Thẩm Định Và Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu
 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp
 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn
 • Thẩm Quyền Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Giai Đoạn Chuẩn Bị Đầu Tư
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu? Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng? Điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của ban quản lý dự án?

  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Luật đấu thầu 2013 quy định tại Điều 37 như sau:

  Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật này;

  b) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

  2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện;

  b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

  Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu theo quy định tại Điều 35 Luật đấu thầu 2013 đó là:

  Điều 35. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu

  Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.

  a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

  c) Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

  Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế.

  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

  Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định rõ loại hợp đồng theo quy định tại Điều 62 của Luật này để làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng.

  7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

  Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

  2. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 36 Luật đấu thầu 2013 như sau:

  Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

  b) Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

  2. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây:

  b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu;

  c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác;

  đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

  3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

  Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngoài các nội dung thủ tục thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ – CP cá nhân, tổ chức thực hiện phải đảm bảo đúng các quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực lực từ ngày 01/11/2015.

  Theo đó, nếu bên bạn tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thì các nội dung phải chịu chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng bao gồm:

  + Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) và chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý I hàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký);

  + Đối với nhà thầu, nhà đầu tư đã hoàn thành việc đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thanh toán chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2022.

  + Nhà thầu, nhà đầu tư không nộp chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn trên sau khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem là hết hiệu lực, khi đó, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không in được bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  Lưu ý: Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng phải thanh toán chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  + Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký): 500.000 đồng

  + Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký): 500.000 đồng/năm

  + Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 đồng/gói

  + Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 đồng/gói

  4. Điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Tôi xin hỏi luật sư một trường hợp trong chỉ đỉnh thầu xây lắp như sau: Hình thức: Chỉ định thầu: Trong kế hoạch chỉ định thầu đã được phê duyệt của gói thầu có 02 hạng mục; sau đó 01 hạng mục bị trùng với dự án khác nên chủ đầu tư quyết định không thi công hạng mục đó nữa. Trong hồ sơ yêu cầu không đưa hạng mục đó vào nhưng không phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu nên trong hồ sơ đề xuất của bên chỉ định thầu chỉ đưa hạng mục còn lại vào hồ sơ đề xuất. Tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp đó, nhà đầu tư có làm đúng pháp lý không khi trong hồ sơ yêu cầu không đưa hạng mục bị trùng dự án vào. Trân trọng cảm ơn luật sư!

  Căn cứ Điều 9 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định như sau:

  “Điều 9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung

  1. Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  2. Đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần công việc này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho phần công việc khác đã được phê duyệt trước đó.”

  Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, trong kế hoạch chỉ định thầu đã được phê duyệt của gói thầu có 02 hạng mục, có 1 hạng mục bị trùng với dự án khác nên chủ đầu tư quyết định không thi công hạng mục này, trong trường hợp này, chỉ cần lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung của hạng mục bị trùng mà không cần phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó.

  5. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của ban quản lý dự án

  Xin chào quý công ty! Tôi có câu hỏi muốn hỏi Luật Dương Gia như sau: Tôi có 1 dự án lựa chọn nhà đầu tư do tỉnh quyết định giao cho ban quản lý dự án là bên mời thầu tuy nhiên trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lại thiếu công việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu. Ban quản lý dự án thì không đủ người làm công việc trên nên giao cho đơn vị tư vấn, vậy tôi muốn hỏi phần công việc trên không có trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thì bên mời thầu thuê tư vấn có được không? Và phải làm gì để đủ thủ tục pháp lý, tôi xin cảm ơn.

  Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2016/TT-BXD quy định:

  “1. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”.

