Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn
 • Thủ Tục Chỉ Định Thầu Thông Thường Đối Với Gói Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quy Định Về Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu
 • Hướng Dẫn Quy Định Về Nhân Sự Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu ?
 • Điều Kiện Làm Thành Viên Tổ Chuyên Gia, Tổ Thẩm Định Thầu Trong Đấu Thầu
 • Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy Nông nghiệp Miền Nam mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án …

  Chương 1. YÊU CẦU VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu

  Mục 1. Nội dung gói thầu

  1. Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy Nông nghiệp Miền Nam mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư chiều sâu – nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

  2. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 150 ngày.

  3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn cấp từ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

  Mục 2. HSYC và giải thích, làm rõ, sửa đổi HSYC

  2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSYC thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX 03 ngày.

  Sau thời gian 01 kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSYC theo quy định nêu trên, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu hoặc mời nhà thầu đến để làm rõ HSYC.

  3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi DVTV hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSYC (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSĐX, nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu nhận HSĐX trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX 02 ngày. Tài liệu này là một phần của HSYC. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

  Mục 3. Chuẩn bị HSĐX

  1. Ngôn ngữ sử dụng

  2. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

  a) Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mục 4 Chương này;

  b) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 5 Chương này;

  c) Đề xuất kỹ thuật theo các quy định tại Chương II và Chương IV HSYC này;

  d) Giá đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mục 6 Chương này;

  đ) Các tài liệu khác (nếu có).

  Mục 4. Đơn đề xuất chỉ định thầu

  Đơn đề xuất chỉ định thầu do nhà thầu chuẩn bị và được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III).

  Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, cụ thể như sau: Bản gốc Giấy uỷ quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III hoặc bản sao Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh, Quy định phân cấp thẩm quyền… đã được chứng thực.

  Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất chỉ định thầu do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho một thành viên thay mặt cho liên danh ký đơn đề xuất chỉ định thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì việc ủy quyền thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

  Mục 5. Tư cách hợp lệ và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

  1. Nhà thầu được coi là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

  2. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

  a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau:

  – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

  – Hạch toán kinh tế độc lập;

  – Cam kết về tình hình tài chính lành mạnh (bản gốc);

  b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

  – Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

  – Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương III.

  3. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

  Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được liệt kê theo các Mẫu số 4, 7, 8 Chương III. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSYC cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

  Mục 6. Giá đề xuất chỉ định thầu

  1. Giá đề xuất chỉ định thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu thuộc HSĐX sau khi trừ đi giảm giá (nếu có). Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐX hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX. Giá đề xuất chỉ định thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu trong điều khoản tham chiếu của HSYC này.

  2. Giá đề xuất chỉ định thầu được chào bằng VNĐ.

  Mục 7. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

  Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải đảm bảo theo yêu cầu là 60 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX ( được quy định trong Thư mời nhận HSYC chỉ định thầu).

  Mục 8. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX

  1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và 03 bản chụp HSĐX, ghi rõ “bản gốc” và “bản chụp” tương ứng.

  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang, có nội dung sai khác so với bản gốc hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở.

  2. HSĐX phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn đề xuất chỉ định thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX và một số biểu mẫu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu theo hướng dẫn tại Chương III.

  3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu) ở bên cạnh hoặc được đóng dấu (nếu có).

  Mục 9. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSĐX

  HSĐX phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Trên túi đựng HSĐX nhà thầu ghi rõ các thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu, tên gói thầu, “bản gốc” hoặc “bản chụp”.

  Mục 10. Thời hạn nộp HSĐX

  1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX: được quy định trong Thư mời nhận HSYC chỉ định thầu.

  2. Trường hợp nhà thầu cần gia hạn thời hạn nộp HSĐX, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX để bên mời thầu xem xét, quyết định.

  Mục 11. Đánh giá và đàm phán HSĐX

  1. Đánh giá HSĐX

  Sau khi nhận được HSĐX của nhà thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá HSĐX theo các bước sau:

  a) Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX, gồm:

  – Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 5 Chương này;

  – Tính hợp lệ của đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mục 4 Chương này;

  – Có bản gốc HSĐX theo quy định tại khoản 1 Mục 8 Chương này;

  – Thời gian có hiệu lực của HSĐX theo quy định tại Mục 7 Chương này;

  – Thỏa thuận liên danh và các tài liệu hoặc yêu cầu khác kèm theo HSĐX (nếu có).

  b) HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Mục này hoặc một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.

  c) Đánh giá kỹ thuật của HSĐX theo TCĐG quy định tại Chương II.

  d) Đánh giá về tài chính bao gồm:

  – Xác định giá đề xuất chỉ định thầu;

  – Sửa đổi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Điều 30 Nghị định 85/CP;

  – Xác định giá đề nghị trúng chỉ định thầu.

