Thông Tin Về Quyết Định 79/qđ

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Xác Định Chi Phí Trong Quyết Định 79 Bộ Xây Dựng
 • Bảng Tra Chi Phí Qlda Và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Theo Quyết Định 79/qđ
 • Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng
 • Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Quyết Định 79 Của Thủ Tướng Chính Phủ
 • File Excel Tính Tổng Mức Đầu Tư Cho Các Loại Công Trình
 • Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm: …

  2. Công bố định mức xây dựng, định mức các hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật khác.

  Căn cứ vào quy định này thì Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD để công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Đây không phải là văn bản hướng dẫn của Nghị định 32/2015/NĐ-CP, do đó dù Nghị định 32/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/10/2019 thì Quyết định này vẫn đang còn hiệu lực.

  Thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP là Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Khoản 2 Điều 32 Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định:

  Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm:…

  2. Ban hành định mức xây dựng; định mức chi phí; định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản để tính giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng; suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá vùng (liên tỉnh) và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật khác. Tổ chức rà soát thường xuyên và tổng hợp kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung các định mức và ban hành theo định kỳ 2 năm/lần.

  Căn cứ quy định này thì Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD để hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Từ đó dẫn đến việc hiện Quyết định 79/QĐ-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD đều có hiệu lực thi hành và hướng dẫn về cùng một vấn đề. Tuy nhiên, căn cứ Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022 thì Thông tư của Bộ xây dựng là văn bản quy phạm pháp luật, tức Thông tư 16/2019/TT-BXD là văn bản quy phạm pháp luật. Còn quyết định của Bộ trưởng, Quyết định 79/QĐ-BXD không phải văn bản quy phạm pháp luật, đây chỉ là văn bản hành chính thôi ạ. Theo Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022 thì văn bản QPPL có giá trị áp dụng bắt buộc chung, còn văn bản hành chính thì không. Do đó, trường hợp này sẽ ưu tiên áp dụng Thông tư 16/2019/TT-BXD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mức Hỗ Trợ Thiệt Hại Do Dịch Tả Heo Châu Phi Theo Quyết Định 793
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 78/qđ
 • Phần Mềm Dự Toán G8
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 79/qđ
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Đồng Nai 2022 Theo Quyết Định 79/qđ
 • Hợp Đồng Chính Hết Hiệu Lực, Phụ Lục Hợp Đồng Còn Hiệu Lực Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Nhà Ở 2005 Còn Hiệu Lực Không? Cập Nhật Về Luật Nhà Ở
 • Tìm Hiểu Về Đặc Điểm Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Công Ty Hợp Danh Trong Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Quy Định Về Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp Năm 2014: Bất Cập Và Kiến Nghị
 • Quy Chế Vốn Trong Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, tuy nhiên nếu phụ lục có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng chính thì nội dung đó vô hiệu.

  [?] Công ty ký hợp đồng kinh tế có thời gian thực hiện từ ngày 02/01/2015 đến 31/12/2015. Nhưng đến ngày 02/01/2016, Công ty mới làm phụ lục bổ sung gia hạn hợp đồng (trong hợp đồng kinh tế A có điều khoản nói trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh thì hai bên thống nhất làm phụ lục hợp đồng bổ sung). Đề nghị Luật sư tư vấn, phụ lục bổ sung này có hiệu lực không khi hợp đồng chính đã hết hạn?

  Cơ sở pháp lý của phụ lục hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2022

  – Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: 1- Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: (a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; (b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; (c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 2- Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định” (Điều 117).

  – Khái niệm hợp đồng: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 385).

  3- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào

  – Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ: ” hợp đồng phụ . 4- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” (khoản 3, khoản 4 Điều 402).

  – Phụ lục hợp đồng: “1- Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. 2- Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi” (Điều 403).

  Hợp đồng chính hết hiệu lực, phụ lục hợp đồng còn hiệu lực không?

  Bên cạnh những hợp đồng có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thì có nhiều hợp đồng có nội dung rất dài và phức tạp. Trong khi đó, các điều khoản hình thành nên hợp đồng cần ngắn gọn, dễ hiểu, chưa đựng thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng đạt hiệu quả cao. Chính về vậy, khi giao kết hợp đồng, các bên thường thỏa thuận phụ lục kèm theo để giải thích, quy định chi tiết các điều khoản của hợp đồng. Ví dụ như kèm theo hợp đồng thuê là là phụ lục miêu tả các loại, số lượng, chất lượng tài sản có trong ngôi nhà cho thuê.

  Vì phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng nên nó có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục của hợp đồng phù hợp với nội dung của hợp đồng và không được trái với nội dung của hợp đồng. Vì được xây dựng và xác nhập kèm theo hợp đồng nên nội dung khác của hợp đồng không thể tách rời.

  Theo quan điểm của tác giả, phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ có những điểm khác biệt và được quy định tại các điều khoản khác nhau của Bộ luật dân sự: (i) Hợp đồng phụ là một hợp đồng riêng tách khỏi hợp đồng chính và có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính; (ii) H ợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, hiệu lực của nó như hiệu lực của hợp đồng mà nó kèm theo. Các bên trong hợp đồng cũng phải thực hiện các nội dung trong phụ lục cùng với các nội dung khác trong hợp đồng.

