Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp

--- Bài mới hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Đó là một trong những yêu cầu của ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tại buổi sơ kết 3 năm (2013 – 2022) thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2022”, diễn ra chiều 11-1.

  Ông Nguyễn Duy Bắc cũng yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng XHHT; phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2022; cân đối lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh vào việc thực hiện đề án xây dựng XHHT…

  3 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, đầu tư gần 47 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tổ chức các hoạt động xây dựng XHHT và đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã huy động được 479 học viên ra các lớp xóa mù chữ, 423 học viên ra lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Tỷ lệ người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ đạt 98,8%. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề được củng cố và phát triển. Các hình thức học tập được đa dạng hóa, tạo điều kiện học tập cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

  Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân tộc thiểu số còn hạn chế…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ XUÂN THÀNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Xuân Thành

  Số: 144/QĐ-UBND Xuân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2022

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  QUYẾT ĐỊNH:

  Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

  Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO xã) như sau:

  1. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

  2. Ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban;

  3. Ông Trần Thị Trang, Văn phòng HĐND&UBND xã, Thư ký;

  4. Ông Trần Đăng Báo, CHT Quân sự, Thành viên;

  5. Ông Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã, Thành viên;

  6. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Kế toán xã, Thành viên;

  7. Bà Dương Thị Anh, Công chức LĐ TB&XH; Thành viên;

  8. Bà Trần Thị Thủy, Cán bộ Tư pháp; Thành viên;

  9. Ông Trần Trung Văn, CC Địa chính & XD, Thành viên;

  10. Ông Phan Xuân Dũng, CC Nông nghiệp, Thành viên;

  11. Ông Lê Văn Du, Cán bộ phụ trách VHTT, Thành viên;

  12. Bà Nguyễn Thị Lan, Văn phòng & Thống kê xã.

  Điều 2. Ban chỉ đạo ISO xã có nhiệm vụ:

  – Đôn đốc, các bộ phận công chức chuyên môn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính. Chị trách nhiệm trực tiếp về kết quả triển khai áp dụng thực hiện ISO của đơn vị mính.

  – Các thành viên Ban chỉ đạo ISO làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Khi cần thiết Ban chỉ đạo ISO xã có thể điều động các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo ISO xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để thực hiện các hoạt động của Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO là Văn phòng HĐND&UBND xã. Kinh phí hoạt động của ban được bố trí từ ngân sách xã.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND xã.

  Nơinhận:

  -NhưĐiều3; – TTr: Đảng uỷ, HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các bộ phận chuyên môn;

  – Lưu: VT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NHUẬN

  Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;

  Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&DT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tạp cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

  Xét đề nghị của BCĐ XHH xã Phú Nhuận,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Xã hội học tập đối với xã Phú Nhuận gồm các ông (bà) sau:

  (Có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Ban chỉ đạo Xã hội học tập xã Phú Nhuận có trách nhiệm căn cứ các công văn, văn bản hướng dẫn, thực hiện các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng UBND xã, các tổ chức đoàn thể và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Quyết định này thay thế các Quyết định kiện toàn trước đây Và có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  – UBND huyện;

  – Như điều 3;

  – Lưu: VT, hồ sơ TT.

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ PHÚ NHUẬN (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phổ Cập Giáo Dục, Xmc Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm, Tệ Nạn Xã Hội Và Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Xã Ninh Thọ
 • Tổ Chức Lễ Kết Nạp Đảng Viên
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Hồ Sơ Đảng Viên
 • Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Mẫu 2022
 • Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quy Trình Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên
 • ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         XÃ KỲ NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   

   

   

   

    Số:   /QĐ-UBND                                        

                                                                          

                                                                         Kỳ Nam, ngày    tháng 10 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, XMC năm 2022

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ NAM

  Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

  Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

  Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-BCĐPCGD-XMC ngày 13/04/2019 của Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022;

  Xét đề nghị của Hiệu trưởng 2 nhà trường Mầm Non, TH&THCS xã Kỳ Nam

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1:

  Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC năm 2022  xã Kỳ Nam gồm các ông (bà) có tên sau đây:

   

  1.

  Ông:

  Bùi Văn Luyện

  Phó Chủ tịch UBND xã

  Trưởng ban

  2.

  Ông:

  Trần Xuân Đạt             

  Hiệu trưởng TH&THCS          

  Phó ban trực

  3.

  Bà:

  Hoàng Thị Hải

  Hiệu trưởng Mầm non                     

  Phó ban

  4

  Ông:

  Nguyễn Xuân Nghĩa

  GV trường TH&THCS

  Thư ký

  5.

  Ông:

  Nguyễn Viết Lộc

  PHT trường TH&THCS        

  Ban viên

  6.

  Bà:

  Võ Thị Thu Hương

  PHT trường Mầm non        

  Ban viên

  7.

  Ông:

  Trần Hữu Phước

  GV trường TH&THCS

  Ban viên

  8.

  Ông:

  Phan Xuân Ngọ

  Chủ tịch MTTQ xã                   

  Ban viên

  9.

  Ông:

  Bùi Xuân Luận            

  Bí thư đoàn xã                          

  Ban viên

  10.

  Bà:

  Trần Thị Liên

  Kế toán

  Ban viên

  11.

  Bà:

  Bùi Thị Luyến

  Chủ tịch HLHPN xã

  Ban viên

  12.