  2. Làm rõ, sửa đổi và đàm phán về nội dung HSĐX

  Trong quá trình đánh giá HSĐX theo quy định tại khoản 1 Mục này, bên mời thầu mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng của HSĐX theo yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện nêu trong HSYC.

  Ngoài ra, việc đàm phán còn bao gồm đàm phán về đề xuất tài chính, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đã thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Mục này (nếu có), xác định các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, nhà thầu phải khẳng định về sự huy động các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất, bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự đều phải đảm bảo cá nhân thay thế phải có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với cá nhân đề xuất ban đầu và được chủ đầu tư chấp thuận.

  Mục 12. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu

  Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  – Có HSĐX hợp lệ;

  – Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSYC căn cứ theo TCĐG;

  – Giá đề nghị trúng chỉ định thầu sau đàm phán không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

  Mục 13. Thông báo kết quả chỉ định thầu

  Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả cho nhà thầu trúng chỉ định thầu và gửi kèm theo kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ các vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu có).

  Mục 14. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

  Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh trong quá trình đàm phán về nội dung HSĐX quy định tại khoản 2 Mục 11 Chương này. Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thành công, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên liên danh.

  Mục 15. Kiến nghị trong đấu thầu

  2. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả chỉ định thầu gửi người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị, nhà thầu sẽ phải nộp một khoản chi phí là 0,01% giá đề xuất nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới.

  a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư:

  Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

  Khu phố 1, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai;

  Điện thoại : (061) 3838727; Fax: (061) 3837224

  b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền:

  Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

  – Lô D, khu D1 – Phú Thượng – Tây Hồ – Hà Nội.

  – Điện thoại : (046) 2800802 ; Fax: (046) 2800809

  c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn:

  Ban Quản lý dự án SVEAM

  – Khu phố 1, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai;

  – Điện thoại : (061) 3838727; Fax: (061) 3837224;

  Mục 16. Xử lý vi phạm – hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu

  3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành.

  4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

  Liên hệ tư vấn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Áp Dụng Chỉ Định Thầu Rút Gọn
 • Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn Đúng Pháp Luật
 • Chỉ Định Thầu Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chỉ Định Thầu
 • Chỉ Định Thầu Là Gì? Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Thông Thường
 • Chỉ Định Thầu Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu 2013
 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị
 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Quyết Định Quản Trị
 • Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định Hồ sơ mời thầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp nhận hồ sơ trình duyệt Hồ sơ mời thầu tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung về mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại, tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu, để lập báo cáo thẩm định trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt

  Bước 2:

  Phê duyệt hồ sơ mời thầu

  Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu của các dự án nhóm C (theo ủy quyền quyết định các dự án đầu tư của Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An).

  * (Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chuẩn bị sẽ được thay thế cho phù hợp với Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

  Bước 3:

  Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng

  + Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00

  + Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  Lược đồ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu – Long An

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Phát Triển Nhà Ở
 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị
 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Quyết Định Quản Trị
 • Các Bước Ra Quyết Định Quản Trị Đúng Đắn Trong Quá Trình Ra Quyết Định
 • Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2:

  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố

  Bước 3:

  Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  1. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu – Hà Nam

  2. Thẩm định và phê duyệt lựa chọn nhà thầu – Hà Nam

  3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn – Hà Nam

  4. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa – Hà Nam

  5. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn – Hà Nam

  6. Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Hà Nam

  7. Phê duyệt danh sách ngắn – Hà Nam

  9. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa – Hà Nam

  10. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật – Hà Nam

  11. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu – Hà Nam

  12. Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Hà Nam

  13. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Hà Nam

  14. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu – Hà Nam

  15. Làm rõ hồ sơ dự thầu – Hà Nam

  16. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ – Hà Nam

  17. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn – Hà Nam

  18. Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – Hà Nam

  19. Lựa chọn nhà thầu qua mạng – Hà Nam

  20. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  21. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  22. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  23. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  24. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  25. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  26. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  27. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  28. Thẩm đinh và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  29. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn trong nhà đầu tư – Hà Nam

  30. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  31. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  32. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư – Hà Nam

  Lược đồ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp – Hà Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật
 • Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Rút Gọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Chỉ Định Thầu Thông Thường Đối Với Gói Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quy Định Về Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu
 • Hướng Dẫn Quy Định Về Nhân Sự Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu ?
 • Điều Kiện Làm Thành Viên Tổ Chuyên Gia, Tổ Thẩm Định Thầu Trong Đấu Thầu
 • Vấn Đề Thẩm Định Thầu Thực Hiện Như Thế Nào ?
 • Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn theo thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Cyber Real xin gửi đến bạn file Word kèm thông tư của Bộ chi tiết nhất.

