Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tiếp Công Dân Của Ủy Ban Nhân Dân Phường 6

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Thi Đua
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Văn Hoa Công Vụ Tại Các Cơ Quan, Đơn Vị Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Tĩnh
 • Quy Chế Làm Việc Trong Năm Học 2022
 • Bổ Nhiệm Vợ Làm Phó Giám Đốc?
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Công An 3 Tỉnh
 • ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHƯỜNG 6                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

    Số:  233 /QĐ-UBND                   Phường 6, ngày  13 tháng 8  năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường 6

    

  CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  6

  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

  Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

  Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

  Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

  Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

  Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân;

  Căn cứ Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động

  của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND quận Gò Vấp về ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND Quận Gò Vấp;

  Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 

  – Như Điều 3; (để thực hiện)

  – UBND quận; (để báo cáo)

  – Thanh tra quận; (để báo cáo)                                        Đã ký và đóng dấu)

  – TT.Đảng ủy; (để báo cáo)   

  – VP UBND quận; (Tổ TCD)                                                

  – CT, chúng tôi UBND phường;                                                 Nguyễn Ngọc Anh

  – UBMTTQVN phường; (để giám sát)

  – Trưởng các đoàn thể phường; (để giám sát)

  – Lưu: VT, TP.

   

   

   

   

    

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHƯỜNG 6                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

                                                                    Phường 6, ngày 13 tháng 8  năm 2022

  QUY CHẾ

  Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường 6

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 233 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 8  

  năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường)

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định:

  1. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó Chủ tịch UBND phường (sau đây viết tắt là Lãnh đạo UBND phường).

  2. Công tác tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở UBND phường (phòng Tiếp công dân).

  4. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị tại địa điểm tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường.

  Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

  Quy chế này áp dụng đối với:

  1. Các ban ngành, bộ phận, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân phường; Cán bộ, Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

  2. Công dân, cơ quan, tổ chức đến địa điểm tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  Điều 3. Mục đích tiếp công dân

  2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để kịp thời xem xét, giải quyết

  hoặc trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

  3. Tuyên truyền, giải thích cho công dân thông hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn công dân thực

  hiện quyền khiếu nại, tố cáo và chấp hành nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

  Điều 4. Nguyên tắc tiếp công dân

  1. Việc tiếp công dân phải bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố

  cáo theo quy định của pháp luật.

  2. Người tiếp công dân phải tôn trọng, lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định

  của pháp luật.

  Chương II

  TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

   

  Điều 5. Tiếp công dân thường xuyên

  1. CB Tư pháp phường chịu trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên.

  2. CB Tư pháp phường thực hiện tiếp dân vào các ngày làm việc trong

  tuần:

  + Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30;

  + Buổi chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ.

  3. Địa điểm tiếp tại Trụ Ủy ban nhân dân phường, địa chỉ: 364 Đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 6. Trình tự tiếp công dân thường xuyên

  Điều 7. Tiếp công dân định kỳ

  1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp công dân định kỳ vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

  2. Địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, địa chỉ: 364 Đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 8. Quy trình tiếp công dân định kỳ

  1. Cán bộ tiếp công dân tiếp xúc, ghi nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

  2. Trên cơ sở nội dung công dân trình bày, cán bộ tiếp công dân rà soát sự việc, quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng và báo cáo người chủ trì

  tiếp công dân.

  3. Người chủ trì tiếp công dân xem xét nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và quyết định việc tiếp công dân. Trình tự tiếp như sau:

  + Nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản

  ánh;

  + Các ban, ngành, đơn vị tham gia buổi tiếp công dân có ý kiến;

  Điều 9. Tiếp công dân đột xuất

  1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp:

  a) Khiếu nại, tố cáo nếu không xem xét, giải quyết kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá

  nhân, xâm hại đến tính mạng của công dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

  b) Vụ việc đã quá hạn giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành do lỗi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của cán bộ, công

  chức khi thi hành công vụ;

  c) Vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài;

  d) Theo chỉ đạo của cấp trên hoặc theo đề xuất của bộ phận tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định mời Thường trực Đảng ủy tham dự tiếp công dân đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh

  hưởng đến tình hình dư luận, an ninh, trật tự trên địa bàn.

  Điều 10. Quy trình tiếp công dân đột xuất

  1. Chuẩn bị tiếp công dân:

  a) Các Phó Chủ tịch phụ trách khối báo cáo tổng hợp vụ việc, đề xuất tiếp công dân, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét;

  b) Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đồng ý, CB Tư pháp phường bố trí lịch tiếp công dân; phối hợp cùng các ngành chuyên môn mời

  thành phần tham dự buổi tiếp.

