Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân

--- Bài mới hơn ---

 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ubnd Và Ban Chỉ Đạo Giảm Nghèo Cấp Xã
 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TÂN TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /QĐ-UBND Tân Tiến, ngày tháng năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy

  hiểm ở người xã Tân Tiến năm 2022.

  UỶ BAN NHÂN DÂN TÂN TIẾN

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

  Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế xă Tân Tiến,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người xã Tân Tiến năm 2022, gồm các ông, bà:

  (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn xã.

  Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng HĐND – UBND xã, và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 72/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của UBND xã Tân Tiến./.

  Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  – Như điều 3 (thực hiện);

  – TT. Đảng Uỷ;

  – TT. UBND xã;

  – Các thành viên Ban Chỉ Đạo;

  -Phòng y tế huyện;

  -Trung tâm y tế huyện;

  – Lưu: VT, YT.

  DANH SÁCH

  Thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở

  người Xã Tân Tiến năm 2022

  (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022)

  1. Bà: Cổ Thị Vĩnh

  – Phó Chủ Tịch UBND xã

  – Trưởng ban.

  2. Bà: Lê Thị Ba

  – Trưởng Trạm y tế xã

  – Phó ban TT.

  3. Ông: Lương Văn Đình

  – Cán bộ Tài Chính Kế Toán

  – Thành viên

  4. Ông: Đỗ Đình Hùng

  – Cán bộ văn phòng Thống kê

  – Thành viên

  5. Ông: Cổ Văn Vệ

  – Cán bộ đài phát thanh truyền hình xã

  – Thành viên

  6. Ông: Hoàng Văn Cự

  – Cán bộ Văn hóa xã

  – Thành viên

  7. Ông: Lục Tiến Vinh

  – Hiệu Trưởng trường PTDTBT ,THCS

  – Thành viên

  8. Bà: Nguyễn Thuý Lưu

  – Hiệu Trưởng Trường mầm non

  – Thành viên

  9. Ông: Hoàng Trọng Điệp

  – Hiệu Trưởng Trường tiểu học

  – Thành viên

  10.Ông: Hoàng Văn Quân

  – Trưởng Công an xã

  – Thành viên

  11.Ông: Hoàng Văn Thanh

  – Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Xã

  – Thành viên

  12.Bà: Bàn Thị Nhất

  – Cán bộ thú y xã

  – Thành viên

  13 Ông: Giàng Chẩn Hoà

  – Chủ tịch mặt Trận tổ quốc xã

  – Thành viên

  14 Ông: Bàn Văn Chắn

  – Chủ Tịch Hội Nông Dân xã

  – Thành viên

  15.Ông: Giàng Quán Cánh

  – Bí thư đoàn xã

  – Thành Viên

  16. Bà: Lý Thị Kỉn

  – Chủ tịch Hội phụ nữ xã

  – Thành viên

  17 .9 Đồng chí Trưởng bản

  -Thành viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Ban Chỉ Đạo Công Tác Y Tế Trường Học Năm Học 2022
 • Quyết Định Chuẩn Y Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Tờ Trình Đề Nghị Chuẩn Y Kết Quả Bầu Cử Ban Chấp Hành, Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Công Bố Và Trao Quyết Định Chuẩn Y Kết Quả Bầu Bổ Sung Bí Thư, Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Quyết Định Chuẩn Y Chức Danh Bí Thư Chi Bộ
 • UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN Số: 64 /QĐ-THCSLY

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

  Về việc thành lập BCĐ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu Năm học 2022- 2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập BCĐ công tác CSSKBĐ trường học năm học 2022 – 2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13);

  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022 – 2022 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo công tác công tác CSSKBĐ trường THCS Lương Yên năm học 2022-2020 (Có danh sách kèm theo)

  Điều 2. Ban chỉ đạo công tác công tác CSSKBĐ trường THCS Lương Yên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác công tác CSSKBĐtrong nhà trường theo đúng hướng dẫn quy định.

  UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

  BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CSSKBĐ TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN 1/ Trưởng ban:

  – Quản lý, chỉ đạo chung công tác CSSKBĐ của nhà trường.

  – Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.

  2/ Phó ban

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Đôn đốc, nhắc nhở GVCN các lớp phối hợp với Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.

  – Phối hợp với nhân viên y tế trường sơ cấp cứu cho học sinh khi xảy ra TNTT, ốm đau .

  – Phân công cán bộ Y tế xã tiến hành khám sức khỏe cho học sinh nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công

  3/ Thường trực:

  – Phụ trách phòng Y tế nhà trường.

  – Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế nhà trường;

  – Phụ trách công tác bảo hiểm, công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường khi có tai nạn xảy ra.

  – Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, chăm sóc răng miệng, …

  – Phụ trách công tác vệ sinh lớp học, khung cảnh xung quanh trường học theo ngày.

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công

  4/ Ủy viên

  – Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

  – Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh trường học, phòng chống TNTT, bệnh học đường.

  – Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế.

  – Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho học sinh về sức khỏe, giới tính,…

  – Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vệ sinh, sức khỏe để nâng cao hiểu biết cho HS

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

  Yêu cầu các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Ban chỉ đạo để xem xét xử lý.

  DANH SÁCH CÁCTHÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CSSKBĐ NĂM HỌC 2022 – 2022 (Kèm theo QĐ số 64/QĐ-THCSLY ngày 15 tháng 8 năm 2022)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Qđ Phê Duyệt Ds Các Xã Đbkk Quyet Dinh 106Qdttg Ngay 11 Thang 6 Nam 2004 Doc
 • Xác Định Thời Gian Hưởng Chính Sách Vùng Đặc Biệt Khó Khăn
 • Chính Phủ Cơ Bản Thống Nhất Tiêu Chí Phân Định Vùng Đồng Bào Dtts Và Miền Núi
 • Sẽ Có Nghị Quyết Mới Về Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Trong Tình Hình Mới
 • Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nhận Diện Đúng Những Biểu Hiện Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Nội Bộ .công An Tra Vinh
 • Nghị Quyết 60 Về Xuất Khẩu Khẩu Trang Y Tế
 • Việt Nam Đã Xuất Khẩu Hơn 400 Triệu Chiếc Khẩu Trang
 • Nghị Quyết Hội Nghị Tw 7 Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Sáng 4-10, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn xác định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của toàn xã hội; thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ.

  Từ năm 1993 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo… chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác này. Kết quả là việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nước ta được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là điểm sáng về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

  Tuy nhiên, trước yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng bộc lộ không ít yếu kém, khuyết điểm, để xảy ra một số sự việc, sự cố gây bức xúc xã hội.

  Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương cần bàn và ra nghị quyết về vấn đề này.

  Về bài học kinh nghiệm, phải chăng cần nhấn mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự hưởng ứng tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân; vai trò chủ đạo của các bệnh viện, cơ sở y tế công lập; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc vận dụng đúng đắn cơ chế thị trường để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa và tính ưu việt của chế độ ta, như chúng ta đã phát triển được hệ thống y tế cơ sở, quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở từng xã, phường, cơ quan, đơn vị trong những năm tháng đất nước còn khó khăn hơn hiện nay rất nhiều.

  Về quan điểm, định hướng, phải chăng cần nhấn mạnh kết hợp tốt hơn nữa giữa phòng bệnh và chữa bệnh; giữa chăm sóc và bảo vệ; giữa Đông y và Tây y; giữa y tế cơ sở với y tế các tuyến trên; giữa đầu tư ngân sách nhà nước với tăng cường tự chủ, xã hội hóa; giữa y tế toàn dân với đào tạo các bác sĩ, chuyên gia giỏi, đầu ngành…?

  Theo chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Tĩnh Là Điểm Sáng Trong Việc Triển Khai Các Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii: Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Y Tế
 • Từng Bước Gỡ Nút Thắt Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Giáo Dục, Y Tế
 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế
 • Khi Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Y Tế Đi Vào Cuộc Sống
 • Ngành Y Tế Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa X: Ra Nghị Quyết Và Kết Luận Về Một Số Vấn Đề Quan Trọng
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Hội Nghị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nqtlđ Và Chỉ Thị 03/ct
 • Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII giao, đặc biệt cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”, Sở Y tế đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực công tác; chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ra sức thi đua, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Y tế dự phòng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Ngoài củng cố mạng lưới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng các tuyến, Sở Y tế tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt các trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức phòng dịch bệnh cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm vững tình hình dịch tễ trong cộng đồng để phát hiện, xử lý kịp thời ổ dịch, hạn chế tối đa dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng. Các chương trình mục tiêu quốc gia: tiêm chủng mở rộng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, an toàn thực phẩm… được triển khai thực hiện tốt, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19, ngành Y tế đã kịp thời tham mưu cho tỉnh đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác phòng, chống dịch. Nhờ đó, các loại dịch bệnh được kiểm soát tốt, không để lây lan trên diện rộng; các chỉ tiêu về tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, suy dinh dưỡng, giảm sinh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

  Dưới sự giúp đỡ, chuyển giao về kỹ thuật với tổ chức Mesch – Úc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phẫu thuật thành công các dị tật bẩm sinh cho những bệnh nhi

  từ 6 tháng trở lên. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi bị lạc tinh hoàn. Ảnh: Mỹ Dung

