Hướng Dẫn Về Thẩm Quyền, Thủ Tục, Thời Điểm, Hồ Sơ Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Bố Trí, Miễn Nhiệm, Thay Thế Và Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Của Kế Toán Trưởng, Phụ Trách Kế Toán Của Các Đơn Vị Kế Toán Trong Lĩnh Vực Kế Toán Nhà Nước

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Chức Vụ Viên Chức Lãnh Đạo Quản Lý
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Và Giao Nhiệm Vụ Cho Viên Chức Quản Lý
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý Trường Đại Học Kinh Tế
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Và Giao Nhiệm Vụ Cho 05 Viên Chức Quản Lý
 • Các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông tư số 04/2018/TT-BNV phải bổ nhiệm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

  2. Phụ trách kế toán

  Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán

  3. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

  3.1. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

  Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán, các đơn vị lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán trình cấp có thẩm quyền xét quyết định bổ nhiệm. Hồ sơ bổ nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo Điều 8, Thông tư 04/2008/TT-BNV.

  3.2. Thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng

  a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp;

  b) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị;

  c) Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

  3.3. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán

  a) Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định.

  b). Đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán sau khi có ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính cấp huyện.

  c) Đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí phụ trách kế toán

  3.3. Thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng, phụ trách kế toán là 05 năm.

  3.4. Thời điểm xét bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

  a) Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  b) Đối với trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức, khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, Điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Và Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Quản Lý Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Ban
 • Quy Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng Trường Học
 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Hội Nghị Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2021
 • Danh Mục Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Năm 2021
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán/kế toán trưởng

  1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

  Theo luật doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc văn phòng đại diện là người đại diện công ty, đại diện đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động. Đây cũng là chức danh có thẩm quyền bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty, đơn vị trực thuộc công ty.

  Ngoài ra theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

  2. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1

  CMND số: ………………………………………………………………………………………..

  Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

  Giám đốc công ty

  Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………

  Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  3. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2

  – Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty. – Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty. QUYẾT ĐỊNH Điều I:

  Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

  Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội………….. ngày…………….

  Nay bổ nhiệm ông (bà)…………………………………………

  Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

  CMND số : ……………… Cấp ngày:…………………………..

  Nơi cấp:……………………………………………………….

  Địa chỉ cư trú:……………………………………………………….

  Điều II:

  Nghề nghiệp: Kế toán.

  Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

  Mức lương được hưởng: ………….. (Có thể theo thỏa thuận)

  Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

  – Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

  – Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

  Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

  4. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trình Bày Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Biểu Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Cần Biết
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã
 • Quy Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng Trường Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Ban
 • Công Bố Quyết Định Sáp Nhập Và Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Quản Lý Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Hướng Dẫn Về Thẩm Quyền, Thủ Tục, Thời Điểm, Hồ Sơ Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Bố Trí, Miễn Nhiệm, Thay Thế Và Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Của Kế Toán Trưởng, Phụ Trách Kế Toán Của Các Đơn Vị Kế Toán Trong Lĩnh Vực Kế Toán Nhà Nước
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Chức Vụ Viên Chức Lãnh Đạo Quản Lý
 • 20/06/2019 08:04 AM

  Toàn văn file word hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2021

  Ông Tuấn hỏi, khi đến nhận công tác ở đơn vị trường học mới, ông có phải làm thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng hay không? Nếu phải bổ nhiệm lại thì quy định bổ nhiệm lại đó được quy định tại văn bản nào?

  Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Đức Tuấn như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

  Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

  Khoản 2, Điều 7 Thông tư này quy định, thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau: Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị kế toán phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  Trường hợp ông Nguyễn Đức Tuấn, được bổ nhiệm kế toán trưởng tại một đơn vị trường học công lập từ ngày 6/11/2014. Đến ngày 1/2/2018, ông Tuấn được quyết định điều động đến công tác tại một đơn vị trường học công lập khác trong cùng địa bàn.

