Top 13 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Về Việc Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Chức Danh Công Việc / 2023

06/07/2020

Luật sư Trần Khánh Thương

Trong quan hệ lao động, quan hệ làm việc ngoài tiền lương cơ bản thường được chi trả theo từng tháng thì người lao động, cán bộ, công chức, viên chức còn được hưởng một số loại phụ cấp cụ thể tương ứng với từng loại chức danh nghề nghiệp hoặc từng loại công việc.

2. Chế độ tiền lương của người làm việc trong cơ quan nhà nước

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin hỏi: tôi vào làm cơ quan nhà nước từ năm 2008 cho đến hết tháng 8/2016 (là viên chức, hệ số lương 2.67, phụ cấp chức vụ 0.35, phụ cấp thâm niên 5%).

Hết 8/2016 tôi chuyển công tác về Sở Lao động (công chức), có tổng số lương thấp hơn đơn vị cũ (cong chức có hệ số lương 2.67, phụ cấp công vụ 0.25). Vây xin hỏi lực sư trường hợp của tôi có được bảo lưu tổng số lương 6 tháng như tai đơn vị cũ không theo thông tư 79/2005/TT-BNV. Xin chân trọng cám ơn.

Theo quy định về nguyên tắc xếp lương quy định tại khoản 3 Điều 3 nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế đô tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

Khoản 4 điều Mục II thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhà nước quy đinh như sau:

4- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) khi thôi giữ chức danh lãnh đạo thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ; việc bảo lưu và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư 79/2005/TT-BNV quy định rõ đối tượng là “cán bộ được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo theo nhiệm kỳ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ khi thôi giữ chức danh để làm công việc khác có mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn mức lương chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu mức lương chức vụ đang hưởng trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương theo chức danh hoặc công việc mới được đảm nhiệm” nhưng đối tượng là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thì không quy định rõ được bảo lưu bao lâu.

Vì vậy, chiếu theo nghị định 204/2004/NĐ-CP, khi chuyển sang làm công chức bạn được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong 06 tháng.

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Có Được Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Công Việc? / 2023

Tháng 05/2017, đại hội Đoàn trường trung cấp bầu tôi làm Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019, có quyết định chuẩn y của Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đến 01/12/2018, tôi chuyển công tác sang trường Cao đẳng cùng tỉnh theo quyết định điều động của Sở Nội vụ. Ở cơ quan mới, tôi không phụ trách công tác Đoàn nữa do trường mới thành lập chưa có tổ chức Đoàn thể. Vậy tôi có được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định hay không? Căn cứ vào văn bản nào? Xin chân thành cảm ơn!

Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định:

Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

Khoản 4 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) khi thôi giữ chức danh lãnh đạo thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ; việc bảo lưu và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì khi chuyển sang làm công việc khác, Anh/Chị được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong 06 tháng, sau đó sẽ xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

Trân trọng!

Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ / 2023

Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Khu Công Nghiệp, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 29 Về Khu Công Nghiệp, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định 31 ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Bộ Công Thương, Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Về ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định Số 04/2013 Về Công Chứng, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Nghị Định ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng, Nghị Định Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ,

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012 / 2023

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Nghị Định Số 59/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 58/2012/nĐ-cp, Nghị Định 27/2012, Nghị Định Số 55/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2012/nĐ-cp, Nghị Định 29/2012, Nghị Định Số 75/2012/nĐ-cp, Nghi Dinh 29/2012 Nd/cp, Nghị Định Số 92/2012/nĐ-cp, Nghị Định 58/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 7 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 2 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp, Nghị Định 101 Năm 2012, Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 28/2012/nĐ-cp, Nghị Định 28/2012, Điều 1 Nghị Định 71/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 71/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 11/2012/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 58/2012, Điều 4 Nghị Định 87/2012/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 89 2012 NĐ Cp, Điều 1 Nghị Định 06/2012, Điều 7 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 05/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 29 2012 NĐ Cp, Báo Cáo Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27 Ngày 6 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 29/2012, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 92/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 29/2012/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 99/2012/nĐ-cp, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, Nghị Định 101/2012/nĐ-cp Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thông Tư 78/2012/tt-bca Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv Như Thế Nào?, Thông Tư 53/2012/tt-bca Quy Định Tiêu Chuẩn Xét Tuyển Vào Ngành Công An, Thoòng Tư 78/2012 Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Thông Tư Số 23/2012/tt-bca Của Bộ Công An Quy Định Về Khu Dân Cư, Xã P, ông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2012, Nghị Quyết 05/2012, Nghị Quyết 03/2012, Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ 2/9/2012, Đơn Xin Nghỉ Phép Năm 2012, Nghị Quyết Số 05/2012/nq-hĐtp, Uán Triệt Nghị Quyết 513 Năm 2012, Điều 7 Nghị Quyết 03/2012, Chi Tiết Nghị Quyết 520 Năm 2012,

Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Nghị Định Số 59/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 58/2012/nĐ-cp, Nghị Định 27/2012, Nghị Định Số 55/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 94/2012/nĐ-cp, Nghị Định 29/2012, Nghị Định Số 75/2012/nĐ-cp, Nghi Dinh 29/2012 Nd/cp, Nghị Định Số 92/2012/nĐ-cp, Nghị Định 58/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 7 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Mẫu Số 2 Nghị Định 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp, Nghị Định 101 Năm 2012, Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 39/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 28/2012/nĐ-cp, Nghị Định 28/2012, Điều 1 Nghị Định 71/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 71/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 9 Nghị Định Số 11/2012/nĐ-cp, Dự Thảo Nghị Định 58/2012, Điều 4 Nghị Định 87/2012/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 89 2012 NĐ Cp, Điều 1 Nghị Định 06/2012, Điều 7 Nghị Định Số 29/2012/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 05/2012/nĐ-cp, Điều 4 Nghị Định 29 2012 NĐ Cp, Báo Cáo Sơ Kết 02 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 56/2012/nĐ-cp, Nghị Định Số 27 Ngày 6 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 29/2012, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 92/2012,