  Thư mời gửi trước ít nhất 03 ngày làm việc so với thời điểm họp. Đối với công dân thì gửi thư mời riêng.

  2. Trình tự buổi tiếp công dân đột xuất:

  a) CB Tư pháp điểm danh, lập danh sách đại diện các cơ quan dự tiếp công dân và danh sách công dân được mời;

  b) CB Tư pháp tuyên bố lý do buổi tiếp công dân; giới thiệu thành phần tham dự, người chủ trì, thư ký ghi biên bản tiếp công dân;

  c) Các ngành tham mưu trình bày báo cáo nội dung vụ việc;

  d) Công dân và đại diện các cơ quan dự họp phát biểu ý kiến;

  đ) Người chủ trì tiếp công dân kết luận, chỉ đạo thực hiện.

  Điều 11. Trách nhiệm tiếp công dân thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  phường

  Điều 12. Thông báo của người chủ trì tiếp công dân

  1. Trong thời hạn 05 ngày sau buổi tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, CB Tư pháp phường phát hành thông báo của người chủ trì tiếp công dân.

  Chương III

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

  VÀ CỦA CÔNGDÂN KHI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người tiếp công dân

  1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền:

  a) Yêu cầu công dân xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân để làm rõ tư cách của người trực tiếp khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh,

  kiến nghị. Đối với trường hợp người được ủy quyền khiếu nại thì cán bộ tiếp công dân yêu cầu xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân;

  Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại có công chứng, chứng thực; giấy ủy quyền của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại.

  b) Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  Trường hợp công dân đến trình bày trực tiếp thì yêu cầu, hướng dẫn công dân viết thành văn bản hoặc ký tên, điểm chỉ xác nhận vào văn bản do người tiếp

  công dân ghi lại;

  c) Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

  d) Được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

  Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có

  thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ;

  Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có hành vi vi phạm Quy chế tiếp công dân.

  2. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có nghĩa vụ sau đây:

  a) Tôn trọng, lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  b) Phân loại, xử lý hoặc trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

  c) Hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

  d) Giải thích, hướng dẫn cho công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định

  giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền;

  đ) Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo;

  e) Thực hiện nhiệm vụ khác được giao.

  Điều 14. Công dân đến địa điểm tiếp công dân có quyền và nghĩa vụ

  1. Khi đến đại điểm tiếp công dân, công dân có quyền:

  a) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo các quy

  định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

  b) Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

  2. Công dân đến địa điểm tiếp công dân có nghĩa vụ

  a) Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;

  c) Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

  d) Giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi tiếp công dân. Không được mang theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy đến nơi tiếp công dân. Không được tự ý ghi âm, quay

  phim, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân. Không uống rượu, bia khi đến liên hệ, làm việc tại nơi tiếp công dân.

  đ) Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và

  phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

  Chương IV

  PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 15. CB Tư pháp phường chịu trách nhiệm

  1. Niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân và một số quy định khác của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại địa điểm Tiếp công dân.

  2. Tiếp xúc, ghi nhận, rà soát nội dung kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ; ghi biên bản buổi tiếp công dân

  của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường; dự thảo Thông báo nội dung kết luận, chỉ đạo của người chủ trì tiếp công dân.

  3. Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo đúng quy định pháp luật.

  4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của người chủ trì tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

  5. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn của phường cho Lãnh đạo UBND phường để theo dõi, chỉ đạo.

  6. Tham mưu, sắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường; mời thành phần tham dự theo quy định.

  7. Phối hợp Công an phường áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với mọi tình huống xảy ra, đảm bảo trật tự, an toàn buổi tiếp công dân

  của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.

  Điều 16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm

  Bố trí cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực làm công tác tiếp công dân; trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác tiếp

  công dân thường xuyên và buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.

  Điều 17. Công an phường

  Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường; có biện pháp xử lý đối với những đối tượng cố tình vi

  phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân, gây rối an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

  Điều 18. Quân sự phường

  Bố trí lực lượng phối hợp Công an phường đảm bảo trật tự, an toàn buổi tiếp công dân của Lảnh đạo Ủy ban nhân dân phường khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND phường.

   

  Chương V

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 19. Trách nhiệm thực hiện

  Điều 20. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

  Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc cần phải bổ sung, sửa đổi, cán bộ Tư pháp tổng hợp, đề xuất UBND phường xem xét, quyết định./.