  Phạm vị điều chỉnh thông tư

  Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau :

  Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 01 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp).

  Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 02 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa).

  Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 03 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp).

  Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường ( Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa).

  Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn ( Mẫu số 05 – Bản yêu cầu báo giá).

  Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu ( Mẫu số 06 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu)

  Tải ngay file Word Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu rút gọn chi tiết TẠI ĐÂY

  Áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng

  1. Hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

  Hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước), gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, các tổ chức, cá nhân áp dụng Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng giá gói thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì vận dụng Mẫu hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  3. Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu theo quy trình thông thường, tổ chức, cá nhân phải áp dụng tương ứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

  Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh hoặc bản yêu cầu báo giá, tổ chức, cá nhân phải áp dụng tương ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

  4. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

  5. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, việc lập hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng thực hiện trên cơ sở vận dụng các Mẫu tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

  Yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa

  1. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, có thể nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu.

  2. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

  Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá thì được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. Nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh có thể chào hàng hóa theo nhãn hiệu cụ thể được nêu trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá hoặc nhãn hiệu khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa có nhãn hiệu được nêu trong hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá.

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu
 • Áp Dụng Chỉ Định Thầu Rút Gọn
 • Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn Đúng Pháp Luật
 • Chỉ Định Thầu Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chỉ Định Thầu
 • Chỉ Định Thầu Là Gì? Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Thông Thường
 • Thẩm Định, Phê Duyệt Điều Chỉnh Hồ Sơ Mời Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Gói Thầu Xây Lắp (Đối Với Gói Thầu Thuộc Thẩm Quyền)
 • Thẩm Quyền Điều Chỉnh Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng
 • Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu
 • Các Quyết Định Chủ Yếu Của Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Quản Lý Tài Sản Trong Doanh Nghiệp (Final)
 • Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Trình tự thực hiện

  Chuẩn bị hồ sơ:

  Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

  Nộp hồ sơ:

  Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

  Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần, thứ 2 đến thứ 6

  – Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

  – Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn xử lý hồ sơ.

  Nhận kết quả:

  Chủ đầu tư nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

  Tại bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Thời gian trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, thứ 2 đến thứ 6

  – Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

  – Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Tờ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (bản chính)

  Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu đã duyệt (bản phô tô)

  Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản phô tô);

  Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (bản phô tô)

  Kế hoạch vốn bố trí cho gói thầu (bản phô tô)

  Hồ sơ mời thầu (bản chính)

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu – Đắk Lắk

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Gian Gửi Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Yêu Cầu Đến Nhà Thầu
 • Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Xây Lắp Năm 2022
 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Thuộc Dự Án Do Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện Làm Chủ Đầu Tư
 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Nếu Được Ủy Quyền Của Người Quyết Định Đầu Tư Phê Duyệt
 • Tất Cả Hồ Sơ Mời Thầu Sẽ Được Công Khai Trên Mạng
 • Quy Định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Tư Vấn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuê Xe Trên 20 Triệu Có Phải Thực Hiện Chào Hàng Cạnh Tranh Không?
 • Quy Định Về Việc Cử Viên Chức Đi Đào Tạo, Bồi Dưỡng :: Trung Tâm Y Tế Dầu Tiếng
 • Qui Chế Đào Tạo
 • Trao Quyết Định Cử Cán Bộ Đi Học Cao Cấp Lý Luận Chính Trị
 • Đăng Ký Học Viên Tham Dự Các Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Ngạch Chuyên Viên Chính Và Chuyên Viên Cao Cấp Năm 2013
  • Trang chủ

   »

  • Dự án đấu thầu

   »

  • Tin tức đầu thầu

  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  Phạm vi điều

  chỉnh của Thông tư số 09/2011/TT- BKHĐT là các gói thầu tư vấn có giá

  không quá 500 triệu đồng được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu

  thầu,  khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật

  định số 85/2009/NĐ-CP  ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi

  hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Đối

  tượng áp dụng là các tổ chức tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập HSYC

  chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên

  khi áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ

  chức. 

  Yêu cầu áp dụng

  Thông tư quy

  định những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và

  sẽ được người sử dụng  cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói

  thầu. Tuy nhiên, có một điểm khác so với các Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT),

