Top 6 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty

Thủ tục thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty

Thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh theo Điều 46 của Luật doanh nghiệp năm 2014. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh cũng được hướng dẫn cụ thể tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Mẫu quyết định thành lập xí nghiệp trực thuộc công ty 

Tham khảo quyết định thành lập xí nghiệp than đông hà trực thuộc công ty cổ phần than miền trung vinacomin

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2015 Số: 184 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN V/v thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền Trung Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2015 Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Xí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông Hà Điều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin Điều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Như điều 3                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH – Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký – Sở KHĐT TP Đông Hà        VĨNH NHƯ – Ban Kiểm soát – Lưu VT, HĐQT’

Thành Lập Xí Nghiệp Than Đông Hà Trực Thuộc Công Ty Cp Than Miền Trung Vinacomin

Thành lập Xí nghiệp than Đông Hà trực thuộc Công ty Cp Than Miền Trung Vinacomin

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CÔNG TY CỔ PHẦN  THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN                                                                                                               Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2015    Số: 184 /QĐ-HĐQT    QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN V/v thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMIN   Căn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền Trung Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin   QUYẾT ĐỊNH   Điều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2015 Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Xí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông Hà  Điều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin Điều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.   Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Như điều 3                                                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH – Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký – Sở KHĐT TP Đông Hà        VĨNH NHƯ – Ban Kiểm soát – Lưu VT, HĐQT’

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCÔNG TY CỔ PHẦNTHAN MIỀN TRUNG -VINACOMINĐà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2015Số: 184 /QĐ-HĐQTQUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMINV/v thành lập Xí nghiệp Than Đông HàHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG – VINACOMINCăn cứ Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Than Miền Trung thành Công ty Cổ phần Than Miền TrungCăn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominXét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominQUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay thành lập Xí nghiệp Than Đông Hà, trực thuộc Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trên cơ sở nguyên trạng Trạm Than Đông Hà thuộc Công ty Than Miền Trung kể từ ngày 01tháng 04 năm 2015Trụ sở Xí nghiệp đặt tại: Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt NamXí nghiệp Than Đông Hà kế thừa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và lao động hiện có của Trạm Than Đông HàĐiều 2. Xí nghiệp Than Đông Hà là đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Công ty Cổ phần Than Miền Trung – VinacominĐiều 3. Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng phòng của Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Than Đông Hà căn cứ quyết định thi hành.Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Như điều 3 CHỦ TỊCH- Tập đoàn TKV (để B/C) đã ký- Sở KHĐT TP Đông Hà VĨNH NHƯ- Ban Kiểm soát- Lưu VT, HĐQT’

Thành Phố Thủ Đức Trực Thuộc Tp.hcm: Quyết Định Thành Lập T1/2021

Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực hạt nhân dẫn dắt nền kinh tế của chúng tôi Mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

Thành phố Thủ Đức thành lập

thành phố thủ đức trực thuộc chúng tôi

Quy hoạch thành phố Thủ Đức

bản đồ Thành phố thủ đức

thành phố trực thuộc trung ương

Thành phố Thủ Đức có nhiều thế mạnh vượt trội, đây là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn TP.HCM.

Thứ 1: Vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển một cách đồng bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Các công trình giao thông trọng điểm, là xương sống của nền kinh tế như:

Bến Thành – Suối Tiên dự kiến được đi vào hoạt động từ cuối năm 2021.

(Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch) đang được bàn giao mặt bằng và thi công một số đoạn.

Mở rộng cao tốc chúng tôi – Long Thành – Dầu Giây, QL1A, QL1K, Xa lộ Hà Nội, đường Vành đai 2…

Những tuyến giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cũng được đầu tư phát triển.

Ngoài ra, thành phố Thủ Đức có vị trí rất thuận lợi để phát triển ngành hậu cần logistics. Điều phối vận chuyển hàng hóa, đa dạng phương thức vận chuyển.

bản đồ quy hoạch tp thủ đức

Thứ 3: Khu vực này đã hình thành một số phân khu chức năng hiện hữu: khu đô thị Thủ Thiêm (chức năng thương mại – tài chính quốc tế); Trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc.

Với những ưu điểm nổi trội kể trên, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh có thể giúp khu Đông – TP. Thủ Đức trở nên khác biệt với các đô thị trong vùng.

Thành lập thành phố Thủ Đức

Lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31/12

TP.HCM sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền của Thành phố Thủ Đức,.TP.HCM đã đề xuất các cơ quan TW xem xét thêm về số lượng phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức có tối đa là 4 người. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức không quá 13 phòng. Số lượng phó phòng bình quân là 3 người/phòng.