  Mặc dù điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đầu tư đồng bộ về cả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kỹ thuật nâng cao năng lực cho các cơ sở khám và điều trị. Đã có 1.584 lượt cán bộ, nhân viên y tế được đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Trong đó, gồm 78 người theo học lý luận chính trị, 207 người học quản lý nhà nước, 56 người học tiến sĩ/CKII, 113 người học thạc sĩ/CKI, 285 người học đại học, 57 người học cao đẳng, 788 người được theo học các lớp bồi dưỡng khác. Ngoài ra, Sở tham mưu UBND tỉnh cử 103 sinh viên đăng ký tham gia Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng. Đến nay, đã tốt nghiệp ra trường 46 trường hợp, tiếp nhận và bố trí công tác tại các đơn vị y tế trực thuộc cho 35 trường hợp. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Riêng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài đầu tư xây dựng nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế quyết tâm đưa bệnh viện trở thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2022, thông qua các đề án: 1816, Bệnh viện vệ tinh, bệnh viện đã tiếp nhận và thực hiện nhiều kỹ thuật mới do một số bệnh viện tuyến trên chuyển giao. Hiện bệnh viện đã thực hiện trên 300 kỹ thuật của tuyến Trung ương. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ngày càng được cải thiện…

  Công tác củng cố bộ máy, tổ chức được ngành tập trung thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, ngành Y tế đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ tuyến tỉnh đến tuyến xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các phòng chức năng thuộc Sở được sắp xếp từ 6 phòng hiện còn 4 phòng. Toàn ngành hiện có 11 đơn vị trực thuộc tỉnh. Bước đầu thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, biên chế đã giúp khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; tiết kiệm nguồn ngân sách…

  Với những giải pháp hiệu quả, ngành Y tế đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến đầu năm 2022 còn 1,12% (năm 2022 1,15%); tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 9,1 bác sĩ/vạn dân, dự kiến đến cuối năm đạt 10 bác sĩ/vạn dân (năm 2022 có 7,4 bác sĩ/vạn dân); hiện 89,8% trạm y tế có bác sĩ luân phiên về làm việc; 89,2% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,9%…

  Nhiệm kỳ 2022-2025, ngành Y tế đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu các chương trình Y tế – Dân số; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Phấn đấu đạt 11 bác sĩ/10.000 dân; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) giảm còn dưới 12% và thể thấp còi (chiều cao/tuổi) giảm còn dưới 20%…

  Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị y tế; thực hiện các đề án: 1816, Bệnh viện vệ tinh… nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế từ tỉnh đến xã. Trong đó, trọng tâm là đầu tư xây mới Bệnh viện Y dược cổ truyền, nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp Trường Trung cấp Y tế lên Trường Cao đẳng Y tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Phó Thủ Tướng Chính Phủ: Tiếp Tục Tinh Giản Biên Chế, Thu Gọn Đầu Mối Cơ Quan
 • Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Giám Sát Thực Hiện Chính Sách Tinh Giản Biên Chế
 • Quy Định Mới Về Các Trường Hợp Tinh Giản Biên Chế
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Cải Cách Hành Chính Của Chính Phủ
 • UỶ BAN NHÂN DÂ N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TÂN TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /QĐ – UBND Tân Tiến, ngày th áng năm 201 7

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe nhân dân t hực hiện các chương trình Y Tế – Dân Số – Kế hoạch hóa gia đình xã Tân Tiến

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN TIẾN

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/ 6/2015;

  Căn cứ quyết định số 68/QĐ – YT ngày 15/3/2000 của sở y tế Lào Cai về việc thành lập ban chỉ đạo lồng ghép các chương trình y tế; Dân số.

  Xét đề nghị của trưởng trạm y tế xã Tân TiÕn .

  Điều 1. Kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Tân Tiến, gồm các ông (bà) có tên sau:

  3. Ông: Hoàng Văn Quân – Trưởng c ông a n xã – Thành viên

  5. Ông: Lương Văn Đình – C án bộ tài chính xã – Thành viên

  6. Bà: Bàn Thị Nhất – Cán bộ thú y xã – Thành viên

  11. Ông: Đỗ Đình Hùng – CB Văn phòng xã – Thành viên

  13. 9 Đ/c Trưởng Bản

  Mời các ông (bà) sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022
 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Nghị Quyết Về Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nhận Diện Đúng Những Biểu Hiện Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Nội Bộ .công An Tra Vinh
 • Nghị Quyết 60 Về Xuất Khẩu Khẩu Trang Y Tế
 • Việt Nam Đã Xuất Khẩu Hơn 400 Triệu Chiếc Khẩu Trang
 • Nghị Quyết Hội Nghị Tw 7 Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Thầy Thuốc Nhân Dân, Pgs.ts. Nguyễn Thị Kim Tiến
 • I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

  1- Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp. Đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới; diện bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Tỉ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho khám, chữa bệnh giảm nhanh. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh.

  Y tế dự phòng được tăng cường, đã ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ như môi trường, thực phẩm, rèn luyện thân thể, đời sống tinh thần… được quan tâm hơn. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực dược, thiết bị y tế có bước tiến bộ. Mô hình kết hợp quân – dân y được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  Các chỉ số sức khoẻ, tuổi thọ bình quân được cải thiện. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được chú trọng, nâng cao. Nhiều tấm gương y bác sĩ tận tuỵ chăm sóc, cứu chữa người bệnh được xã hội trân trọng, ghi nhận.