  Như vậy, dự án lựa chọn nhà đầu tư do Tỉnh quyết định và giao cho ban quản lý dự án thực hiện thuộc trường hợp ban quản lý dự án chuyên ngành, là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Việc thành lập ban quản lý dự án để đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư và yêu cầu về tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  Luật sư tư vấn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:1900.6568

  Căn cứ Khoản 2 Điều 63 Luật xây dựng 2014 và Khoản 3 Điều 17 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về chức năng của ban quản lý chuyên ngành như sau:

  – Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người quyết định đầu tư xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể

  – Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật

  – Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư

  – Thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 16/2016/TT-BXD

  – Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư

  – Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

  Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 59/2015 /NĐ-CP, trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 59/2015 /NĐ-CP để thực hiện.

  Khi tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, nguồn nhân lực ban quản lý dự án không đủ để tiến hành tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thì có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện phần công việc này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022 Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Quy Định Chi Tiết Về Lập Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Quyết Định Phê Duyệt Đề Xuất Dự Án Nâng Cấp, Mở Rộng Ql 14 Đoạn Đồng Xoài Cây Chanh Theo Hình Thức Bot
 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Đề Xuất Dự Án Của Nhà Đầu Tư
 • Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 • Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Chuẩn Nhất
 • Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu
 • Thẩm Định Và Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Sơ Tuyển, Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu Đối Với Gói Thầu Xây Lắp
 • Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Đơn vị đầu mối thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp nhận hồ sơ trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét các căn cứ pháp lý, tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT và dự thảo Quyết định phê duyệt (nếu đủ điều kiện phê duyệt) tới người quyết định đầu tư để xem xét, phê duyệt;

  * Ghi chú: Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt (đối với dự án nhóm C) theo ủy quyền của Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;

  (Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chuẩn bị sẽ được thay thế cho phù hợp với Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

  Bước 2:

  Phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư phê duyệt (theo ủy quyền)

  Bước 3:

  Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng.

  +Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00

  +Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Báo cáo thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu tại Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  Văn bản căn cứ pháp lý

  Văn bản công bố thủ tục

  Lược đồ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Long An

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Phát Triển Nhà Ở
 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư Là Gì ?
 • Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Tiêu Đề Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Danh Mục Thiết Bị Phải Dán Nhãn Năng Lượng, Áp Dụng Hiệu Suất Năng Lượng Tối Thiểu
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022
 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu.
 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Chi Tiết Về Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Nhân Sự 2022
 • Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2022. Tải về mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu, mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  Hiện nay, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội thì hình thức đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Lựa chọn nhà thầu như thế nào? Hồ sơ mời thầu gồm những gì? Quyết định nào trong đấu thầu được coi là hợp lệ?

  .

  Nơi nhận: Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.

  Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.

  (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHDT).

  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Căn cứ __ xem xét, quyết định.

  Nơi nhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

  – Như trên; [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

  – Tổ chức thẩm định;

  – Lưu VT.

  BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ……

  – Điện thoại: ….. Fax: ………..

  2. Tên dự án: …….

  3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: …..

  4. Chủ đầu tư: …..

  5. Tổng mức đầu tư: …..

  Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  – Bỗ cục nội dung của quyết định gồm 02 phần: Phần mở đầu nêu các căn cứ ban hành quyết định, phần nội dung chính trình bày nội dung các quy định của quyết định.

  – Tư vấn đấu thầu trực tuyến qua điện thoại;

  – Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí;

  – Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại;

  – Soạn thảo mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  – Soạn mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu;

  Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Quyết Định Thuyên Chuyển Công Tác
 • Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?
 • Quyết Định Luân Chuyển Công Tác
 • Quyết Định Tăng Lương Có Giá Trị Pháp Lý Như Phụ Lục Hđlđ Không?
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương Giúp “giữ Chân” Người Lao Động
 • Phê Duyệt Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Sau Khi Huỷ Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Quy Định Về Lập Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Thẩm Quyền Thẩm Định Và Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Công Việc Khảo Sát, Lập Đồ Án Quy Hoạch Chi Tiết?
 • Nếu Thực Hiện Hủy Thầu Thì Bên Mời Thầu Có Phải Đăng Tải Lại Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu (Khlcnt) Trên Mạng Đấu Thầu Quốc Gia Hay Không ?
 • Quy Định Về Đăng Tải Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Lên Mạng Đấu Thầu
 • Quy Trình Thực Hiện Thông Báo Hủy, Gia Hạn, Điều Chỉnh, Đính Chính Các Đã Đăng Tải Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia
 • Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi huỷ thầu. Sau khi hủy thầu, đấu thầu lại có cần phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Đấu thầu lại sau khi huỷ thầu.