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tuyển Sinh Trình Độ Cao Đẳng, Trung Cấp Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
 • 【Havip】Quy Chế Về Quản Lý, Sử Dụng Và Lưu Giữ Con Dấu Của Công Ty
 • Mẫu Qui Chế Làm Việc Của Ubkt Cđcs.
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ủy Ban Kiểm Tra Công Đoàn Viên Chức Việt Nam Khóa Iv
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Thi Đua
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tiếp Công Dân Của Bộ Tư Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Trường Tiểu Học Đồng Kho 1 25Ban Hanh Quy Che Thi Dua Khen Thuong Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua, Khen Thưởng 25Ban Hanh Quy Che Thi Dua Khen Thuong Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng 68 Quy Che Thi Dua Khen Thuong La Ngau Doc
 • Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non
 • Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • ư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại

  BỘ TƯ PHÁP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 266/QĐ-BTP

  Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3960/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp.

  Nơi nhận: – Như Điều 3;

  – Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  – Ban Nội chính TW (để phối hợp);

  – Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

  – Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

  – Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);

  – Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

  – Báo PLVN, Cổng TTĐT BTP (để đưa tin);

  – Lưu: VT, TTR (2b).

  BỘ TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Hà Hùng Cường

  QUY CHẾ

  TIẾP CÔNG DÂN CỦA BỘ TƯ PHÁP

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Bộ Tư pháp.

  Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân.

  2. Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hoặc được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

  Điều 2. Mục đích của việc tiếp công dân

  1. Đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2. Giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

  Chương II

  TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 3. Trách nhiệm tiếp công dân

  1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân, bao gồm:

  a) Bộ Tư pháp;

  b) Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục thuộc Bộ;

  c) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

  2. Các đơn vị thuộc Bộ không thuộc Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này có nghĩa vụ tiếp công dân theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

  Điều 4. Việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên của Bộ Tư pháp

  1. Việc tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp được quy định như sau:

  a) Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp; chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

  b) Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm cử công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thi hành án dân sự;

  c) Tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu công tác, các Cục và đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở tại Bộ Tư pháp có trách nhiệm cử công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

  2. Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Cục để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại khu vực phía Nam.

  3. Các Cục và đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Bộ trưởng tiếp công dân

  1. Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp; trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác.

  2. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

  b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Điều 6. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tiếp công dân

  1. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm tiếp công dân vào thứ Năm hàng tuần, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tiếp công dân vào thứ Ba hàng tuần.

  Trong trường hợp ngày tiếp công dân của Chánh Thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trùng vào ngày tiếp công dân của Bộ trưởng hoặc vì lý do khách quan không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch đã định thì phải tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

  2. Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ ít nhất một ngày trong một tháng.

  3. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất trong trường hợp cần thiết hoặc theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

  4. Thủ trưởng các đơn vị không thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có nghĩa vụ tiếp công dân theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

  Điều 7. Người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

  1. Người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân là công chức, viên chức thuộc biên chế của các đơn vị thuộc Bộ có đủ tiêu chuẩn theo Khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp công dân, được Thủ trưởng các đơn vị giao làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân (sau đây gọi chung là người tiếp công dân).

  2. Người tiếp công dân gồm:

  a) Người tiếp công dân thường xuyên;

  b) Người tiếp công dân khi được giao.

  Điều 8. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

  1. Việc tiếp công dân được thực hiện tại Địa điểm tiếp công dân, trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định.

  2. Các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp; các cơ quan, đơn vị không có trụ sở tại Bộ có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

  3. Các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp.

  4. Địa điểm tiếp công dân được đặt tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, phải được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

  5. Tại Địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quy chế này.

  Chương III

  TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VÀ CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

  1. Trong việc tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm theo quy định tại Điểm h Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Quy chế này.

  2. Trong việc tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng:

  a) Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí, thông báo trước cho Thanh tra Bộ chậm nhất 07 ngày làm việc về lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bộ trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này; chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thông báo về lịch tiếp công dân của Bộ trưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; bảo đảm an ninh trật tự tại Địa điểm tiếp công dân;

  b) Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị kế hoạch, nội dung phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo;

  c) Các đơn vị thuộc Bộ đang giải quyết các vụ việc Bộ trưởng dự kiến tiếp công dân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng; phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ chuẩn bị kế hoạch buổi tiếp công dân của Bộ trưởng;

  Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của người tiếp công dân thường xuyên

  1. Người tiếp công dân thường xuyên có nhiệm vụ:

  a) Là đầu mối tiếp xúc để nắm rõ mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi vào sổ theo dõi tiếp công dân theo quy định; thực hiện việc điều phối hoạt động tiếp công dân của các đơn vị thuộc Bộ tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân;

  b) Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

  c) Hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

  Trong trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày trực tiếp, người tiếp công dân thường xuyên ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do họ trình bày, nội dung nào chưa rõ thì đề nghị họ trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản;

  d) Hướng dẫn công dân cử đại diện trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung;