  2- Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần… ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ chưa được khắc phục căn bản.

  Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế, một số vụ việc, sự cố y khoa gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi thế của y, dược cổ truyền, dược liệu dân tộc chưa được phát huy tốt.

  Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Công nghiệp dược, thiết bị y tế phát triển chậm. Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế công lập còn lúng túng. Đào tạo, sử dụng, cơ cấu, chế độ đãi ngộ cán bộ y tế còn nhiều bất cập.

  Chênh lệch chỉ số sức khoẻ giữa các vùng, miền còn lớn. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao. Tầm vóc người Việt Nam chậm được cải thiện. Số năm sống khoẻ chưa tăng tương ứng với tuổi thọ.

  3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:

  – Năng lực tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa coi công tác này là một trụ cột trong phát triển nhanh, bền vững đất nước.

  – Trong nhận thức và hành động, chưa thực sự coi y tế cơ sở, y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Tư duy bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước còn nặng, thiếu cơ chế đồng bộ, phù hợp để người dân tham gia bảo hiểm y tế và thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển y tế.

  – Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp. Nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thu nhập của người dân còn thấp, tiềm lực kinh tế chưa đủ mạnh, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng cao, đa dạng; yêu cầu đầu tư cho y tế lớn. Dược phẩm, thiết bị y tế chủ yếu phải nhập khẩu, theo mặt bằng giá quốc tế.

  – Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập chậm, còn nhiều lúng túng, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt. Cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức, biên chế… còn thiếu đồng bộ.

  – Tác động mặt trái của cơ chế thị trường, cạnh tranh thiếu bình đẳng; còn có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các cơ sở y tế công lập với tư nhân, giữa các bộ phận trong cùng cơ sở. Công tác giáo dục y đức ở nhiều nơi bị buông lỏng. Một số nơi đề cao, tuyệt đối hoá cơ chế thị trường, coi người bệnh chỉ là khách hàng.

  II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 1- Quan điểm

  – Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

  – Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công – tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.

  – Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế.

  – Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.

  – Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  2- Mục tiêu Mục tiêu tổng quát

  Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

  Mục tiêu cụ thể Đến năm 2025:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

  – Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

  – Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰.

  – Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.

  – Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%.

  – Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

  Đến năm 2030:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm.

  – Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

  – Bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰.

  – Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; khống chế tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm.

  – Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

  – Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

  – Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

  III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

  – Cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

  – Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

  – Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khoẻ và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

  – Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khoẻ trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi.

  – Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

  – Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá.

  – Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường.

  3- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

  – Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khoẻ. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất. Tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao; chống lạm dụng hoá chất trong nuôi trồng.

  – Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xoá bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm hoạ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp.

  – Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng. Tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.

  – Phát triển y học gia đình. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh kết hợp quân – dân y, y tế ở vùng biên giới, hải đảo.Kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y.

  4- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

  – Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.

  – Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ, khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

  – Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

  – Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân – dân y.

  – Hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước. Ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế.

  – Thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới.

  5- Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

  – Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ.

  – Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư.

  – Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh.

  – Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa.

  – Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  – Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

  – Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

  6- Phát triển nhân lực và khoa học – công nghệ y tế

  – Quản lý chặt chẽ nhập khẩu thuốc. Củng cố hệ thống phân phối thuốc, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền phân phối thuốc, không để các doanh nghiệp không được phép nhưng vẫn thực hiện phân phối thuốc trá hình. Tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin. Đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, vắc xin tích hợp nhiều loại trong một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước, tiến tới xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới.

  – Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hoá các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

  – Có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu, nhất là các dược liệu quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.

  – Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. Tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu ngoại nhập; giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài.

  7- Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

  – Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia trong đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo, phát triển bệnh viện đại học.

  – Thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế. Thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học – công nghệ y tế, dược, y sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành thiết bị y tế. Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên cứu, các bác sĩ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

  – Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,…

  – Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khoẻ thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế.

  – Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  8- Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

  – Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới.

  – Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, thiết bị y tế phù hợp, hội nhập quốc tế.

  – Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

  – Về cơ bản, các bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), các cơ quan ngang bộ không chủ quản các bệnh viện; Bộ Y tế chỉ chủ quản một số rất ít bệnh viện đầu ngành. Tập trung hoàn thiện bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trước khi thành lập mới các bệnh viện chuyên khoa ở cấp tỉnh. Điều chỉnh, sắp xếp các bệnh viện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý. Thí điểm hình thành chuỗi các bệnh viện. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

  – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân.

  – Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

  – Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần…; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

  – Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hoá có hại cho sức khoẻ như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng.

  – Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả; bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Ban hành “Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả” phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và “Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi trả” phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, quản lý sức khoẻ người dân.

  – Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được.