  Theo Điều 17 luật đấu thấu năm 2013 thì các trường hợp hủy thấu được quy định như sau

  2. Quy trình đấu thầu lại sau khi huỷ thầu

  Việc đầu thấu lại sau khi đã có căn cứ về việc hủy thầu tại Điều 17 luật đấu thầu năm 2013 thì quy trình đấu thầu thực hiện lại như cũ tại điều 20 đấu thầu rộng rãi của luật đấu thầu như sau:.

  1.Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

  2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.

  Các trường hợp không được áp dụng các gói thầu, dự án bao gồm các trường hợp sau về đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp,tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu, nhà thầu đầu tư trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện cộng động.

  3. Có cần phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi huỷ thầu?

  Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  – Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án

  – Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên.

  Như vậy sau khi có căn cứ về việc hủy thầu theo quy định của điều 17 của luật đấu thầu thì việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được lựa chọn lại như cũ theo quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo điều 34 luật đấu thầu năm 2013.

  Tháng 6/2016, Bệnh viện tôi có đấu thầu dịch vụ bảo vệ với hình thức đấu thầu rộng rãi, do Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng kết quả là không lựa chọn được nhà thầu do hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện tiên quyết. Xin Luật sư cho hỏi sau khi hủy thầu theo khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 2013 thì quy trình đấu thầu lại phải thực hiện như thế nào? Tháng 11/2016, muốn tổ chức đấu thầu lại, xin hỏi có phải phê duyệt l5i kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có điều chỉnh?

  – Nghị định 63/2014/NĐ-CP

  – Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

  Vì thông tin bạn đưa ra không đầy đủ về phương thức đấu thầu một túi hồ sơ hay đấu thầu hai túi hồ sơ nên theo Luật đấu thầu 2013 thì trình tự, thủ tục đấu thầu rộng rãi theo hai phương thức sau:

  Cụ thể Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

  – Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  + Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

  – Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  + Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

  + Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

  + Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

  – Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

  – Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

  Trường hợp thứ hai, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồi sơ theo quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013:

  Cụ thể Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

  – Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  + Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

  + Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

  – Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  + Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

  + Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

  + Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

  – Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

  + Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

  + Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

  – Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

  + Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

  + Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

  + Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

  – Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

  – Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.”

  Như vậy, khi đấu thầu rộng rãi lại thì thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải điều chỉnh.

  Luật sư tư vấn vấn đề lựa chọn nhà thầu qua tổng đài: 1900.6568

  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi đấu thầu lại thì nếu trường hợp vẫn giữ nguyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũ thì sẽ không phải phê duyệt lại. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung có điều chỉnh, bổ sung theo Điều 9 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT như sau:

  “Điều 9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung.

  1. Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đà Nẵng: Hủy Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Công Trình Nhà Máy Nước Nghìn Tỷ Đồng
 • Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu?
 • Hướng Dẫn Đăng Tải Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Trên Mạng Đấu Thầu
 • Quảng Trị: Hủy Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Gói Thầu Số 9
 • Bộ Giao Thông Vận Tải Hủy Thầu Thi Công Đoạn Nghi Sơn
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Về Thi Hành Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam Khóa Vii – Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Áp Dụng Thủ Tục Tố Tụng Nào Để Miễn Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Theo Quy Định Tại Khoản 3 Điều 29 Blhs?
 • Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Ý Kiến Trao Đổi Về Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Theo Quy Định Tại Khoản 3 Điều 29 Blhs Năm 2022
 • Quyết Định Mua Sắm Tài Sản Công Phục Vụ Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị Trong Trường Hợp Không Phải Lập Thành Dự Án Đầu Tư
 • Cơ sở pháp lý

  • Luật đấu thầu năm 2013;

  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2014;

  Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Tên cơ quan

  ———-

  Số: …/2019/QĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————–

  ……, ngày … tháng … năm ….

