Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng

--- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc
 • Một Số Quy Định Về Giám Đốc Hợp Tác Xã Liên Hiệp Hợp Tác Xã
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Quy Định Về Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Công Tác Hồ Sơ, Thống Kê Nghiệp Vụ Cảnh Sát; Công Tác Giám Định K, Quy Định Về Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Công Tác Hồ Sơ, Thống Kê Nghiệp Vụ Cảnh Sát; Công Tác Giám Định K, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh Chính Thức Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Đồng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc
 • Một Số Quy Định Về Giám Đốc Hợp Tác Xã Liên Hiệp Hợp Tác Xã
 • Hoạt Động Của Học Viện Tòa Án
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ
 • Quy Định Về Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ
 • Chiều 3/1, Sở Xây dựng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.

  Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ…

  Đồng chí Thái Thanh Quý trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Giang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thành Duy

  Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 2/1/2020 bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đồng chí Nguyễn Trường Giang – Quyền Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách rất lớn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt lên vai tân Giám đốc Sở Xây dựng.

  Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, với vai trò của người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Trường Giang phải là tấm gương gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, phải là hạt nhân xây dựng sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo sở và trong ngành, từ đó phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành những nhiệm vụ.

  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thành Duy

  Đồng chí Thái Thanh Quý cũng lưu ý, tân Giám đốc Sở Xây dựng và toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, trước hết phải đánh giá, rà soát lại toàn diện quy hoạch, nhất là quy hoạch khu đô thị, những khu vực chức năng quan trọng của tỉnh để chuyển vào quy hoạch chung của tỉnh đang thực hiện.

  Bên cạnh đó, những quy hoạch đang chỉ đạo, triển khai thì tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt; đồng thời phải bảo vệ và quản lý thật tốt quy hoạch, hạn chế tối đa điều chỉnh quy hoạch và nếu phải điều chỉnh thì cần điều chỉnh theo hướng tiến bộ, không san lấp mặt nước, khu vực cây xanh để phát triển nóng đô thị, kiên quyết không xây dựng nhà cao tầng trong vùng lõi đô thị, thị xã.

  Đồng chí Nguyễn Trường Giang – tân Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

  Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng thực hiện tốt việc thẩm định các dự án đầu tư để chống thất thoát, lãng phí và đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện tốt Đề án cung cấp nước sạch toàn tỉnh; nghiên cứu quy hoạch các nhà máy rác trên địa bàn cho phù hợp; đặc biệt chỉ quy hoạch cả mỏ khoáng sản để phục vụ cho phát triển hạ tầng, không quy hoạch khai thác các mỏ khoáng sản như: đá trắng, vàng, thiếc… Mặt khác, Sở Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó ứng dụng triệt để trong quản lý Nhà nước về xây dựng.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trường Giang hứa cùng với tập thể đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với tinh thần phục vụ để đưa ngành Xây dựng Nghệ An tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu của tỉnh trong thời gian tới.

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Xây dựng. Ảnh: Thành Duy

  Thành Duy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh Chính Thức Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc
 • Một Số Quy Định Về Giám Đốc Hợp Tác Xã Liên Hiệp Hợp Tác Xã
 • Hoạt Động Của Học Viện Tòa Án
 • Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng

  được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.

  Tham dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

  Đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

  Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí được được bổ nhiệm. Đồng thời phát biểu nhấn mạnh: Trong cương vị công tác mới, Giám đốc Sở Xây dựng cần nỗ lực phấn đấu trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị, cùng ban lãnh đạo các sở, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng

  Thay mặt tập thể ngành Xây dựng Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu hiệu quả giúp lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước lĩnh vực chuyên ngành được giao.

  Người viết tin bài: Cao Thị Minh Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh Chính Thức Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Đồng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng Nghệ An
 • Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc
 • Một Số Quy Định Về Giám Đốc Hợp Tác Xã Liên Hiệp Hợp Tác Xã
 • Hoạt Động Của Học Viện Tòa Án
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang dự và trao quyết định. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao Quyết định bổ nhiệm

  và tặng hoa đồng chí Hà Quốc Dũng

  Theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 18/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hà Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

  Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chúc mừng đồng chí Hà Quốc Dũng được cấp trên giao nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, năng lực thực tiễn của mình, đồng chí Hà Quốc Dũng sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành và cấp trên giao phó.

  Đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Hà Quốc Dũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hà Quốc Dũng bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm, tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với bản thân; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

  Người viết bài: Cao Thị Minh Thu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh Chính Thức Nhận Quyết Định Bổ Nhiệm
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng

  Qua đợt tuyển chọn chức danh Giám đốc Sở Xây dựng theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng, sáng ngày 08/7/2015, tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng. Đến dự buổi Lễ công bố có ông Trần Đình Hồng – Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Huỳnh Văn Hoa – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng; Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Xây dựng cùng toàn thể công chức, người lao động Cơ quan Sở.

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, ông Võ Công Chánh – Giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Vũ Quang Hùng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 08/7/2015.

