề Cương Giới Thiệu Luật An Ninh Mạng Năm 2022
 • Mục Đích Xây Dựng Luật An Ninh Mạng
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Luật An Ninh Mạng!
 • Những Điều Cơ Bản Cần Biết Về Luật An Ninh Mạng
 • Dư luận mạng và sao Việt cũng dậy sóng vì tình trạng vi phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ và có không ít người đứng ra tìm cách bảo vệ Văn Mai Hương. Bên cạnh đó, cũng không ít người vì tò mò đã đua nhau tìm xem các clip nóng. Kẻ tung clip Văn Mai Hương và người phát tán có thể bị truy cứu hình sự, nhưng trước mắt, nhiều người lo rằng sẽ còn nhiều sao Việt bị rơi vào bẫy, vì bất cứ hình ảnh cá nhân riêng tư nào của họ cũng có thể bị hack, phát tán để tống tiền hay hạ nhục…, một khi quyền riêng tư của nghệ sĩ không được quan tâm.

  Cẩn phải nói rằng, bất kỳ hành vi tán phát clip riêng tư, nhạy cảm của người khác lên Internet là hành vi bị cấm và cần phải bị xử lý. Riêng về vấn đề này, Văn Mai Hương là nạn nhân và chúng ta cần lên án những kẻ xấu đã làm hại cô, để chúng không thể làm điều tương tự được nữa.

  Còn về phần quan điểm, thì Văn Mai Hương sai rồi. Dù cho mỗi người một quan điểm, nhưng Văn Mai Hương mới đây đã “báo công an” xử lý vụ việc của mình, sau khi lên tiếng phản đối Luật An ninh mạng. Thể chẳng phải là tự vả vào mồm mình à!? Tôi thừa nhận đời tư của Hương bị xâm phạm, nhưng tôi khinh bỉ thể loại như Hương tự mình nhổ ra liếm lại, Hương chửi người ăn thịt chó không phải con người, lên án luật an ninh mạng và giờ đây hơn ai hết Hương cần nó bảo vệ.

  Điều đó lại chứng tỏ một điều, Luật An ninh mạng là rất cần thiết, để mỗi khi có những vụ việc như thế này sẽ có công cụ xử lý kẻ vi phạm, hoặc để phòng ngừa không xảy ra những vụ việc tương tự nữa. Hương hãy ngưng chửi, hãy nhìn rõ lợi ích của nó để hiểu biết hơn, không sa vào mấy cái giọng của lũ dân chủ.

  Trần Hoàng Chinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Mai Hương Có Nên Xấu Hổ Vì Đã Phản Đối Luật An Ninh Mạng: Câu Trả Lời Là “phải”
 • Đại Diện Công An Tp Hcm Lên Tiếng Về Vụ Văn Mai Hương Lộ Clip Nóng
 • Văn Mai Hương Bị Lộ Clip Nhạy Cảm Không Phải Vì Chống Luật An Ninh Mạng
 • Mỹ Yêu Cầu Trung Quốc Chưa Thực Thi Luật Mới Về An Ninh Mạng
 • Văn Phòng Luật Sư Việt Nam Uy Tín Tại Hà Nội
 • Cần Thiết Ban Hành Luật An Ninh Mạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Họp Thứ 4, Quốc Hội Khóa Xiv: Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Và An Ninh Mạng
 • Luật An Ninh Mạng Và An Toàn “thông Tin” Người Dùng
 • Luật An Ninh Mạng Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân
 • Luật An Ninh Mạng: Tin Giả … Trách Nhiệm Thật
 • Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Về An Ninh Mạng
 • Trình bày Tờ trình Dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tình hình an ninh mạng nước ta đang ngày càng diễn biến phức tạp.

  Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trậ tự an toàn xã hội. Vì thế, việc ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết.

  Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, trong quá trình soạn thảo Dự án Luật An ninh mạng hiện đang có 2 luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, Luật này chỉ nên tập trung vào an ninh quốc gia; tuy nhiên cũng có luồng ý kiến rằng Luật An ninh mạng không chỉ tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia mà phải bảo đảm được trật tự an toàn xã hội.

  Do đó về vấn đề này, Chính phủ cho rằng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, việc sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể được tiến hành không giới hạn về không gian, thời gian và có thể xảy ra trên mọi lĩnh vực. Do vậy, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng cũng được đặt ra đối với mọi lĩnh vực, hoạt động mà không gian mạng đang bao phủ…

  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ. Việc ban hành luật này không chỉ xây dựng cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế đã ký kết hoặc tham gia.

  Đồng thời, cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong Dự thảo Luật An ninh mạng.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt vấn đề: “Chúng ta phải bảo vệ, phòng thủ trước. Tuy nhiên, hiện chúng ta sử dụng công nghệ thông tin chủ yếu trên hạ tầng của nước ngoài như Mỹ, Nga. Do đó vấn đề đặt ra là chúng ta có thể làm chủ được khi có vấn đề về tấn công mạng xảy ra hay không?”.

  Còn Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cũng cho rằng: Luật An ninh mạng có đề cập đến gián điệp mạng, vậy có đề cập đến tình báo mạng hay không? Đây cũng là vấn đề cần xem xét.

  Trong khi đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, trong Dự thảo Luật An ninh mạng có nhiều quy định còn trùng lặp, chồng chéo với Luật An ninh quốc gia, Luật An toàn thông tin mạng. Cho nên cần rà soát lại để tránh trùng lặp.

  Giải trình trước các vấn đề được các đại biểu đặt ra, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng qua góp ý của Thường vụ Quốc hội, nhân dân cho thấy còn có những lĩnh vực mà Luật này chưa bao trùm đến được, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện.

  Lực lượng làm công tác an ninh mạng hiện còn rất khó khăn. “Đây là cuộc đấu tranh mà chúng ta phòng thủ, bảo vệ là chính. Hiện nhiều nước đã, đang chạy đua vũ trang trên mạng, việc này đòi hỏi rất tốn kém, trong khi điều kiện của chúng ta còn rất khó khăn. Còn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mạng của nước ngoài, cụ thể là vào hệ thống máy chủ ở Mỹ thì không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước cũng vậy. Về tình huống khẩn cấp trong an ninh mạng, đây là cuộc chiến tranh không có tuyên bố nhưng chúng ta phải tính toán, tiên lượng”- Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quốc Hội Nghe Tờ Trình, Báo Cáo Thẩm Tra Dự Án Luật Sửa Đổi Và Dự Án Luật An Ninh Mạng
 • “không Gian Mạng Trở Thành Môi Trường Lý Tưởng Cho Âm Mưu “diễn Biến Hòa Bình”
 • Dự Án Luật An Ninh Mạng: Tăng Cường An Ninh Quốc Gia
 • Đức Siết Chặt An Ninh Mạng Vì Lợi Ích Cộng Đồng
 • Bàn Về Luật An Ninh Mạng Của Đức
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100