  Nếu quyết định điều động ông Tuấn đến làm việc ở đơn vị mới với chức danh kế toán trưởng, người có thẩm quyền quyết định điều động công tác đối với ông Tuấn, cũng là người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông, và ông Tuấn còn trong thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng 5 năm (từ ngày 6/11/2014 đến ngày 6/11/2019), thì khi đến nhận công tác ở đơn vị mới (ngày 1/2/2018), ông Tuấn chưa phải thực hiện ngay thủ tục bổ nhiệm lại. (Thời điểm ông Tuấn được điều động đến đơn vị mới, việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng thực hiện theo Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Thông tư này hết hiệu lực ngày 15/5/2018).

  Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 04/2018/TT-BNV, trường hợp ông Nguyễn Đức Tuấn đến ngày 6/11/2019 thì hết thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng 5 năm, phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại. Chậm nhất là ngày 6/8/2019, tức là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, đơn vị phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với ông Tuấn. Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng sẽ được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

  Thủ tục bổ nhiệm lại kế toán trưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 04/2018/TT-BNV.

  Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

  3,359

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Hội Nghị Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Ban Hành Quy Trình Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Và Tương Đương, Phụ Trách Kế Toán Thuộc Sở Và Truyền Thông
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Đối Với Công Nhân Viên Chức
 • Quy Định Về Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Của Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Nghị Quyết Nhiệm Vụ Năm 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quy Định Số 4842-qĐ/tu, Ngày 30/7/2019 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “trách Nhiệm Của Tập Thể, Cá Nhâ, Quy Định Số 4842-qĐ/tu, Ngày 30/7/2019 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “trách Nhiệm Của Tập Thể, Cá Nhâ, Quy Định Số 4842-qĐ/tu, Ngày 30/7/2019 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Về “trách Nhiệm Của Tập Thể, Cá Nhâ, Quyết Toán Thuế 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tndn 2021, Công Văn Quyết Toán Thuế Tncn 2021, Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2021, Quyết Địnhbổ Nhiệm Người Quản Lý An Toàn Bức Xạ, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức, Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Quyết Định 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Quy Định Về Chế Độ Chi Tổ Chức , Công Văn Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2021, Nghị Quyết Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Công Văn Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Tncn 2021, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2021 – 2021, Quyết Định 24 Năm 2021, Quyết Định Số 30/2019/qĐ, Quyết Định Số 20/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 26/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 17/2019, Quyết Định Số 18/2019/qĐ-ttg, Quyết Định 17/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 38/2019/qĐ-ttg, Quyết Định Số 17/2019/qĐ-ttg, Báo Cáo Nhiệm Kỳ Hoạt Động Tổ Dân Phố Nhiệm Kỳ 2021/2019, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014
 • Kế Toán Trường Học Có Được Bổ Nhiệm Làm Kế Toán Trưởng?
 • Mẫu Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần
 • Ban Hành Quy Trình Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Và Tương Đương, Phụ Trách Kế Toán Thuộc Sở Thông Tin Và Truyền Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Hội Nghị Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý
 • Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 • Quy Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng Trường Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Ban
 • Quy trình áp dụng đối với công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm lần đầu hoặc bổ nhiệm lại vào vị trí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm, phụ trách kế toán Sở.

  Theo đó, Quy trình bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương gồm có 3 nội dung (Xin chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Sở; Quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước; Xem xét, quyết định bổ nhiệm); Quy trình bổ nhiệm lại trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương gồm 4 bước; Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán gồm 2 bước.

  Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào vị trí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào vị trí Giám đốc Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 02-QĐ/BCSĐ ngày 09/4/2019 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

  Tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh phụ trách kế toán theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, ngoài ra nhân sự đề nghị bổ nhiệm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời cũng quy định rõ trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo đơn vị và các hành vi nghiêm cấm trong công tác cán bộ.

