Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Tại Việt Nam
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Thể Hiện Điều Gì?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

  Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

  Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh;

  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

  Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

  Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi gồm các ông, bà sau:

  1. Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;

  2. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng;

  3. Bà Lữ Thị Thùy Quyên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Phó chủ tịch Thường trực;

  4. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

  5. Ông Nguyễn Tấn Phụ, Phó Giám đốc, Uỷ viên;

  6. Bà Cao Thị Bích Thảo, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

  7. Bà Nguyễn Thị Ly Ly, Phụ trách phòng Tài chính kế toán, Ủy viên;

  8. Ông Trần Đình Điệp, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Uỷ viên;

  9. Bà Trà Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Nhi nội tổng hợp, Uỷ viên;

  10. Ông Huỳnh Quốc Hiếu, Phó trưởng khoa Phụ, Ủy viên;

  11. Ông Phạm Xuân Duy, Phó trưởng khoa Ngoại, Uỷ viên;

  12. Ông Hà Vĩnh An, Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Ủy viên;

  13. Ông Nguyễn Xuân Hoa Bắc, Phó trưởng khoa Tổng hợp, Ủy viên;

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng;

  2. Bà Nguyễn Thị Thái Cảnh, nhân viên phòng Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

  Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ:

  Tham mưu cho Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn để xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích theo quy định.

  Hoạt động theo nguyên tác tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

  Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các ông, bà thuộc thành phần nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Cán Bộ Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Biên Bản Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC

  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

  Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc;

  Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng;

  Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.

  Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện nhiệm vụ theo Điều 24 của Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.

  Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  DANH SACH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  (Đính kèm quyết định số: /QĐ-HT ngày 10 /9/2012)

  01

  Trần Min Toản

  Hiệu trưởng

  Chủ tịch hội đồng

  04

  Trần Thị Lan Hương

  Khối trưởng khối 1

  Thành viên

  07

  Trương Thị Hải Vĩnh

  Chủ tịch Công đoàn

  Thành viên

  08

  Ngô Nguyễn Thị Thu Sương

  Trưởng ban TTND

  Thành viên

  (Danh sách này gồm có 08 người)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • QUYẾT ĐỊNH

  (Thành lập Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Công ty ……………………………)

  GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………………

  • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………………..số…………………………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………….. cấp ngày ………./…………/……………;Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………. thông qua ngày ………../……………../………………;
  • Căn cứ vào Nội quy lao động của công ty ngày ……………………………….;
  • Căn cứ vào quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty ……………………………………;
  • Căn cứ vào Quy chế khen thưởng – kỷ luật công ty được ban hành ngày ………………………………….;
  • Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – nhân sự công ty.

  1. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty – Chủ tịch hội đồng;

  2. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh:Phó giám đốc Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

  3. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

  4. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Trưởng phòng Tổ chúc nhân sự – Ủy viên thường trực;

  5. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Đại diện các đoàn thể khác trong công ty – Ủy viên;

  6. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: là Trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty – Ủy viên;

  7. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

  Chức danh: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự – Thư ký Hội đồng.

  Điều 2: Hội đồng khen thưởng – kỷ luật công ty có các nhiệm vụ sau:

  • Xem xét thành tích của tập thể, cá nhân quản lý, nhân viên đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiêu chuẩn quy định;
  • Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty, Hội đồng xét theo tiêu chuẩn quy định đề nghị cấp trên quyết định khen thưởng theo từng tiêu chuẩn thành tích đạt được;
  • Theo dõi, thụ lý hồ sơ của các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy lao động trong toàn công ty;
  • Đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty tổ chức triển khai xét kỷ luật đối với người lao động đã vi phạm theo nội quy, quy định của công ty;
  • Tổ chức xét kỷ luật các tập thể và cá nhân đã vi phạm nội quy kỷ luật lao động của công ty theo quy định.