  đ) Hướng dẫn công dân viết thành đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh riêng trong trường hợp đơn có nhiều nội dung;

  e) Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân;

  g) Thông báo cho Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tiếp công dân hoặc cử công chức tiếp công dân khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó trong trường hợp vượt quá khả năng hướng dẫn, giải thích của mình;

  h) Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo trừ khi người tố cáo đồng ý công khai; không được tiết lộ những thông tin có hại cho người tố cáo; áp dụng hoặc báo cáo người có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo theo quy định của pháp luật;

  i) Tổng hợp, báo cáo các trường hợp công dân đề nghị Bộ trưởng tiếp;

  k) Lập Giấy biên nhận theo mẫu thành 02 bản, ghi lại tên các thông tin, tài liệu, bằng chứng đã nhận, tình trạng thông tin, tài liệu, bằng chứng và đề nghị người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ký vào Giấy biên nhận, giao 01 bản cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 01 bản đưa vào hồ sơ (riêng trường hợp tiếp nhận tố cáo, Giấy biên nhận được lập thêm 01 bản để người tiếp công dân lưu); báo cáo Thủ trưởng đơn vị mình để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật;

  l) Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thì báo cáo Chánh Thanh tra Bộ để xem xét, giải quyết theo quy định;

  m) Giúp Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân.

  2. Người tiếp công dân thường xuyên có quyền:

  a) Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy ủy quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật;

  b) Yêu cầu luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và giấy ủy quyền khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền cho luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý thực hiện việc khiếu nại;

  c) Yêu cầu công dân trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong trường hợp họ không có đơn; đề nghị công dân viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào đơn nhưng nội dung chưa rõ, còn thiếu nếu đơn không rõ ràng, chưa đầy đủ; yêu cầu công dân cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

  d) Từ chối tiếp nhận những nội dung mà công dân đến khiếu nại không thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đồng thời hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

  đ) Từ chối tiếp những người đến Địa điểm tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân;

  e) Yêu cầu người vi phạm Nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; đề nghị Bảo vệ cơ quan Bộ Tư pháp có biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự tại Địa điểm tiếp công dân và bảo đảm an toàn cho công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, nếu cần thiết lập biên bản về việc vi phạm, đồng thời báo cáo ngay Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ để phối hợp chỉ đạo kịp thời và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

  Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của người tiếp công dân khi được giao

  1. Người tiếp công dân khi được giao có nhiệm vụ:

  a) Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi được giao;

  b) Lắng nghe, giải thích, hướng dẫn, ghi chép đầy đủ nội dung tiếp công dân theo quy định;

  c) Đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị mình thì báo cáo Thủ trưởng đơn vị mình để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật;

  d) Tổng hợp, báo cáo các trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi được giao;

  đ) Các nhiệm vụ quy định tại các Điểm c, d, đ, h và k Khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

  2. Người tiếp công dân khi được giao có các quyền quy định tại các Điểm a, b, c, đ và e Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

  Điều 12. Trang phục, thái độ của người tiếp công dân

  1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

  2. Người tiếp công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

  Chương IV

  HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 13. Công bố thông tin về việc tiếp công dân

  1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về việc tiếp công dân của Bộ tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về các nội dung sau đây:

  a) Nơi tiếp công dân;

  b) Thời gian tiếp công dân thường xuyên;

  c) Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng theo Khoản 1 Điều 5 Quy chế này; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ.

  2. Lịch tiếp công dân quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân.

  Điều 14. Quy trình tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  1. Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung vụ việc.

  2. Nội dung trình bày phải được ghi vào Sổ tiếp công dân. Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu họ ký xác nhận hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày bổ sung hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ.

  3. Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết thành đơn riêng để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 15. Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết

  1. Người tiếp công dân phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo trong quá trình tiếp công dân như sau:

  a) Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đủ điều kiện thụ lý thì tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo với người có thẩm quyền thụ lý;

  b) Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thì hướng dẫn người khiếu nại, đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại;

  c) Trường hợp tố cáo có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thì chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn quy định;

  d) Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương mà chưa được giải quyết thì báo cáo người có thẩm quyền để yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nói trên giải quyết theo quy định;

  đ) Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo;

  e) Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do người khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện việc phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  2. Người tiếp công dân phân loại, chuyển nội dung kiến nghị, phản ánh trong quá trình tiếp công dân như sau:

  a) Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thì tiếp nhận thông tin, tài liệu để báo cáo với người có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  Đối với các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, ngoài việc xử lý như trên, cần thông báo cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để tổng hợp, theo dõi, báo cáo theo quy định.

  b) Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thì chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.

  Đối với các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, chuyển đơn cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để phân loại và xử lý theo quy định.