  9- Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

  – Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp. Có chính sách ưu đãi về đất, tín dụng… để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài.

  – Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công – tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công – tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

  – Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

  IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  – Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

  – Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y dược.

  – Chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của y học Việt Nam. Tăng cường quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới.

  – Hài hoà hoá các thủ tục, quy trình với ASEAN và thế giới về y tế. Tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khoẻ; hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu.

  2- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết.

  3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết.

  4- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sẽ Có Nghị Quyết Mới Về Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Hà Tĩnh Là Điểm Sáng Trong Việc Triển Khai Các Nghị Quyết, Chỉ Thị Của Đảng
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii: Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Y Tế
 • Từng Bước Gỡ Nút Thắt Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Giáo Dục, Y Tế
 • Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế
 • Nghị Quyết Tw 6 Về Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 Dành Cho Cán Bộ Y Tế
 • Nghị Quyết Khác Quyết Định
 • Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định
 • Sự Khác Nhau Giữa Quyết Định 15 Và Thông Tư 200
 • Tăng Cường Phối Hợp Thực Hiện Giảm Nghèo Bền Vững, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Minh
 • Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

  I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

  1- Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp. Đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới; diện bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho khám, chữa bệnh giảm nhanh. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh.

  Y tế dự phòng được tăng cường, đã ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe như môi trường, thực phẩm, rèn luyện thân thể, đời sống tinh thần… được quan tâm hơn. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực dược, thiết bị y tế có bước tiến bộ. Mô hình kết hợp quân-dân y được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  Các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được chú trọng, nâng cao. Nhiều tấm gương y bác sỹ tận tụy chăm sóc, cứu chữa người bệnh được xã hội trân trọng, ghi nhận.

  2- Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần… ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa được khắc phục căn bản.

  Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế, một số vụ việc, sự cố y khoa gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi thế của y, dược cổ truyền, dược liệu dân tộc chưa được phát huy tốt.

  Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Công nghiệp dược, thiết bị y tế phát triển chậm. Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế công lập còn lúng túng. Đào tạo, sử dụng, cơ cấu, chế độ đãi ngộ cán bộ y tế còn nhiều bất cập.

  Chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng, miền còn lớn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao. Tầm vóc người Việt Nam chậm được cải thiện. Số năm sống khoẻ chưa tăng tương ứng với tuổi thọ.

  3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:

  – Năng lực tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa coi công tác này là một trụ cột trong phát triển nhanh, bền vững đất nước.

  – Trong nhận thức và hành động, chưa thực sự coi y tế cơ sở, y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Tư duy bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước còn nặng, thiếu cơ chế đồng bộ, phù hợp để người dân tham gia bảo hiểm y tế và thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển y tế.

  – Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp. Nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thu nhập của người dân còn thấp, tiềm lực kinh tế chưa đủ mạnh, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đa dạng; yêu cầu đầu tư cho y tế lớn. Dược phẩm, thiết bị y tế chủ yếu phải nhập khẩu, theo mặt bằng giá quốc tế.

  – Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập chậm, còn nhiều lúng túng, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt. Cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức, biên chế… còn thiếu đồng bộ.

  – Tác động mặt trái của cơ chế thị trường, cạnh tranh thiếu bình đẳng; còn có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các cơ sở y tế công lập với tư nhân, giữa các bộ phận trong cùng cơ sở. Công tác giáo dục y đức ở nhiều nơi bị buông lỏng. Một số nơi đề cao, tuyệt đối hoá cơ chế thị trường, coi người bệnh chỉ là khách hàng.

  II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

  1- Quan điểm

  – Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

  – Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công-tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.

  – Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế.

  – Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.

  – Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  2- Mục tiêu

  Mục tiêu tổng quát

  Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

  Mục tiêu cụ thể

  Đến năm 2025:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm.

  – Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

  – Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰.

  – Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.

  – Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sỹ, 2,8 dược sỹ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%.

  – Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

  Đến năm 2030:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

  – Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

  – Bảo đảm Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắcxin. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰.

  – Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm.

  – Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sỹ, 3,0 dược sỹ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

  – Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

  – Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

  III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

  – Cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

  – Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

  2- Nâng cao sức khỏe nhân dân

  – Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

  – Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khỏe trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi.

  – Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

  – Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá.

  – Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường.

  – Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất. Tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao; chống lạm dụng hoá chất trong nuôi trồng.

  – Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xoá bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm họa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp.

  3- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

  – Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng. Tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.

  – Phát triển y học gia đình. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh kết hợp quân-dân y, y tế ở vùng biên giới, hải đảo. Kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y.

  – Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.

  – Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

  – Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

  4- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

  – Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân-dân y.

  – Hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước. Ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế.

  – Thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới.

  – Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

  – Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư.

  – Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh.

  – Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa.

  – Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  5- Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

  – Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

  – Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

  – Quản lý chặt chẽ nhập khẩu thuốc. Củng cố hệ thống phân phối thuốc, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền phân phối thuốc, không để các doanh nghiệp không được phép nhưng vẫn thực hiện phân phối thuốc trá hình. Tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin. Đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, vắc xin tích hợp nhiều loại trong một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước, tiến tới xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới.

  – Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hoá các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

  – Có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu, nhất là các dược liệu quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.

  – Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu ngoại nhập; giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài.

  6- Phát triển nhân lực và khoa học-công nghệ y tế

  – Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia trong đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo, phát triển bệnh viện đại học.

  – Thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế. Thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ y tế, dược, y sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành thiết bị y tế. Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên cứu, các bác sỹ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

  – Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,…

  – Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế.

  7- Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

  – Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  – Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới.

  – Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, thiết bị y tế phù hợp, hội nhập quốc tế.

  – Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

  – Về cơ bản, các bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), các cơ quan ngang bộ không chủ quản các bệnh viện; Bộ Y tế chỉ chủ quản một số rất ít bệnh viện đầu ngành. Tập trung hoàn thiện bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trước khi thành lập mới các bệnh viện chuyên khoa ở cấp tỉnh. Điều chỉnh, sắp xếp các bệnh viện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý. Thí điểm hình thành chuỗi các bệnh viện. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

  – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân.

  8- Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

  – Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

  – Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần…; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

  – Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hoá có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng.

  – Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả; bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Ban hành “Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả” phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và “Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi trả” phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

  – Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được.

  – Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp. Có chính sách ưu đãi về đất, tín dụng… để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài.

  – Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công-tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công-tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

  – Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

  – Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

  9- Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

  – Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y dược.

  – Chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của y học Việt Nam. Tăng cường quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới.

  – Hài hoà hoá các thủ tục, quy trình với ASEAN và thế giới về y tế. Tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khoẻ; hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu.

  IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  2- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết.

  3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết.

  4- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết./.

  Theo TTXVN/Vietnam+

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Giáo Viên
 • Hội Nghị Học Tập Quán, Triệt Nghị Quyết Tw7 Khóa Xii
 • Nghị Quyết Hội Nghị Tw 7 Khóa Xii Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp
 • Nghị Quyết Số 10 Trung Ương 5 Khóa 12
 • Nghị Quyết Số 4 Khóa 12
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Trong Tình Hình Mới
 • Nghị Quyết Trung Ương 6 Về Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị
 • Trao Đổi Kinh Nghiệm Về Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Theo Nghị Quyết Trung Ương 6, Trung Ương 7 (Khóa Xii)
 • Hà Nội: Kiện Toàn, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 6, 7 (Khóa Xii)
 • Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6
 • 1- Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp. Đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới; diện bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho khám, chữa bệnh giảm nhanh. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh.

  Y tế dự phòng được tăng cường, đã ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe như môi trường, thực phẩm, rèn luyện thân thể, đời sống tinh thần… được quan tâm hơn. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực dược, thiết bị y tế có bước tiến bộ. Mô hình kết hợp quân-dân y được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  Các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được chú trọng, nâng cao. Nhiều tấm gương y bác sỹ tận tụy chăm sóc, cứu chữa người bệnh được xã hội trân trọng, ghi nhận.

  2- Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần… ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa được khắc phục căn bản.

  Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế, một số vụ việc, sự cố y khoa gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi thế của y, dược cổ truyền, dược liệu dân tộc chưa được phát huy tốt.

  Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Công nghiệp dược, thiết bị y tế phát triển chậm. Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế công lập còn lúng túng. Đào tạo, sử dụng, cơ cấu, chế độ đãi ngộ cán bộ y tế còn nhiều bất cập.

  Chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng, miền còn lớn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao. Tầm vóc người Việt Nam chậm được cải thiện. Số năm sống khoẻ chưa tăng tương ứng với tuổi thọ.

  3- Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu:

  – Năng lực tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa coi công tác này là một trụ cột trong phát triển nhanh, bền vững đất nước.

  – Trong nhận thức và hành động, chưa thực sự coi y tế cơ sở, y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Tư duy bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước còn nặng, thiếu cơ chế đồng bộ, phù hợp để người dân tham gia bảo hiểm y tế và thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển y tế.

  – Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp. Nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thu nhập của người dân còn thấp, tiềm lực kinh tế chưa đủ mạnh, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đa dạng; yêu cầu đầu tư cho y tế lớn. Dược phẩm, thiết bị y tế chủ yếu phải nhập khẩu, theo mặt bằng giá quốc tế.

  – Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập chậm, còn nhiều lúng túng, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt. Cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức, biên chế… còn thiếu đồng bộ.

  – Tác động mặt trái của cơ chế thị trường, cạnh tranh thiếu bình đẳng; còn có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các cơ sở y tế công lập với tư nhân, giữa các bộ phận trong cùng cơ sở. Công tác giáo dục y đức ở nhiều nơi bị buông lỏng. Một số nơi đề cao, tuyệt đối hoá cơ chế thị trường, coi người bệnh chỉ là khách hàng.