  Điều 3: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc
 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty 2022
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Tại Việt Nam
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Thể Hiện Điều Gì?
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh
 • PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

  Số: 13 /QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 02 tháng 3 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1

  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

  Căn cứ vào Điều 24 của Điều lệ trường tiểu học về việc thành lập các hội đồng trong nhà trường;

  Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND Tỉnh Bình Thuận ngày 28/11/2014 ban hành quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

  Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đồng Kho 1,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường Tiểu học Đồng Kho 1 gồm các ông bà có tên sau :

  I. Lãnh đạo Hội đồng :

  1- Ông Cao Thống Suý – Hiệu Trưởng – Chủ tịch Hội đồng

  2- Bà Nguyễn Thị Ánh tuyết – CTCĐ, – P.Chủ tịch Hội đồng

  3- Bà Nguyễn Thị Mai – P. Hiệu trưởng – P.Chủ tịch Hội đồng

  II. Thành viên:

  – Gồm 16 ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Hội đồng Thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của nhà trường nhằm phát triển phong trào mạnh mẽ, đúng hướng, có hiệu quả; phát hiện và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị trình cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế cho Quyết định số 08/QĐ-ĐK1 ngày 14/10/2014.

  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận :

  – Như điều 1;

  – Lưu VT.

  Cao Thống Suý

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  NĂM HỌC 2014-2015

  STT

  14

  Nguyễn Hồng Thống Nhất

  GV Tổng phụ trách

  15

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Tổ trưởng Tổ VP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • Những Điều Cần Biết Về Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tiếp Nhận Cán Bộ Nhân Viên
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Chuyên Nghiệp Dành Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Công Ty Nước Ngoài Thành Lập Công Ty Con Tại Việt Nam
 • Xác Định Công Ty Mẹ, Công Ty Con
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Theo Đúng Quy Định
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần 2022
 • Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 – 2022

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆNĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

  Sô: 01/QĐ-TrMN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đông Triều, ngày 6 tháng 9  năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng

  năm học 2014-2015

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

          – Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

          – Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2015 và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 của trường mầm non Hồng Thái Đông gồm có các ông, bà ( có tên trong danh sách kèm theo)

  Điều 2:Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3: Các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 3;

  – Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT

  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Hoài Thu

  Danh sách Hội đồng Thi đua khen thưởng trường mầm non Hồng Thái Đông

  Năm học 2014-2015

  ( Kèm theo quyết định số   /QĐ-TĐKT ngày 6  tháng 9  năm 2013 của Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Đông)

   

  TT

   

  HỌ TÊN

  CHỨC VỤ

   

  GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Hoài Thu

  Hiệu trưởng – Bí thư

  Chủ tịch HĐ

  2

  Nguyễn Thị Miền

  Phó hiệu trưởng

  PCT H§

  3

  Lê Thị Hạnh

  Phó hiệu trưởng

  PCT H§

  4

  Nguyễn Thị Huân

  CT Công đoàn

  Thành viên

  6

  Nguyễn Thu Hà

  Tổ trưởng tổ MG

  Thành viên

  7

   Lưu Mai Lan

  Tổ trưởng tổ NT

  Thành viên

  8

   Nguyễn Thị Nhung

  KT – Tổ trưởng tổ VP

  Thành viên

  9

  Lê Thị Mận

  Tổ trưởng tổ nuôi

  Thành viên

  10

  Nguyễn Thị Hà

  Chi hội trưởng phụ nữ

  Thành viên

  (Danh sách này có 10 người)

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                              Nguyễn Hoài Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khen Thưởng Trường Tiểu Học Bến Súc Năm Học 2022
 • Không Ký Quyết Định Tuyển Dụng Chính Thức Có Được Không?
 • Cập Nhật Trình Tự, Thủ Tục Xét Tuyển Công Chức
 • Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tphcm
 • Quy Định Mới Về Thời Hạn Nhận Việc Khi Trúng Tuyển Công Chức
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Nh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Quan Hệ Phối Hợp, Kiểm Soát Giữa Cơ Quan Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự
 • Cần Có Văn Bản Hướng Dẫn Thống Nhất Về Tư Cách Bị Can Theo Quy Định Của Bltths
 • Hưỡng Dẫn Về Khởi Tố Bị Can, Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Trong Tố Tụng Hình Sự
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THỊ XÃ THUẬN AN

  TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: … /QĐ-THĐ An Thạnh, ngày tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm học 2022 – 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỊNH HOÀI ĐỨC

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

  Căn cứ các Luật thi đua khen thưởng, Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của ngành về thi đua khen thưởng;

  Căn cứ vào kế hoạch thi đua năm học 2022 – 2022 của trường;

  Xét đề nghị của liên tịch trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2022 – 2022 gồm các ông bà có tên

  (Danh sách kèm theo).