  Điều 16. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc báo cáo người có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

  1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

  2. Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

  3. Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý;

  4. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

  Chương V

  MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH TRA BỘ VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TRONG VIỆC TIẾP CÔNG DÂN

  Điều 17. Quan hệ giữa Thanh tra Bộ với Thủ trưởng các đơn vị có tránh nhiệm tiếp công dân

  2. Khi nhận được thông báo của người tiếp công dân thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếp hoặc cử công chức của đơn vị mình thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

  Điều 18. Quan hệ giữa Chánh Thanh tra Bộ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

  2. Khi nhận được thông báo tiếp công dân của người tiếp công dân thường xuyên, nếu Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ không thực hiện thì người tiếp công dân thường xuyên báo cáo Chánh Thanh tra Bộ để đôn đốc Thủ trưởng đơn vị đó tiếp công dân hoặc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

  4. Chánh Thanh tra Bộ phối hợp với Chánh Văn phòng Bộ chủ động xử lý kịp thời các trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

  5. Chánh Văn phòng Bộ phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp.

  Chương VI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 19. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

  1. Chánh Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng quản lý công tác tiếp công dân của Bộ Tư pháp; chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức việc tiếp công dân; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

  2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi trách nhiệm của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ trong công tác tiếp công dân tại Bộ Tư pháp; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo bằng văn bản qua Thanh tra Bộ về kết quả công tác tiếp công dân của đơn vị để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

  3. Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này có trụ sở tại Bộ Tư pháp nhưng do đặc thù, cần thiết có nội quy, quy chế tiếp công dân riêng của cơ quan, đơn vị mình thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải báo cáo Bộ trưởng để ban hành nội quy, quy chế theo quy định của pháp luật và phù hợp với Quy chế này.

  4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này không có trụ sở tại Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật và phù hợp với Quy chế này.

  Điều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lí, Sử Dụng Tài Sản Công 03 Ban Hanh Quy Che Quan Li Tai San Cong 2022 Doc
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Đoàn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
 • Mẫu Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Con Dấu Trong Tổ Chức Đảng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhà Quản Lý Là Gì? Cách Để Biến Bạn Thành Một Nhà Quản Lý?
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Theo Quy Định 2022
 • Nên Quyết Định Ra Đi Hay Ở Lại?
 • “ở Lại Hay Ra Đi” Với Tôi Đều Khó Quyết Định
 • Hôm Nay, Người Dân Anh Sẽ Quyết Định Ra Đi Hay Ở Lại Eu
 • PHÒNG GD & ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 01 /QĐ-THTC 3 Tràm Chim, ngày 03 tháng 11 năm 2009

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ “

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

  – Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  – Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”:

  – Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;

  – Căn cứ yêu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ, giáo viên,nhân viên của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều I: Thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ” Trường Tiểu học Tràm Chim 3, gồm các ông (bà) có tên sau

  1- Võ Văn Lộc – Hiệu trưởng – Trưởng ban

  2- Trần Thị Yến Linh – CTCĐ – P.trưởng ban

  3- Phan Thị Vân Tuyến – TKHĐ – Thư ký

  4- Nguyễn Thị Ngọc Dung – CTHĐ trường – Thành viên

  5 -Phạm Quốc Huy – TPT-Đội – Thành viên

  6- Trần Văn Ký – Tổ trưởng VP – Thành viên

  7- Nguyễn Thị Băng Tuyền – Tổ trưởng / 1 – Thành viên

  8- Nguyễn Hoài Vĩ – Tổ trưởng /2,3 – Thành viên

  9- Đoàn Thanh Thọ – Tổ trưởng / 4,5 – Thành viên

  10 – Trần Huỳnh Mai – Kế toán – Thành viên

  11- Lê Đức Thắng – Trưởng BTTND – Thành viên

  Điều II: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo Quy trình thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, theo nội dung bảng quy chế

  -Xây dựng triển khai thực hiện quy chế có hiệu quả.

  – Kiểm tra, giám sát, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị theo từng năm học

  Điều III: Các tổ chuyên môn đoàn thể, và các ông (bà) có tên trong Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

  – Như điều III

  – Lưu VP-THTC3

  Võ Văn Lộc

  PHÒNG GD & ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 02 /QĐ-THTC 3 Tràm Chim, ngày tháng 11 năm 2009

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy chế dân chủ

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

  – Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  – Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”:

  – Căn cứ Quyết định số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;

  – Căn cứ yêu cầu công tác của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Quy chế dân chủ từ năm học 2009 – cho những năm học tiếp theo