  HSYC trước đây là đối với những chữ  in đứng Thông tư không quy định

  khi sửa đổi, bổ sung các nội dung thuộc phần chữ in đứng của Mẫu, chủ

  đầu tư phải giải trình bằng văn bản mà chỉ quy định khi sửa đổi, bổ

  sung các nội dung vừa nêu, chủ đấu tư phải đảm bảo không trái với các

  quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu nhiệm trước pháp luật về

  những nội dung sửa đổi, bổ sung.   Nội dung cơ bản của mẫu HSYC chỉ

  định thầu tư vấn  Mẫu HSYC chỉ định thầu tư vấn ban hành kèm

  Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT gồm có phần chỉ dẫn đối với nhà thầu và

  yêu cầu về hợp đồng. Trong đó, Phần chỉ dẫn đối với nhà thầu bao gồm các

  yêu cầu về chỉ’ định thầu, tiêu chuẩn đánh giá (TCĐG) về mặt kỹ thuật

  của hồ sơ đề xuất (HSĐX), các biểu mẫu cần thiết và điều khoản tham

  chiếu, phần Hợp đồng bao gồm điều kiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng cho

  các hình thức hợp đồng trọn gói, hoặc theo tỷ lệ %, hoặc theo thời gian

  và mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng.  . Với mục tiêu giúp chủ đầu tư, bên mời

  thầu trong việc áp dụng mẫu HSYC chỉ định thầu tư vấn một cách linh

  hoạt, đối với các gói thầu quy mô lớn, tính chất phức tạp, Thông tư đã

  quy định chủ đầu tư có thể xem xét, quyết định tách Chương I (Yêu cầu về

  chỉ định thầu) thành 2 chương: Yêu cầu về thủ tục dự định thầu và Bảng

  dữ liệu đấu thầu, tách Chương V (Điều kiện của hợp đồng) thành 2

  chương: Điều kiện chung của hợp đồng và Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

  Yêu cầu về thủ tục chỉ định thầu

  Chương 1 hướng

  dẫn nhà thầu những nội dưng cần thiết khi nhận HSYC và chuẩn bị và nộp

  HSĐX. Theo đó, các nội dung của HSĐX, đơn đề xuất chỉ định thầu, giá dự

  thầu, ngôn ngữ sử dụng, hiệu lực HSĐX, quy cách và chữ ký trong HSĐX,

  niêm phong và cách ghi trên tới đựng HSĐXT -thời hạn nộp HSĐX được hướng

  dẫn một cách cụ thể. Ngoài ra Tương tự các mẫu HSMT, HSYC 

  khác, chương I cũng quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, điều kiện

  đối với nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu, kiến nghị và xử lý vi

  phạm trong đấu thầu. Một trong những nội dung mà chủ đầu tư, bên mời

  thầu và nhà thầu cần lưu ý trong Chương 1 là việc làm rõ, sửa đổi, và

  đàm phán về nội dung HSĐX được thực hiện trong quá trình đánh giá HSĐX

  theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

  Nghĩa là, việc xác định HSĐX có đạt yêu cầu hay không được đánh giá sau

  khi nhà thầu đã làm rõ, sửa đổi, bổ sung HSĐX theo yêu cầu của bên mời

  thầu.  

  Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật “đạt/” không đạt”

  Các TCĐG về kỹ

  thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”/ không đạt” bao gồm các nội

  dung năng lực và ánh nghiệm của nhà thầu, giải pháp và phương pháp luận,

  nhân sự. Việc quy định TCĐG thực hiện theo phương pháp này là phù hợp

  với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Đối

  với yêu cầu về kinh nghiệm nhà thầu, Thông tư hướng dẫn gói thầu tương

  tự được hiểu là gói thầu tương tự về tính chất, độ phức tạp (chẳng hạn:

  Gói thầu tư vấn giám sát công trình dân dụng cùng cấp), và tương tự về

  quy mô công việc (giá trị công việc tư vấn đã làm bằng hoặc lớn  

  hơn 70% giá trị công việc của  gói thầu đang xét; đối với các công

  việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực nhà thầu trên địa bàn còn

  hạn thế, giá trị phần công việc tư vấn đã làm có thể tính từ 50% giá

  trị phần công việc gói thầu đang xét) Ngoài ra, đối với nhà thầu trên

  danh, Thông tư quy định kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh

  nghiệm của các thành viên liên danh, còn kinh nghiệm của mỗi thành viên

  chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên

  danh. Đối vói yêu cầu vê nhân sự nhà thầu thì khi pháp luật chuyên

  ngành có quy định chi tiết về tiêu chuẩn chuyên gia thì chủ đầu tư, bên

  mời du cần tuân thủ quy định đó Tuy vậy, các TCĐG về kỹ thuật đề cập tại

  Chương II chỉ mang tính hướng dẫn và khi  soạn thảo nội dung này, chủ

  đầu tư cần căn cứ theo quy mô và tính chất gói thầu mà quy định cho phù

  hợp. TCĐG này phải công khai trong HSYC. Trong quá trình đánh giá HSĐX

  phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSYC, không được thay đổi, bố sung bất kỳ

  nội dung nào. Để chủ đầu tư, bên mời thầu hiểu rõ hơn về phương pháp

  đánh giá “đạt”/”không đạt” đối với gói thầu tư vấn .áp dụng hình thức

  chỉ định thầu, Thông tư đã đưa ra một ví dụ khá điển hình về TCĐG kỹ

  thuật của gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình thuộc dự án xây

  dựng đường vào một khu công nghiệp X.   

