Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo

--- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC – Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994; – Căn cứ Thông tư Liên tịch ngày 771/1998/TTLT-UBDTMN-TCCP ngày 20/10/1998 của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan công tác Dân tộc – miền núi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ Thông tư số 01/TTLB ngày 11/04/1994 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy trình thành lập Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Căn cứ biên bản số 163-BB/TU ngày 19/09/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v thông qua đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế hệ Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW7 (khoá 8) tỉnh Bình Phước; – Căn cứ ý kiến thẩm định đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế tỉnh Bình Phước của Hội đồng thẩm định – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước kể từ tháng 11/2000.

  Điều 2: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, dồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  b) Ban Dân tộc và Tôn giáo có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản Kho bạc nhà nước theo quy định.

  Điều 3: a) Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  b) Trước mắt Ban Dân tộc và Tôn giáo đựơc phân bổ 10 biên chế. Cán bộ công chức của Ban được điều động và tiếp nhận từ các cơ quan ban, ngành của tỉnh chuyển đến (không được tuyển mới).

  c) Tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc và Tôn giáo được thực hiện theo bản quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

  QUY CHẾ

  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2000/QĐ-UB ngày 15/11/2000 của UBND tỉnh Bình Phước)

  Chương 1 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  Điều 1: Ban Dan tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Ban chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

  Điều 2: Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các hoạt động tôn giáo đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

  Chương 2 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Điều 3: Ban Dân tộc và Tôn giáo có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  1. Căn cứ vào Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã được phê duyệt, Ban xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

  2. Dự thảo hoặc tham gia dực thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tỉnh ủy và UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực tôn giáo và dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo trong phạm vi tỉnh.

  6. Tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, mô hình điểm trên địa bàn dân tộc do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc và Miền núi giao.

  7. Tạo điều kiện giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi đông tín đồ tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với các chức sắc, nhân sĩ tôn giáo.

  8. Tiếp đón, thăm hỏi, nắm yêu cầu, nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ tôn giáo.Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết nguyện vọng chính đáng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban theo quy định của pháp luật.

  9. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo ở địa phương.

  10. Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất của cơ quan, quản lý cán bộ công chức và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức trong cơ quan theo quy định của Nhà nước.

  11. Thực hiện báo cáo định kỳ, 3 tháng, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình dân tộc và tôn giáo của địa phương cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo:

  1. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh do 1 Trưởng ban điều hành và có từ 1 đến 3 Phó Trưởng ban giúp việc. Chức vụ Trưởng ban và Phó trưởng ban do UBND tỉnh bổ nhiệm.

  2. Các bộ phần cấu thành gồm có:

  – Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp

  – Các tổ chuyên viên.

  3. Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.Chức vụ trưởng phòng do UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo.Chức vụ Phó trưởng phòng do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo bổ nhiệm.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng, nhiệm vụ và lề lối làm việc của tổ chức chuyên viên do Trưởng ban Dân tộc & Tôn giáo quy định.

  5. Biên chế của Ban Dân tộc & Tôn giáo thuộc biên chế quản lý Nhà nước do UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

  Điều 5: Chế độ làm việc

  1. Ban Dân tộc & Tôn giáo làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng ban quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ban. Các Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban được Trưởng ban phân công một số lĩnh vực công tác.Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công phụ trách.

  2. Phòng Tổ chức – Hành chính -Tổng hợp làm việc theo chế độ thủ trưởng.Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về mọi công việc của phòng.Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách một số mặt công tác và được ủy quyền điều hành công việc của Phòng khi trưởng phòng đi vắng.

  3. Ban Dân tộc và Tôn giáo hoạt động theo chương trình kế hoạch công tác hàng năm được Ủy ban Dân tộc & Miền núi, Ban Tôn giáo của Chính phủ và UBND tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy chế này.

  4. Bảo đảm chế độ họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác cho tuần kế tiếp. Đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc & Miền núi và Ban Tôn giáo của Chính phủ.

  Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 6: Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản quy chế này do Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục, Xmc Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội Và Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Xã Ninh Thọ
 • Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên
 • Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Mẫu 2022
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quy Trình Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên
 • ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         XÃ KỲ NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   

   

   

   

    Số:   /QĐ-UBND                                        

                                                                          

                                                                         Kỳ Nam, ngày    tháng 10 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, XMC năm 2022

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ NAM

  Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

  Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

  Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-BCĐPCGD-XMC ngày 13/04/2019 của Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022;

  Xét đề nghị của Hiệu trưởng 2 nhà trường Mầm Non, TH&THCS xã Kỳ Nam

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1:

  Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC năm 2022  xã Kỳ Nam gồm các ông (bà) có tên sau đây:

   

  1.

  Ông:

  Bùi Văn Luyện

  Phó Chủ tịch UBND xã

  Trưởng ban

  2.

  Ông:

  Trần Xuân Đạt             

  Hiệu trưởng TH&THCS          

  Phó ban trực

  3.

  Bà:

  Hoàng Thị Hải

  Hiệu trưởng Mầm non                     

  Phó ban

  4

  Ông:

  Nguyễn Xuân Nghĩa

  GV trường TH&THCS

  Thư ký

  5.

  Ông:

  Nguyễn Viết Lộc

  PHT trường TH&THCS        

  Ban viên

  6.

  Bà:

  Võ Thị Thu Hương

  PHT trường Mầm non        

  Ban viên

  7.

  Ông:

  Trần Hữu Phước

  GV trường TH&THCS

  Ban viên

  8.

  Ông:

  Phan Xuân Ngọ

  Chủ tịch MTTQ xã                   

  Ban viên

  9.

  Ông:

  Bùi Xuân Luận            

  Bí thư đoàn xã                          

  Ban viên

  10.

  Bà:

  Trần Thị Liên

  Kế toán

  Ban viên

  11.

  Bà:

  Bùi Thị Luyến

  Chủ tịch HLHPN xã

  Ban viên

  12.

  Bà:

  Nguyễn Thị Tâm

  GV trường Mầm non

  Ban viên

  Điều 2:

  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

  Chỉ đạo các tổ chức, các ban ngành triển khai công tác Phổ cập giáo dục, XMC năm 2022 của UBND xã có hiệu quả.

  Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về ban chỉ đạo Thị xã đúng quy định.

  Điều 3:

  Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học &THCS, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể và các thành viên có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:

                                                                                    TM. UBND XÃ

  – Như điều 3

                                                                                       CHỦ TỊCH

  – Ban chỉ đạo PC xã

  – Lưu VPUB

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tỉnh
 • Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đề Xuất Hoàn Thiện Các Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NHUẬN

  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;

  Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&DT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tạp cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Xét đề nghị của BCĐ XHH xã Phú Nhuận,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập đối với xã Phú Nhuận gồm các ông (bà) sau:

  (Có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận có trách nhiệm căn cứ các công văn, văn bản hướng dẫn, thực hiện các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng UBND xã, các tổ chức đoàn thể và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Quyết định này thay thế các Quyết định kiện toàn trước đây Và có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  – UBND huyện;

  – Như điều 3;

  – Lưu: VT, hồ sơ TT.

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ PHÚ NHUẬN (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Sáng 11/10, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời thông báo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm Phó trưởng ban thứ nhất, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Công thương làm Phó trưởng ban và các ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao công tác triển khai an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm và công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các lễ hội tổ chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng bình và thực phẩm chức năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục, Xmc Năm 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội Và Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Xã Ninh Thọ
 • Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên
 • Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Mẫu 2022
 • UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2582/QĐ-UBND, ngày 12/12/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh.

   

  Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ

  Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác an ninh làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phụ trách công tác nội chính làm Phó Trưởng Ban. Các ủy viên BCĐ gồm lãnh đạo các sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, mời đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ủy viên.

   

  Tổ giúp việc BCĐ gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn và cán bộ chuyên trách thuộc Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

   

  BCĐ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Quy chế bảo vệ BMNN của tỉnh, phù hợp với các quy định của pháp luật trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ BMNN đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn việc xây dựng nội quy, quy định bảo vệ BMNN và thực hiện công tác bảo vệ BMNN.