  Quy trình là cơ sở để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Sở đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định, thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 14/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng
 • Thủ Tướng Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Và Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Lại
 • Điều Kiện, Trình Tự, Hồ Sơ Bổ Nhiệm Lại Công Chức Lãnh Đạo
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Công Ty Cổ Phần
 • Bí Quyết Viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường Chuẩn Nhất
 • Quyết Định 595: 7 Lưu Ý Cho Người Tham Gia Bảo Hiểm
 • Cập Nhật Ngành Nghề Theo Quyết Định 27/2018/qđ
 • Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Cho Thôi Việc
 • Quyết định bộ nhiệm chức vụ

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng là biểu mẫu hành chính nhân sự thường được sử dụng trong các công ty, cơ quan nhà nước. Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc. chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng/kế toán trưởng công ty để các bạn tham khảo.

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

  1. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  ……………, ngày … tháng … năm………

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY…………………

  V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;
  • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

  Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

  Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

  Số CMND/Hộ chiếu: ………………

  Nơi cấp: ……………………. Ngày cấp: …/…/….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

  Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

  • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
  • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

  Và các quyền:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

  – Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

  Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

  Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng cần trình bày rõ các nội dung như sau:

  Về nội dung: Bản quyết định cần ghi đầy đủ thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ người được bổ nhiệm đang giữ và chức vụ được bổ nhiệm. Đồng thời, các bạn cần nêu rõ các điều về nghĩa vụ mà người được bổ nhiệm cần thực hiện.

  ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY ……………………………. – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; – Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………….; – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….; – Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………

  CMND số ………………………………………………………………………………….

  Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp: …………………………………….

  Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………….

  Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………………….

  Điều 2: Ông/Bà …………………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  3. Khi nào sử dụng mẫu Quyết định bổ nhiệm?

  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm đối với chức vụ Trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng chuyên môn…

  Mẫu quyết định được đưa ra sau khi đã có ý kiến thống nhất và có kết quả sau đợt lấy phiếu tín nhiệm và bình bầu của các cá nhân trong công ty/ cơ quan.

  4. Cách viết và trình bày Quyết định bổ nhiệm

  Hình thức trình bày và nội dung của một văn bản Quyết định như sau:

  a, Hình thức

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm bao gồm phầm mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc:

  Phần mở đầu bao gồm:

  Quốc hiệu được ghi đúng theo quy định trình bày văn bản hành chính (Về cỡ chữ và kiểu chữ) – Cỡ chữ đối với dòng đầu tiên là 12 (hoặc 13) và được viết in hoa, bôi đậm. Đối với dòng thứ hai thì ghi in thường, bôi đậm và để hơn dòng đầu 1 cỡ chữ.

  Tên quyết định và trích yếu

  Tên giám đốc/ tổng giám đốc công ty

  b, Nội dung

  c, Phần kết thúc

  Phần kết thúc bao gồm nơi nhận và chữ ký của đại diện Ban Giám đốc, có chữ ký và đóng dấu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Trưởng Phòng, Kế Toán Trưởng 2021
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Đối Với Công Nhân Viên Chức
 • Quy Định Về Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc Của Viên Chức
 • Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động 2021? Mẫu Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Làm Việc, Thử Việc?
 • Chấm Dứt Hđlđ Với Viên Chức?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thường Trực, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Chuyên Viên Chính, Mau Quyet Dinh Bo Nhiem Cong An Vien Thường Truc Xa, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách An Toàn Bức Xạ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởngxử Lý Kỷ Luật, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Bọ Công An Mãu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Mẫu Quyết Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Nghị Quyết Miễn Nhiệm ủy Viên Ubnd,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới Nhất, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán.doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phụ Trách Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thường Trực, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Chuyên Viên Chính, Mau Quyet Dinh Bo Nhiem Cong An Vien Thường Truc Xa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014
 • Kế Toán Trường Học Có Được Bổ Nhiệm Làm Kế Toán Trưởng?
 • Hướng Dẫn Mới Về Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Và Thời Hạn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Hoặc Phụ Trách Kế Toán Đối Với Đơn Vị Kế Toán Cấp I Thuộc Trung Ương, Đơn Vị Sự Nghiệp Do Cơ Quan Nhà Nước Thành Lập Tự Cân Đối Thu
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường, Trưởng Phòng.
 • Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021
 • TIN ĐỌC NHIỀU

  TIN MỚI NHẬN

  (Chinhphu.vn) – Từ ngày 15/5/2018, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV do Bộ Nội vụ vừa ban hành.

  Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể.

  Thông tư nêu rõ, kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

  Về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước: Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách trung ương.

  Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.

  Đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương.

  Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp…

  Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán gồm: Sơ yếu lý lịch; bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm; bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng; văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

  Về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, Thông tư nêu rõ: Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể, được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

  Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

  Khánh Linh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần 2021
 • Quyết Dinhj Bổ Nhiệm Song Ngữ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng!
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng
 • Những Điểm Mới Của Quyết Định 595/qđ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Thi Công, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Trạm Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Phó Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Pccc, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng ấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Quyet Dinh Bo Nhiem Pho Truong Cong An Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Mầm Non, Quyết Định Xử Phạt ô Nhiễm Môi Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chỉ Huy Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn, Mau Quyet Dinh Miem Nhiem Truong Thon, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Công An Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Hiệu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Điều Dưỡng Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hiễu Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Hiệu Trưởng,

  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng , Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2014, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Doc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Cty Tnhh Mtv, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2013, Download Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Của Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/3/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Quyết Định 1319/qĐ-bca-c41 Ngày 20/03/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An)., Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Không Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trường, Trưởng Phòng.
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng 2021
 • Thủ Tục Và Thời Hạn Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Hoặc Phụ Trách Kế Toán Đối Với Đơn Vị Kế Toán Cấp I Thuộc Trung Ương, Đơn Vị Sự Nghiệp Do Cơ Quan Nhà Nước Thành Lập Tự Cân Đối Thu
 • Hướng Dẫn Mới Về Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Kế Toán Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Năm 2021
 • Giải Quyết Hậu Quả Pháp Lý Của Hợp Đồng Kinh Tế
 • Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Và Điểm Mới Trong Bộ Luật Lao Động 2021
 • Cơ Cấu Lại Thị Trường Bảo Hiểm: Đến Năm 2021, Có 11% Dân Số Tham Gia Bảo Hiểm Nhân Thọ
 • Ngày 10/10/2019, Phó TGĐ Công ty TNHH Sản xuất & XNK Bao Bì Hà Nội – Bà Trần Thị Loan đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế toán cho Bà Vũ Thị Thanh Nga sau thời gian hơn 3 tháng Bà Nga gia nhập Bao Bì Hà Nội.

  Ngày 10/10/2019, Phó TGĐ Công ty TNHH Sản xuất & XNK Bao Bì Hà Nội – Bà Trần Thị Loan đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế toán cho Bà Vũ Thị Thanh Nga sau thời gian hơn 3 tháng Bà Nga gia nhập Bao Bì Hà Nội.

  Với những kinh nghiệm, nỗ lực của bản thân,Chúc Bà Nga sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới.

   

  Bà Vũ Thị Thanh Nga – Tân Phó phòng kế toán phát biểu: “Tôi xin trân trọng cám ơn Ban TGĐ đã luôn khích lệ, tin tưởng và trao cho tôi nhiều cơ hội để phát triển. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp quản lý, đồng nghiệp trong công ty,  anh chị em trong phòng kế toán đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian vừa qua.

  Để đáp lại sự tin tưởng của Ban lãnh đạo công ty, tôi xin hứa sẽ làm việc hết sức mình vì công việc chung, cùng với tập thể phòng kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ tốt nhất cho các phòng ban.”.

  Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, BàLê Hải Thành – Giám đốc Khối HCNS ghi nhận những nỗ lực của bà Nga trong thời gian qua và giao trọng trách tiếp tục đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong phòng đồng thời nâng cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp vì sự phát triển chung của Hanopaco.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2021
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công An Tỉnh – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Công An 3 Tỉnh
 • Bổ Nhiệm Vợ Làm Phó Giám Đốc?
 • Quy Chế Làm Việc Trong Năm Học 2021
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100