  Điều II: Quy chế này thực hiện trong đơn vị, có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều III: Các tổ chuyên môn,đoàn thể và CBCC của trường Tiểu học Tràm Chim 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Cơ Quan
 • Mẫu Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Công Ty Cổ Phẩn Môi Trường Nam Định
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Năm 2022
 • Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Dan Chu Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Bgddtqui Che Dan Chu Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Kon Tum
 • Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Phương án, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi,

  Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh
 • Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022
 • Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đảng Ủy Viện Ksnd Thành Phố Đà Nẵng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Dan Chu Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Bgddtqui Che Dan Chu Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Kon Tum
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Phương án, Luon Chap Hanh Tot Quy Dinh Cua Dia Phuong, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Số 06 Xã Phường Phù Hợp Trẻ Em, Các Phương án Ra Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Bài 4 Thực Hành Xát Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Phương Thức Chăn Nuôi, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, ý Thức Quyết Định Hành Vi,

  Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Phương án, Luon Chap Hanh Tot Quy Dinh Cua Dia Phuong, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Số 06 Xã Phường Phù Hợp Trẻ Em, Các Phương án Ra Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Bài 4 Thực Hành Xát Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lí Trên Bản Đồ, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Phường, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Phương Thức Chăn Nuôi, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, Nghị Quyết Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh
 • Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022
 • Quyết Định, Quy Chế Chi Tiêu Đảng Phí
 • Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã
 • Quy Chế Làm Việc Của Ủy Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Công Tác Văn Thư Và Lưu Trữ
 • Quy Chế Về Công Tác Văn Thư Lưu Trữ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn, Mẫu Báo Cáo Ubkt Công Đoàn, Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quy Chế Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Của Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Sơ Kết Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Của Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Cơ Sở Năm 2022, Mẫu Biên Bản Của Ubkt Công Đoàn, Kế Hoạch Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Số 359 Của Ubkt Trung ương, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Ta Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ 1954 Nhằm Mục Đíc, A Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ (1954) Nhằm Mục Đí, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Tiếp Công Dân, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Quyết Định Phân Công Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Cử Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Quy Dinh Chat Van Cua Ubkt, Công Tác Giám Sát Chuyên Đề Của Ubkt, Báo Cáo Công Tác Kiểm Tra Giam Sát Năm Của Ubkt, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Mẫu Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn , Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Don Xin Rut Ten Ra Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Đơn Xin Nghỉ Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Mau Don Xim Thoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Báo Cáo Kết Quả Chấp Hành Điều Lệ Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn,

  Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng ủy Y Tế, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn, Mẫu Báo Cáo Ubkt Công Đoàn, Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quy Chế Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Của Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Sơ Kết Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Của Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết Ubkt Công Đoàn, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Cơ Sở Năm 2022, Mẫu Biên Bản Của Ubkt Công Đoàn, Kế Hoạch Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn, Biên Bản Kiểm Tra Của Ubkt Công Đoàn Cơ Sở, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ubkt, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Bổ Sung Uv Ubkt, Quyết Định Số 359 Của Ubkt Trung ương, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt
 • Quyết Định Ban Hành Qui Chế Thi Đua, Khen Thưởng Đối Với Các Trường Trung Học Phổ Thông Và Trực Thuộc Trên Địa Bàn Tỉnh Sóc Trăng
 • Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ
 • Mẫu Quy Chế Tiền Lương Tiền Thưởng, Phụ Cấp Cho Người Lao Động
 • Mẫu Quy Chế Lương Thưởng 2022 Của Công Ty Cp, Tnhh
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Dan Chu Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Bgddtqui Che Dan Chu Doc
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Kon Tum
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Địa Phương Số 09/2015/qđ
 • Tổng Hợp Tổng Hợp
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Về việc thành lập Ban chỉ đạo “Thực hiện quy chế dân chủ “

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

  – Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  – Căn cứ yêu cầu công tác, xét phẩm chất và năng lực cán bộ, giáo viên,nhân viên của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

  1- Võ Văn Lộc – Hiệu trưởng – Trưởng ban

  2- Trần Thị Yến Linh – CTCĐ – P.trưởng ban

  3- Phan Thị Vân Tuyến – TKHĐ – Thư ký

  4- Nguyễn Thị Ngọc Dung – CTHĐ trường – Thành viên

  5 -Phạm Quốc Huy – TPT-Đội – Thành viên

  6- Trần Văn Ký – Tổ trưởng VP – Thành viên

  7- Nguyễn Thị Băng Tuyền – Tổ trưởng / 1 – Thành viên

  8- Nguyễn Hoài Vĩ – Tổ trưở ng /2,3 – Thành viên

  9- Đoàn Thanh Thọ – Tổ trưởng / 4,5 – Thành viên

  10 – Trần Huỳnh Mai – Kế toán – Thành viên

  11- Lê Đức Thắng – Trưởng BTTND – Thành viên

  -Xây dựng triển khai thực hiện quy chế có hiệu quả.