   

  Quyết định này thay thế Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

   

  Thùy Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đề Xuất Hoàn Thiện Các Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2022
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Đó là một trong những yêu cầu của ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tại buổi sơ kết 3 năm (2013 – 2022) thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2022”, diễn ra chiều 11-1.

  Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng XHHT; phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2022; cân đối lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh vào việc thực hiện đề án xây dựng XHHT…

  3 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, đầu tư gần 47 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tổ chức các hoạt động xây dựng XHHT và đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã huy động được 479 học viên ra các lớp xóa mù chữ, 423 học viên ra lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 98,8%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề được củng cố và phát triển. Các hình thức học tập được đa dạng hóa, tạo điều kiện học tập cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

  Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân tộc thiểu số còn hạn chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Ban Chỉ Đạo Công Tác Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Giá Lắp Đặt Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2022
 • Công Bố Đơn Giá Xây Dựng Công Trình Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa
 • Đơn Giá Công Ích Đô Thị Bà Rịa Vũng Tàu
 • Tp.hồ Chí Minh: Bị Mất Đất Vì Quyết Định “lạ Lùng” Của Ubnd Phường
 • Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Của Ủy Ban Nhân Dân Phường
 • Vừa qua, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ TP do Phó giáo sư, TS Hoàng Đức Hạnh – PGĐ Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã về kiểm tra chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

  Vừa qua, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ TP do Phó giáo sư, TS Hoàng Đức Hạnh – PGĐ Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của các huyện Gia Lâm, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.Tại thị xã Sơn Tây, thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27-1-2018 của Thành ủy, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20-4-2018 của UBND TP về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 17-4-2018; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 11-6-2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

  Thực hiện Quyết định 3453/QĐ-UBND ngày 5-7-2018 của UBND TP Hà Nội về tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ cấp huyện thuộc UBND cấp huyện và Trung tâm Y tế cấp huyện thuộc Sở Y tế.

  Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ dân số đã từng bước ổn định chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, các hoạt động công tác dân số đã ổn định.

  Tuy nhiên, có một tồn tại ở thị xã Sơn Tây tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên quá cao; đặc biệt là số cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng; trong các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ chưa huy động được các thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp vào cuộc tích cực.Theo báo cáo của huyện Gia Lâm: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 9-4-2018; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 18-5-2018 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về công tác dân số trong tình hình mới.

  Sau khi thực hiện Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế đã đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động về công tác dân số. Đội ngũ cán bộ dân số từ huyện đến xã ổn định, yên tâm công tác ngay sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Theo báo cáo của huyện, hiện nay tỷ số giới tính khi sinh của huyện đang ở mức cao 112 trẻ trai/100 trẻ gái.

  Trong báo cáo với đoàn kiểm tra, huyện Chương Mỹ khẳng định: mặc dù địa bàn rộng, dân số đông, còn nhiều khó khăn, nhưng công tác Dân số – KHHGĐ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo và tiếp tục thực hiện đạt kết quả.

  Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới về nội dung và đa dạng hình thức như: Tuyên truyền trên đài truyền thanh, tổ chức các hội nghị truyền thông trực tiếp cho các đối tượng và phối hợp, lồng ghép trong hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

  Tổng số trong 9 tháng đầu năm, huyện Chương Mỹ đã tổ chức được 133 cuộc truyền thông tập trung vào các nội dung: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng “về công tác dân số trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, của TP Hà Nội; truyền thông về mất cân bằng giới tính khí sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, sức khỏe sinh sản vị thành niên…

  Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Đức Hạnh- PGĐ Sở Y tế ghi nhận, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, có những biến động trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số sau khi sáp nhập, nhưng cơ bản các chương trình, kế hoạch đặt ra của năm 2022 và 9 tháng đầu năm đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, các mô hình, đề án duy trì hoạt động ổn định.

  Tuy nhiên, đồng chí PGĐ Sở Y tế cũng lưu ý các đơn vị cần phải quan tâm, có những giải pháp tích cực, cụ thể để thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ số giới tính khi sinh. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền và có kế hoạch thực hiện cụ thể đưa Nghị quyết số 21- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25-10-2017 về công tác dân số trong tình hình mới vào cuộc sống.