  II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

  – Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

  – Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công-tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.

  – Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế.

  – Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.

  – Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  Mục tiêu tổng quát

  Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

  Mục tiêu cụ thể

  Đến năm 2025:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm.

  – Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

  – Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰.

  – Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.

  – Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sỹ, 2,8 dược sỹ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%.

  – Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

  Đến năm 2030:

  – Tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

  – Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

  – Bảo đảm Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắcxin. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰.

  – Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm.

  – Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

  – Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sỹ, 3,0 dược sỹ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

  – Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

  – Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

  III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

  1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

  – Cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

  – Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

  2- Nâng cao sức khỏe nhân dân

  – Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

  – Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm, thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khỏe trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi.

  – Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

  – Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá.

  – Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường.

  – Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất. Tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao; chống lạm dụng hoá chất trong nuôi trồng.

  – Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xoá bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm họa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ, bệnh nghề nghiệp.

  3- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

  – Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng. Tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách.

  – Phát triển y học gia đình. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh kết hợp quân-dân y, y tế ở vùng biên giới, hải đảo. Kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y.

  – Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.

  – Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có cơ chế, lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

  – Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

  4- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

  – Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân-dân y.

  – Hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong cả nước. Ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế.

  – Thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới.

  – Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

  – Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư.

  – Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh.

  – Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa.

  – Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  5- Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

  – Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

  – Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, mua sắm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

  – Quản lý chặt chẽ nhập khẩu thuốc. Củng cố hệ thống phân phối thuốc, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền phân phối thuốc, không để các doanh nghiệp không được phép nhưng vẫn thực hiện phân phối thuốc trá hình. Tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin. Đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, vắc xin tích hợp nhiều loại trong một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước, tiến tới xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới.

  – Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hoá các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

  – Có chính sách đặc thù trong phát triển dược liệu, nhất là các dược liệu quý hiếm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu.

  – Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu ngoại nhập; giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài.

  6- Phát triển nhân lực và khoa học-công nghệ y tế

  – Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia trong đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo, phát triển bệnh viện đại học.

  – Thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế. Thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

  – Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ y tế, dược, y sinh học. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành thiết bị y tế. Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, viện nghiên cứu, các bác sỹ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

  – Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế. Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo. Có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,…

  – Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế.

  7- Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

  – Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

  – Tiếp tục sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh và Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới.

  – Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, thiết bị y tế phù hợp, hội nhập quốc tế.

  – Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

  – Về cơ bản, các bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), các cơ quan ngang bộ không chủ quản các bệnh viện; Bộ Y tế chỉ chủ quản một số rất ít bệnh viện đầu ngành. Tập trung hoàn thiện bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trước khi thành lập mới các bệnh viện chuyên khoa ở cấp tỉnh. Điều chỉnh, sắp xếp các bệnh viện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý. Thí điểm hình thành chuỗi các bệnh viện. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

  – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân.

  8- Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

  – Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

  – Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần…; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

  – Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hoá có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng.

  – Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả; bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Ban hành “Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả” phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và “Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi trả” phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

  – Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được.

  – Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp. Có chính sách ưu đãi về đất, tín dụng… để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài.

  – Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công-tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công-tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

  – Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

  – Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới.

  – Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

  9- Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

  – Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực y dược.

  – Chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của y học Việt Nam. Tăng cường quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới.

  – Hài hoà hoá các thủ tục, quy trình với ASEAN và thế giới về y tế. Tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khoẻ; hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu.

  2- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết.

  3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết.

  4- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết./.

  Nguồn: TTXVN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Kiểm Điểm Tự Phê Bình Của Ban Thường Vụ Quận Ủy Theo Tinh Thần Nqtw 5, Nqtw 6 (Lần 2) Khóa Viii
 • Họp Ban Chỉ Đạo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa X
 • Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa X
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xi) Về Tiếp Tục Đổi Mới Chính Sách, Pháp Luật Về Đất Đai
 • Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 11
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Phối Hợp Giữa Công Đoàn Cơ Sở Với Nhà Trường
 • Quy Chế Phối Hợp Với Công Đoàn
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Và Phòng Chống Cứu Nạn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Giải Quyết Hồ Sơ Liên Quan Đến Giấy Khai Sinh Ở An Giang
 • Mẫu Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Con Dấu Trong Tổ Chức Đảng
 • UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BCĐ CÔNG TÁC BẢO VỆ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

  Số: 1394/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 5 tháng 6 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

  Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

  CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ

  Căn cứ quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ;

  Xét đề nghị tại Tờ trình số 812/TT-CAT(ANCTNB) ngày 15/5/2013 của Công an tỉnh,

  – TTTU, HĐND tỉnh;

  – CT, các PCT UBND tỉnh;

  – CVP, các PCVP;

  – UBND các huyện, thị, thành;

  – Lưu: VT, NC2 (35b).