  Bà:

  Nguyễn Thị Tâm

  GV trường Mầm non

  Ban viên

  Điều 2:

  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

  Chỉ đạo các tổ chức, các ban ngành triển khai công tác Phổ cập giáo dục, XMC năm 2022 của UBND xã có hiệu quả.

  Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về ban chỉ đạo Thị xã đúng quy định.

  Điều 3:

  Văn phòng UBND xã, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học &THCS, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể và các thành viên có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:

                                                                                    TM. UBND XÃ

  – Như điều 3

                                                                                       CHỦ TỊCH

  – Ban chỉ đạo PC xã

  – Lưu VPUB

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Thực Hiện Công Tác Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tỉnh
 • Bcđ Quy Chế Dân Chủ, Công Tác Tôn Giáo Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đề Xuất Hoàn Thiện Các Quy Định Về Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Thay Đổi Hoặc Bổ Sung Quyết Định Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
 • Khởi Tố Bị Can Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Sáng 11/10, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức cuộc họp công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời thông báo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm Phó trưởng ban thứ nhất, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Công thương làm Phó trưởng ban và các ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao công tác triển khai an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm và công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các lễ hội tổ chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng bình và thực phẩm chức năng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum

  --- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Ngày đăng: 07/05/2020 22:04

  Theo Quyết định số 448/QĐ-UBND, thành phần Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum gồm có: (1) Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông; (3) Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Ban chỉ đạo có 15 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; Giám đốc Viễn thông Kon Tum; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Viettel tại tỉnh Kon Tum; Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần FPT tại Kon Tum.

  Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký; sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông khi Ủy viên Thường trực ký để hoạt động; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

  Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập; Tổ giúp việc đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Tổ giúp việc gồm đại diện cấp phòng của Sở Tư pháp và chuyên viên, cán bộ các cơ quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ủy viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

  Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ (1) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo quy định của Trung ương; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh. (2) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. (3) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. (4) Chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (5) Triệu tập, chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh theo đề xuất của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố (Sở Thông tin và Truyền thông). (6) Định kỳ đánh giá báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử cho Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền. (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum./.

  VĂN MINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Và Tổ Thư Ký Triển Khai Và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Ninh Thuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2020 trên cơ sở BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng BCĐ.

  Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng BCĐ.

  5 Ủy viên thường trực là: Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

  Các Ủy viên BCĐ gồm: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Bên cạnh đó, mời 7 Ủy viên gồm: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

  Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đề xuất cơ chế, giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên

  --- Bài mới hơn ---

 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên, gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Trưởng ban:

  Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh.

  2. Phó Trưởng ban thường trực:

  Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  3. Các Phó Trưởng ban:

  – Ông Nguyễn Vy Hồng, Giám đốc Sở Y tế;

  – Ông Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương;

  – Ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  4. Ủy viên thường trực:

  – Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

  – Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

  – Ồng Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

  5. Các ủy viên:

  – Mời Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh;

  – Mời Ông Nguyễn Bình Nguyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

  – Bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

  – Ông Dương Văn Tiến, Bí thư Tỉnh đoàn;

  – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

  – Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

  – Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Tài chính;

  – Bà Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

  – Bà Đỗ Thị Thìn, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên;

  – Ông Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  – Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  – Bà Trần Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  – Ông Dương Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  – Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

  – Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

  – Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng;

  – Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

  – Ông Đặng Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai;

  – Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên;

  – Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công;

  – Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên;

  – Ông Hoàng Thanh Giao, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình;

  – Ông Phạm Bình Công, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương;

  – Ông Ma Đình Đổi, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa;

  – Ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ;

  – Ông Nguyễn Vãn Thủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ.

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

  1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

  3. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thục hiện chương trình, kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

  Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

  1. Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của nhà nước.

  2. Các văn bản do Trưởng ban, Phó trưởng Ban thường trực ký ban hành sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do các Phó trưởng ban ký ban hành sử dụng con dấu của cơ quan Phó trưởng Ban công tác.

  3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

  4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh bảo đảm, bố trí trong kinh phí thường xuyên hàng năm của Sở Y tế.

  5. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

  6. Giao Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo:

  – Xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động, Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định;

  – Thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phong Trào “toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Tỉnh Hà Nam
 • Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mtqg Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kết Nạp Đảng Viên Năm 2022
 • Điều Kiện Kết Nạp Lại Đảng Viên
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Và Trao Quyết Định Công Nhận Đảng Viên Chính Thức
 • Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Và Công Bố Quyết Định Đảng Viên Chính Thức
 • Cách Đọc Lời Tuyên Thệ Khi Kết Nạp Đảng Dành Cho Đảng Viên Mới
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

  Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).

  Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP là Phó Thủ tướng Chính phủ.

  Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Tổng cục Cảnh sát. Đồng thời, mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo.

  Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm Ủy viên.

  Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.

  Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

  Cùng với đó là chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

  Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xhht Xã Phú Nhuận
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Xã Hội Học Tập Các Cấp
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Tôn Giáo
 • Mẫu Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Phổ Cập
 • Kiện Toàn Bcđ Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Ương Về Giảm Nghèo Bền Vững
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Vận Động Hiến Máu Tình Nguyện Tỉnh Hà Nam Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso Đối Với Việc Áp Dụng, Duy Trì, Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Tcvn Iso 9001:2015
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Iso 9001
 • Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 442/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

  Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Trưởng Ban.

  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên thư ký. Mời Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

  Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

  Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100