Top 10 # Xem Nhiều Nhất Soạn Thảo Văn Bản Đơn Xin Việc Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Hành Chính Đơn Xin Việc

Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Vào Cơ Quan Hành Chính, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Văn Phòng, Mẫu Đơn Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Bản Mô Tả Công Việc Hành Chính Văn Phòng, Bản Mô Tả Công Việc Hành Chính Nhân Sự, Thông Báo Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mô Tả Công Việc Phòng Hành Chính Nhân Sự, Thông Báo Về Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Của Tổng Cục Thống Kê, Mẫu Thông Báo Về Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định,, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định, , Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct Về Việc Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ, Bài Tiểu Luận Mẫu Lãnh Đạo Cấp Phòng Tình Huống Làm Việc Giêng Trong Giờ Hành Chính, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Mẫu Cv Xin Việc Hoàn Chỉnh Và Cách Viết Cv Xin Việc Chuẩn Nhất, Kết Quả Việc Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Quy Chế Làm Việc, Quy Chế Dân Chủ ở Cơ, Kết Quả Việc Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Quy Chế Làm Việc, Quy Chế Dân Chủ ở Cơ , Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Luận Văn Về Việc Làm Chính Sách Hỗ Trợ Việc ở Nc Ta Hiện Na, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, 2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Chính Sách Nào Sau Đây Của Chính Phủ Sẽ Thất Bại Trong Việc Giảm Tỷ Lệ Thất Nghiệp, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Tờ Trình Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Báo Cáo Kết Quả Việc Thi Hành Điều Lệ Đảng, Báo Cáo Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Việc Làm, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Bài Tập Thực Hành Cho Ai Nghỉ Việc, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Don Xin Thoi Viec Ban Chap Hanh Doan Xa, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Quy Chế Dân Chủ Của Đơn Vị, Việc Chấp Hành Chế Độ Cảnh Trực ở Đơn Vị, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thi Hành Luật Giáo Dục Đại Học, 1. Việc Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Ban Chấp Hành Phụ Nữ Thôn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã, Nghị Quyết Về Việc Thi Hành Bộ Luật Dân Sự 2015, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc,

Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Vào Cơ Quan Hành Chính, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Văn Phòng, Mẫu Đơn Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Bản Mô Tả Công Việc Hành Chính Văn Phòng, Bản Mô Tả Công Việc Hành Chính Nhân Sự, Thông Báo Về Việc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mô Tả Công Việc Phòng Hành Chính Nhân Sự, Thông Báo Về Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Của Tổng Cục Thống Kê, Mẫu Thông Báo Về Việc Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định,, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Các Quy Định, , Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct Về Việc Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ, Bài Tiểu Luận Mẫu Lãnh Đạo Cấp Phòng Tình Huống Làm Việc Giêng Trong Giờ Hành Chính, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Tổng Cục Thống Kê, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Mẫu Cv Xin Việc Hoàn Chỉnh Và Cách Viết Cv Xin Việc Chuẩn Nhất, Kết Quả Việc Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Quy Chế Làm Việc, Quy Chế Dân Chủ ở Cơ, Kết Quả Việc Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị, Quy Chế Làm Việc, Quy Chế Dân Chủ ở Cơ , Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Luận Văn Về Việc Làm Chính Sách Hỗ Trợ Việc ở Nc Ta Hiện Na, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, 2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2018 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Chính Sách Nào Sau Đây Của Chính Phủ Sẽ Thất Bại Trong Việc Giảm Tỷ Lệ Thất Nghiệp, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương,

Bài 14. Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản

Soạn thảo văn bản chữ Việt.Các thành phần của văn bản và quy tắc gõ.Soạn thảo văn bản đơn giản bằng Word đúng quy tắc.NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂUSoạn thảo văn bản đơn giản1. Các thành phần của văn bản2. Con trỏ soạn thảo3. Quy tắc gõ văn bản trong Word?4. Gõ văn bản chữ Việt1. Các thành phần của văn bản:Khi học Tiếng Việt, một văn bản có những thành phần nào?Văn bản có các thành phần cơ bản: Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn và trang.1. Các thành phần của văn bản:Em hãy trình bày kí tự là gì?Em hãy trình bày từ soạn thảo là gì?Kí tự: là con chữ, số, kí hiệu,…Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Kí tự trống là dấu cách.Ví dụ: a, b, c, #, &, 4, 6 …Từ soạn thảo: Một từ soạn thảo là các kí tự gõ liền nhau. Các từ soạn thảo thường được cách nhau bởi dấu cách, dấu xuống dòng hoặc một dấu tách câu (dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu chấm than (!),…). Ví dụ: Từ “học” có 3 kí tự.1. Các thành phần của văn bản:1. Các thành phần của văn bản:Em hãy trình bày Dòng là gì?Đoạn văn bản là gì?Trang văn bản là gì?Dòng: là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải của một trang.Đoạn văn bản: Bao gồm một số câu và được kết thúc bằng dấu xuống dòng. Nhấn phím Enter để xuống dòng kết thúc một đoạn văn bản.Trang văn bản: Phần văn bản trên một trang in gọi là trang văn bản.1. Các thành phần của văn bản:Một dòngMột kí tựMột từMột câu