  Nguyễn Đình Cúc

  UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BCĐ CÔNG TÁC BẢO VỆ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

  Số: 1394 /QĐ-BCĐ Phú Thọ, ngày 5 tháng 6 năm 2013

  QUY CHẾ

  Hoạt động của Ban Chỉ đạo

  Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số1394/QĐ-BCĐ ngày 5 tháng 6 năm 2013

  của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ)

  Điều 1. Chức năng của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ:

  Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ ( sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

  – Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  – Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch và cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, các nghị định, thông tư hướng dẫn và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; gắn công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ nội bộ, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

  – Phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch để chống phá; đánh giá thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, lộ lọt bí mật nhà nước… để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước.

  – Áp dụng các biện pháp công tác đấu tranh có hiệu quả với hoạt động thu thập bí mật nhà nước để chống phá; kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

  – Nghiên cứu, đề xuất tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho các cấp, các ngành. Phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, đầu tư kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác.

  – Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị biện pháp khắc phục hoặc xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

  – Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế để có hướng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  Điều 3. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:

  Thường trực Ban Chỉ đạo là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

  – Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch năm về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

  – Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

  – Theo dõi tiến độ, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác do Ban Chỉ đạo đề ra và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; trường hợp có những vấn đề phát sinh trong việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để có hướng giải quyết.

  – Thực hiện chế độ thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; gửi chương trình, kế hoạch công tác, văn bản thể hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện.

  – Chuẩn bị văn bản báo cáo để đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biện pháp xử lý, chấn chỉnh những vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước sau khi có ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

  – Giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Phú Thọ để báo cáo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ.

  Có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện các công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo phát huy tối đa trách nhiệm của các thành viên và hiệu quả công tác.

  Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

  Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ký các văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành.

  2. Ông Nguyễn Chi Lăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng ban thường trực:

  Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ và của UBND tỉnh.

  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ( Công an tỉnh). Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.

  Chỉ đạo công tác phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước và tiến hành các biện pháp để khắc phục hậu quả.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  3. Ông Nguyễn Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Phó Trưởng ban:

  Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra hoặc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Chính phủ và của UBND tỉnh.

  Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  4. Ông Hà Văn Quế – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Thành viên:

  Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

  Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả các vụ lộ lọt, mất bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  5. Ông Điêu Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Thành viên:

  Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ tới các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện.

  Hướng dẫn công tác quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước hoặc có điều kiện tiếp xúc với bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  6. Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên:

  Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh quyết định kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; dự trù kinh phí hàng năm phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong dự toán chi ngân sách của tỉnh.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  7. Ông Vũ Như Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – thành viên:

  Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

  Điều 8. Kinh phí hoạt động:

  Trích từ nguồn kinh phí hàng năm ( từ ngân sách tỉnh) phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước của UBND tỉnh.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo cần phản ánh kịp thời qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ( Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

  TRƯỞNG BAN

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  Nguyễn Đình Cúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Văn Phòng Đảng Ủy
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Về Vận Hành, Khai Thác Và Quản Lý Các Thiết Bị Tin Học Trên Mạng Tin Học Diện Rộng Của Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Quyet Dinh Ban Hanh Qui Che Doc
 • Ban Chỉ Đạo Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Huyện Mèo Vạc Họp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ 9 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 3 Tháng Cuối Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nd Quyet Dinh Va Kien Toan Bcssknd Doc
 • Quyết Định Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Bcđ Công Tác Tôn Giáo Tỉnh: Đánh Giá Tình Hình Công Tác Tôn Giáo
 • Ban Hành Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Về Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Kon Tum
 • Triển Khai Nhiệm Vụ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Và Công Tác Tôn Giáo 6 Tháng Cuối Năm
 • Chiều ngày 5.9, Ban chỉ đạo CSSKND huyện Mèo Vạc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân cấp huyện; Các ban ngành thành viên BCĐ cấp huyện; Trưởng BCĐ chăm sóc sức khoẻ nhân dân và Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn.

  Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đã báo cáo kết quả hoạt động phòng chống dịch bệnh, tình hình bệnh Sởi tại huyện; Công tác tiêm chủng mở rộng; Kết quả kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học; Kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ CSSKND trong 3 tháng cuối năm.

  Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Mua Hồng Sinh, Trưởng BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân nhấn mạnh việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt; đồng thời yêu cầu khối Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, theo dõi sát tình hình dịch bệnh; Tăng cường công tác kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường học, xử lý nghiêm các cơ sở vị phạm; Nâng cao công tác tiêm chủng đến cuối năm phải đạt chỉ tiêu giao…; Các thành viên BCĐ CSSKND, ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kon Tum: Công Bố Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành An Toàn Thực Phẩm Tỉnh
 • Phó Thủ Tướng Là Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Tội Phạm Của Chính Phủ
 • Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thái Nguyên
 • Quyết Định Kiện Toàn Bcđ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Quyết Định Kiện Toàn Ban Chỉ Đạo Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Mầm Non An Khánh Năm Học 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100