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  …….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

  • Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;

  • Căn cứ nghị định  63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu;

  • Xét tính chất, yêu cầu của các gói thầu;

  • Theo đề nghị của ….(chủ đầu tư dự án) ……tại văn bản tờ trình số…… ngày …… về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với dự án……với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2: (tên chủ đầu tư) ……. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt  và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. …………..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 2;

  – Lưu VT.

  ……….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

  (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

  PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN……

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số…/2019/QĐ ngày … tháng … năm 2022)

  STT

  Tên gói thầu

  Giá gói thầu

  Nguồn vốn

  Hình thức lựa chọn nhà thầu

  Phương thức lựa chọn nhà thầu

  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

  Loại hợp đồng

  Thời gian thực hiện hợp đồng

  Tổ chức, cá nhân giám sát

  1

  2

  3

  Tổng hợp

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Email: [email protected]

  Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Của Ban Quản Lý Dự Án
 • Tin Tức Trung Tâm Y Tế
 • Nguyên Tắc Ra Quyết Định Nâng Lương, Bạn Đã Làm Đúng Cách?
 • Hồ Sơ Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022 Theo Mẫu
 • Kế Hoạch Xét Nâng Bậc Lương Và Phụ Cấp Thâm Niên Vượt Khung Năm 2022
 • Trình Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Đăng Ký Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Và Phê Duyệt Quy Hoạch
 • Mẫu Đề Xuất Nhu Cầu Sử Dụng Đất Thực Hiện Dự Án
 • Đơn Đăng Ký Nhu Cầu Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Những Bổ Sung Quy Định Về Thực Hiện Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Căn cứ Điều 36 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

  “1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

  b) Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

  b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu;

  c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác;

  d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này;

  đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

  3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Công Ty Con Của Tkv Phớt Lờ Quy Định Về Đấu Thầu
 • Hướng Dẫn Thể Thức Và Cách Trình Bày Văn Bản
 • Văn Bản Thông Báo: Ban Chỉ Huy Liên Đội Thông Báo Kế Hoạch Cắm Trại Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20
 • Văn Bản Thông Báo: Ban Chỉ Huy Liên Đội Thông Báo Kế Hoạch Cắm Trại Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam
 • Bản Thông Báo Về Kế Hoạch Cắm Trại Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu.
 • Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Chi Tiết Về Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Nhân Sự 2022
 • Chi Tiết Về Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ 2022
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ
  • Luật đấu thầu năm 2013;
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2014;

  Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  • Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;
  • Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu;
  • Xét tính chất, yêu cầu của các gói thầu;
  • Theo đề nghị của ….(chủ đầu tư dự án) ……tại văn bản tờ trình số…… ngày …… về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với dự án……với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2: (tên chủ đầu tư) ……. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. …………..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN……

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số…/2019/QĐ ngày … tháng … năm 2022)

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật 024 6258 7666

  Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân. Luật sư Nguyễn Anh Văn sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức hữu ích về pháp luật thông qua các bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022
 • Những Điều Cần Biết Về Quyết Định Thuyên Chuyển Công Tác
 • Phân Biệt Quyết Định Luân Chuyển Và Điều Động Công Tác Đối Với Công Chức, Viên Chức ?
 • Quyết Định Luân Chuyển Công Tác
 • Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Đầu Tư Là Gì ?
 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Phát Triển Nhà Ở
 • Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật
 • Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư
 • Về việc phê duyệt Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt cửa nhôm phòng mổ, phòng hồi sức tại lầu 4 khu N kết quả lựa chọn nhà thầu

  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

  Căn cứ Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 19/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

  Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-BVTD ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt cửa nhôm cho hành lang phòng hồi sức tại lầu 4 khu N, khoa Gây mê Hồi sức” của Giám đốc Bệnh viện;

  Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-BVTD ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 13/9/2017 đã ký giữa Bệnh viện Từ Dũ và Công ty TNHH xây dựng Việt Châu,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt cửa nhôm cho hành lang phòng hồi sức tại lầu 4 khu N, khoa Gây mê Hồi sức.

  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chỉ định thầu rút gọn.

  3. Nguồn vốn : Quỹ hoạt động sự nghiệp.

  4. Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

  5. Thời gian thực hiệnhợp đồng : 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

  6. Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH xây dựng Việt Châu.

  7. Tổng giá trị để ký hợp đồng : 77.009.350 đồng.

  Tổng giá trị bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu không trăm lẻ chín nghìn ba trăm năm mươi đồng chẵn.

  8. Tổng số mặt hàng

  * Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Đề Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu
 • Danh Mục Thiết Bị Phải Dán Nhãn Năng Lượng, Áp Dụng Hiệu Suất Năng Lượng Tối Thiểu
 • Hà Nội: Hội Nghị Công Bố Quyết Định Sản Phẩm Ocop Năm 2022
 • Nghỉ Không Hưởng Lương Rồi Tiến Tới Nghỉ Hẳn Việc Có Phải Là Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật ?
 • Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương
 • Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Của Ban Quản Lý Dự Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Năm 2022
 • Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Về Thi Hành Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam Khóa Vii – Hội Nông Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Áp Dụng Thủ Tục Tố Tụng Nào Để Miễn Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Theo Quy Định Tại Khoản 3 Điều 29 Blhs?
 • Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Của Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Ý Kiến Trao Đổi Về Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Theo Quy Định Tại Khoản 3 Điều 29 Blhs Năm 2022
 • Dự án lựa chọn nhà đầu tư do Tỉnh quyết định và giao cho ban quản lý dự án thực hiện thuộc trường hợp ban quản lý dự án chuyên ngành, là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Việc thành lập ban quản lý dự án để đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư và yêu cầu về tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  Căn cứ theo quy định của pháp luật về chức năng của ban quản lý chuyên ngành như sau:

  – Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người quyết định đầu tư xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

  – Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

  – Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư;

  – Thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;

  – Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

  – Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

  Theo quy định, trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện.

  Khi tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, nguồn nhân lực ban quản lý dự án không đủ để tiến hành tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thì có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện phần công việc này.

  Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Tức Trung Tâm Y Tế
 • Nguyên Tắc Ra Quyết Định Nâng Lương, Bạn Đã Làm Đúng Cách?
 • Hồ Sơ Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022 Theo Mẫu
 • Kế Hoạch Xét Nâng Bậc Lương Và Phụ Cấp Thâm Niên Vượt Khung Năm 2022
 • Đối Tượng Được Điều Chỉnh Lương Hưu Từ Tháng 7/2019
 • Điều 36. Trình Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Về Việc Đăng Ký Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2022 Trên Địa Bàn Quận Tân Bình.
 • Bảng Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu Hoàn Chỉnh
 • Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
 • Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Đơn Giản Cho Các Dự Án 2022 Của Bạn
 • Đại Hội Đảng Bộ Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Quảng Ngãi Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022
 • Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

  b) Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

  2. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây:

  b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu;

  c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác;

  d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này;

  đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

  3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
 • Một Kế Hoạch Bán Hàng Thành Công
 • Làm Sao Để Tạo Một Kế Hoạch Bán Hàng?
 • Quản Lý Và Lập Kế Hoạch Các Hoạt Động Y Tế
 • Kế Hoạch Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Việc Lập Kế Hoạch