Top 12 # Xem Nhiều Nhất Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Thư viện tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-VH,TT&DL ngày 17/3/2012 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; Căn cứ nội dung hướng dẫn số: 498/KH-VHTTDL ngày 16/5/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v: Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2012; Căn cứ Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Thư viện tỉnh Sơn La đã được ban hành kèm theo Quyết định số: 102/QĐ-TV ngày 11/5/2009 của Thư viện tỉnh Sơn La; Căn cứ yêu cầu và khả năng cán bộ.

Điều l: Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị Thư viện tỉnh Sơn La gồm các ông, bà: – Ông: Nguyễn Quốc Vinh; Chức vụ: Giám đốc, Bí thư CB: Trưởng ban – Bà: Hồ Thị Dung; Chức vụ: p. Giám đốc, Chủ’tịch CĐCS: Phó ban – Bà: Lò Thị Thuận; Chức vụ: p. Giám đốc; p. Bí thư CB: ủy viên

– Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang; Chức vụ: Bí thư Chi đoàn TNCSHCM: ủy viên Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị Thư viện tỉnh Sơn La có trách nhiệm: Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị Thư viện tỉnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị; Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Điều 3. Các ông, bà: Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng ban và các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở

Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2015, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Phương án, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi,

Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa,

Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan

Những quy định chung

1. Thực hiện tốt có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các quy định của Luật Giáo dục và Thông tư Số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giao dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong đơn vị, góp phần xây dựng nề nếp trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong đơn vị.

2. Thực hiện dân chủ trong đơn vị phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của đơn vị.

Trách nhiệm của cán bộ viên chức và người lao động

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của đơn vị, nhà giáo, cán bộ công chức, của người học trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị thông qua họp Hội đồng giáo dục, sinh họat tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân … và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, Điều lệ của đơn vị và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của thủ trưởng.

4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của đơn vị

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thòi những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

6. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

– Hàng tuần họp hội ý giữa Thủ trưởng và cấp Phó .

– Hàng tháng họp giao ban: Lãnh đạo đơn vị với Bí thư chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

– Họp hội đồng 1 lần/ tháng.

– Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại đơn vị.

– Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của đơn vị, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

– Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và lao động hợp đồng mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định. Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong đơn vị. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

4. Thực hiện đúng Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của đơn vị.

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của đơn vị.

3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong đơn vị đã được kết luận.

5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

7. Nhận xét, đánh giá công chức hàng năm, công khai bằng một trong các hình thức sau:

– Niêm yết tại cơ quan.

– Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm.

– Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức.

– Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức trong tổ.

– Thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành Công đoàn đơn vị.

1. Kế hoạch hoạt động năm học của đơn vị .

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong đơn vị.

3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động dịch vụ của đơn vị.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.

7. Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận đoàn viên tham gia ý kiến.

1. Được biết những nội dung sau đây:

– Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của đơn vị đối với người học.

– Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

2. Được tham gia góp ý các nội dung sau:

– Tổ chức phong trào thi đua.

3. Những nội dung tại khoản 1 và 2 điều này được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

– Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật.

– Mỗi năm học tổ chức ít nhất 3 hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo Kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa đơn vị với gia đình người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.

– Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho đơn vị tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho thủ trưởng.

– Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong đơn vị là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

2. Nâng cao chất lượng sinh họat của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong đơn vị để đề nghị Thủ trưởng giải quyết.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc không thuộc thẩn quyền.

9. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các bậc cha, mẹ học sinh để cùng đơn vị giải quyết các vấn đề sau đây:

– Vận động các bậc cha, mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà người học được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

– Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm.

Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong cơ sở giáo dục thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Thủ trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong Quy chế này phù hợp thực tế của đơn vị. /.

Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

– Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

– Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

Nơinhận:

-NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

– Chủ tịch, PCT UBND xã;

– Các bộ phận chuyên môn;

– Lưu: VT.