  Theo thông tin anh (chị) cung cấp thì hợp đồng kinh tế mà công ty giao kết là một hợp đồng dân sự (giao dịch dân sự). Về nguyên tắc, trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, tuy nhiên luật cũng quy định “trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Do vậy, nếu hai bên thống nhất về việc gia hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng không trái luật, do đó các thỏa thuận này vẫn có hiệu lực pháp luật.

  Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Duy Hội – Trưởng Chi nhánh Hà Nội của Công ty Luật TNHH Everest.

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2010 Còn Hiệu Lực Không?
 • Con Dấu Logo Có Hiệu Lực Không?
 • Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 Sửa Đổi Bổ Sung Mới
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Doanh Nghiệp Theo Luật Dn 2014
 • Các Mô Hình Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2010 Còn Hiệu Lực Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hợp Đồng Chính Hết Hiệu Lực, Phụ Lục Hợp Đồng Còn Hiệu Lực Không?
 • Luật Nhà Ở 2005 Còn Hiệu Lực Không? Cập Nhật Về Luật Nhà Ở
 • Tìm Hiểu Về Đặc Điểm Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Công Ty Hợp Danh Trong Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Quy Định Về Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp Năm 2014: Bất Cập Và Kiến Nghị
 • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

  Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

  Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm.

  Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
  2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.
  1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
  2. Các bên tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.
  1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
  2. Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.
  3. Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

  Công ty TNHH Luật Quốc Huy liên tục cập nhật những Văn bản pháp luật mới xin giới thiệu tới bạn đọc:

  Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 đã có bổ sung thêm một số nội dung mới như Bảo hiểm hưu trí và Bảo hiểm sức khỏe:

  Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  Trân trọng/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Con Dấu Logo Có Hiệu Lực Không?
 • Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 Sửa Đổi Bổ Sung Mới
 • Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Doanh Nghiệp Theo Luật Dn 2014
 • Các Mô Hình Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Hoạt Động Góp Vốn Trong Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Mẫu Điều Lệ Theo Luật Doanh Nghiệp Cũ Còn Hiệu Lực Không ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Viên Của Công Ty Hợp Danh Theo Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Quy Định Về Công Ty Hợp Danh
 • Tiểu Luận Luật Doanh Nghiệp
 • Công Ty Hợp Danh Theo Quy Định Luật Doanh Nghiệp 2014
 • Các Bước Hoàn Thiện Thủ Tục Đầu Tư Sang Campuchia Năm 2022
 • Kính chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện tại mẫu điều lệ doanh nghiệp căn cứ số 60/2005/QH11 có còn hiệu lực không ? Theo tôi được biết hiện đã có Luật doanh nghiệp mới nhưng không thấy mẫu biểu mới.

  Trường hợp công ty tôi thành lập trước lúc mẫu mới có hiệu lực thì có bắt buộc phải thay đổi Điều lệ không?

  Mong sớm nhận được sự tư vấn từ Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

  – Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

  Tại khoản 1, điều 9, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định rõ: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

  Như vậy tính đến ngày 01/07/2015 thì Luật doanh nghiệp năm 2005 đã bị thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2014, do đó căn cứ điều luật trên thì nếu các quy định trong mẫu điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 mà trái với những quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 thì sẽ đương nhiên vô hiệu.

  Công ty bạn có thể tham khảo vận dụng mẫu điều lệ mới được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh dự thảo theo Luật Doanh nghiệp 2014.Ngoài ra, căn cứ Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp thì kể từ ngày 01/7/2015 cho đến khi Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư hướng dẫn Nghị định có hiệu lực (dự kiến đầu tháng 9/2015) công ty bạn có thể sử dụng các biểu mẫu đính kèm Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ KH&ĐT về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để áp dụng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Quy Định Đáng Chú Ý Nhất Về Công Ty Cổ Phần
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần ? Thủ Tục Thành Lập, Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần ?
 • Công Ty Cổ Phần Là Gì Theo Luật Doanh Nghiệp?
 • Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp Đối Với Công Ty Cổ Phần
 • Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
 • Trường Hợp Văn Bản Vừa Còn Hiệu Lực Vừa Hết Hiệu Lực?

  --- Bài mới hơn ---

 • Trách Nhiệm Tự Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022
 • Một Số Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2022 (Tiếp Theo)
 • Nhóm: Registered

  Gia nhập: 23-06-2016(UTC)

  Bài viết: 1,629

  Đến từ: Hồ Chí Minh

  Thanks: 1646 times

  Được cảm ơn: 3221 lần trong 964 bài viết

  Đợt tuyển quân cho năm 2022 cũng sắp trôi qua, vì cũng có một vài thằng bạn cùng độ thắc mắc nên mình cũng thường xuyên tìm các quy định pháp luật để trả lời tụi nó. Chính vì tìm hiểu nên mình mới phát hiện ra một một rắc rối mà chưa có cách gỡ rối.

  Cụ thể là tại Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn nhập ngũ đối với công dân nam.

  1. Thông tư liên tịch này được ban hành nhằm thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP.

  Trong khi đó, Nghị định này đã hết hiệu lực.

  Như vậy, căn cứ vào Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL 2022 thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT cũng đồng thời hết hiệu lực.