  Các biểu mẫu và điều khoản tham chiếu  

  Các biểu mẫu

  cần thiết trong HSYC là: Đơn đề xuất chỉ định thầu, Giấy ủy quyền, Thỏa

  thuận liên danh, Cơ cấu tổ thức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn (các

  Mẫu từ 01-04 ); Danh sách, lý lịch chuyên gia, lịch công tác của chuyên

  dịch vụ tư vấn (các Mẫu từ 07-13). Ngoài  ra, nhà thầu còn phải chuẩn

  bị biểu mẫu góp ý để hoàn thiện nội dung điều khoản tham  chiếu (nếu

  có) và biểu mẫu về giải pháp, phương pháp luận để thực hiện dịch vụ tư

  vấn theo Mẫu số 4 và Mẫu số 5. Trong các biểu mẫu, Thông tư cũng hướng

  dẫn người dùng điền một cách linh hoạt, căn cứ quy mô, tính chất của

  từng gói thầu Chẳng hạn, đối với mẫu Thù lao và Chi phí khác cho chuyên

  gia (Mẫu số 12.1 và 12.2), căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, bên

  mời thầu có thể sửa đổi, bổ sung các nội dung trong mẫu trên cơ sở đảm

  bảo chi phí được chào một cách đầy đủ rõ ràng, bao gồm các hạng mục chi

  phí cần thiết cho chuyên gia. Điều khoản tham chiếu là nội dung cuối

  cùng trong Phần chỉ dẫn đối với nhà thầu. Theo đó, điều khoản tham chiếu

  là mô tả chi tiết phạm vi công việc, nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn, dự

  kiến thời gian thuyên gia bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và tiến độ nộp các

  báo cáo. Ngoài ra điều khoản tham chiếu  chiếu còn mô tả khái quát

  về dự án và gói thầu, mục đích tuyển chọn tư vấn cũng như khả năng cưng

  cấp điều làm việc, tài liệu nghiên cứu và cán bộ hỗ trợ cho chuyên

  gia. Để tạo thuận lợi cho các nhà thầu đề xuất phương pháp luận và

  phương thức bố trí nhân sự riêng của mình bên mời thầu, tư vấn lập HSYC

  cần lưu ý không nên quy định những nội dung cứng nhắc, thiếu linh hoạt

  trong điều khoản tham chiếu.

  Yêu cầu về hợp đồng

  Bên cạnh các

  quy định thông thường đối với mỗi gói thầu như ngôn ngữ sử dụng, luật áp

  dụng, hình thức hợp đồng/ thanh toán, gia hạn hợp đồng…, Chương VI đề

  cập đến các quy định đặc thù của gói thầu dịch vụ tư vấn như bản quyền,

  huy động nhân sự, bồi thường thiệt hại do sản phẩm tư vấn

  không đạt yêu cầu  Thông tư cũng qui định chi tiết mẫu hợp đồng

  cho hình thức hợp đồng trọn gói, hoặc  theo tỷ lệ % hoặc theo thời

  gian. Trong các mẫu hợp đồng ngoài các quy định cụ thể và đối tượng,

  thành phần hợp đồng, giá hợp đồng, phương thức thanh toán “quyền và

  nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu được quy định một cách chi tiết, rõ

  định trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về việc áp dụng mẫu

  hợp đồng đối với các công việc tư vấn chuyên ngành thì tuân thủ quy định

  đó trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật đấu thầu. Việc

  soạn thảo Thông tư Quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu tư vấn được

  tiến hành cẩn thận, đúng thủ tục của Luật ban hành vãn bán quy phạm pháp

  luật và các văn bản hướng dẫn, lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành,

  địa phương bằng văn bản và trên trang Thông tin diện tử của Bộ

  KH&ĐT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/201. Tuy nhiên,

  trước khi Thông tư có hiệu lực, các chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn

  lập HSYC vẫn có thể sử dụng Mẫu HSYC ban hành kèm theo Thông tư này để

  lập HSYC cho gói thầu tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu của cơ

  quan, tổ chức mình

  TT- Báo ĐT

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Rút Gọn Theo Quy Trình Cho Mọi Trường Hợp
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Gói Thầu Bảo Hiểm Công Trình
 • Gói Thầu Mua Bảo Hiểm Tài Sản Dưới 300 Triệu Có Được Áp Dụng Chỉ Định Thầu Rút Gọn?
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Đấu Thầu Và Hợp Đồng
 • Lựa Chọn Nhà Thầu Đối Với Gói Thầu Dưới 100 Triệu Đồng – Luật 24H
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Đặc Điểm Của Ra Quyết Định Quản Trị
 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quyết Định Quản Trị Là Gì? Quy Trình Ra Quyết Định Trong Quản Trị
 • Đối với ngành xây dựng, để có thể bắt đầu một dự án công trình sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Một trong số đó chính là việc lập hồ sơ kêu gọi các nhà thầu cho dự án. Đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải lên kế hoạch cho các tài liệu hồ sơ, đưa ra quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tốt nhất và tham gia vào các cuộc đấu giá để có thể lựa chọn nhà thầu phù hợp.