TP thủ đức trực thuộc chúng tôi

Mô hình thành phố trong thành phố là gì?

Đây là mô hình mới và hết sức táo bạo, lần đầu triển khai trong nước. Nhằm tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, đào tạo nguồn lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cho thành phố. Dự báo, là bệ phóng cho chúng tôi phát triển đi lên. Quá trình hình thành mô hình này cần cơ chế đặc thù từ Trung ương.

Quyết định thành lập TP Thủ Đức kể từ bao giờ và có ý nghĩa gì?

Thành lập Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực dẫn dắt nền kinh tế. Tập trung vào kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển chung của TP.HCM.

Nghị quyết được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thành phố Thủ Đức được quy hoạch có những khu chức năng nào?

TP Thủ Đức dự kiến được quy hoạch chia thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

✦ Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực.

✦ Khu làng Đại học Quốc gia chúng tôi là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao.

✦ Khu công nghệ cao quận 9 định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa.

✦ Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ ứng dụng quản lý công nghệ cao.

✦ Khu Rạch Chiếc là trung tâm thể thao và sức khỏe.

✦ Khu đô thị sinh thái Tam Đa là nơi tạo điều kiện phát triển đô thị sáng tạo.

Quy mô thành phố Thủ Đức sau khi được thành lập ra sao?

TP Thủ Đức được sát nhập từ 3 quận: quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Với diện tích tự nhiên gần 212 km2. Tổng dân số khoảng 1,1 triệu dân. Dự kiến sẽ đóng góp 30% GDP cho TP.HCM.

Sau khi sắp xếp và thành lập thành phố Thủ Đức, quy hoạch bao gồm 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh, Tân Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

Dự án nổi bật:

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp, Quyết Định Mới Của Đức Thánh Cha, Quyết Định 936 Của Thành ủy, Quyết Đinh 875 Cua Thanh Hóa, Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Quyết Định Thành Lập Bếp ăn Tập Thể, Quyết Định Thanh Lý Xe ô Tô, Quyết Định Thành Lập Ban Chi ủy, Quyết Định Thanh Lý Tài Sản, Số Quyết Định Thành Lập Là Gì, 6 Bí Quyết Giảm Cân Thành Công, 9 Bí Quyết Thành Công Của Triệu Phú, 7 Bí Quyết Bán Hàng Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Hoi Dong Dinh Gia Tai San, Quyết Định 886 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập HĐlhh, Quyết Định Số 50 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định 03 Thành Uỷ Hà Nội Về Phân Cấp Cán Bộ, Quyết Định Lên Thị Xã Chơn Thành, Quyết Định 875 Của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết Định Số 10 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Quyết Định 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Biểu Mẫu Quyết Định Thành Lập, Quyết Định 886/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Định Số 875-qĐ/tu Tinh Uỷ Thanh Hoá, Quyết Định Số 820 QĐ Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 04 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Thành Lập Tổ Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, Quyết Định Số 23 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 820/qĐ-ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Số 13 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyet Dinh 1043 Cua Thanh Uy, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Một Thành Viên, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên, Bí Quyết Thành Công Sinh Viên Pdf, Nghị Quyết Số 25 Về Công Tác Thanh Niên, 9 Bí Quyết Chốt Sale Thành Công, Những Bí Quyết Thành Công Của Microsoft Là Gì?, Bí Quyết Thành Công Của Bill Gates, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Các Tổ Chức, Quyết Định 03 Của Thành ủy Hà Nội Về Phân Cấp Quản Lý Cán Bộ, Quyết Định Số 4322 Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, 6 Quyết Định Cần Thiết Để Trưởng Thành, Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa,

Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Số Quyết Định Thành Lập/giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, ý Chí Quyết Định Thành Công, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác, Mẫu Giấy Quyết Định Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Giấy Đề Nghị Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Thanh Quyết Toán, Mẫu Giấy Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ, Mẫu Giấy Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ, 9 Bí Quyết Thành Công Trong Công Việc, Giấy ủy Quyền Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Bí Quyết Thành Công, 7 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Dậy Thì Thành Công, Bí Quyết Của Thành Công, Bí Quyết Để Thành Công, 8 Bí Quyết Thành Công, Bí Quyết Thành Công 9h, Bí Quyết Iui Thành Công, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Quyết Định Dĩ An Lên Thành Phố, Quyết Định Thành Lập Câu Lạc Bộ Hát Dân Ca, Quyết Định Thanh Lâp,