Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự mẫu mới nhất năm 2022. Hướng dẫn lập quyết định bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm trưởng phòng, bổ nhiệm phó phòng, bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2022.

  Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

  – Quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc maketing…

  – Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng

  – Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán viên

  Dù có các tên gọi khác nhau, do được tuỳ chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với các chức danh được bổ nhiệm. Tuy nhiên, về cơ bản thì tất cả các trường hợp trên đều dùng chung 01 biểu mẫu theo quy định của pháp luật là mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự.

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …., ngày tháng năm 20…

  – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…..;

  – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…….;

  – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Sinh ngày:….Dân tộc:Kinh……Quốc tịch: Việt Nam

  CMTNN/Hộ chiếu số: chúng tôi công an………cấp ngày: …

  Nơi đăng ký HKTT:…

  Chỗ ở hiện tại:……

  Giữ chức vụ: Giám đốc

  Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

  Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

  – Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

  – Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

  – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;

  – Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

  – Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

  – Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

  – Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

  – Tuyển dụng lao động;

  2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

  – Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

  – Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chấp thuận;

  – Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và chủ nợ biết;

  – Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

  Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  – Như Điều 3 CHỦ TỊCH

  – Lưu VP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  …, ngày tháng năm 20…

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY …………………………….

  – Căn cứ Điều lệ Công ty ………;

  – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

  – Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …..

  Nơi cấp: …..Ngày cấp: …….

  Địa chỉ thường trú …..

  Giữ chức vụ trưởng phòng ………. công ty, phụ trách chuyên môn…..

  Điều 2: Ông/Bà …….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  – Như điều 3 Chủ tịch

  – Lưu: TCNS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – tự do – hạnh phúc

  ……, ngày… tháng… năm…

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

  – Căn cứ Điều lệ Công ty ……….;

  -Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

  – Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………

  Nơi cấp: ……….Ngày cấp: ………….

  Địa chỉ thường trú ……….

  Giữ chức vụ kế toán trưởng…………. công ty, phụ trách chuyên môn…………

  Điều 2: Ông/Bà ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  – Như điều 3 Chủ tịch

  – Lưu: TCNS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – tự do – hạnh phúc

  ……, ngày… tháng… năm…

  – Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc thành lập………;

  – Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc………

  – Xét nhu cầu công tác công và năng lực nhân sự;

  – Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự.

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông (Bà)……………., giữ chức vụ………kể từ ngày……… tháng………năm……..

  Điều 2 : Ông (Bà) được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ……………kể từ ngày….. tháng…..năm……

  Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

  – Như điều 3 (Ký tên, đóng dấu)

  – Lưu: TCNS

  Một số lưu ý khi soạn thảo các quyết định bổ nhiệm:

  Thông tin đầy đủ, chính xác của người được bổ nhiệm;

  Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng vị trí cụ thể;

  Dịch vụ của Luật Dương Gia:

  – Tư vấn nội dung các mẫu quyết định bổ nhiệm;

  – Soạn thảo quyết định bổ nhiệm

  – Tư vấn các vấn đề cần lưu ý khi bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán, trưởng phó phòng…

  – Tư vấn quản trị nội bộ, giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

  Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Hữu Lũng Chuyển Biến Qua 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32 Của Chính Phủ
 • Một Số Nhiệm Vụ Của Lực Lượng Công An Trong Việc Thực Hiện Nghị Quyết 88/2011/nq
 • Chi Bộ Thôn Thuỵ Điền Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Toàn Diện Của Đảng
 • ‘thực Hiện Ngay Quy Định Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên’
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Chức Vụ Lãnh Đạo Khoa, Phòng Cho Cán Bộ
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Nay
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

  Independence – Freedom – Happiness

  —–o0o—–

  …….., ngày tháng … năm ……

  ………, ………………, ……

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

  DECISION:

  Ref. to appointment of Chief Accountant

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  Director of the Company

  –        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………..;

  –        Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

  –        Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Pursuant to the Charter of Organization and operation of ………………;

  Review the business operation requirements of the Company;

  Considering the capacity and quality of officials;

  QUYẾT ĐỊNH:

  DECISION:

  Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty ………….. đối với người có tên sau:

  Article 1: To appoint Chief Accountant of ……………… to the person named below:

  Bà …………..

  Ms. ………..

  Sinh ngày: ………….         Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Date of birth: …………        Nationality: Vietnamese

  Căn cước công dân số: ………. 

  ID number: ………. 

  Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

  Date of issue: ………. 

  Issuing authority: ………. 

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. 

  Registered permanent residence: ………. 

  Chỗ ở hiện tại: ………. 

  Current residence: ………. 

  Article 2: Ms. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        This decision takes effect from the date of signing

  –        Như điều 2;

  As stated in Article 2;

  –        Lưu VP

  Save Office

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  Director of the company

   

   

   

  ………. 

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

  Independence – Freedom – Happiness

  —–o0o—–

  ……, ngày …  tháng … năm 2022

  ………, ………………, ……..

  NGHỊ QUYẾT

  V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

  RESOLUTION

  Resolution on appointment of the Deputy Director

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  THE MEMBERS’ COUNCIL

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………. ;

  Xét  yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  Pursuant to the Law on Enterprises No.68/2014/QH13 and guiding documents;

  Pursuant to the Charter of Organization and operation of the ………. ;

  Review the business operation requirements of the Company;

  Considering the capacity and quality of officials;

  QUYẾT ĐỊNH:

  DECISION:

  Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty ……….  đối với người có tên sau:

  Article 1: To appoint Deputy Director of ……….  to the person named below:

  Ông: ……….   

  Mr. ………. 

  Sinh ngày: ……….        Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

  Date of birth:……….        Nationality: Vietnamese

  Căn cước công dân số:……….  

  ID number: ………. 

  Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

  Date of issue: ………. 

  Issuing authority: ………. 

  Ngày hết hạn: ………. 

  Expiry data: ………. 

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. .

  Registered permanent residence:………. 

  Chỗ ở hiện tại: ………. .

  Current residence: ………. 

  Giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ ………………….

  Assuming the position of deputy director of the term ….

  Article 2: Mr. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  This decision takes effect from the date of signing

  –        Như điều 2;

  As stated in Article 2;

  –        Lưu VP

  Save Office

  T/M  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  On behalf of the board of members

   

   

   

  ………. 

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Tel: 02462.587.666

  Email: [email protected]

  Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trao Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Tỉnh Đoàn Nghệ An
 • Trao Quyết Định Bí Thư, Phó Bí Thư, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Viện Y Dược Học Dân Tộc Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Kỳ 2022 – 2022
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Bổ Nhiệm Giám Đốc Bệnh Viện Nhi Trung Ương
 • Hoàn Thiện Quy Định Về Tiêu Chuẩn Và Quy Trình Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Cách Chức Các Chức Danh Của Cơ Quan Điều Tra
 • Bộ Trưởng Công An Điều Động, Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Công An Hai Tỉnh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ………, ………………, …… QUYẾT ĐỊNH V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng DECISION: Ref. to appointment of Chief Accountant GIÁM ĐỐC CÔNG TY Director of the Company – Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………..; – Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty; – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; Pursuant to the Charter of Organization and operation of ………………; Review the business operation requirements of the Company; Considering the capacity and quality of officials; DECISION:

  Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty ………….. đối với người có tên sau:

  Article 1: To appoint Chief Accountant of ……………… to the person named below: Bà ………….. Ms. ………..

  Sinh ngày: …………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Date of birth: ………… Nationality: Vietnamese

  Căn cước công dân số: ……….

  ID number: ……….

  Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……….

  Date of issue: ………. Issuing authority: ……….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……….

  Registered permanent residence: ……….

  Chỗ ở hiện tại: ……….

  Article 2: Ms. ………. and related persons are responsible for implementing this Decision.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  This decision takes effect from the date of signing

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness –o0o– ……, ngày … tháng … năm 2022 ………, ………………, …….. NGHỊ QUYẾT V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty RESOLUTION Resolution on appointment of the Deputy Director HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THE MEMBERS’ COUNCIL

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………. ;

  Pursuant to the Law on Enterprises No.68/2014/QH13 and guiding documents; Pursuant to the Charter of Organization and operation of the ………. ; Review the business operation requirements of the Company; Considering the capacity and quality of officials; QUYẾT ĐỊNH: DECISION:

  Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với người có tên sau:

  Article 1: To appoint Deputy Director of ………. to the person named below: Mr. ……….

  Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

  Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

  Mobile: 0966.498.666

  Cập nhật ngày 31/01/2020

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật 024 6258 7666

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Decision
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Lãnh Đạo
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Trình Thực Hiện Quyết Định Cưỡng Chế Thu Hồi Đất
 • Thu Hồi Đất Theo Quy Định Pháp Luật Đất Đai Thế Nào?
 • Xác Định Đúng Sai Quyết Định Thu Hồi Đất
 • Cưỡng Chế Thu Hồi Đất Theo Luật Định Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật
 • QUYẾT ĐỊNH

  CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………… Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

  Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV Chủ tịch HĐQT/HĐTV Mẫu 2: Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty TNHH MTV ………………, ngày …. tháng … năm ….. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….) CÔNG TY TNHH… – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….; – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm …………… QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

  – Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

  – Dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cấp ngày……………………

  – Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

  – Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc.
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Năm 2022
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế Nghệ An
 • Vni Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Phía Nam
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn Bệnh Viện K
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giảm Lương, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Song Ngữ
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh Hải Hà
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Hải Dương
 • Hà Tĩnh Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 2 Phó Giám Đốc Công An Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp Việt Nam
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng
 • Công Ty Hapi Group Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Và Phân Phối
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Kpi Cho Vị Trí Trợ Lý Giám Đốc Trong Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh
 • Điều Kiện Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc

  1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là gì?

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người được bổ nhiệm, thời gian bổ nhiệm…

  hoatieu.vn xin được gửi đến các bạn các mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn… Các bạn tham khảo nội dung và có thể thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty mình.

  2. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

  CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

  Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

  Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

  Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  – Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  – Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  – Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  3. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà …………………….

  – Sinh ngày …………………………..

  THAY MẶT CÔNG TY TNHH Giám đốc

  – Dân tộc ……………………………….

  – CMND số…………………….

  – HKTT…………………………………….

  Chỗ ở hiện tại…………………….

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  4. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

  (Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

  CÔNG TY TNHH…

  – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  – Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

  – Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

  – Ông/Bà

  – Sinh ngày

  – Dân tộc

  – CMND/Thẻ căn cước công dân số: Do Cấp ngày

  – Hộ khẩu thường trú:

  – Chỗ ở hiện tại:

  Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………….

  Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

  5. Cách viết quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  – Bước 1: Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵn

  – Bước 2: Cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm

  – Bước 3: Cần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công ty

  – Bước 4: Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ của phố giám đốc phải làm

  – Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Thẩm Định Hồ Sơ Khoa Học Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Để Đưa Vào Danh Mục Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất
 • Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm
 • Cập Nhật Ngành Nghề Theo Quyết Định 27/2018/qđ
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Cho Thôi Việc
 • Quyết định bộ nhiệm chức vụ

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng là biểu mẫu hành chính nhân sự thường được sử dụng trong các công ty, cơ quan nhà nước. Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc. chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng/kế toán trưởng công ty để các bạn tham khảo.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

  1. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  ……………, ngày … tháng … năm………

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY…………………

  V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;
  • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

  Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Số CMND/Hộ chiếu: ………………

  Nơi cấp: ……………………. Ngày cấp: …/…/….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

  • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
  • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

  Và các quyền:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

  – Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

  Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

  Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng cần trình bày rõ các nội dung như sau:

  Về nội dung: Bản quyết định cần ghi đầy đủ thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ người được bổ nhiệm đang giữ và chức vụ được bổ nhiệm. Đồng thời, các bạn cần nêu rõ các điều về nghĩa vụ mà người được bổ nhiệm cần thực hiện.

  ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY ……………………………. – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………….; – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….; – Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………

  CMND số ………………………………………………………………………………….

  Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp: …………………………………….

  Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………….

  Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………………….

  Điều 2: Ông/Bà …………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  3. Khi nào sử dụng mẫu Quyết định bổ nhiệm?

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm đối với chức vụ Trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng chuyên môn…

  Mẫu quyết định được đưa ra sau khi đã có ý kiến thống nhất và có kết quả sau đợt lấy phiếu tín nhiệm và bình bầu của các cá nhân trong công ty/ cơ quan.

  4. Cách viết và trình bày Quyết định bổ nhiệm

  Hình thức trình bày và nội dung của một văn bản Quyết định như sau:

  a, Hình thức

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm bao gồm phầm mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc:

  Phần mở đầu bao gồm:

  Quốc hiệu được ghi đúng theo quy định trình bày văn bản hành chính (Về cỡ chữ và kiểu chữ) – Cỡ chữ đối với dòng đầu tiên là 12 (hoặc 13) và được viết in hoa, bôi đậm. Đối với dòng thứ hai thì ghi in thường, bôi đậm và để hơn dòng đầu 1 cỡ chữ.