  – Kiểm tra, giám sát, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị theo từng năm học

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

  – Như điều III

  – Lưu VP-THTC3

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀM CHIM 3

  – Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  – Căn cứ yêu cầu công tác của trường Tiểu học Tràm Chim 3,

  Điều II: Quy chế này thực hiện trong đơn vị, có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều III : Các tổ chuyên môn,đoàn thể và CBCC của trường Tiểu học Tràm Chim 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  – Như điều III

  – Lưu VP-THTC3

  PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  QUI CHẾ DÂN CHỦ

  – Dân chủ trong nội bộ nhà trường.

  – Những việc Hiệu trưởng phải thông qu Chi bộ, Hội đồng trường,Hội đồng Liên tịch và tổ chức l ấy ý kiến trực tiếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc thông qua đại diện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp ý kiến trước khi Hiệu trưởng quyết định.

  – Kế hoạch công tác tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm học của nhà trường;

  – Kinh phí hoạt động hàng năm, tháng , quí, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn xã hội hoá … và quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường;

  – Tổ chức phong trào thi đua;

  – Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường;

  – Nội quy, quy chế nhà trường.

  – Thực hiện nội quy, quy chế nhà trường;

  – Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

  – Việc kiểm điểm công tác tự phê bình và phê bình trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của nhà trường.

  – Tại cuộc họp Liên tịch định kỳ,Hội đồng, Hiệu trưởng đánh giá việc thự c hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, giáo viên , nhân viên và định ra những công việc phải giải quyết trong thời gian tới của nhà trường.

  – Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, giáo viên , nhâ n viên giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  – Ban Thanh tra nhân dân của Trường báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

  – Thủ tục hành chính giải quyết công việc.

  – Mẫu hồ sơ cho từng loại công việc.

  – Thời gian giải quyết từng loại công việc.

  – Khi phụ huynh và học sinh,có yêu cầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thông báo để phụ huynh và học sinh .

  – Những công việc có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, giáo viên , nhân viên p hải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, giáo viên , nhân viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho phụ huynh và học sinh và báo cáo với Hiệu trưởng hoặc cán bộ phụ trách bộ phận,tổ khối, các đoàn thể

  – Hiệu trưởng phả i khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực , khách quan của các bộ phận , tổ chuyên môn cấp dưới, phải xử lý nghiê m khắc xử lý những cán bộ, giáo viên,nhân viên báo cáo sai sự thật, không trung thực.

  – Hiệu trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

  – Khi có căn cứ quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc ra quyết định đó.

  – Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình công việc lên cơ quan cấp trên theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

  – Nội dung báo cáo lên cấp trên phải khách quan, trung thực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Nhà Trường Năm Học 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã
 • Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Trường Mầm Non Bình Minh
 • Qđ Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Mầm Non Năm Học 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Nhà Trường
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Khoá Xiv, Nhiệm Kỳ 2013
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ubkt Đảng Ủy Y Tế
 • Quy Chế Làm Việc Của Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Thể Thức Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Tài Liệu, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Phương án, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Mẫu Hồ Sơ Bệnh án, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Pccc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Làm Việc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Pccc, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Mẫu Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, ý Thức Quyết Định Hành Vi, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cấp Xã, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi,

  Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Ai Ban Hành Quyết Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Đề án, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại Học Nông Lâm Khóa Xiv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ
 • Bổ Nhiệm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng
 • Quy Chế Hoạt Động, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Ban Dân Vận Quận Ủy Ba Đình
 • Quyết Định Về Ban Hành Qui Chế Thực Hiện Công Khai Của Nhà Trường.
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Công Đoàn Phối Hợp Chuyên Môn Chăm Lo Đ, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi Cộng Đồng Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi Cộng Đồng, Chương Trình Phối Hợp Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Viêm Phổi Cộng Đồng, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Tiểu Luận Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, A Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ (1954) Nhằm Mục Đí, Ta Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ 1954 Nhằm Mục Đíc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Tiếp Công Dân, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công Đoàn Trường Tiểu Học, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Doremon Nobita Va Binh Doan Nguoi Sat In Hindiut Khoi Ban Chap Hanh Cong Doan, Biên Bản Bàn Giao Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2022, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn ưu Tú Vào Đảng, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn, Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng Violet, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Môdun Thpt 39: Phối Hợp Giữa Giáo Viên Với Gia Đình Và Cộng Đồng Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh T, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Nghị Định 77/2010/nĐ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng , Quyết Định Phân Công Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án, Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Địa Phương, Gia Đình Và Các Tổ Chức Khác Trong Công Tác Giáo Dục Kns, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Hồ Sơ Đề Nghị Công Nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Trung ương Đoàn Ký Kết Phối Hợp, Trung ương Đoàn Ký Kết Phối Hợp Ban Dân Vận, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Phù Phổi Cấp, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Ung Thư Phổi, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Lao Phổi, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Ung Thư Phổi Không Tế Bào Nhỏ, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi, Thủ Tục Bầu Cử Ban Chấp Hành Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Ban Chấp Hành Công Đoàn, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ , Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Ngày 12 Tháng 7 Năm 2010 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Ngày 05/9/2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Tr, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Ngày 5-9-2019 Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An., Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Số 14 Về Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Đơn Xin Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Công Đoàn, Mẫu Đơn Rút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn , Don Xin Nghi Ban Chap Hanh Cong Doan,

  Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quy Định Về Phối Hợp Trong Công Tác Quản Lý Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Quyết Định Kết Nạp Đoàn Viên Công Đoàn, Công Đoàn Phối Hợp Chuyên Môn Chăm Lo Đ, Nghị Quyết Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Đoàn, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi Cộng Đồng Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Phổi Cộng Đồng, Chương Trình Phối Hợp Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Tham Luận Đại Hội Công Đoàn Về Chấp Hành Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Viêm Phổi Cộng Đồng, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý , Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Của Đoàn Thanh Niên Về Công Tác Phối Hợp Hoạt Động Với Ban Quản Lý, Tiểu Luận Công Tác Phối Hợp Trong Thi Hành án Dân Sự, Báo Cáo Sơ Kết Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Chuẩn Y Tổ Trưởng Công Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, A Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ (1954) Nhằm Mục Đí, Ta Quyết Định Tấn Công Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ 1954 Nhằm Mục Đíc, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Tiếp Công Dân, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quy Chế Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Công Đoàn Trường Tiểu Học, Bien Ban Gioi Thieu Doàn Vien Vao Ban Chap Hanh Cong Doàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở
 • Quy Chế Quản Lý Thu
 • Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học
 • Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Tỉnh
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Tiếp Công Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Phân Công Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Dinh Phan Cong Người Trực Tiếp Giam Sát Giao Dục Giúp Do Người Chấp Hành Xong An Phát Tu Tại H, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử Văn Hóa, Ai Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Văn Bản, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ ở Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế 1 Cửa, Quyết Định Ban Hành Quy Tắc ứng Xử, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Nội Quy, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã, Quyết Định Ban Hành, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ký Túc Xá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Ban Hành Là Gì, Quyết Định Ban Hành Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Phụ Lục, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội, Quyết Định Ban Hành Đề án, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Quyết Định Ban Hành Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch, Ban Hành Quyết Định Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Thể Lệ Cuộc Thi, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ, Quyết Định Ban Hành Giá Đất Hà Nội Năm 2022, Quyết Định Ban Hành Giá Dịch Vụ, Quyết Định Ban Hành Biểu Mẫu, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyet Dinh So 893/2008/qĐ-bca Ban Hanh Qui Tac Ung Xu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Dân Chủ Xã Phường, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ, Quyết Định Ban Hành 12 Điều Y Đức, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Số 652 Ban Hành Năm 2001, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Chế, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Hành Chính, 9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Mẫu Quyết Định Vận Hành Xe Nâng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thi Hành án,

  Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Quyết Định Ban Hành Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Công Sở, Quyết Định Ban Hành Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty, Quyết Định Ban Hành Bản Mô Tả Công Việc, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Tiếp Công Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Công Ty Cổ Phần, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Đoàn, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Công Việc, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Hiệp Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chấp Hành Công Đoàn, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Phân Công Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án, Quyết Định 219-qĐ/tw Năm 2009 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Công Tác Giữa Đảng Uỷ Khối Doanh Nghiệp Trun, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Dinh Phan Cong Người Trực Tiếp Giam Sát Giao Dục Giúp Do Người Chấp Hành Xong An Phát Tu Tại H, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Phân Công Người Trực Tiếp Giám Sát, Giáo Dục Người Chấp Hành án Cải Tạo Không Giam Giữ, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định 149/qĐ-hĐtv-tckt Ngày 28/02/2014 “về Ban Hành Quy Định Tổ Chức Giao Dịch Với Khách Hàng T, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Trích Dẫn Và Chống Đạo Văn, Quyết Định Ban Hành Định Mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Đạo Đức Nhà Giáo, Quyết Định Ban Hành Định Mức Sản Xuất, Quyết Định Ban Hành Quy Định Mở Ngành Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Tổ Chức Hội Họp, Quyết Định Ban Hành Kèm Theo Quy Định, Ra Quyết Định Thi Hành án Dân Sự, Quyết Định Ban Hành Bộ Quy Tắc ứng Xử,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Quản Lý Thu
 • Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học
 • Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Tỉnh
 • Quyết Định Quy Chế Làm Việc Của Trường
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100