  Lê Hồng Thu – Chánh Văn phòng Sở

  • NDX CBTT: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 – Thứ ba, 07/02/2017
  • NDX CBTT: Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 4/2016 – Thứ năm, 19/01/2017
  • NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ – Thứ tư, 18/01/2017
  • NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ – Thứ ba, 17/01/2017
  • NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ – Thứ hai, 16/01/2017
  • Bộ Xây dựng nghiệm thu đề tài của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị – Thứ ba, 28/07/2015
  • Quy định Quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – Thứ sáu, 24/07/2015
  • Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII ( Nhiệm kỳ 2022 – 2022 ) – Thứ sáu, 24/07/2015
  • Lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng – Thứ bảy, 04/07/2015
  • Danh sách các ngân hàng cho vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố – Thứ hai, 08/06/2015

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hải Phòng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục
 • Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Và Thay Đổi Giấy Phép Chi Nhánh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Chuẩn Nhất 2022
 • Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm Chức Vụ Trưởng Phòng 1 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang
 • Bộ Xây Dựng Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế
 • Phê Duyệt Phương Án Chuyển Ngạch, Lương Sang Cdnn Và Xếp Lương Đối Với Viên Chức Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Thăng Long
 • Thủ Tướng Chính Phủ Bổ Nhiệm Quyền Bộ Trưởng Bộ Y Tế
 • Thẩm Quyền Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • (BTV) Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng. Cùng dự có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

  Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 05/3/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm; hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,9.

  Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đồng chí Nguyễn Việt Hùng đạt được trong thời gian giữ nhiều vị trí công tác khác nhau, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Việt Hùng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Xây dựng đoàn kết, thống nhất, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, nhất là trong việc xây dựng lộ trình đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Nguyễn Việt Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

  Bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm bổ nhiệm vị trí công tác mới, đồng chí Nguyễn Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ kế thừa kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm, bám sát thực tiễn, tích cực học hỏi, phát huy năng lực, trí tuệ của bản thân để nắm bắt công việc nhanh nhất, cùng với tập thể Sở Xây dựng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

   Hữu Vang – Phạm Quý 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Phân Công Công Tác Của Chủ Tịch, Các Phó Chủ Tịch Và Các Ủy Viên Của Ubnd Xã Ninh Thọ Nhiệm Kỳ 2022
 • Ubnd Tỉnh Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Trưởng Phòng Giải Pháp Công Nghệ Cải Thiện Môi Trường
 • Quy Định Pháp Luật Về Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Giảm Lương, Quyết Định Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 46 Về Kiểm Tra Giám Sát, Quyết Định Số 49 Về Miễn Giảm Học Phí, Quyết Định Kỷ Luật Của Giám Đốc, Quyết Định Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Miễn Giảm Học Phí, Báo Cáo Giám Sat Kết Quả Quyết Định 62/2011, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Kiem Tra Giám Sát Của Xã Quyết Định 62/2011/qĐ-ttg, Quyết Định Ban Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Số 80 Về Giám Sát Cộng Đồng, Quyết Định Giảm 50 Thuế Trước Bạ ô Tô, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Bao Cao Giam Sat Thuc Hien Quyet Dinh 62/2001, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng
 • Hải Phòng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Giáo Dục
 • Thay Đổi Người Đứng Đầu Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Và Thay Đổi Giấy Phép Chi Nhánh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Tư Pháp, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp Hậu Giang, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Thủ Tục Giám Định Pháp Y, Giám Định Pháp Y, Thủ Tục Giám Định Pháp Y Tâm Thần, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Kết Luận Giám Định Tư Pháp, Mẫu Bản Kết Luận Giám Định Pháp Y, Bien Ban Giam Dinh Tu Phap, Mẫu Số 2a Bản Kết Luận Giám Định Pháp Y Về Tử Thi, Hướng Dẫn Về Giám Định Tư Pháp, Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Góp ý Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai
 • Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Tnhh Mtv Có Cần Có Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Kế Toán Trưởng?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên Trở Lên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Công Trình, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Tư Pháp, Quyết Định HĐqt Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp Hậu Giang, Chủ Tịch Ubnd Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Thủ Tục Giám Định Pháp Y, Giám Định Pháp Y, Thủ Tục Giám Định Pháp Y Tâm Thần, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Mẫu Kết Luận Giám Định Tư Pháp, Mẫu Bản Kết Luận Giám Định Pháp Y, Bien Ban Giam Dinh Tu Phap, Mẫu Số 2a Bản Kết Luận Giám Định Pháp Y Về Tử Thi, Hướng Dẫn Về Giám Định Tư Pháp, Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Góp ý Dự Thảo Luật Giám Định Tư Pháp, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giám Định Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Tác Giả, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ai Ký, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Trợ Lý Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Tài Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 2 Tv, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Cty Tnhh 1 Tv, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Xí Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Giam Doc Cty Tnhh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc 2022, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Sát Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Trung Tâm, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mỏ, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai
 • Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Tnhh Mtv Có Cần Có Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Kế Toán Trưởng?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Mtv
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Tư Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Trường Đại Học Gia Định Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Chức Vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Đhsp Nhiệm Kỳ 2022
 • Thông Báo: Ban Thường Vụ Cđgd Tỉnh Gửi Mẫu Quyết Định Phân Công Kiêm Nhiệm Kế Toán, Thủ Quỹ Công Đoàn Cơ Sở – Công Đoàn Giáo Dục Bến Tre
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên Công Ty Tnhh Mtv Bệnh Viện Phụ Nữ Đà Nẵng
 • Tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuyến, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã chúc mừng tân Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, ông Nguyễn Quang Tuyến phải gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, phải là hạt nhân xây dựng sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo sở tư pháp và toàn ngành tư pháp Lâm Đồng; Tích cực tham mưu UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bán đấu giá tài sản; Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý thuộc ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

  Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quang Tuyến hứa trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với tinh thần phục vụ để đưa ngành tư pháp Lâm Đồng tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu của tỉnh đồng thời góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành tư pháp cả nước trong thời gian tới./.  

  Văn Thế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Nay
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại Chức Vụ Lãnh Đạo Khoa, Phòng Cho Cán Bộ
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Song Ngữ Năm 2022
 • Trao Quyết Định Chuẩn Y Bí Thư Tỉnh Đoàn Nghệ An
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100