  Tên quyết định và trích yếu

  Tên giám đốc/ tổng giám đốc công ty

  b, Nội dung

  c, Phần kết thúc

  Phần kết thúc bao gồm nơi nhận và chữ ký của đại diện Ban Giám đốc, có chữ ký và đóng dấu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng 2022
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Năm 2022
 • Giải Quyết Hậu Quả Pháp Lý Của Hợp Đồng Kinh Tế
 • Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Và Điểm Mới Trong Bộ Luật Lao Động 2022
 • Cơ Cấu Lại Thị Trường Bảo Hiểm: Đến Năm 2022, Có 11% Dân Số Tham Gia Bảo Hiểm Nhân Thọ
 • Ngày 10/10/2019, Phó TGĐ Công ty TNHH Sản xuất & XNK Bao Bì Hà Nội – Bà Trần Thị Loan đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế toán cho Bà Vũ Thị Thanh Nga sau thời gian hơn 3 tháng Bà Nga gia nhập Bao Bì Hà Nội.

  Ngày 10/10/2019, Phó TGĐ Công ty TNHH Sản xuất & XNK Bao Bì Hà Nội – Bà Trần Thị Loan đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế toán cho Bà Vũ Thị Thanh Nga sau thời gian hơn 3 tháng Bà Nga gia nhập Bao Bì Hà Nội.

  Với những kinh nghiệm, nỗ lực của bản thân,Chúc Bà Nga sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới.

   

  Bà Vũ Thị Thanh Nga – Tân Phó phòng kế toán phát biểu: “Tôi xin trân trọng cám ơn Ban TGĐ đã luôn khích lệ, tin tưởng và trao cho tôi nhiều cơ hội để phát triển. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp quản lý, đồng nghiệp trong công ty,  anh chị em trong phòng kế toán đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian vừa qua.

  Để đáp lại sự tin tưởng của Ban lãnh đạo công ty, tôi xin hứa sẽ làm việc hết sức mình vì công việc chung, cùng với tập thể phòng kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ tốt nhất cho các phòng ban.”.

  Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, BàLê Hải Thành – Giám đốc Khối HCNS ghi nhận những nỗ lực của bà Nga trong thời gian qua và giao trọng trách tiếp tục đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong phòng đồng thời nâng cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp vì sự phát triển chung của Hanopaco.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công An Tỉnh – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Công An 3 Tỉnh
 • Bổ Nhiệm Vợ Làm Phó Giám Đốc?
 • Quy Chế Làm Việc Trong Năm Học 2022
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Quảng Trị: Công Bố Các Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Kh&đt Và Chánh Thanh Tra Tỉnh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Nghệ An Tại Tp Vinh Nghệ An
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Thanh Hóa
 • Thanh Hóa: Thu Hồi 4 Quyết Định Bổ Nhiệm Sai Của Gđ Sở Nông Nghiệp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm
 • Chiều 1/12, các đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Cao Thị Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Phó Giám đốc cho đồng chí Hồ Việt Dũng. Ảnh Thanh Lê

  Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 4339 – QĐ/UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng trao Quyết định số 4299-QĐ/UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với ông Hồ Việt Dũng – Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Thanh Lê

  Trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Hồ Việt Dũng trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là vinh dự nhưng là trọng trách lớn của các đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Hồ Việt Dũng.

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Hồ Việt Dũng. Ảnh: Thanh Lê

  Nhấn mạnh vai trò của Sở Kế hoạch và Đầu tư rất quan trọng trong tham mưu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đổi mới tư duy, đổi mới tham mưu, chủ động trong phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ đặt ra.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

  Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các đồng chí Nguyễn Xuân Đức và Hồ Việt Dũng sẽ phát huy năng lực, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, nỗ lực phấn đấu, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, cùng tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì tốt đoàn kết nội bộ; tiếp tục tạo sự đột phá trong việc tham mưu, giúp lãnh đạo tỉnh hoạch định các chiến lược quan trọng, cũng như xây dựng các kế hoạch phát triển, thu hút các dự án đầu tư cho tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo đã tín nhiệm và giao cho trọng trách cho hai đồng chí giữ chức Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với bản thân.

  Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trên cương vị mới, bản thân mỗi đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được của ngành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các lĩnh vực được phân công./.

  Theo: chúng tôi

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tài Chính
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Học Viện Tài Chính
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ctcp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100