Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp

--- Bài mới hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Đó là một trong những yêu cầu của ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tại buổi sơ kết 3 năm (2013 – 2022) thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2022”, diễn ra chiều 11-1.

  Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng XHHT; phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2022; cân đối lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh vào việc thực hiện đề án xây dựng XHHT…

  3 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, đầu tư gần 47 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tổ chức các hoạt động xây dựng XHHT và đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã huy động được 479 học viên ra các lớp xóa mù chữ, 423 học viên ra lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 98,8%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề được củng cố và phát triển. Các hình thức học tập được đa dạng hóa, tạo điều kiện học tập cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

  Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân tộc thiểu số còn hạn chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NHUẬN

  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;

  Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&DT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tạp cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Xét đề nghị của BCĐ XHH xã Phú Nhuận,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập đối với xã Phú Nhuận gồm các ông (bà) sau:

  (Có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận có trách nhiệm căn cứ các công văn, văn bản hướng dẫn, thực hiện các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng UBND xã, các tổ chức đoàn thể và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Quyết định này thay thế các Quyết định kiện toàn trước đây Và có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  – UBND huyện;

  – Như điều 3;

  – Lưu: VT, hồ sơ TT.

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ PHÚ NHUẬN (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội Và Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Xã Ninh Thọ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên
 • Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Mẫu 2022
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quy Trình Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Tại Chi Bộ Khoa Nhân Học
 • Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục, Xmc Năm 2022
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tỉnh
 • Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đề Xuất Hoàn Thiện Các Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • (HNMO) – Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các đồng chí sau làm Ủy viên: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2020 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20-10-2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Trường Học Đạt Tiêu Chuẩn “an Toàn Về An Ninh, Trật Tự”

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Tổ Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Trật Tự An Toàn Xã Hội Trong Nhà Trường Năm Học 2022
 • Viettel Công Bố Thành Lập Công Ty An Ninh Mạng
 • Thành Lập Công Ty An Ninh Mạng Viettel
 • Thành Lập Ban Chỉ Đạo, Tổ Thư Ký Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn Iso 9001:2015 Vào Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Và Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum
 • Thành Lập Ban Kiểu Soát Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào Đúng Quy Định
 • UBND HUYỆN TÁNH LINH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 146/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt

  tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Tiểu học La Ngâu gồm các ông bà có tên sau :

  Trưởng Ban:

  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng

  Phó Trưởng ban:

  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng

  Các Thành viên:

  3- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, Giáo viên TPT

  4- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn

  5- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn

  6- Ông Võ Thanh Quốc, Giáo viên thể dục

  7- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ Trưởng Tổ 2-3

  8- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5

  9- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ Trưởng Tổ 1

  10- Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Ban Văn thể

  11- Ông Lương Quang Thịnh, Nhân viên bảo vệ

  Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” yêu cầu của Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận :

  – Như Điều 4;

  – Lưu VT.

  Cao Thống Suý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2022
 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Cần Điều Kiện Và Thủ Tục Gồm Hồ Sơ Gì?
 • Số Quyết Định Thành Lập Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Quản Lý Cai Nghiện Ma Túy Tự Nguyện Tại Gia Đình
 • 1. Thủ Tục Quyết Định Quản Lý Cai Nghiện Ma Tuý Tự Nguyện Tại Gia Đình
 • Đã Có 50 Đơn Vị Cung Cấp Phần Mềm Kết Nối, Chuyển Dữ Liệu Thành Công Vào Csdl Dược Quốc Gia
 • Sử Dụng Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Một Dự Án
 • Quy Trình Ra Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý
 • 21/02/2020 16:18

  UỶ BAN NHÂN DÂNXÃ SƠN BẰNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: / QĐ – UBND

  Sơn Bằng, ngày tháng 02 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2022;

  Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022; Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2020; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

  Thực hiện kế hoạch chỉ đạo triển khai của BCĐ xây dựng nông thôn mới các cấp về việc kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2022-2025;

  Xét đề nghị của Chuyên trách NTM, sau khi thống nhất với BCĐ xây dựng nông thôn mới xã.