  Ngoài ra, mẫu quyết định phê duyệt mời thầu cũng là tài liệu quan trọng để cho các hồ sơ mời thầu có giá trị, được thực thi theo quyết định, đúng với quy định của pháp luật cũng như của doanh nghiệp, được công nhận và là căn cứ để có thể áp dụng đối với dự án công trình sau này.

  Vậy việc lập mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu cần phải căn cứ vào những điều kiện nào?

  2. Điều kiện để đưa ra quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  Các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng khi đưa ra mẫu quyết định phê duyệt mời thầu cần phải căn cứ vào các cơ sở, điều kiện nhất định mà pháp luật đã đưa ra, đảm bảo đúng theo quy định trong ngành xây dựng hiện nay bao gồm:

  – Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu sẽ cần dựa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

  – Dựa vào các thông báo mời thầu, chào hàng hay các danh sách ngắn được đính kèm trong các hồ sơ mời thầu.

  – Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu cần dựa vào nguồn vốn của các gói thầu như thế nào, kế hoạch triển khai theo tiến độ các công trình ra sao?

  – Hồ sơ sẽ cần bảo đảm được việc bàn giao mặt bằng thi công theo đúng tiến độ mà gói thầu đã đưa ra.

  3. Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chuẩn

  Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu là tài liệu quan trọng, được quy định trong các thông tư của nhà nước. Do đó, quá trình lập và viết mẫu quyết định này cần phải đảm bảo tuân thủ theo đúng những quy định, yêu cầu văn bản hành chính, sử dụng cho mục đích phê duyệt hồ sơ mời thầu. Cụ thể, nội dung của mẫu quyết định này bao gồm như sau:

  Thông tin chung trong mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  Những thông tin tuyệt đối không thể thiếu trong các văn bản hành chính, các mẫu quyết định nói chung và mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu nói riêng bao gồm:

  – Quốc hiệu và tiêu ngữ được trình bày ở phía góc phải văn bản. Trong đó, quốc hiệu sẽ được viết in hoa, bôi đậm và nằm ở phía trên, còn tiêu ngữ sẽ ở phía dưới, được căn giữa so với quốc hiệu, viết in thường, bôi đậm.

  – Phía trên cùng góc trái mẫu văn bản chính là tên của cơ quan, doanh nghiệp đầu tư và tên của chủ đầu tư. Phía dưới những thông tin này là số của văn bản được thực hiện theo quyết định số bao nhiêu cũng cần ghi cụ thể, rõ ràng.

  – Đặt cùng hàng với số văn bản nhưng ở phía góc phải văn bản (ngay dưới quốc hiệu tiêu ngữ) sẽ là địa điểm, thời gian tiến hành lập mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

  – Tên của văn bản sẽ bao gồm như sau:

  QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu …………………

  – Tiếp đến là các cơ sở, điều kiện để lập mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Phần này sẽ cần phải trình bày chi tiết, rõ ràng tất cả các căn cứ cho việc lập mẫu quyết định. Ví dụ như sau:

  + Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

  + Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ – CP đưa ra ngày 26/6/2014 quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

  Nội dung chi tiết của mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  Phần nội dung cũng chính là phần quan trọng nhất của mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu bao gồm 3 điều cơ bản như sau:

  – Điều 1: Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây dựng (có kèm theo hồ sơ).

  – Điều 2: Thực hiện theo căn cứ của nội dung hồ sơ đã được phê duyệt trong điều 1, tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định đã được đưa ra.

  – Quyết định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm ký.

  Phần kết thúc mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  Cuối cùng đó là những thông tin về việc thực thi quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, lưu trữ văn bản, người nhận, nơi nhận cùng với chữ ký của chủ đầu tư. Đây là phần không thể thiếu đối với một mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Do đó, những người phụ trách vấn đề này cần hết sức lưu ý trong quá trình lập mẫu quyết định.

  4. Lưu ý khi lập mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  – Bố cục của một mẫu văn bản quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu cũng như các văn bản hành chính khác, đều phải tuân thủ theo yêu cầu về thứ tự các phần, cách thức trình bày, lựa chọn phông chữ, cỡ chữ, căn lề,…

  – Thông tin trong mẫu quyết định phải chính xác, rõ ràng, thể hiện sự minh bạch, công khai.