  2. Tuy nhiên, cũng tại Luật ban hành văn bản QPPL 2022.

  Cụ thể tại Khoản 2 Điều 172 có quy định:

  Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

  Trong khi đó Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2011, trước ngày Luật ban hành văn bản QPPL 2022 có hiệu lực.

  Như vậy theo quy định này thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT vẫn còn hiệu lực.

  Vậy cuối cùng phải áp dụng cái nào mới đúng vậy các bạn? Mình có đọc rất kỹ Khoản 4 Điều 154, tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ. Bởi quy định ghi rằng “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.” .

  Có một điểm khiến mình thắc mắc là Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều trong một Nghị định khác có phải là văn bản “quy định chi tiết thi hành” hay không? Hay là phải hướng dẫn thực hiện toàn bộ Nghị định đó mới được xem là “quy định chi tiết thi hành”? Mong các bạn giải đáp giúp.

  Danh hiệu: Khách

  Nhóm: Guests

  Gia nhập: 01-04-2016(UTC)

  Bài viết: 106

  Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

  Mình xin trình bày quan điểm cá nhân về các thắc mắc trên như sau, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ bạn và các đọc giả.

  Lưu ý: hiện tại chúng ta đang dùng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2022 (Luật 2022) có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 thay thế cho Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (Luật 2008).

  1. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều trong một Nghị định khác có phải là “văn bản quy định chi tiết” không? Hay là phải hướng dẫn toàn bộ Nghị định đó mới được xem là văn bản quy định chi tiết thi hành?

  Trả lời:

  Điều 11. Văn bản quy định chi tiết

  “…

  Như vậy, ta có thể hiểu văn bản quy định chi tiết không nhất thiết là văn bản hướng dẫn toàn bộ VBQPPL ban đầu, đó có thể chỉ là hướng dẫn chi tiết một điều, khoản, điểm của văn bản cần hướng dẫn. Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật; Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản, điểm của Nghị định. Quy định như vậy nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật và đảm bảo tính áp dụng cao của pháp luật trong thực tiễn. Chẳng hạn, Bộ luật lao động 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung Bộ luật lao động; Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều về kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng của Nghị định 05/2015/NGG-CP. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều cần phải có văn bản quy định chi tiết.

  2. Quy định tại khoản 4 Điều 154 có mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 luật 2022 không?

  Trả lời:

  Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

  “…

  4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

  Quy định này là áp dụng cho các VBQPPL và văn bản quy định chi tiết được ban hành kể từ ngày Luật 2022 có hiệu lực. Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì văn bản quy định chi tiết cũng hết hiệu lực theo khi văn bản cần hướng dẫn hết hiệu lực.

  Điều 172. Hiệu lực thi hành

  “…

  2. Thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ,… được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác”.

  Quy định này được áp dụng cho văn bản quy định chi tiết được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực. Sở dĩ có quy định như vậy là xuất phát từ điểm mới của Luật 2022 so với Luật 2008.

  Theo Luật 2008 thì chủ thể có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch thì có Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với nhau còn theo Luật 2022 thì đã loại bỏ việc các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên tịch với nhau ban hành thông tư liên tịch ( Điều 2 Luật 2008; Điều 4 Luật 2022). Việc có những quy định mới của Luật 2022 không thể làm cơ sở để chấm dứt hiệu lực về Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành với nhau trước ngày Luật 2022 có hiệu lực được nên chúng chỉ có thể chấm dứt hiệu lực khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bởi một văn bản khác.

  Kết luận:

  Bởi vậy mà quy định tại khoản 4 Điều 154 không mâu thuẫn với khoản 2 Điều 172 Luật 2022. Theo như phần trình bày của bạn nêu trên thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT/BQP-BGDĐT là do hai Bộ trưởng liên tịch với nhau ban hành trước ngày Luật 2022 có hiệu lực nên nếu trên thực tế chưa có bất kì văn bản nào làm chấm dứt hiệu lực của Thông tư liên tịch này thì nó vẫn có hiệu lực.

  Nhóm: Registered

  Gia nhập: 16-06-2017(UTC)

  Bài viết: 218

  Cảm ơn: 13 lần

  Được cảm ơn: 104 lần trong 79 bài viết

  Danh hiệu: Khách

  Nhóm: Guests

  Gia nhập: 01-04-2016(UTC)

  Bài viết: 106

  Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

  Vậy thì Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT đến nay (2018) còn hiệu lực không ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Điểm Mới Trong Quy Trình Ban Hành Văn Bản Qppl Trong Luật 2008 Và 2022 Của Quốc Hội
 • Luận Văn: Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hđnd & Ubnd, Hot
 • Tổng Hợp Kiến Thức Xây Dựng Vbpl
 • Nhận Thức Rõ Hơn Về Hiệu Lực Pháp Lý Của Điều Ước Quốc Tế Trong Sự Đối Sánh Với Văn Bản Qppl Ở Việt Nam
 • Hiệu Lực Về Không Gian Của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Đơn Giá Nhân Công Số 79/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Áp Dụng Bảng Giá Ca Máy Thiết Bị Thi Công, Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Theo Quyết Định 78,79/qđ
 • Thương Mại Hà Nam Hồ Sơ Công Ty Việt Nam
 • Điều 16 Nghị Định 79/2014/nđ
 • Điều 15 Nghị Định 79/2014/nđ
 • Đổi Mới Cơ Chế Xác Định Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng
 • Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 79/QĐ-SXD và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ban hành ngày 29/04/2020 của tỉnh ĐỒNG NAI

  I.) Cách thao tác trên Phần mềm dự toán G8

  Các bước để áp dụng đơn giá Nhân công số 79/2020 và đơn giá Ca máy số 78/2020 trong Dự toán G8 :

  + Bước 1

  – Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ / ‘Cập nhật Dự toán G8’.

  – Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.

  (Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

  + Bước 2

  – Vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet

  – Tíck chọn ĐỒNG NAI, rồi nhấn nút Chấp nhận để tải lại đơn giá ĐỒNG NAI

  + Bước 3

  – Về sheet Công trình, tại mục Tỉnh TP trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn ĐỒNG NAI

  – Nhập các công tác như bê tông mã AF, xây mã AE, v…v cũng như khối lượng của các công tác này (hoặc mở công trình cũ thuộc tỉnh ĐỒNG NAI)

  + Bước 4

  – Sang sheet Đầu vào, nhìn xuống thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để :

  – Chọn Nguyên giá máy : Nguyên giá 78/2020 ĐỒNG NAI

  – Chọn Tính máy theo : Thông tư 11/2019/TT-BXD

  – Chọn Tính lương theo : QĐ 79/2020 ĐỒNG NAI

  – Mục Vùng chọn 1 vùng trong tỉnh ĐỒNG NAI

  + Bước 5

  Ở sheet Đầu vào, nhập tiếp Đơn giá Nhiên liệu, Hệ số nhiên liệu phụ

  + Bước 7

  – Sang sheet Nhân công, để xem kết quả tính toán

  – Tíck chọn mục “Link nhân công”, (trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình) để link đơn giá NC, sang cột Giá tháng bên sheet Giá tháng và áp dụng cho các sheet khác trong toàn công trình.

  II.) Tải về

  Tải về Quyết định số 79/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành TẠI ĐÂY

  Tải về Quyết định số 78/QĐ-SXD gốc, do Tỉnh ban hành TẠI ĐÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Nghỉ Việc Là Gì? Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Chuẩn Nhất
 • Lưu Ý Khi Sa Thải Người Lao Động
 • Những Trường Hợp Sa Thải Trái Pháp Luật Và Sẽ Bị Xử Lý Ra Sao?
 • Hỏi Về Chế Độ Nghỉ Thai Sản.
 • Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Có Cần Quyết Định Nghỉ Việc Không?
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 79/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Dự Toán G8
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 78/qđ
 • Mức Hỗ Trợ Thiệt Hại Do Dịch Tả Heo Châu Phi Theo Quyết Định 793
 • Về Quyết Định 79/qđ
 • Cách Xác Định Chi Phí Trong Quyết Định 79 Bộ Xây Dựng
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 ban hành theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022

  Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

  Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2022

  1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

  2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

  3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

  4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

  5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai

  Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

  Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

  Vùng I: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

  Vùng II: các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất

  Vùng III gồm: Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú

  Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

  Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Nai năm 2022

  Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Nai bao gồm

  a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

  b, Nhân công lái máy theo Quyết định 79/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

  Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

  Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Đồng Nai 2022 Theo Quyết Định 79/qđ
 • Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời Khách Hàng Sẽ Giảm Trả Tiền Điện Bậc Cao
 • Tìm Hiểu Về Quyết Định 13/2020/qđ
 • Góp Ý Và Bình Luận Về Quyết Định Của Ttcp Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam 13/2020/qd
 • Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Đồng Nai 2022 Theo Quyết Định 79/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 79/qđ
 • Phần Mềm Dự Toán G8
 • Bảng Giá Ca Máy Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 78/qđ
 • Mức Hỗ Trợ Thiệt Hại Do Dịch Tả Heo Châu Phi Theo Quyết Định 793
 • Về Quyết Định 79/qđ
 • Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

  Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

  – Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

  – Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Định mức chi phí sửa chữa tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

  – Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng cho một ca máy làm việc áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

  Trong đó đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) là :

  – Giá điện (bình quân): 1864,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá điện).

  – Dầu diesel (0,05S): 12155 đ/lít

  – Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai công bố tại Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 của Sở Xây dựng Đồng Nai.

  + Chi phí thợ điều khiển được tính theo mức lương đầu vào địa bàn thành phố Đồng Nai

  + Chi phí thợ điều khiển được tính theo mức lương đầu vào địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai

  + Hệ số bậc lương theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

  – Chi phí khác: Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình. Định mức chi phí khác tính theo tỷ lệ % quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

  KẾT CẤU BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

  Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được tính toán cho 03 khu vực vùng I, Vùng II, Vùng III được trình bày theo từng loại máy với các thành phần chi phí: Chi phí khấu hao; Chi phí sửa chữa; Chi phí nhiên liệu, năng lượng; Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; Chi phí khác

  1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong điều kiện làm việc bình thường.

  2. Đối với những máy, thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này hoặc những máy, thiết bị thi công nhập khẩu thì Chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh công bố.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời Khách Hàng Sẽ Giảm Trả Tiền Điện Bậc Cao
 • Tìm Hiểu Về Quyết Định 13/2020/qđ
 • Góp Ý Và Bình Luận Về Quyết Định Của Ttcp Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam 13/2020/qd
 • Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam
 • Tư Vấn: Thủ Tục Để Xin Nghỉ Việc Trước Thời Hạn
 • Luật Attp Có Hiệu Lực Từ 1/7: Sẽ Không Còn “miếng Ăn, Miếng Lo”?

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Toàn Thực Phẩm Chưa Ra Đến Chợ
 • Bếp Ăn Công Ty Có Phải Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Xin Cấp Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm Tại Đồng Nai
 • Quy Định Về Khám Sức Khỏe Và Tập Huấn Kiến Thức Atvstp
 • Những Trường Hợp Phải Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Tuy Luật đã bắt đầu đi vào cuộc sống nhưng ghi nhận của chúng tôi cho thấy, phần lớn các bà nội trợ đang rất lo ngại trước vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay.

  Nguy cơ bệnh vào từ miệng

  Chị Hoàng Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xách lỉnh kỉnh nhiều túi thức ăn, rau xanh từ chợ về lắc đầu ngán ngẩm nói với PV: “Những ruộng rau được thu hoạch trong lúc đang “ngậm” thuốc trừ sâu, miếng thịt bò lại chứa nhiều tàn dư của thuốc kháng sinh, tăng trọng. Hằng ngày chẳng biết mình đang ăn những chất độc gì vào người nữa”.

  Thức ăn đường phố đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Chí Cường

  Đến những người ăn chay trường như các nhà sư cũng rùng mình lo sợ trước ATVSTP hiện nay. Sư Thích Đàm Lan, Trụ trì chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Các nhà sư thường ăn rau, củ, quả nhưng những thứ đó hiện nay đã không an toàn. Đến như đậu phụ người ta cũng dùng các chất phóc môn thì thử hỏi biết ăn gì?”.

  Người tiêu dùng hiện nay khó có thể phân biệt bằng mắt thường những thực phẩm chứa độc tố. Chỉ khi có một thông tin nào đó trên báo chí về những thực phẩm nọ chứa chì, thực phẩm kia mất vệ sinh hay chứa độc tố thì mới tránh. Còn bình thường đành chặc lưỡi “hên xui trong việc ăn uống”.

  Chấm dứt “giơ cao, đánh khẽ”

  Theo báo cáo mới nhất của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế,) trên 80% số mẫu dụng cụ bát đĩa, thìa đũa ở các quán ăn được kiểm tra không đạt vệ sinh, trên 85% số mẫu tay người bán hàng bị nhiễm E.Coli.

  Tiêu thụ thực phẩm bẩn sẽ bị xử lí nghiêm khi có Luật. Ảnh: TL

  Hầu hết các vụ sản phẩm có chứa độc tố nguy hại cho sức khoẻ trong thời gian vừa qua chỉ được ngành chức năng trong nước tìm hiểu, thu hồi sau khi nước ngoài công bố thông tin như vụ Trung Quốc phát hiện sữa nhiễm melamine, vụ bình sữa bằng nhựa có bisphenol A, chất tạo đục công nghiệp DEHP trong nhiều sản phẩm nước ngọt, rau câu. Các sản phẩm độc hại được phát hiện đều có trên thị trường Việt Nam.

  Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra nhưng xử lý vẫn chỉ ở mức “giơ cao đánh khẽ” hoặc tịch thu, tiêu hủy để cảnh cáo… Chẳng hạn trong tháng 5 vừa qua, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã quyết định xử phạt cơ sở Việt Phúc thuộc Công ty TNHH một thành viên Vạn Tín (Thanh Hóa) 100 triệu đồng khi công ty này đã cung cấp thực phẩm khiến 200 công nhân của Công ty giày Hongfu ở Khu công nghiệp Hoàng Long (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị ngộ độc phải nhập viện. Được biết, mức phạt đó là cao nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu so với tính mạng, sức khỏe của con người thì con số đó vẫn quá ít ỏi.

  Luật An toàn thực phẩm có nhiều điểm mới như quy định các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là trách nhiệm đầu tiên của người sản xuất kinh doanh; quản lý an toàn thực phẩm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật… Luật cũng quy định riêng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và giao bộ chuyên ngành quy định điều kiện phù hợp và khả thi cho từng loại hình.

  Thức ăn đường phố là một loại hình kinh doanh đặc biệt và hiện là đối tượng gây ngộ độc thực phẩm cao nhất. Vì vậy, Luật đã đưa ra một mục riêng quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong kinh doanh thức ăn đường phố.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định An Toàn Thực Phẩm : “tréo Ngoe” Trong Quản Lý
 • Triển Khai Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Các Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Tôm Và Mực Vn Vẫn Vi Phạm Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản
 • Tư Vấn Luật Về Việc Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay
 • 234 Luật, Bộ Luật Của Việt Nam Còn Hiệu Lực Và Sắp Có Hiệu Lực

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Pháp Luật Việt Nam Thông Báo Tuyển Dụng
 • Tạp Chí Luật Sư Việt Nam Tuyển Dụng Biên Tập Viên Và Nhân Viên Truyền Thông
 • An Bình Express Nhập Hàng Pháp Về Việt Nam
 • Luật Trẻ Em 2022
 • Giáo Dục Pháp Luật Cho Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay
 • 25/09/2018 08:31 AM

  1. Luật về quyền lập hội 1957

  Ban hành: 20/05/1957

  Ngày hiệu lực: 04/06/1957

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  2. Luật về quyền tự do hội họp 1957

  Ban hành: 20/05/1957

  Ngày hiệu lực: 26/06/1957

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  3. Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

  Ban hành: 21/06/1985

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  4. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

  Ban hành: 30/06/1989

  Ngày hiệu lực: 11/07/1989

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  5. Luật Dầu khí 1993

  Ban hành: 06/07/1993

  Ngày hiệu lực: 01/09/1993

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  6. Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

  Ban hành: 10/07/1993

  Ngày hiệu lực: 01/01/1994

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  7. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

  Ban hành: 21/12/1999

  Ngày hiệu lực: 01/04/2000

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  8. Luật Dầu khí sửa đổi 2000

  Ban hành: 09/06/2000

  Ngày hiệu lực: 01/07/2000

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  9. Luật Phòng, chống ma túy 2000

  Ban hành: 09/12/2000

  Ngày hiệu lực: 01/06/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  10. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

  Ban hành: 09/12/2000

  Ngày hiệu lực: 01/04/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  11. Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

  Ban hành: 29/06/2001

  Ngày hiệu lực: 04/10/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  12. Luật di sản văn hóa 2001

  Ban hành: 29/06/2001

  Ngày hiệu lực: 01/01/2002

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  13. Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

  Ban hành: 12/12/2002

  Ngày hiệu lực: 01/07/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  14. Luật Biên giới Quốc gia 2003

  Ban hành: 17/06/2003

  Ngày hiệu lực: 01/01/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  15. Luật Thủy sản 2003

  Ban hành: 26/11/2003

  Ngày hiệu lực: 01/07/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

  16. Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

  Ban hành: 26/11/2003

  Ngày hiệu lực: 01/07/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  17. Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

  Ban hành: 15/06/2004

  Ngày hiệu lực: 01/01/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  18. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

  Ban hành: 03/12/2004

  Ngày hiệu lực: 01/04/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

  19. Luật An ninh Quốc gia 2004

  Ban hành: 03/12/2004

  Ngày hiệu lực: 01/07/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  20. Luật cạnh tranh 2004

  Ban hành: 03/12/2004

  Ngày hiệu lực: 01/07/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2019

  21. Luật Điện Lực 2004

  Ban hành: 03/12/2004

  Ngày hiệu lực: 01/07/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  22. Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

  Ban hành: 14/06/2005

  Ngày hiệu lực: 27/06/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  23. Luật Thương mại 2005

  Ban hành: 14/06/2005

  Ngày hiệu lực: 01/01/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  24. Luật Giáo dục 2005

  Ban hành: 14/06/2005

  Ngày hiệu lực: 01/01/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  25. Luật Quốc phòng 2005

  Ban hành: 14/06/2005

  Ngày hiệu lực: 01/01/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

  26. Luật phòng, chống tham nhũng 2005

  Ban hành: 29/11/2005

  Ngày hiệu lực: 01/06/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  27. Luật Thanh niên 2005

  Ban hành: 29/11/2005

  Ngày hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  28. Luật Giao dịch điện tử 2005

  Ban hành: 29/11/2005

  Ngày hiệu lực: 01/03/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  29. Luật Sở hữu trí tuệ 2005

  Ban hành: 29/11/2005

  Ngày hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  30. Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

  Ban hành: 29/11/2005

  Ngày hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  31. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  32. Luật Luật sư 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  33. Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  34. Luật Chứng khoán 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  35. Luật Điện ảnh 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  36. Luật Công nghệ thông tin 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  37. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

  Ban hành: 29/06/2006

  Ngày hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  38. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  39. Luật Bình đẳng giới 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  40. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  41. Luật quản lý thuế 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  42. Luật Đê điều 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  43. Luật Cư trú 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  44. Luật Thể dục, Thể thao 2006

  Ban hành: 29/11/2006

  Ngày hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  45. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

  Ban hành: 04/08/2007

  Ngày hiệu lực: 17/08/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  46. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  47. Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  48. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  49. Luật Đặc xá 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/03/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  50. Luật tương trợ tư pháp 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  51. Luật Hóa chất 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  52. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

  Ban hành: 21/11/2007

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  53. Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  54. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  55. Luật dầu khí sửa đổi 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  56. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  57. Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  58. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  59. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  60. Luật năng lượng nguyên tử 2008

  Ban hành: 03/06/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  61. Luật đa dạng sinh học 2008

  Ban hành: 13/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  62. Luật Công nghệ cao 2008

  Ban hành: 13/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  63. Luật cán bộ, công chức 2008

  Ban hành: 13/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  64. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

  Ban hành: 13/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  65. Luật giao thông đường bộ 2008

  Ban hành: 13/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  66. Luật bảo hiểm y tế 2008

  Ban hành: 14/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  67. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

  Ban hành: 14/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/04/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  68. Luật thi hành án dân sự 2008

  Ban hành: 14/11/2008

  Ngày hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  69. Luật Lý lịch tư pháp 2009

  Ban hành: 17/06/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  70. Luật Quy hoạch đô thị 2009

  Ban hành: 17/06/2009

  Ngày hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  71. Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

  Ban hành: 18/06/2009

  Ngày hiệu lực: 01/10/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  72. Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

  Ban hành: 18/06/2009

  Ngày hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  73. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

  Ban hành: 18/06/2009

  Ngày hiệu lực: 02/09/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  74. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

  Ban hành: 19/06/2009

  Ngày hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  75. Luật người cao tuổi năm 2009

  Ban hành: 23/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  76. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

  Ban hành: 23/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  77. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

  Ban hành: 23/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  78. Luật dân quân tự vệ năm 2009

  Ban hành: 23/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  79. Luật viễn thông năm 2009

  Ban hành: 23/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  80. Luật thuế tài nguyên năm 2009

  Ban hành: 25/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  81. Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

  Ban hành: 25/11/2009

  Ngày hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  82. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

  Ban hành: 16/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  83. Luật các tổ chức tín dụng 2010

  Ban hành: 16/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  84. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  85. Luật bưu chính 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  86. Luật người khuyết tật 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  87. Luật nuôi con nuôi 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  88. Luật Trọng tài thương mại 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  89. Luật thi hành án hình sự 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  90. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  91. Luật an toàn thực phẩm 2010

  Ban hành: 17/06/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  92. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

  Ban hành: 15/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  93. Luật viên chức 2010

  Ban hành: 15/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  94. Luật thanh tra 2010

  Ban hành: 15/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  95. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

  Ban hành: 17/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  96. Luật khoáng sản 2010

  Ban hành: 17/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  97. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

  Ban hành: 24/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  98. Luật chứng khoán sửa đổi 2010

  Ban hành: 24/11/2010

  Ngày hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  99. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

  Ban hành: 29/03/2011

  Ngày hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  100. Luật kiểm toán độc lập 2011

  Ban hành: 29/03/2011

  Ngày hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  101. Luật khiếu nại 2011

  Ban hành: 11/11/2011

  Ngày hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  102. Luật lưu trữ 2011

  Ban hành: 11/11/2011

  Ngày hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  103. Luật đo lường 2011

  Ban hành: 11/11/2011

  Ngày hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  104. Luật tố cáo 2011

  Ban hành: 11/11/2011

  Ngày hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2018

  105. Luật Cơ yếu 2011

  Ban hành: 26/11/2011

  Ngày hiệu lực: 01/02/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  106. Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

  Ban hành: 18/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  107. Luật phòng, chống rửa tiền 2012

  Ban hành: 18/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  108. Luật giáo dục đại học 2012

  Ban hành: 18/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  109. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

  Ban hành: 18/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/05/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  110. Bộ Luật lao động 2012

  Ban hành: 18/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/05/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  111. Luật giá 2012

  Ban hành: 20/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  112. Luật giám định tư pháp 2012

  Ban hành: 20/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  113. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

  Ban hành: 20/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  114. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Ban hành: 20/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  115. Luật Công đoàn 2012

  Ban hành: 20/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  116. Luật biển Việt Nam 2012

  Ban hành: 21/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  118. Luật tài nguyên nước 2012

  Ban hành: 21/06/2012

  Ngày hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  119. Luật xuất bản 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  120. Luật Luật sư sửa đổi 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  121. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  122. Luật dự trữ quốc gia 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  123. Luật hợp tác xã 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  124. Luật điện lực sửa đổi 2012

  Ban hành: 20/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  125. Luật Thủ đô 2012

  Ban hành: 21/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  126. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  Ban hành: 22/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  127. Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

  Ban hành: 23/11/2012

  Ngày hiệu lực: 01/02/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  128. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

  Ban hành: 12/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/10/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  129. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

  Ban hành: 18/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  130. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

  Ban hành: 19/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  131. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

  Ban hành: 19/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  132. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

  Ban hành: 19/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  133. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

  Ban hành: 19/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/05/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  134. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

  Ban hành: 20/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  135. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

  Ban hành: 20/06/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  136. Luật việc làm 2013

  Ban hành: 16/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  137. Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

  Ban hành: 16/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/06/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  138. Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

  Ban hành: 22/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  139. Luật tiếp công dân 2013

  Ban hành: 25/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  140. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

  Ban hành: 25/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  141. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

  Ban hành: 26/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  142. Luật đấu thầu 2013

  Ban hành: 26/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  143. Luật đất đai 2013

  Ban hành: 29/11/2013

  Ngày hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  144. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  Ban hành: 13/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  145. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

  Ban hành: 16/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  146. Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

  Ban hành: 17/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  147. Luật Xây dựng 2014

  Ban hành: 18/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  148. Luật Đầu tư công 2014

  Ban hành: 18/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  149. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

  Ban hành: 19/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  150. Luật Phá sản 2014

  Ban hành: 19/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  151. Luật Công chứng 2014

  Ban hành: 20/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  152. Luật bảo vệ môi trường 2014

  Ban hành: 23/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  153. Luật Hải quan 2014

  Ban hành: 23/06/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  154. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  Ban hành: 24/06/2014

  Ngày hiệu lực: 26/06/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  155. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Ban hành: 20/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  156. Luật Hộ tịch 2014

  Ban hành: 20/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  157. Luật Căn cước công dân 2014

  Ban hành: 20/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  158. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

  Ban hành: 20/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  159. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

  Ban hành: 21/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  160. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

  Ban hành: 24/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/06/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  161. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

  Ban hành: 24/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/06/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  162. Luật Nhà ở 2014

  Ban hành: 25/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  163. Luật Kinh doanh bất động sản 2014

  Ban hành: 25/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  164. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

  Ban hành: 25/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  165. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

  Ban hành: 26/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  166. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

  Ban hành: 26/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  167. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  Ban hành: 26/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  168. Luật Đầu tư 2014

  Ban hành: 26/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  169. Luật Doanh nghiệp 2014

  Ban hành: 26/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  170. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

  Ban hành: 27/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  171. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

  Ban hành: 27/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  172. Luật Công an nhân dân 2014

  Ban hành: 27/11/2014

  Ngày hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  173. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2022

  Ban hành: 09/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  174. Luật tổ chức Chính phủ 2022

  Ban hành: 19/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  175. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022

  Ban hành: 19/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  176. Luật nghĩa vụ quân sự 2022

  Ban hành: 19/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  177. Luật thú y 2022

  Ban hành: 19/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  178. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022

  Ban hành: 22/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  179. Luật Kiểm toán nhà nước 2022

  Ban hành: 24/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  180. Luật ngân sách nhà nước 2022

  Ban hành: 25/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  181. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2022

  Ban hành: 25/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  182. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2022

  Ban hành: 25/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  183. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2022

  Ban hành: 25/06/2015

  Ngày hiệu lực: 01/09/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  184. Luật an toàn thông tin mạng 2022

  Ban hành: 19/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  185. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2022

  Ban hành: 20/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  186. Luật kế toán 2022

  Ban hành: 20/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  187. Luật thống kê 2022

  Ban hành: 23/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  188. Luật khí tượng thủy văn 2022

  Ban hành: 23/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  189. Bộ luật dân sự 2022

  Ban hành: 24/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  190. Luật tố tụng hành chính 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  191. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  192. Luật trưng cầu ý dân 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  193. Bộ luật tố tụng dân sự 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  194. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  195. Luật phí và lệ phí 2022

  Ban hành: 25/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  196. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2022

  Ban hành: 26/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  197. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2022

  Ban hành: 26/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  198. Bộ luật hình sự 2022

  Ban hành: 27/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  199. Bộ luật tố tụng hình sự 2022

  Ban hành: 27/11/2015

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  200. Luật Báo chí 2022

  Ban hành: 05/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  201. Luật trẻ em 2022

  Ban hành: 05/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/06/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  202. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2022

  Ban hành: 06/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/09/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  203. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2022

  Ban hành: 06/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  204. Luật tiếp cận thông tin 2022

  Ban hành: 06/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  205. Luật Dược 2022

  Ban hành: 06/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  206. Luật điều ước quốc tế 2022

  Ban hành: 09/04/2016

  Ngày hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  207. Luật đấu giá tài sản 2022

  Ban hành: 17/11/2016

  Ngày hiệu lực: 01/07/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  208. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2022

  Ban hành: 18/11/2016

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Ngày hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  210. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2022

  Ban hành: 12/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  211. Luật Quản lý ngoại thương 2022

  Ban hành: 12/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  212. Luật Đường sắt 2022

  Ban hành: 16/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  213. Luật Du lịch 2022

  Ban hành: 19/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  214. Luật Chuyển giao công nghệ 2022

  Ban hành: 19/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  215. Luật Thủy lợi 2022

  Ban hành: 19/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  216. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2022

  Ban hành: 20/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  217. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2022

  Ban hành: 20/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  218. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2022

  Ban hành: 20/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  219. Luật Cảnh vệ 2022

  Ban hành: 20/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  220. Luật Trợ giúp pháp lý 2022

  Ban hành: 20/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  221. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2022

  Ban hành: 21/06/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  222. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2022

  Ban hành: 20/11/2017

  Ngày hiệu lực: 15/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  223. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2022

  Ban hành: 21/11/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  224. Luật Quản lý nợ công 2022

  Ban hành: 23/11/2017

  Ngày hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  226. Luật Đo đạc và bản đồ 2022

  Ban hành: 14/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  227. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2022

  Ban hành: 14/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  228. Luật An ninh mạng 2022

  Ban hành: 12/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  229. Luật Tố cáo 2022

  Ban hành: 12/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  230. Luật Quốc phòng 2022

  Ban hành: 08/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  231. Luật Quy hoạch 2022

  Ban hành: 24/11/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  232. Luật Thủy sản 2022

  Ban hành: 21/11/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  233. Luật Lâm nghiệp 2022

  Ban hành: 15/11/2017

  Ngày hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  234. Luật Cạnh tranh 2022

  Ban hành: 12/06/2018

  Ngày hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: Chưa có hiệu lực

  Quý Nguyễn

  39,320

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Vấn Đề Về Phòng, Chống Ma Túy Loại Cần Sa Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam
 • Luật Về Cần Sa Ở Canada Năm 2022
 • Trồng Cần Sa Bị Xử Lý Như Thế Nào ? Hình Phạt Khi Vận Chuyển, Buôn Bán, Tàng Trữ Cần Sa
 • Trồng Cây Cần Sa Bị Xử Lý Thế Nào?
 • Mức Hình Phạt Cho Hành Vi Vận Chuyển Buôn Bán Cần Sa ?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100