  Trong đó chú trọng đến công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Kiện toàn cán bộ làm công tác dân số các cấp: kiện toàn lãnh đạo Trung tâm y tế phụ trách công tác dân số; Đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế phòng dân số; Đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của cán bộ chuyên trách, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách; Đối với cộng tác viên dân số: Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quản lý theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Y Tế Và Dân Số Sẽ Hỗ Trợ Cho Nhau Trong Bảo Vệ Sức Khỏe Nhân Dân
 • Một Số Quy Định Về Thu Nhập Tăng Thêm Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Thầy Cô Cần Biết
 • Hướng Dẫn Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Cà Mau
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Cà Mau 2022
 • Tx Cai Lậy Triển Khai Quyết Định Thành Lập Đảng Bộ, Chỉ Định Bch Đảng Bộ Và Ubnd Lâm Thời Các Phường
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Ngày đăng: 07/05/2020 22:04

  Theo Quyết định số 448/QĐ-UBND, thành phần Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum gồm có: (1) Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông; (3) Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Ban chỉ đạo có 15 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; Giám đốc Viễn thông Kon Tum; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Viettel tại tỉnh Kon Tum; Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần FPT tại Kon Tum.

  Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký; sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông khi Ủy viên Thường trực ký để hoạt động; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

  Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập; Tổ giúp việc đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm đại diện cấp phòng của Sở Tư pháp và chuyên viên, cán bộ các cơ quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ủy viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

  Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ (1) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo quy định của Trung ương; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh. (2) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. (3) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. (4) Chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (5) Triệu tập, chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh theo đề xuất của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông). (6) Định kỳ đánh giá báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử cho Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền. (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum./.

  VĂN MINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ; các thành viên trong BCĐ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

  Trong năm 2022, BCĐ của tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác tôn giáo, giải quyết những phát sinh trong đạo Tin Lành, công giáo; tăng cường chỉ đạo, bám nắm tình hình, định hướng cho các tôn giáo tại các địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng 1.240 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng. Các thành viên BCĐ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về các hoạt động tôn giáo tại địa bàn phụ trách theo kế hoạch đề ra. UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động, chấp thuận đăng ký sinh hoạt, chấp thuận về mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức tôn giáo cho những người hoạt động tôn giáo. Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, tụ tập đông người, lợi dụng tôn giáo hoạt động. BCĐ tôn giáo cấp huyện thường xuyên kiện toàn, bổ sung thành viên kịp thời và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tôn giáo, ngăn chặn hoạt động đạo lạ, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; rà soát các điểm nhóm đủ tiêu chí, điều kiện, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Tổ chức gặp mặt, đối thoại với các trưởng, phó các điểm nhóm hoạt động tôn giáo. Tổ chức phổ biến, quán triệt tài liệu tuyên truyền đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hoạt động “Pháp luân công” trên địa bàn tỉnh. BCĐ tôn giáo cấp xã, phường cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

  Tại hội nghị, các thành viên BCĐ của tỉnh đã đánh giá, nhận định về hoạt hoạt động tôn giáo ở trên địa bàn tỉnh; phân tích về các hình thức thủ đoạn, đề xuất các phương án, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn một số phần tử xấu lợi dụng hoạt động của tôn giáo.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị: Các thành viên BCĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa công tác tôn giáo ở trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới; tập trung thực hiện có trọng tâm Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mớ”; tăng cường đấu tranh có hiệu quả các hoạt động trái pháp luật, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; làm tốt công tác dự báo tình hình tôn giáo, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; đẩy mạnh tuyên phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh gắn với xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc vùng có đạo; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và các hoạt đồng từ thiện và hoạt động tạm trú, tạm vắng ở địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, chính sách của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh đầu xuân thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ sống “Tốt đời đẹp đạo”, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân, phát huy những giá trị văn hóa đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc; bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan gây mất ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100