  QUYẾT ĐỊNH:

  1: Nay kiện toàn BQL xây dựng NTM xã Sơn Bằng gồm các ông (bà) sau:

  – Phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nội dung xây dựng nông thôn mới, phương pháp vận động triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận và tham gia, giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

  – Làm chủ đầu tư các dự án, các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

  – Luôn bám sát các đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.

  – Tổ chức phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo thực hiện thắng lợi các tiêu chí, có sơ tổng kết động viên kịp thời.

  – Tổ chức triển khai thi công các công trình đúng theo quy trình đầu tư xây dựng của các cấp hướng dẫn.

  – Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng đạt xã NTM.

  3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Thay thế QĐ số 41/ QĐ-UBND ngày 31/5/2018.

  Nơi nhận:

  – Như điều 3;

  – Lưu VP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Ra Mắt Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tphcm
 • Đà Nẵng Thành Lập Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
 • Chính Phủ Quyết Định Thí Điểm Thành Lập Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tại Đà Nẵng
 • Quy Chế Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Số: 1174/QĐ-UBND

  Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam gồm các ông (bà) sau:

  1. Ông Trần Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

  2. Ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban thường trực.

  3. Ông Nguyễn Lập Quyết – Giám đốc Sở Y tế: Uỷ viên.

  4. Ông Trịnh Ngân Liên – Giám đốc Đài PTTH tỉnh: Uỷ viên.

  5. Ông Trần Văn Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên.

  6 Ông Bùi Ngọc Đĩnh – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên.

  7. Ông Trân Văn Thắng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Uỷ viên.

  8. Ông Bùi Văn Tâm – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Uỷ viên.

  9. Ông Nguyễn Tâm Sơn – Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL: Uỷ viên.

  10. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Uỷ viên.

  11. Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh: Uỷ viên.

  12. Ông Nguyễn Văn Soái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Uỷ viên.

  13. Ông Nguyễn Đình Bình – Trưởng phòng Văn xã – Văn phòngUBND tỉnh: Thư ký.

  14. Bà Dương Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình, Sở VHTT&DL: Thư ký.

  * Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

  15. Ông Đào Ngọc Vượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Phó ban.

  16. Ông Lê Hồng Quân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Phó ban.

  17. Bà Hà Thị Vân Hằng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Uỷ viên.

  18. Ông Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Tỉnh đoàn: Uỷ viên.

  19. Ông Trần Xuân Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Uỷ viên.

  20. Bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Uỷ viên.

  21. Bà Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Uỷ viên.

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1191/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.

  Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Ủy viên thường trực gồm: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

  Các Ủy viên bao gồm: Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

  Bên cạnh đó, mời các ông, bà sau đây làm Ủy viên: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

  Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2022 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã
 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Hủy Hàng Chục Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Thành Lập Ban Quản Lý Xây Dựng Ntm Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Đối với cấp xã, các bước thành lập như sau:

  -UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã. Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã do UBND tỉnh quyết định.

  -Thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM cấp xã do UBND tỉnh quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã làm phó trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

  Ở các xã sẽ được thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã.

  – Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  + Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã.

  + Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  + Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

  + Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng…

  Ở cấp thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn): Thành lập Ban phát triển thôn, thành viên do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và chủ tịch UBND xã có quyết định công nhận. Ban phát triển thôn có một số nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

  -Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM.

  -Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, bản đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

  -Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn)…

  Lê Hân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Về Quy Định Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Thay Đổi Quyết Định Khởi Tố Bị Can
 • Công An Huyện Đã Hủy Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Hủy Hàng Chục Quyết Định Không Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Vai Trò, Trách Nhiệm Của Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
 • Kêu Cứu Vì Bị Tung Ảnh Khỏa Thân: Có Căn Cứ Khởi Tố Vụ Tàng Trữ Súng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100