  Điều 2: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, phát động, đôn đốc các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức và học sinh trong nhà trường và tổ chức theo dõi sơ tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua qua các phong trào thi đua để đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đúng đối tượng và kịp thời.

  Nhiệm kỳ của Hội đồng là một năm học: từ 9/2016 đến 8/2017.

  Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  – PGDĐT (b/c)

  – Như điều 3;

  – Lưu VP.

  Đỗ Minh Thành

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

  NĂM HỌC 2022-2017

  (Kèm theo quyết định số /QĐ-THĐ ngày /9/2016 của Hiệu trưởng

  trường THCS Trịnh Hoài Đức)

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ trong HĐ

  1

  Ô. Đỗ Minh Thành

  Hiệu trưởng

  Chủ tịch HĐ

  2

  Ô. Phạm Văn Long

  Phó HT, Bí thư Chi bộ

  Thành viên

  4

  B. Trương Lệ Ngọc

  Chủ tịch CĐCS

  Thành viên

  5

  B. Nguyễn Thị Anh Thư

  TPT Đội

  Thành viên

  6

  B. Trần Thị Xuân Hương

  TT Văn phòng

  Thành viên

  7

  B. Bùi Thị Tuyền Ngân

  Trưởng ban TTND

  Thành viên

  8

  B. Lê Thị Nguyệt Nga

  Thư ký Hội đồng

  Thành viên

  10

  Ô. Nguyễn Văn Thăng

  TTCM Sử-Địa-GDCD

  Thành viên

  11

  B. Lý Thị Ngọc Điệp

  TTCM Tiếng Anh

  Thành viên

  12

  Ô. Dương Văn Lê

  TTCM Toán-Tin

  Thành viên

  13

  B. Phan Thị Như Huệ

  TTCM Lý- CN

  Thành viên

  14

  B. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  TTCM Hóa-Sinh

  Thành viên

  15

  B. Lê Thị Thu Hằng

  TTCM Nhạc-Họa

  Thành viên

  16

  Ô. Nguyễn Quốc Dũng

  TTCM GDTC

  Thành viên

  17

  B. Trần Thị Xuân Hương

  Kế Toán

  Thành viên

  18

  B. Trầm Thị Mỹ Linh

  Văn Thư

  Thành viên

  Tổng cộng danh sách có 19 người

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường
 • Quyết Định Khen Thưởng Cuối Năm Học 2022
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Cuối Năm
 • Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Trong Quy Định Số 102 Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Quyết Định V/v Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định “về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non Yên Thọ” Năm Học 2022
 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ KỲ ANHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH KỲ THỊNH 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số 240/QĐ -THKT Kỳ Thịnh, ngày 6 tháng 10 năm 2022

  V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I

  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng đã được sửa đổi bổ sung năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.

  Căn cứ kế hoạch số 190/KH-THKT ngày 19/9/2018 của trường tiểu học Kỳ Thịnh I về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2019;

  QUYẾT ĐỊNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Năm Học 2022
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Công Tác Cho 78 Công Chức, Viên Chức Mới Được Tuyển Dụng
 • Kiến Nghị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Nhiều Công Chức Bộ Công Thương
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Hơn 4.200 Công Chức Thuế
 • Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế: Bắt Đầu Thu Hồ Sơ Từ Đầu Tháng 11
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • SỞ GD-ĐT TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trường TH PT Thới Lai Độc l ậ p – Tư do – Hạnh Phúc

  Năm học 2011-2012.

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THỚI LAI

  -Căn cứ vào Luật thi đua-Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua-Khen thưởng ngày 14/06/2005 ;

  -Căn cứ vào quyết định số 04/2007/QĐ.UBND hành ngày 30/01/2007 về việc Hướng dẫn thi hành, quy chế tổ chức thi đua và xét khen thưởng;

  -Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Nhà trường trong năm học 2011-2012.

  Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng thi đua-Khen thưởng Trường THPT Thới Lai năm học 2011-2012 (Có danh sách kèm theo) .

  Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do chủ tịch Hội đồng phân công.

  Điều 2 : Hội đồng thi đua-Khen thưởng có trách nhiệm căn cứ vào Luật thi đua-Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi đua của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ và điều kiện cụ thể của Nhà trường để xây dựng, triễn khai kế hoạch thi đua, đưa các tiêu chí thi đua và thang điểm thi đua phù hợp, hiệu quả nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của Nhà trường.

  Điều 3 : Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, bộ phận tài vụ và c ác Ông (Bà) có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

  HIỆU TRƯỞNG

  SỞ GD-ĐT TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trường TH PT Thới Lai Độc l ậ p – Tư do – Hạnh Phúc

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

  TRƯỜNG THPT THỚI LAI

  Danh sách có: 17 đồng chí

  HIỆU TRƯỞNG

  Nguyễn Mạnh Hùng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định “về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non Yên Thọ” Năm Học 2022
 • Quyết Định V/v Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Năm Học 2022
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Công Tác Cho 78 Công Chức, Viên Chức Mới Được Tuyển Dụng
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Hđ Thi Đua Khen Thưởng Trường Thcs Minh Quang Năm Học 2022
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Tđkt
 • Qđ Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng
 • Quyết Định Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • V/v Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật năm học 2022 – 2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH LƯ

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Điều 19 điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;

  Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

  Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn nhà trường,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1.Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật trường THCS Bình Lư năm học 2022 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

  (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỉ luật có nhiệm vụ:

  1. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động thi đua, khuyến khích động viên mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành có hiệu quả và chất lượng cao các nhiệm vụ công tác được giao.
  2. Đánh giá kết quả công tác năm học 2022 – 2022, xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để Hiệu trưởng khen thưởng, kỉ luật hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, kỉ luật.

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT NĂM HỌC 2022 – 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ- HĐTĐKT ngày 20/8/2018 của Hiệu trưởng trường THCS Bình Lư )

  Bà: Phạm Thị Hiệp – Hiệu trưởng.

  Ông: Hoàng Đình Biên – Chủ tịch công đoàn – Thường trực thi đua nhà trường

  Ông: Hoàng Xuân Nhật – Phó hiệu trưởng

  III. THƯ KÝ

  Bà: Chìu Nhục Kín – Giáo viên

  1. THÀNH VIÊN
  2. Ông: Nguyễn Tiến Bình – Tổ trưởng tổ tự nhiên
  3. Bà: Trần Thị Thu Quỳnh – Tổ trưởng tổ xã hội
  4. Bà: Trần Thị Hoan – Tổ trưởng tổ Văn Phòng
  5. Ông: Trần Trung Hiếu – Bí thư chi đoàn – Tổng phụ trách đội

  Tag: ty qđ mẫu cơ ban cụm chào mừng đại tiểu mầm non thpt bệnh viện kỷ đẳng tỉnh bạc liêu phường mỹ hưng đảng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Công Ty
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định “về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non Yên Thọ” Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • QUYẾT ĐỊNH “Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ” Năm học 2022-2016

  QUYẾT ĐỊNH “Về việc Năm học 2022-2016 Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ”

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

  Căn cứ nhu cầu thực tế của nhà trường.

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2016 của Trường Mầm non Yên Thọ gồm có các ông (bà) có tên sau:

  1. Bà Lê Thị Lành – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà: Hoàng Thị Nhạn- Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng

  3. Mời các ông(bà) Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn chi đoàn, tổ trưởng tổ mẫu giáo làm thành viên hội đồng.

  Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại Điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3: Các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định V/v Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Năm Học 2022
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Công Tác Cho 78 Công Chức, Viên Chức Mới Được Tuyển Dụng
 • Kiến Nghị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Nhiều Công Chức Bộ Công Thương
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Hơn 4.200 Công Chức Thuế
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100