Top 7 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tphcm, Quyết Định Hình Phạt Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 12/2018 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1131 Của Thanh Tra Chính Phủ, Quyết Định Số 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 2405 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct 2016 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Số 759 Điều Chỉnh Thông Tư 08, Quyết Định 438/qd_ct Về Giáo Dục Chinh Tri, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, 3 Quyết Định Tài Chính Chiến Lược, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định 48, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định 1849 Của Thủ Tướng Chính Phủ, 3 Quyết Định Tài Chính Của Doanh Nghiệp, 3 Quyết Định Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2019, Dự Thảo Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Năm 2020, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính 2016 Theo Quyết Định Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Theo Quyết Định Nào, Quyết Định 12/2013 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Quyết Định 126/qĐ/tw Của Bộ Chính Trị Ngày 28/02/2018, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, 3 Quyết Định Cơ Bản Của Tài Chính Doanh Nghiệp, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tr,

Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Của Chính Phủ, Quyết Định 26 Bộ Chính Tri, Quyết Định Mới Của Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Quyết Định 48, Quyết Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ, Quyết Định Số 217 218 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết Quyết Định 290 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 1 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định 72 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định 790 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 15 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 104 Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, 3 Quyết Định Thay Đổi Tài Chính Của Bạn, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Điều 13 Quyết Định 126 QĐ Tw Của Bộ Chính Trị, Quyết Định Số 19 Năm 2006 Của Bộ Tài Chính, Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 15, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định 62 Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Số 12 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 437 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định Số 22 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Mới Nhất Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định 772 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 62 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Hội Nghị Quán Triệt Quyết Định 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Sự ra đời của quy chế và quy định theo Quyết định 217 và 218 thực sự là kết quả thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị và dự thảo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương triển khai Quy chế, Quy định này.

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Đối với cá nhân bao gồm cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã), công chức viên nhà nước. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và toàn dân hiện nay.

Sự ra đời của Quy chế, Quy định thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Kết quả này đã phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân trong quá trình triển khai và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Việc ban hành Quy chế và Quy định là điều kiện, công cụ để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy định này sâu rộng tới các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Dân vận các cấp cần tham mưu cho đảng ủy các cấp về nhận thức để đảm bảo việc triển khai chặt chẽ, đồng bộ./.

Trực Tuyến Toàn Quốc 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)

Trực tuyến toàn quốc 5 năm thực

Trực tuyến toàn quốc 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

BTO- Sáng 22/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tại điểm cầu Bình Thuận, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Hữu Quy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bố Thị Xuân Linh, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; các sở, ban, ngành…

Qua 5 năm, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng.Công tác giám sát của mặt trận các cấp đã dần đi vào nền nếp, bước đầu “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, đến nay việc thực hiện các chương trình giám sát đã đi vào thực chất, hiệu quả. Thông qua việc tập trung lựa chọn những vấn đề nhân dân đang quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết 12 chương trình phối hợp giám sát, 1 quy chế phối hợp thí điểm về giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án KT-XH ở địa phương.Ủy ban MTTQ các cấp cơ sở đã chủ trì phối hợp tổ chức được hơn 490.000 cuộc giám sát. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức được 6 hội nghị phản biện xã hội; Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương tổ chức được 82 hội nghị. Những kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và phản hồi tích cực.

Cùng với đó, thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, MTTQ các cấp tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại. Hầu hết ý kiến tại đối thoại được người đứng đầu tiếp thu, giải trình và giải quyết thấu đáo. Thông qua hoạt động đối thoại đã tạo được môi trường dân chủ, cởi mở, nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia, qua đó góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đề nghị các điểm cầu cần đánh giá thực trạng về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; nhất là sự chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm giải quyết, trả lời, phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, được phản biện, được góp ý. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện…

Thành Ủy Hà Nội Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 217 Và 218 Của Bộ Chính Trị (Khóa Xi)

(HNMO) – Sáng 29-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía trung ương có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội, dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã…

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, những năm qua, nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã có Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4-3-2014 để tổ chức thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô… Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”…

MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp đã linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát, phản biện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước…

Nâng cao chất lượng đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Tham luận tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng, Huyện ủy Chương Mỹ, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP Hà Nội nêu bật những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ. Các địa phương, đơn vị cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các quyết định của Thành ủy.

“Các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; nghiêm túc phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy tới cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá.

“Công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố… Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Trung ương, Quyết định số 6525 và Quyết định số 2200 của Thành ủy được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố coi trọng, luôn tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ thành phố đều tổ chức gặp mặt để lắng nghe, tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các giới, các ngành, của đoàn viên, hội viên và nhân dân”, Bí thư Thành ủy cho biết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và các Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU của Thành ủy, như: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung các quyết định nêu trên còn hạn chế; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm; công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên… Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Quyết định của Trung ương và Thành ủy, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ và Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU và Hướng dẫn số 02 ngày 9-8-2018 của Thành ủy về “Thực hiện Quyết định số 99 ngày 3-10-2017 và Quy định số 124 ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII”, gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hai là, các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cụ thể hoá Quy chế, Quy định; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc tiếp thu góp ý và điều chỉnh theo ý kiến góp ý của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng của cấp ủy và phân loại đảng viên hằng năm.

Năm là, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội chủ động phối hợp xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Sáu là, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quan tâm kiện toàn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, các nhà khoa học có năng lực, trình độ đáp ứng với yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, lực lượng cán bộ MTTQ ngày càng trẻ hóa và lớn mạnh. Tuy nhiên, bản thân mỗi cán bộ MTTQ cũng phải nỗ lực nâng cao trình độ để có thể đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

“Các cấp ủy Đảng phải quan tâm đào tạo trang bị, cập nhật kiến thức cho cán bộ MTTQ để có thể đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian tới sẽ triển khai đầy đủ, có trách nhiệm những nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Dịp này, 10 tập thể có thành tích cao trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ, Quyết định 218-QĐ/TƯ đã được nhận Bằng khen của Thành ủy.