Một đoạn1. Các thành phần của văn bản:Biển đẹpBuổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc…Bài tập: Các em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau.Qui tắc gõ dấu kiểu TELEX và kiểu VNI.CÂU HỎI2. Trình bày quy tắc gõ dấu Vni và Telex?1. Trình bày quy tắc gõ văn bản trong Word3. Khi gõ văn bản chữ Việt cần lưu ý đều gì?THỰC HÀNH:Bài tập 1. Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word:1.Khởi động Word.2.Quan sát cửa sổ của Word và nhận biết tên các dải lệnh.3.Quan sát và tìm hiểu các lệnh trên dải lệnh Home. Đoán nhận các lệnh trên dả lệnh thông qua các biểu tượng của chúng. Mở một vài dải lệnh khác và tìm hiểu các lệnh trên các dải lệnh đó.4.Mở bảng chọn File và nhận biết, tìm hiểu một số lệnh trong bảng chọn File: Mở văn bản đã có, đóng và lưu tệp văn bản. Tạo văn bản mới.THỰC HÀNH:Bài tập 2. Soạn thảo văn bản đơn giản:-Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau (hình):-Lưu văn bản với tên “Bien dep”THỰC HÀNH:Bài tập 3. Tìm hiểu cách di chuyển của con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản:*Khởi động và mở lại văn bản Bien Dep đã lưu.1.Tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng cả chuột và các phím mũi tên đã nêu trong bài.2.Kéo thả con trược để phóng to hoặc thu nhỏ văn bản. Sử dụng các thanh cuộn để xem các phần khác nhau của văn bản khi được phóng to.3.Nháy chuột lần lượt tại các nút lệnh để thay đổi chế độ hiển thị văn bản. Quan sát sự thay đổi trên màn hình.4.Nháy chuột tại các nút lệnh để thu nhỏ, phóng to, thu nhỏ thành biểu tượng và nháy biểu tượng trên thanh công việc để hiển thị lại văn bản.5.Đóng cửa sổ văn bản và thoát khỏi Word.THỰC HÀNH:Bài tập 4. Soạn thảo văn bản Dế Mèn sau:Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoe cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi.*Lưu văn bản với tên De Men và kết thúc soạn thảo.

Tin Học 6 Bài 14: Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản

Tóm tắt lý thuyết

Ký tự:

Bao gồm các con chữ, con số, ký hiệu…

Là thành phần cơ bản nhất của văn bản.

Phần lớn các ký tự đều được nhập từ bàn phím.

Dòng: Là tập hợp các ký tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải.

Đoạn:

Khi soạn thảo văn bản Word, ta nhấn phím Enter để kết thúc 1 đoạn văn bản.

Trang: Là phần văn bản cùng nằm trên một trang in.

Ví dụ các thành phần cơ bản của văn bản: Hình 1. Minh họa các thành phần cơ bản của văn bản Hình 2. Con trỏ soạn thảo và vùng soạn thảo

Dùng bàn phím để nhập (gõ) nội dung cho văn bản vào máy tính.

Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của ký tự được gõ vào.

Để chèn ký tự hay 1 đối tượng nào đó vào văn bản, ta phải di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

Di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết bằng cách nháy chuột vào vị trí đó.

Có thể sử dụng các phím để di chuyển con trỏ:

Home: di chuyển con trỏ ra đầu dòng.

End: di chuyển con trỏ về cuối dòng.

Page Up: di chuyển con trỏ lên đầu trang văn bản.

Page Down: di chuyển con trỏ về cuối trang văn bản.

Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, ” phải được đặt sát vào bên trái ký tự đầu tiên của từ tiếp theo.

Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

Hình 3. Một số chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt

Quy tắc gõ văn bản chữ Việt theo kiểu VNI và TELEX

Bảng 1. Quy tắc gõ chữ Việt theo kiểu VNI và TELEX Bảng 2. Quy tắc gõ dấu Việt theo kiểu VNI và TELEX

Để có thể soạn thảo chữ tiếng Việt, xem trên màn hình, in ra giấy thì cần phải có các tệp tin đặc biệt được cài trên máy tính.

Các tệp tin này được gọi là phông chữ Việt.

Có nhiều phông chữ khác nhau dùng để hiển thị và in chữ Tiếng Việt: .VnTime, .VnArial, VNI-Times, VNI-Helve …

Chú ý:

Để gõ chữ Việt cần phải chọn tính năng chữ Việt của chương trình gõ.

Ngoài ra, để hiển thị và in chữ Việt còn cần chọn đúng phông chữ phù hợp với chương trình gõ.

Cần các phông chữ Việt cài sẵn trên máy tính.

Kỹ Năng Dùng Ipad Cho Việc Soạn Thảo Văn Bản

Để soạn thảo văn bản, bạn có thể sử dụng bộ phần mềm iWork được thiết kế cho Ipad bao gồm 3 ứng dụng là Keynote, Pages và Numbers.

Đây là 3 ứng dụng có tính năng khá giống với bộ phần mềm Office của Microsoft.

Pages có thể xử lý cơ bản các tập tin văn bản, nhất là định dạng PDF, như viết, biên tập, định dạng chữ, nhúng hình ảnh, biểu đồ… Ứng dụng hỗ trợ nhập văn bản với hai định dạng chính, từ định dạng phiên bản Page 2009 và Microsoft Word (Office 97 và các phiên bản sau này).

Keynote là công cụ thực hiện trình chiếu slide tuyệt vời nhờ khả năng tạo ra các các hiệu ứng chuyển slide đẹp mắt.

Trong khi đó Numbers lại là giải pháp hoàn hảo để thay thế cho Excel với khả năng thực hiện bảng tính trong vài phút – với bảng, biểu đồ, hình ảnh, và đồ hoạ – bằng cách sử dụng các ngón tay.

Ngoài bộ phần mềm iWorks, để đáp ứng nhu cầu cho công việc văn phòng người dùng vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn cho khác như Evernote, Office2 HD, Quick Office…với khả năng xử lý văn bản và đồng bộ dữ liệu lên “mây” nhanh chóng và thuận tiện.

Đối với những người đã quen sử dụng bàn phím truyền thống trên laptop và máy tính để bàn thì việc gõ phím ảo trên iPad nhiều khi chưa quen khá bất tiện. Để gõ nhanh và chính xác, bạn hãy để ngón tay lướt trên mặt màn hình iPhone, đừng gõ nhát một và dùng nhiều lực. Hãy giữ và trượt ngón tay trên màn hình để gõ ký tự in hoa, các con số hoặc các ký tự đặc biệt.

Ngoài ra còn có một số thủ thuật nhỏ như nhấp đúp vào phím SHIFT (hình mũi tên) để bật chức năng Caps Lock (chuyển chức năng Enable Caps Lock sang chế độ on trong phần Settings); nhấp đúp phím Space Bar để đặt dấu chấm câu…

Một lưu ý quan trọng khác là bạn nên kích hoạt chức năng kiểm tra chính tả (Auto-Correct) ở chế độ on. Tính năng này sẽ giúp bạn sửa những lỗi mà bạn gặp phải khi gõ.

Nếu vẫn cảm thấy khó khăn khi sử dụng bàn phím ảo của iPad thì tốt nhất bạn nên sắm cho mình mộtbàn phím rời cho thiết bị của mình.

Lựa chọn các loại bàn phím của Haloship, Rapoo, Logitech… với ưu điểm nhỏ gọn, dễ sử dụng và tích hợp cả vỏ bảo vệ sẽ giúp các thao tác soạn thảo văn bản trở nên nhanh và chính xác hơn.

Ngoài ra bạn cũng nên sắm cho mình một chú chuột không dây dể tiện sử dụng. Trên thị trường hiện nay đã có nhiều loại chuột không dây cho máy tính bảng, tương tác tốt với Ipad qua kết nối Bluetooth với khoảng cách sử dụng có thể tới 9m.