  – Từ ngữ sử dụng trong mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu sẽ phải thật nghiêm túc, theo đúng quy chuẩn của văn bản hành chính, không sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, không viết đan xem nhiều ngôn ngữ cùng một văn bản.

  – Tuyệt đối không gạch xóa, viết đè lên nội dung, sai chính tả, văn phong không phù hợp trong mẫu quyết định. Đây là điều kỵ nhất và sẽ khiến mẫu quyết định mất đi giá trị, hiệu lực.

  – Mẫu quyết định phải đảm bảo có đầy đủ thông tin, chữ ký của chủ đầu tư thì mới được công nhận và thực thi đối với dự án công trình sau này.

  5. Tải mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mới nhất 2022

  Lập mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu làm sao cho đúng chuẩn có lẽ là mối bận tâm của khá nhiều người, đặc biệt là với những ai mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm trong mảng tạo các mẫu quyết định cho các hoạt động chuyên môn này. Chính vì vậy, trong quá trình lập văn bản này còn gặp khá nhiều khó khăn và sai sót.

  Tuy nhiên, đây là mẫu văn bản đã được quy định theo thông tư của nhà nước và sử dụng cố định trong các doanh nghiệp xây dựng. Do đó, thay vì việc bạn phải mất quá nhiều thời gian, công sức mày mò và tạo từng mục, từng phần của mẫu quyết định thì các bạn có thể lên các trang mạng uy tín và tải mẫu văn bản này về sử dụng.

  mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.docx

  mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chúng tôi

  Tác giả: Timviec365.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Phát Triển Nhà Ở
 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư Là Gì ?
 • Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Xây Lắp Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Gian Gửi Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Yêu Cầu Đến Nhà Thầu
 • Thẩm Định, Phê Duyệt Điều Chỉnh Hồ Sơ Mời Thầu
 • Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Gói Thầu Xây Lắp (Đối Với Gói Thầu Thuộc Thẩm Quyền)
 • Thẩm Quyền Điều Chỉnh Giá Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng
 • Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu
 • Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất áp dụng trong hồ sơ mời thầu của hoạt động đấu thầu.

  Số hiệu gói thầu:

  Ban hành kèm theo Quyết định: trước ngày có thời điểm đóng thầu.

  3. Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSĐX. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cũng như rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát hiện trường. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.

  2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.

  1. Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;

  2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu;

  3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

  4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này;

  6. Các nội dung khác __ kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

  2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

  2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh.

  3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu.

  1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 16(a) Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận.

  3. Nhà thầu phụ đặc biệt __ sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu.

  1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

  2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC.

  3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

  Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp thuận.

  Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

  a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

  b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

  c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

  Mục 18. Giải quyết kiến nghị

  Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

  a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: __ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];

  Mục 19. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

  Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Thuộc Dự Án Do Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện Làm Chủ Đầu Tư
 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Nếu Được Ủy Quyền Của Người Quyết Định Đầu Tư Phê Duyệt
 • Tất Cả Hồ Sơ Mời Thầu Sẽ Được Công Khai Trên Mạng
 • Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Qua Mạng Theo Phương Thức Một Giai Đoạn Hai Túi Hồ Sơ
 • Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Do Ttcp Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư
 • Quyết Định Chỉ Định Thầu Do Cấp Nào Phê Duyệt?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu. Tải Mẫu
 • Chỉ Định Thầu Là Gì? Trường Hợp Nào Được Áp Dụng Hình Thức Chỉ Định Thầu?
 • Quyết Định Cử Đi Đào Tạo, Tải Miễn Phí Ngay!
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Học 2022, Tải Miễn Phí Ngay
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Là Gì? Điều Bạn Cần Biết
 • Quyết định chỉ định thầu do cấp nào phê duyệt? Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp áp dụng chỉ định thầu.

  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  “Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

  b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.”

  Theo đó mẫu quyết định chỉ định thầu được lập ra để quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu, tùy theo lĩnh vực ngành nghề mà nội dung sẽ khác nhau như:

  – Tên gói thầu, dự án.

  – Trưởng đơn vị đề nghị.

  – Tên cơ quan, cá nhân được chỉ định thầu.

  – Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

  – Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

  – Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

  + Trường hợp cần thiết theo đề xuất của tổ chức thẩm định, người có thẩm quyền quyết định việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đặc biệt đối với các chủ đầu tư thường bị nhà thầu thắc mắc, kiến nghị; đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu; đối với các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật. Trường hợp có yêu cầu về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định rõ nội dung này trong phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu cụ thể gói thầu có yêu cầu về giám sát, theo dõi và tên của cá nhân hoặc đơn vị thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

  + Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

  Kính gửi Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Dương Gia Mình có một câu hỏi về vấn đề “chỉ định thầu”, mong quý công ty giúp đỡ Câu hỏi: “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện, chủ đầu tư được giao cho chi nhánh phát triển quỹ đất. Mình đang băn khoăn Quyết định chỉ định thầu sẽ do cấp nào quyết định”. Mong quý công ty giúp đỡ?

  Bạn nêu dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất, Quyết định đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện, chủ đầu tư được giao cho chi nhánh phát triển quỹ đất. Trong trường hợp này, Quyết định chỉ định thầu sẽ do Chủ đầu tư hoặc Cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt. Bởi:

  – Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì việc chỉ định thầu đối với các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e tại khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là một điều kiện bắt buộc. Do đó, đối với gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất thì cần phải gửi văn bản xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  – Theo quy định tại Điều 37 Luật đấu thầu 2013 và hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 10/2015/TT-BKHDT về phê duyệt kế họach lựa chọn nhà thầu. Theo đó:

  ” b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.”

  Luật sư tư vấn pháp luật về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  Bên cạnh đó, đối với dự án, công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  Như vậy, từ các quy định trên thì quyết định chỉ định thầu có thể sẽ do chủ đầu tư là Chủ tục Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc sẽ do người đứng đầu Chi nhánh phát triển quỹ đất phê duyệt nếu họ được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Nội dung văn bản kế hoạch đấu thầu đó là đúng nhưng chưa đầy đủ vì còn thiếu nội dung về kế hoạch, số lượng, giá trị các mặt hàng thuốc đấu thầu theo tên gốc trong gói thầu, thời gian tổ chức đấu thầu cho từng gói thầu, loại hợp đồng đối với các mặt hàng thuốc, thời gian thực hiện hợp đồng.

  – Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

  – Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  + Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  + Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

  – Tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thống nhất thì đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể và đề xuất biện pháp giải quyết để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  – Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này để trình người có thẩm quyền phê duyệt.

  – Cá nhân tham gia tổ chức thẩm định phải có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp và chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

  – Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt đến ngày gửi báo cáo thẩm định đến người có thẩm quyền.

  – Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp này không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  Về trách nhiệm phê duyệt chỉ định thầu

  Điều 7. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  1. Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong trường hợp đủ điều kiện.

  Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

  Như vậy, Bộ trưởng Bộ Y sẽ là người phê duyệt chỉ định thầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Quyết Định Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Áp Giải Và Dẫn Giải Theo Bltths Năm 2022
 • Mẫu Mqđ14: Quyết Định Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả
 • Áp Dụng Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Khi Hết Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Khắc Phục Hậu Quả
 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Nếu Được Ủy Quyền Của Người Quyết Định Đầu Tư Phê Duyệt

  --- Bài mới hơn ---

 • Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Xây Lắp Thuộc Dự Án Do Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện Làm Chủ Đầu Tư
 • Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Xây Lắp Năm 2022
 • Thời Gian Gửi Thông Báo Sửa Đổi Hồ Sơ Yêu Cầu Đến Nhà Thầu
 • Thẩm Định, Phê Duyệt Điều Chỉnh Hồ Sơ Mời Thầu
 • Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Gói Thầu Xây Lắp (Đối Với Gói Thầu Thuộc Thẩm Quyền)
 • Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định

  Bước 2:

  Chủ đầu tư nộp hồ sơ sơ cho bộ phận một cửa tại trụ sở cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu hợp lệ thì nhận, nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung đủ hồ sơ)

  Bước 3:

  Giải trình các vấn đề còn chưa rõ của cơ quan thẩm định (nếu có yêu cầu), hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu

  Bước 4:

  Nhận kết quả Báo cáo thẩm định hoặc quyết định phê duyệt (trường hợp được ủy quyền phê duyệt)

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Tờ trình thẩm định và phê duyệt (trường hợp được ủy quyền phê duyệt) hồ sơ mời thầu xây lắp

  Quyết định kế hoạch đấu thầu

  Hồ sơ mời thầu xây lắp

  Hồ sơ đăng tải thông tin mời thầu 03 kỳ liên tiếp theo quy định

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  Văn bản căn cứ pháp lý

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp nếu được ủy quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt – Nam Định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tất Cả Hồ Sơ Mời Thầu Sẽ Được Công Khai Trên Mạng
 • Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Qua Mạng Theo Phương Thức Một Giai Đoạn Hai Túi Hồ Sơ
 • Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Do Ttcp Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Thủ Tục Quyết Định/chấp Thuận Chủ Trương, Chấp Thuận Đầu Tư Dự Án Nhà Ở
 • Quyết Định Hoặc Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở