Quyết Định Về Việc Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy

--- Bài mới hơn ---

 • Qđ Về Việc Nâng Lương Trước Thời Hạn Quyet Dinh Ve Quy Dinh Nang Luong Truoc Thoi Han 2008 Doc
 • Mẫu Giấy Quyết Định Về Việc Xác Minh Nội Dung Khiếu Nại
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Xác Minh Nội Dung Khiếu Nại
 • Mẫu Quyết Định Đi Nghỉ Mát Cho Nhân Viên Của Giám Đốc
 • Tải Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Đi Nghỉ Mát
 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ- ĐHKT Nghệ An, ngày tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

  Về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy

  Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

  Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

  Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường;

  Quyết định

  Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

  Điều 1: Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Trường đại học Kinh tế Nghệ An, gồm 49 đồng chí (có danh sách kèm theo)

  Điều 2: Đội phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng Luật phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, giảng viên,

  CNV và HSSV trong nhà trường; tham gia hỗ trợ ứng cứu khi có cháy, nổ xẩy ra trong khu vực trường; phối hợp với lực lượng

  chuyên trách phòng cháy chữa cháy của thành phố, tỉnh tham gia các chương trình về phòng cháy chữa cháy.

  Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

  – Như điều 1,3 Đã ký

  – Đ.ủy, BGH (B/c)

  – Lưu VP/Tr TS. Dương Xuân Thao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qđ Về Việc Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Có Được Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Công Việc?
 • Được Bảo Lưu Phụ Cấp Khi Thôi Chức Vụ?
 • Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Trong Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy
 • Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Chức Danh Công Việc
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Và Phòng Chống Cứu Nạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Giải Quyết Hồ Sơ Liên Quan Đến Giấy Khai Sinh Ở An Giang
 • Mẫu Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Con Dấu Trong Tổ Chức Đảng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Đoàn
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
 • Số: 897/QĐ-ĐHNL Thái Nguyên, ngày 11 tháng 9 năm 2014

  V/v ban hành Quy chế hoạt động công tác

  Phòng cháy chữa cháy và phòng chống cứu nạn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

  – Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ v/v Thành lập Đại học Thái Nguyên;

  – Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số: 3647/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  – Căn cứ vào Nghị định số 35/2003/QĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật PCCC;

  – Căn cứ tình thực tế và hoạt động của nhà trường;

  – Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức.

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)” trong trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  – ĐHTN(B/cáo); (đã ký)

  Lưu VT. CT, HSSV. TS. Trần Văn Điền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Phối Hợp Với Công Đoàn
 • Quy Chế Phối Hợp Giữa Công Đoàn Cơ Sở Với Nhà Trường
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Văn Phòng Đảng Ủy
 • Qđ Về Việc Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Qđ Về Việc Nâng Lương Trước Thời Hạn Quyet Dinh Ve Quy Dinh Nang Luong Truoc Thoi Han 2008 Doc
 • Mẫu Giấy Quyết Định Về Việc Xác Minh Nội Dung Khiếu Nại
 • Mẫu Quyết Định Về Việc Xác Minh Nội Dung Khiếu Nại
 • Mẫu Quyết Định Đi Nghỉ Mát Cho Nhân Viên Của Giám Đốc
 • PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC

  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

  Căn cứ Điều 20, Điều 44 Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ vào nhu cầu phòng cháy và chữa cháy của đơn vị trường Tiểu học Kim Đồng;

  Xét theo nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ- giáo viên,

  QUYẾT ĐỊNH :

  Điều 1:Nay thành lập đội PCCC của trường tiểu học Kim Đồng gồm những thành viên sau:

  1. Ông Trần Minh Toản – Đội trưởng

  2. Ông Trần Văn Sơn – Đội phó

  3. Ông Nguyễn Văn Chính – Đội phó

  4. Ông Nguyễn Hồng Hà – Đội viên

  5. Ông Lê Minh Phụng – Đội viên

  6. Ông Hồ Văn Hùng – Đội viên

  7. Bà Lê Thị Ngọc Trinh – Đội viên

  8. Bà Trương Thị Hải Vĩnh – Đội viên

  Điều 2: Trách nhiệm của đội PCCC của trường tiểu học Kim Đồng:

  – Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

  – Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  – Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

  Điều 3: Các bộ phận và ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  – Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc (thay báo cáo),

  – Các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường (để phối hợp),

  – Các ông bà có tên ở Điều 1 (để thực hiện),

  – Lưu hồ sơ VP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Được Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Công Việc?
 • Được Bảo Lưu Phụ Cấp Khi Thôi Chức Vụ?
 • Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Trong Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy
 • Bảo Lưu Phụ Cấp Chức Vụ Khi Thay Đổi Chức Danh Công Việc
 • Quy Định Về Làm Thêm Giờ Theo Pháp Luật Lao Động Thế Nào ?
 • Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Pccc
 • Bị Xử Phạt Vì Không Có Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy ?
 • Đội Trưởng Đội Phòng Cháy Hưởng Lương Như Thế Nào?
 • Chữa Cháy Gas Gồm Bao Nhiêu Bước? Quy Trình Xử Lý Khi Có Cháy Nổ Xảy Ra
 • Bạn Đã Biết Ngày Phòng Cháy Toàn Dân Là Ngày Bao Nhiêu Chưa?
 • Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộc bộ thương mại.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguy hiểm về cháy nổ như: xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ….

  • TCVN 2622-1995- phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
  • TCVN 4245-1995-Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia công kim loại.
  • TCVN 3146-1986-Công việc hàn điện (yêu cầu về an toàn)
  • 20 TCN25-1991-Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

  3.1. Các doanh nghiệp thương mại phải căn cứ vào tính chất của mặt hàng; địa điểm và các hình thức tổ chức kinh doanh……của đơn vị và căn cứ vào yêu cầu trong tiêu chuẩn này để ban hành các quy định cấp cơ sở, văn bản hướng dẫn, hoặc nội quy phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, giải quyết hậu quả sau vụ cháy….. sao cho phù hợp với tình hình, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

  Chú thích: Các doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất, chế biến cửa hàng kinh doanh phân tán, nhỏ, lẻ có diện tích dưới 50m2 thì chỉ cần ban hành văn bản ở dạng hướng dẫn hoặc nội quy phòng cháy chữa cháy.

  3.2. Phương án PCCC cấp cơ sở do doanh nghiệp soạn thảo trước khi ban hành phải thông qua cơ quan PCCC địa phương.

  4.1. Trên toàn khu vực đất đai thuộc địa điểm của doanh nghiệp phải được giữ gìn phong quang, sạch đẹp.

  Đường đi lại, lối ra vào giữa các ngôi nhà, các công trình, tới các nguồn nước chữa cháy phải được thông thoáng, không để bất kỳ một chướng ngại vật nào.

  Khoảng cách giữa các ngôi nhà và các công trình phải giữ đúng theo thiết kế đã được duyệt.

  Cấm xây chen hoặc chất, xếp hàng dễ cháy trong khoảng cách phòng cháy giữa các ngôi nhà và công trình.

  4.2.1. Dành riêng 1 nơi để nghiệm thu, phân loại, bao gói ,bảo quản, chế biến lại…

  4.2.2. Chìa khoá của mỗi gian kho, cửa hàng phải đánh số thứ tự. Phải có quy chế quản lý chìa khoá để bảo vệ tốt hàng hoá và khi cần có thể sử dụng được ngay.

  4.3. Các gian nhà kho, cửa hàng có diện tích trên 100m 2 phải có ít nhất 2 cửa ra vào riêng biệt và cánh cửa phải mở ra phía ngoài.

  Cấm ngăn thành nhiều gian nhỏ phía trong mà mỗi gian không có cửa trực tiếp ra ngoài.

  4.4. Kết cấu kho trạm, cửa hàng, phân xưởng phải bảo đảm vững chắc và phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại mặt hàng và quy trình công nghệ sẽ được tiến hành.

  4.5. Các kho, trạm,cửa hàng lớn cần phải có giải pháp kiến trúc và kỹ thuật nhằm ngăn chặn cháy lan, hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra.

  4.6. Khi xây dựng, cải tạo, hoặc mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải căn cứ vào TCVN 2622-1995 và phải có sự thỏa thuận của cơ quan PCCC địa phương, đồng thời phải có phương án chữa cháy trong quá trình thi công.

  5.1. Hàng hoá, sắp xếp bảo quản tại cửa hàng, kho, bãi phải bảo đảm:

  5.1.1. Gọn gàng, ngăn nắp, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra.

  5.1.2. Sắp xếp, bảo quản hàng hoá theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương pháp chữa cháy giống nhau.

  5.1.3. Sắp xếp thành hàng, có lối đi ngang, dọc bảo đảm hợp lý thuận tiện. Không xếp hàng hoá và các vật chướng ngại trên các lối đi.

  5.1.4. Loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do phát sinh nhiệt, do tác dụng phản ứng hoá học…(không xếp hàng hóa gần bóng đèn, gần dây dẫn điện; các hàng hoá kỵ nhau sát gần nhau…).

  5.2. Hàng hoá sắp xếp trong kho, bãi, trạm, cửa hàng phải để trên bục kê, ô giá. Nếu xếp chồng đống phải xếp vững chắc, gọn gàng; phía ngoài gần cửa ra vào phải để lối đi rộng bằng độ rộng của cửa ra vào nhưng không được nhỏ hơn 1m.

  5.3. Không xếp để hàng hoá dễ cháy (nhựa, phim ảnh, bông, polyme tổng hợp….) ở chân cầu thang hoặc buồng gần cầu thang.

  5.4. Việc sắp xếp hàng hoá phải tạo ra lối thoát nạn thuận tiện, bảo đảm việc sơ tán người và hàng hoá nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy.

  Cấm tuỳ tiện lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện làm quá tải hệ thống điện.

  6.2. Mỗi năm doanh nghiệp phải tổ chức kiểm tra hệ thống điện ít nhất 1 lần. Khi kiểm tra phải đặc biệt chú ý:

  * Sự hoàn chỉnh của hệ thống điện, độ tin cậy và đặc tính các thiết bị điện như: rơle, công tắc, cầu chì, cầu dao….

  * Kiểm tra điện trở cách điện của dây cáp, dây dẫn, dây nối đất, và chống sét.

  Khi kiểm tra phải ghi nhận xét vào sổ kiểm tra và nếu có những hư hỏng phải đề xuất biện pháp và ấn định thời gian sửa chữa.

  6.3. Hệ thống điện trong các cửa hàng, phân xưởng……có chứa các chất có khả năng gây mòn, cháy nổ phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với môi trường của từng loại.

  6.4. Các tiếp điểm trên hệ thống điện lắp đặt trong nhà kho, cửa hàng phải được nối thật chắc chắn, bảo đảm chỗ nối không bị phát nhiệt, đánh lửa.

  6.5. Lắp đặt các bóng điện chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không treo trực tiếp bằng dây dẫn và không dùng vật liệu cháy được như giấy, vải, nilon…… để bao, che bóng điện.

  6.6. Tại các phân xưởng, kho, trạm cửa hàng có sử dụng các máy móc, thiết bị để phục vụ cho sản xuất kinh doanh như máy trục, lò sấy, máy trộn, bàn là, bếp điện…… phải tuân theo những nguyên tắc sau:

  6.6.1. Mỗi thiết bị phải có quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hoặc bản hướng dẫn sử dụng riêng và phù hợp với yêu cầu quản lý kỹ thuật của từng loại, đồng thời phải giao cho một người chịu trách nhiệm chính quản lý vận hành.

  6.6.2. Các máy móc thiết bị được bảo vệ bằng các thiết bị bảo vệ. Đặc tính bảo vệ của các thiết bị bảo vệ phù hợp với thông số kỹ thuật quy định cho thiết bị của xí nghiệp sản xuất ra thiết bị đó.

  6.6.3. Nếu các thiết bị, dây chuyền công nghệ khi vận hành có sử dụng các chất lỏng, chất khí dễ cháy thì phải thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị, công nghệ đó.

  6.6.4. Không vận hành các thiết bị công nghệ thiếu các dụng cụ đo, kiểm chúng tôi thiết kế của nhà máy chế tạo đã quy định.

  6.6.5. Các thiết bị điện đã hư hỏng không sử dụng nữa thì phải tháo ra khỏi hệ thống điện.

  6.7. Hệ thống cấp nước chữa cháy (nếu có) phải được thường xuyên kiểm tra:

  6.7.1. Sự hoạt động của máy bơm, đường ống thiết bị phun nước theo thiết kế lắp đặt.

  6.7.2. Lượng nước dự trữ chữa cháy.

  6.7.3. Lối vào lấy nước chữa cháy…

  6.8. Hệ thống báo cháy và bảo vệ tự động phải hoạt động tốt, chính xác.

  Yêu cầu sửa chữa & bảo dưỡng

  7.1. Mọi công việc bảo dưỡng, sửa chữa có dùng đến lửa (lửa điện, lửa trần) tại các cửa hàng, kho, trạm, phân xưởng….thuộc doanh nghiệp đều phải có phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể. Sau khi giám đốc phê duyệt mới được triển khai thực hiện. Trước khi thực hiện phải thông báo cho Cảnh sát PCCC địa phương biết về thời gian và địa điểm tiến hành sửa chữa.

  7.2. Trong khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa phải giao trách nhiệm cho một người phụ trách để tổ chức, chỉ đạo và liên tục kiểm tra, theo dõi việc thực hiện phương án. Nếu phát hiện thấy những vi phạm hoặc hiện tượng không đảm bảo an toàn PCCC thì phải có biện pháp cử lý kịp thời và báo cho người có trách nhiệm biết.

  7.3. Trường hợp bảo dưỡng, sửa chữa có sử dụng công tác hàn thì phải:

  7.3.1. Sử dụng thợ hàn chuyên nghiệp

  7.3.2. khi hàn phải quan sát xung quanh, trên dưới phải xem có vật gì có thể cháy do tia lửa hoặc vụn sắt bắn vào và phải che chắn hoặc chuyển dời các vật đi nơi khác.

  7.3.3. Nếu hàn điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3196-1979.

  7.3.4. Nếu hàn bằng khí axetylen và ôxy phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4245-1996.

  7.3.5. Không được hàn khi :

  • Có một trong các bộ phận của thiết bị, dụng cụ hàn không đảm bảo kỹ thuật.
  • Ở những nơi có vật liệu, chất lỏng, chất khí có thể gây ra cháy nổ.
  • Ở trên các sản phẩm, máy móc, thùng, bể chứa mà trong đó còn có chất lỏng hơi, khí, có thể cháy nổ hoặc còn áp lực, còn dòng điện………

  7.3.6. Không để mỏ hàn trên các vật dễ cháy.

  7.4. Sau khi bảo dưỡng sửa chữa xong phải :

  7.4.1. Thu dọn sạch sẽ các vật liệu, dụng cụ, thiết bị.

  7.4.2. Kiểm tra và thử nghiệm toàn bộ máy móc, thiết bị đã bảo dưỡng, sửa chữa theo tính năng công dụng của từng loại, kể cả dây nối đất (nếu có) nhằm bảo đảm vận hành được tuyệt đối an toàn.

  7.4.3. Lập kế hoạch kiểm định lại các thiết bị đo lường có trên máy móc, thiết bị như đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất…… (nếu có).

  Trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy

  8.1. Giám đốc các doanh nghiệp thương mại là người chịu trách nhiệm chính về công tác PCCC và có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung sau :

  8.1.1. Ban hành các quy định về phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở, văn bản hướng dẫn PCCC hoặc nội quy PCCC cho các cửa hàng, kho trạm, phân xưởng……. (sau đây gọi tắt là cơ sở) trực thuộc.

  8.1.2. Tuỳ thuộc vào phương thức quản lý, địa hình, vị trí của cơ sở mà phân công, phân cấp quản lý công tác PCCC bằng văn bản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc.

  8.1.3. Thành lập các đội PCCC nghĩa vụ tại đơn vị và tại các cơ sở trự c thuộc; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội PCCC hoạt động.

  8.1.4. Hàng năm tổ chức tập huấn và kiểm tra, đôn đốc cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những điều quy định về PCCC.

  8.1.5. Trang bị đủ các phương tiện PCCC theo yêu cầu về PCCC đối với các mặt hàng đang sản xuất, kinh doanh.

  8.1.6. Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương để thực hiện tốt công tác PCCC của đơn vị.

  8.2. Các cửa hàng trưởng, trưởng các kho, trạm, phân xưởng trực thuộc doanh nghiệp Thương mại có trách nhiệm về công tác PCCC cụ thể khác nhau tuỳ thuộc vào sự phân công, phân cấp của giám đốc doanh nghiệp, nhưng về trách nhiệm chung phải là:

  8.2.1. Nắm vững và kiểm tra đôn đốc CBCNV thực hiện đầy đủ các quy định, quy phạm quản lý kỹ thuật, bảo hộ lao động; an toàn phòng cháy chữa cháy.

  8.2.2. Theo dõi tình trạng hệ thống điện, các máy móc, thiết bị…. Tổ chức sửa chữa ngay những hư hỏng, thiếu sót có thể gây ra cháy, nổ.

  8.2.3. Tổ chức, quản lý chặt chẽ về mặt số lượng và chất lượng các dụng cụ, phương tiện PCCC, thiết bị thông tin liên lạc và để đúng nơi quy định, bảo đảm có thể sử dụng được ngay khi xảy ra cháy.

  8.2.4. Hết giờ làm việc phải kiểm tra, xem xét các thành viên trong đơn vị thực hiện vệ sinh công nghiệp, ngắt các nguồn điện sản xuất, sinh hoạt. Nếu vắng phải chỉ định người thay thế.

  8.3. Cán bộ công nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm như sau:

  8.3.2. Hiểu rõ các phương án PCCC và nhiệm vu cụ thể của mình khi xảy ra cháy.

  8.3.3. Nắm vững tính năng, công dụng và biết cách sử dụng, đồng thời có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công cụ, phương tiện PCCC có tại nơi làm việc.

  8.3.4. Trong khi làm việc thấy có những sơ suất, vi phạm hoặc có những hiện tượng có thể phát sinh cháy, nổ kịp thời khắc phục hoặc báo cáo ngay cho người có trách nhiệm biết để giải quyết.

  Tỏ chức lực lượng & trang bị phương tiện dụng cụ PCCC

  9.1. Mỗi doanh nghiệp hoặc cửa hàng, kho, trạm, phân xưởng…… thuộc doanh nghiệp có địa điểm ở phân tán, riêng lẻ phải thành lập đội PCCC nghĩa vụ. Trường hợp số lượng người không nhiều (dưới 10) thì không thành lập đội, nhưng phải chỉ định một người chỉ huy và tất cả mọi người đều phải tham gia công tác PCCC.

  Người chỉ huy phải qua lớp huấn luyện về PCCC của cơ quan PCCC địa phương.

  9.2. Các đội PCCC nghĩa vụ phải có lịch học tập, thực tập theo phương án PCCC của đơn vị mà đã thống nhất với cơ quan PCCC địa phương và được Giám đốc phê duyệt. Đội được trang bị các dụng cụ và phương tiện PCCC theo tính chất, đặc thù và yêu cầu về PCCC ở từng khu vực,

  9.3. Các đội viên PCCC, các quy phạm, quy định kỹ thuật; kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

  9.4. Những cơ sở nằm trong vùng dân cư, đóng tại địa phương nào thì người chịu phụ trách cơ sở phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với chính quyền và cơ quan PCCC địa phương để phối hợp trong công tác PCCC.

  9.5. Tuỳ theo tính chất, khối lượng, đặc điểm của loại hàng hoá đang sản xuất, kinh doanh; tuỳ theo đặc thù của loại công trình kiến trúc ở tại cơ sở mà trang bị các loại dụng cụ, phương tiện PCCC cho phù hợp (với số lượng và chủng loại cụ thể do cơ quan PCCC địa phương hướng dẫn) nhưng không được ít hơn số lượng quy định trong bảng Phụ lục A ( xem Phụ lục A). Các dụng cụ, phương tiện PCCC phải để ở nơi cố định và giao cho từng công nhân viên làm việc gần đó chịu trách nhiệm quản lý.

  9.6. Các dụng cụ, phương tiện PCCC phải được bảo quản tốt, để tại nơi dễ thấy, dễ lấy và phải được kiểm tra chất lượng theo đúng định kỳ cho từng loại.

  9.6.1. Các bình khí phải để ở nơi râm mát, tránh nắng, mưa…….và cứ ba tháng phải cân kiểm tra trọng lượng bình một lần. Nếu giảm 10% trọng lượng ban đầu thì phải nạp lại.

  9.6.2. Cát, bao tải, chăn dùng để chữa cháy phải thường xuyên khô sạch. Nếu ướt phải được phơi, sấy ngay.

  9.6.3. Các dụng cụ, phương tiện chữa cháy khác như máy bơm, vòi, lăng, phuy nước, bình bọt, xô…….phải luôn ở tình trạng tốt, sẵn sàng có thể sử dụng được ngay.

  9.7. Cấm sử dụng dụng cụ, phương tiện PCCC vào các mục đích khác, ngoài mục đích khác.

  10.1. Bất kỳ ai, đang làm việc gì, khi phát hiện thấy cháy đều phải:

  10.1.1. Dùng các biện pháp cần thiết để báo động có cháy.

  10.1.2. Báo khẩn cấp cho lực lượng PCCC địa phương.

  10.1.3. Báo cho đội trưởng PCCC nghĩa vụ, báo cho người phụ trách khu vực.

  10.1.4. Dùng phương tiện dụng cụ chữa cháy có tại chỗ để cứu chữa.

  10.2. Đội trưởng đội chữa cháy nghĩa vụ có trách nhiệm.

  10.2.1. Quan sát, nắm chắc tình hình đám cháy, vận dụng các phương án chữa cháy đã tập luyện, chọn phương án tốt nhất.

  10.2.2. Tổ chức và chỉ huy lực lượng chữa cháy, triển khai phương án chữa cháy đã chọn để tiếp cận đám cháy và sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy có hiệu quả nhất.

  10.2.3. Tổ chức và chỉ huy cứu hàng hoá hoặc người mắc nạn ở trong khu vực bị đám cháy đe dọa.

  10.3. Người phụ trách sản xuất, kinh doanh tại khu vực bị cháy có nhiệm vụ:

  10.3.1. Quan sát, nắm tình hình đám cháy, hội ý với đội trưởng đội PCCC nghĩa vụ về cách cứu chữa. Nếu không có sự nhất trí thì trưởng đội PCCC nghĩa vụ là người quyết định cuối cùng.

  10.3.2. Kiểm tra lại xem đã báo cho lực lượng PCCC địa phương và ban giám đốc doanh nghiệp chưa. Nếu chưa phải cử người báo gấp.

  10.3.3. Tổ chức bảo vệ tài sản, hàng hoá tại khu cháy và xung quanh.

  10.3.4. Nếu có người bị nạn thì kịp thời đưa đi cấp cứu.

  10.3.5. Ngừng mọi công việc để tập trung vào việc chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản hàng hoá.

  10.4. Khi lực lượng PCCC địa phương có mặt tại nơi cháy thì người đang chỉ huy chữa cháy phải báo cáo cho lực lượng PCCC địa phương biết.

  10.4.1. Tình hình, biện pháp đã và đang thực hiện để chữa cháy, những tồn tại và khó khăn cần giải quyết để nhanh chóng dập tắt đám cháy.

  10.4.2. Về những nguy hiểm có thể xảy ra khi tiếp tục cháy lan.

  10.5. Khi đã dập tắt đám cháy phải bảo vệ tốt hiện trường để điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy.

  10.6. Sau vụ cháy, Ban giám đốc doanh nghiệp phải:

  10.6.1. Tổ chức phân loại hàng hoá, lau chùi, phơi, sấy những thứ bị hư hỏng, bẩn, ẩm ướt…….. Chọn lọc, cân, đong, đo, đếm và kiểm kê để xác định sự thiệt hại cụ thể.

  10.6.2. Lập phương án sửa chữa kho tàng, nhà xưởng để mau chóng phục hồi lại sản xuất, kinh doanh.

  10.6.3. Lập biên bản vụ cháy, ghi rõ ngày giờ, nguyên nhân, sự thiệt hại, biện pháp xử lý……….. báo cáo lên Sở Thương mại, Bộ Thương mại và cơ quan PCCC địa phương.

  Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các doanh nghiệp !

  Bình Luận

  BÀI VIẾT NỔI BẬT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Doanh Nghiệp
 • Phòng Cháy Chữa Cháy Nhà Kho, Nhà Xưởng Đối Với Doanh Nghiệp
 • 100 Câu Hỏi Tìm Hiểu Luật Pccc Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Bạn Cần Biết
 • Thế Nào Là Tội Vi Phạm Quy Định Về Phòng Cháy, Chữa Cháy?
 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm 2022
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Tnhh)
 • Những Ai Có Thẩm Quyền Thành Lập Doanh Nghiệp Nhà Nước?
 • Thành Lập Công Ty Tnhh Giá Rẻ【 699K 】Cam Kết Không Phát Sinh
 • Thành Lập Công Ty Cần Những Gì?
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Số: 258/QĐ-LQĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

   

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

  Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2022 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

  Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

  1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  – Như điều 1;

  – Lưu VT;

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Phạm Hồng Phong

  DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

  CỨU NẠN, CỨU HỘ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-PCCC ngày 16 tháng 9 năm 2022

  của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

   

   

  TT

  Họ và tên

  Nơi công tác

  Chức danh

  1

  Vũ Hoàng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  2

  Lê Thúy Hòa

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Phó Bí thư Đoàn

  3

  Lưu văn Tuấn

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Phó chủ tịch công đoàn

  4

  Nguyễn Thị Thu Thủy

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  5

  Phạm Thị Hằng Thu

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  6

  Phan Thị Hồng Hạnh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  7

  Phạm Thị Thương Huyền

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  8

  Quách Xuân Đồng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  9

  Trần Trường Sinh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  10

  Hoàng Văn Cảnh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  11

  Vũ Văn Tú

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  12

  Lò Thị Chinh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  13

  Nguyễn Thị Hồng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  14

  Nguyễn Giang Thành

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  15

  Vũ Mạnh Dương

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  16

  Nguyễn Văn Huy

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên kỹ thuật

  17

  Trần Thị Thuận

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  18

  Trần Thị Ngọc Hương

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  19

  Nguyễn Trọng Hưng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bảo vệ

  20

  Nguyễn Văn Lực

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bảo vệ

   

  (Danh sách gồm 20 người)

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty
 • Thành Lập Xí Nghiệp Than Đông Hà Trực Thuộc Công Ty Cp Than Miền Trung Vinacomin
 • Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Thành Công!
 • Nội Dung Của Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh
 • Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty
 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy Và Chữa Cháy Cơ Sở Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thành Lập Đội Pccc Cơ Sở
 • Sự Khác Nhau Giữa Đội Pccc Cơ Sở Và Đội Pccc Chuyên Ngành
 • Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Chính Thức Được Thành Lập
 • Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone
 • Quyết Định Thành Lập Phòng Y Tế Trường
 • Về việc thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở năm học 2022- 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

  Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy điịnh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội PCCC cơ sở,

  Điều 1: Thành lập đội PCCC trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022- 2022 (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Đội PCCC có nhiệm vụ:

  1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

  3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

  5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy Chữa Cháy Cơ Sở Trong Công Ty Cổ Phần
 • Những Điều Cần Biết Khi Làm Thủ Tục Thành Lập Xí Nghiệp Trực Thuộc Công Ty
 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Năm 2022
 • Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Thế Nào?
 • Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tnhh Là Gì?
 • Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Quy Định Về Bảo Hiểm Cháy Nổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Sách Luật 2022 Giá Rẻ Uy Tín Tại Hà Nội
 • Sách Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Các Tiêu Chuẩn Quy Chuẩn Phòng Cháy
 • Quy Định Pháp Luật Về Nghiệm Thu Phòng Cháy Và Chữa Cháy
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy 2013
 • Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy
 • Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

  Sách phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chính vì tầm quan trọng đó, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng cháy chữa cháy

  Giới thiệu cuốn” Sách luật phòng cháy và chữa cháy quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách

  Phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chính vì tầm quan trọng đó, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng cháy chữa cháy và có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2001.

  Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13.

  Luật phòng cháy và chữa cháy quy định về bảo hiểm cháy nổ

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Luật Phòng cháy chữa cháy (được sửa đổi, bổ sung) & văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Quy định về an toàn sử dụng điện, hóa chất & phòng, chống cháy nổ

  Phần thứ ba. Quy định về đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy

  Phần thứ tư. Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ, của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

  Sách Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  – Ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018). Luật này quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Vũ khí hạng nặng, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

  – Cụ thể như: Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT ngày 12-01-2017 Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08-07-2016 Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)

  Phần thứ hai. Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ ba. Quy định về cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

  Phần thứ tư. Quy định về sản xuất, mua bán, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

  Phần thứ năm. Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

  Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phương pháp xác định giá phát điện và hợp đồng mua bán điện

  Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam

  Quy định phương pháp, trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện và vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

  • Bảo hành chính hãng
  • Vận chuyển Giao Sách tại địa chỉ theo yêu cầu
  • Miễn phí vận chuyển Giao hàng trong 24h
  • Gọi 0909 366 858 hoặc 0283 636 2182 liên hệ shop để mua với giá rẻ nhất
  • Thanh toán khi nhận hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Điều Kiện Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Cơ Sở Khám, Chữa Bệnh
 • Phổ Biến Pháp Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Cho Doanh Nghiệp
 • Các Biện Pháp Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Doanh Nghiệp
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Đối Với Doanh Nghiệp
 • Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty
 • Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Doanh Nghiệp
 • 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Pccc
 • Bị Xử Phạt Vì Không Có Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy ?
 • Đội Trưởng Đội Phòng Cháy Hưởng Lương Như Thế Nào?
 • Chữa Cháy Gas Gồm Bao Nhiêu Bước? Quy Trình Xử Lý Khi Có Cháy Nổ Xảy Ra
 • Nội quy phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

  Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  Nghị định gồm 9 chương, 58 điều: Quy định chung; Phòng cháy; Chữa cháy; Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Phương tiện phòng cháy chữa cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Điều khoản thi hành.

  Nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập được coi là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

  Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, dự án và thiết kế xây dựng công trình…. đều phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

  Cơ sở chịu sự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của các cấp có thẩm quyền. Cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy có thể bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và phải làm đơn gửi người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ trước đó xem xét, quyết định cho phục hồi hoạt động nếu nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được khắc phục.

  Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm thành lập hoặc đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.

  Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

  3. Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

  Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

  3. Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

  3. Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

  Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, các điều kiện cần đáp ứng là:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

  3. Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

  Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

  3. Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

  Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm: i) Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; ii) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở; iii) Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân; iv) Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân; v) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở.

  Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm quản lý giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không còn kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không còn giá trị sử dụng. Trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất, hỏng; doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đó phải làm văn bản đề nghị gửi cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp giấy xác nhận trước đó để cấp lại hoặc đổi giấy xác nhận mới.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp, cơ sở đang kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để được xác nhận và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Sau 36 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu doanh nghiệp, cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này thì phải chấm dứt kinh doanh về lĩnh vực này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Cháy Chữa Cháy Nhà Kho, Nhà Xưởng Đối Với Doanh Nghiệp
 • 100 Câu Hỏi Tìm Hiểu Luật Pccc Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Bạn Cần Biết
 • Thế Nào Là Tội Vi Phạm Quy Định Về Phòng Cháy, Chữa Cháy?
 • Thanh Tra Việc Chấp Hành Các Quy Định Của Pháp Luật Về Pccc Của Tỉnh Khánh Hòa
 • Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty
 • Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Đối Với Doanh Nghiệp
 • Các Biện Pháp Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Doanh Nghiệp
 • Phổ Biến Pháp Luật Phòng Cháy, Chữa Cháy Cho Doanh Nghiệp
 • Tư Vấn Điều Kiện Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Cơ Sở Khám, Chữa Bệnh
 • Phương án phòng cháy chữa cháy công ty

  Mục đích của việc lập phương án phòng cháy chữa chay tại công ty giúp xác định được những nguy hiểm hỏa hoạn có thể xảy ra. Xác định được những vị trí có khả năng xảy ra hỏa hoạn cao tại doanh nghiệp để có thể tiến hành bố trí, lên phương án xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ một cách hiệu quả và chủ động.

  Mỗi phương án phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp phải có mục tiêu, và nhiều phương án dự kiến được tình huống cháy nổ có khả năng xảy ra, tiến hành tổ chức diễn tập cho nhân viên trong công ty để có thể chủ động trong quá trình xử lý các tình huống cháy nổ.

  Sơ đồ mô tả chi tiết các vị trí, bố trí, đặc điểm kiến trúc của tòa nhà doanh nghiệp, mô tả về các loại vật liệu, sản phẩm, hàng hóa có trong công ty. Phân loại rõ ráng khả năng cháy của từng loại vật liệu, khoảng cách cất giữ. Ngoài ra nên kèm theo những thứ khác như tình hình hệ thống đường dây điện trong công ty, xăng, dầu, bếp ăn nếu có trong doanh nghiệp.

  Nội dung phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ cần phải mô tả được sơ đồ các phòng ban, các kho hàng, mô tả các vật liệu có khả năng bắt lửa cao, dễ dàng dẫn đến hỏa hoạn bất ngờ, mô tả những thiết bị pccc có trong công ty kèm nhân lực về người.

  Thông thường ngoài việc mô tả kỹ lưỡng sơ đồ bố trí kiến trúc của công ty cần mô tả thêm số lượng các dụng cụ, thiết bị, nguồn, phương tiện, dung cụ đặc biệt là bình chữa cháy có tại công ty.

  Nhiệm vụ tiếp theo là xác định được những vị trí nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy nổ cao ví dụ kho hàng, nơi chứa đựng tài liệu, sản phẩm dễ bắt cháy hoặc có khả năng lây lan cháy cao. Để có thể tiến hành thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp, bố trí các bình chữa cháy ở nơi cần thiết, cắt cử lực lượng, phương tiện và các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi cần thiết để có thể ứng cứu trong mọi tình huống diễn biến cháy nổ có khả năng diễn ra.

  Ngoài ra quy định phòng cháy chữa cháy tại công ty quy định sơ đồ cơ quan doanh nghiệp cần thiết kế có kích thước 90x60cm thể hiện chi tiết mặt bằng của công trình, các lối đi, nguồn nước, dùng màu, ký hiệu theo quy chuẩn để phân biệt và đánh dấu các hạng mục thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy

  Nội quy phòng cháy chữa cháy trong công ty

  Nội quy phòng cháy chữa cháy tại công ty thường được doanh nghiệp xây dựng dựa trên luật PCCC công bố ngày 12/7/2001 và 35/2003/NĐ.CP. Dựa vào đó các công ty và doanh nghiệp dễ dàng phân bố ra trách nhiệm và nghĩa vụ của BGD và các thành viên trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản trong công ty.

  Thông thường BGD và người lãnh đạo phòng ban có nhiệm vụ kiểm tra và đôn đốc công tác bảo đảm an toàn PCCC trong công ty, phòng ban mình quản lý. Trong đó giảm đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất, đề ra, tổ chức tập huấn diễn tập PCCC định kỳ, tổ chức thiết kế xây dựng, lắp đặt các thiết bị PCCC trong công ty, tổ chức tập huấn nhân viên sử dụng bình chữa cháy và các thiết bị PCCC khác. Các trưởng phòng ban có nhiệm vụ tư vấn cho BGD và thực hiện phối hợp tổ chức diễn tập kiểm tra theo định kỳ các kế hoạch PCCC do BGD đề ra.

  Ngoài ra người đứng đầu bộ máy công ty là người dại diện pháp luật của doanh nghiệp cần được đào tạo qua văn bằng về PCCC có kiến thức và được chứng nhận về PCCC. Trong công ty có đầy đủ thiết bị PCCC được kiểm định và luôn trong tình trạng sử dụng tốt nhất.

  Việc quản lý cơ sở vật chất về PCCC rất quan trọng. Công ty, doanh nghiệp không có đầy đủ chứng chỉ PCCC, bảng nội quy, tiêu lệnh thiết bị PCCC vd (bình chữa cháy) có thể bị phạt hành chính nhắc nhở hoặc nặng có thể tạm đình chỉ hoạt động nếu bị phát hiện có khả năng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, cần được loại bỏ những nguyên nhân gây cháy một cách trực tiếp và khẩn cấp.

  Mẫu báo cáo phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp thường được làm theo quy định tại thông tư 66/2014/TT-BCA . Việc báo cáo này cần được thực hiện trung bình mỗi 6 tháng đến 1 năm và báo cáo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Quy, Quy Định Về Phòng Cháy Chữa Cháy Trong Công Ty (Doanh Nghiệp)
 • Luật Và Biện Pháp Phòng Cháy Chữa Cháy Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
 • Quy Định Về Phá Sản Tổ Chức Tín Dụng
 • Khó Khăn Khi Áp Dụng Luật Phá Sản Với Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Luận Văn: Pháp Luật Về Phá Sản Các Tổ Chức Tín Dụng, Hay
 • Nghị Định 79 Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Thiết Kế Pccc Nhà Kho
 • 3 Lưu Ý Quan Trọng Tại Nghị Định 79/2014/nđ
 • Thống Nhất Trong Triển Khai Nghị Định Số 03 Từ Cấp Bộ Đến Địa Phương
 • Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự
 • Nghị định 79 mô tả điều kiện an toàn đối với rất nhiều đối tượng. Nhưng xét về hình thức hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay có thể khái quát thành 2 trường hợp: Cơ sở hoạt động có nhà kho, và kho xưởng xây dựng riêng với kết cấu đặc thù.

  a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

  b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

  c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  e) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

  f) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

  g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

  h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Nhà kho hàng hóa, vật tư “có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

  Lưu ý, các tiêu chuẩn PCCC nhà kho nêu trên phải được duy trì thực hiện trong suốt quá trình doanh nghiệp vận hành.

  1.2. Điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn

  a) Có giải pháp chống cháy lan bằng kết cấu xây dựng hoặc hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

  b) Có giải pháp tăng giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng chủ yếu theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ sụp đổ khi xảy ra cháy.

   Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.
  • Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.
  • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
  • Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn.
  • Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy.
   Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải bảo đảm số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

  Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

  • Đơn đề nghị xem xét, xin ý kiến về giải pháp PCCC
  • Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho phép đầu tư (Bản sao công chứng);
  • Bảng dự toán tổng kinh phí đầu tư;
  • Bản vẽ công trình cùng thuyết minh thiết kế cơ sở, trong đó đáp ứng được các giải pháp PCCC quy định tại Điều 13 nêu trên.

  Lưu ý, nếu doanh nghiệp ủy quyền cho một đơn vị khác làm thay thì phải có văn bản ủy quyền đính kèm.

  Thời hạn thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy không quá 05 ngày làm việc đối với nhóm công trình B và C, không quá 10 ngày đối với công trình nhóm A.

  Xem đầy đủ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Tại Đây

  • Thực hiện nghiêm các điều kiện cũng như yêu cần an toàn về PCCC theo nghị định 79 về PCCC (đã nêu rõ ở các phần trên).
  • Thành lập đội PCCC cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng hướng dẫn thoát nạn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. Một vài gợi ý cách phân bổ, tổ chức lực lượng này như sau:
   Bắt buộc phải gắn niêm yết các bảng nội quy PCCC kho, tiêu lệnh PCCC, bảng cấm lửa, cấm hút thuốc,…trong khuôn viên kho hoặc tại những nơi mang tính chất nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ.
  • Phải thường xuyên giám sát, tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh cháy nổ của công nhân viên. Nếu cần thiết có thể đưa ra mức phạt cụ thể để tăng tính răn đe.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt bên trong hoặc bên cạnh nhà kho, nhà xưởng (ví dụ như thắp hương, hút thuốc, hóa vàng, nấu nướng…).
  • Tùy vào quy mô và tính chất công trình kho hàng, kho xưởng mà lắp đặt hệ hệ thống chống sét, chống rò điện, chống phát sinh tĩnh điện phù hợp.
  • Hệ thống điện khi lắp đặt phải đúng thiết kế, đảm bảo an toàn. Trong khi đó các thiết bị tiêu thụ điện cần có thông số kỹ thuật phù hợp và lắp đặt đúng kỹ thuật.
  • Nên ưu tiên sử dụng đường dây dẫn điện đặt kín nhằm tăng sự an toàn, hạn chế sự tác động lý hóa, bị gặm nhấm, thấm ướt,…
  • Thiết bị tự ngắt (aptomat) là tối cần thiết trong quy định phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, cần được đầu tư bài bản. Để tăng độ an toàn, nên lắp cho hệ thống điện tổng và đối với từng thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn.
  • Cách sắp xếp hàng hóa trong kho phải khoa học, để trên giá kệ gọn gàng. Có thể bố trí hàng có chung tính chất, cách thức chữa cháy trong cùng khu vực. Các dãy kệ có thể đan xen giữa ngành hàng dễ cháy với ngành hàng khó cháy. Không bố trí hàng dễ cháy gần bóng đèn, dây dẫn, ổ cắm, cầu dao, bảng điện hay thiết bị có nhiệt độ cao. Yêu cầu khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn là 0,5m.
  • Cần trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy cho kho (bình chữa cháy, vòi xịt, dụng cụ cứu thương,…) Theo TCVN PCCC kho thì số lượng bình cháy trong kho xưởng xác định theo nguyên tắc sau:

  Trong đó, số lượng tối thiểu ở mỗi tầng/sàn là 2-3 bình. Với diện tích nhỏ hơn 100m2, thì cũng cần có ít nhất 2 bình chữa cháy.

  • Luôn đảm bảo lối đi thoát hiểm thông thoáng và các điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố (sơ đồ hướng dẫn thoát nạn, đèn chỉ dẫn, đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống thông gió, hạn chế nhiệt, chống tụ khói trên lối thoát nạn,…)
  • Nếu doanh nghiệp cho thuê mặt bằng, kho xưởng với một bên thứ 2, thì cần xác định trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy của mỗi bên rõ ràng. Vấn đề này nên thể hiện cụ thể trong hợp đồng thuê kho.
  • Về hàng hóa lưu trữ, doanh nghiệp tuyệt đối không tàng trữ chất cấm, không lưu hóa chất có khả năng dễ cháy nổ như gas, xăng dầu, cồn, hóa chất khác mà không có sự cấp phép của cơ quan chức năng .
  • Với kho lưu trữ hóa chất đặc thù, phải có vật chứa chuyên dụng, trang bị thiết bị và phương tiện PCCC nhà kho tiêu chuẩn. Quy tắc pccc trong kho là không chứa nhiều loại hóa chất trong cùng một kho để tránh trường hợp rò rỉ gây phản ứng hóa học cháy nổ.
  • Nguyên tắc PCCC kho lạnh: Tương tự đối với kho thường. Tuy nhiên việc vận hành máy lạnh phải do người có sức khỏe và chuyên môn đảm trách. Riêng quá trình nạp dung môi máy lạnh vào hệ thống phải được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình với tối thiểu 2 người.
  • Khi có cháy, nổ, phải tổ chức sơ tán thoát nạn kịp thời, nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114 hoặc liên hệ công an gần nhất và tìm mọi cách dập lửa càng sớm càng tốt.

  Việc thiết kế xây dựng nhà kho vốn đã không dễ dàng và tốn ngân sách rất lớn, thêm vào đó nếu muốn đáp ứng được nội quy pccc kho vật tư đúng pháp luật bắt buộc phải đầu tư rất nhiều. Không chỉ là chi phí thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn, tuyển dụng bố trí nhân lực quản lý kho mà bản thân người chủ doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức, giám sát kho, luôn trong trạng thái đề phòng trước những rủi ro, nguy cơ cháy nổ…

  Bạn muốn mọi việc được tiết kiệm và đơn giản nhất? Hãy nghĩ ngay đến phương án sử dụng dịch vụ lưu trữ. Các đơn vị cho thuê kho lưu hàng hóa chắc chắn sẽ đáp ứng được các quy định pccc nhà kho. Bạn sẽ không phải bận tâm lo lắng, tất bật làm hồ sơ hay gặp phải các vấn đề về thủ tục PCCC rắc rối nữa. Thêm vào đó, hàng hóa luôn được bảo quản an toàn, sắp xếp khoa học, quản lý xuất nhập tồn với một khoản khí vừa phải.

  Ưu điểm khi chọn NDC là đơn vị thiết kế PCCC nhà kho – xưởng

  Sau nhiều năm làm việc, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng những bản vẽ chính xác và tốt nhất.

  Đa số các kỹ sư của NDC đều dã từng tham gia vào các lĩnh vực thiết kế, tư vấn, thi công trong các hạng mục cơ điện, phòng cháy chữa cháy cho nhiều tòa nhà, công trình xây dựng,…

  Khi thực hiện trong quá trình thiết kế hệ thống PCCC, NDC luôn đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam và trên thế giới từ đó mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

  Thẩm duyệt bản vẽ PCCC nhanh chóng

  Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực PCCC, chúng tôi tự tin sẽ được thẩm duyệt và cấp phép cho hồ sơ thiết kế PCCC trong thời gian ngắn nhất và góp phần tăng hiệu quả dự án cho khách hàng.

  Địa Chỉ: 73/7 Đường Lê Trọng Tấn – P.Sơn Kỳ – Quận Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Nguyễn Đức Cường Hân Hạnh Phục Vụ Thi Công Trọn Gói Hệ Thống PCCC Trường THPT Vĩnh Viễn

  • Tư vấn thiết kế về Phòng Cháy Chữa Cháy
  • Thi công lắp đặt hệ thống :
  • Báo cháy tự động.
  • Chữa cháy Vách Tường.
  • Chống Sét trực tiếp.
  • Cung cấp dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
  • Tổ chức nghiệm thu cấp Giấy Chứng nhận An toàn Phòng cháy chữa cháy

  Một số hình Ảnh tiêu biểu

  Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất

  Địa Chỉ: Đường Nguyễn Trãi – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Nguyễn Đức Cường Hân Hạnh Phục Vụ Thi Công Trọn Gói Hệ Thống PCCC Trường THCS Đức Trí

  • Tư vấn thiết kế về Phòng Cháy Chữa Cháy
  • Thi công lắp đặt hệ thống:
  • Chữa cháy Vách Tường
  • Chống Sét trực tiếp
  • Cung cấp dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
  • Tổ chức nghiệm thu cấp Giấy Chứng nhận An toàn Phòng cháy chữa cháy

  Một số hình ảnh tiêu biểu:

  3.Trung tâm thương mại Petec Bidico

  Địa Chỉ: Đường Bạch Đằng – chúng tôi Nhơn – Tỉnh Bình Định Công Ty TNHH Nguyễn Đức Cường Hân Hạnh Phục Vụ Thi Công Trọn Gói Hệ Thống PCCC Trung tâm thương mại Petec Bidico

  • Tư vấn thiết kế về Phòng Cháy Chữa Cháy
  • Thi công lắp đặt hệ thống:
  • Báo cháy tự động
  • Chữa cháy Vách Tường
  • Chống Sét trực tiếp
  • Cung cấp dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
  • Tổ chức nghiệm thu cấp Giấy Chứng nhận An toàn Phòng cháy chữa cháy

  Một số hình ảnh tiêu biểu

  Bình Luận

  BÀI VIẾT NỔI BẬT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấp Huyện Được Sử Dụng Tối Đa 3 Xe Công Vụ
 • Cổng Điện Tử Huyện Phước Sơn
 • Truong Chinh Tri Nguyen Van Cu Tinh Bac Ninh
 • Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2022
 • Chính Phủ Thúc Tiến Độ Ban Hành Nghị Định Mới Về Quản Lý Oda
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100