Top 12 # Xem Nhiều Nhất Nội Dung Nghị Quyết 42 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Những Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Quyết 42/2017/Qh14

Ông Đ oàn Thái S ơ n – V ụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước giới thiệu những nội dung cơ b ản của Nghị quyết về thí đ i ểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42 /2017/QH14).

V ề phạm vi đ i ều chỉnh, Nghị quyết 42/2017/QH14 quy định thí đ i ểm một số chính sách về xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín d ụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn đ i ều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (VAMC). Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng cho phép áp dụng các quy định tại Nghị quyết để xử lý nợ xấu, xử lý t ài s ản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách2.

Đồng thời, để xác định rõ phạm vi đ i ều chỉnh, Nghị quyết 42/2017/QH14 đã quy định cụ thể tiêu chí, phạm vi, cách thức xác định một khoản nợ là nợ xấu được áp dụng các chính sách quy định tại Nghị quyết, cụ thể:

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định giao quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Phụ lục về xác định nợ xấu theo đề nghị của Chính phủ khi cần thiết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

1.2. V ề phạm vi nợ xấu được xử lý theo Nghị quyết

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 quy định rõ nợ xấu được áp dụng các quy định tại Nghị quyết bao gồm: (i) Khoản nợ được hình thành trước ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ xấu trước thời gian Nghị quyết có hiệu lực; (ii) Khoản nợ được hình thành trước ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ xấu trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực.

Đồng thời, việc cho phép chuyển khoản nợ xấu đã mua b ằng trái phiếu đặc biệt sang mua bán theo giá trị thị trường sẽ giúp tạo lập thị trường mua bán nợ theo giá thị trường, bảo đảm nguyên tắc thị trường trong xử lý nợ xấu.

Th ứ nhất, Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Đ i ều 299 Bộ luật dân sự 2015. Theo Đ i ều 299 Bộ luật dân sự, quyền xử lý tài sản bảo đảm phát sinh trong các trường hợp sau: (i) Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đú ng ngh ĩa vụ; (ii) Bên có nghĩa v ụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; và (iii) Trường hợp khác theo thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Th ứ hai, tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồn g ý cho TCTD, chi nhánh ngân hàng n ước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật. Quy định này bảo đảm việc thu giữ tài sản bảo đảm được thực hiện khi có sự thỏa thuận trước của các bên. Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định “hợp đồng bảo đảm” theo Nghị quyết bao gồm cả vă n b ản khác ghi nhận thỏa thuận giữa các bên.

Th ứ ba, giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm đã đă ng ký theo quy định pháp luật. Quy định này bả o đảm quyền của bên nhận bảo đảm đã phát sinh hi ệu lực đối kháng với bên thứ 3.

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định cụ thể TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC phải thực hiện công khai thông tin trước khi thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định rõ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC, tổ chức được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp dụng các biện pháp vi phạm đ i ều cấm của pháp luật trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Để rút ngắn quá trình giải quyết tranh chấp qua Tòa án4, tă ng hi ệu quả hoạt động xử lý tài sản bảo đảm qua tòa án, Nghị quyết 42/2017/QH14 cho phép Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm hoặc tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Đồng thời, Nghị quyết cung quy định trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ư u tiên thanh toán gi ữa các bên cùng nh ận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng cho phép VAMC được phân bổ chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ đ ang h ạch toán trong bảng cân đối kế toán với giá bán khoản nợ xấu đã mua theo giá tr ị thị trường và số tiền dự phòng cụ th ể đã trích l ập vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng nă m v ới mức phân bổ tối thiểu là chênh lệch thu chi.

Ngoài ra, Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định trách nhiệm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đ oàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính quyền địa phươ ng các c ấp trong việc giám sát, tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết.

1 Nghị quyết được 424/467 đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý thông qua (tỷ lệ nhất trí thông qua là 86,35% trên tổng số đại biểu Quốc hội).

2 Bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3 Khoản 2 Điều 26 Luật số 69/2014/QH13 quy định đối với doanh nghiệp nhà nước “Doanh nghiệp được quyền bán nợ phải thu quá hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không có khả năng thu hồi. Doanh nghiệp chỉ được bán nợ cho tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán trực tiếp cho đối tượng nợ…”

4 Theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thời gian thực hiện thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo trình tự thủ tục tố tụng rút gọn sẽ được rút ngắn hơn trình tự thông thường từ khoảng từ 03 tháng đến 07 tháng.

5 Điều 174, 175, 176 Luật Đất đai chỉ cho phép TCTD hoạt động tại Việt Nam được nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nội Dung Nghị Quyết 513

Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 28, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết 520 Năm 2012, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382-Đuqstư, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 28 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghi Quyet So 28 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nội Dung Nghị Quyết 28ngày 22/9/2008, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005”, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Công, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Dừng Thi Hành Bộ Luật Hình Sự, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nghi Quyet Ve Xay Dựng He Thong Chính Trị O Xa Phuong Thi Tran, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghị Quyết Chuyên Đềriển Khai Xây Dựng Độ Thị Loại 5, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Nghị Quyết Hướng Dẫn áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị Về Tiếp Tục Xây Dựng … Phố Trực Thuộc Trung, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thuyết Trình Nội Dung Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Trình Bày Nội Dung Những Bi6eu3 Hiện Suy Thoqi1 Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Trình Bày Nội Dung Những Bi6eu3 Hiện Suy Thoqi1 Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết Tr, Trình Bày Nội Dung Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Trong Nghị Quyết,

Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Noi Dung Nghi Quyet 28 Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Nội Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết 382, Nội Dung Nghị Quyết 765, Nội Dung Nghị Quyết 28, 3 Nội Dung Nghị Quyết Tw 4, Nội Dung Nghi Quyết 09, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết, Nghị Quyết Có Tác Dụng Gì, Nội Dung Nghị Quyết 513, Nội Dung Nghị Quyết Số 28, Nghị Quyết Dùng Để Làm Gì, Mọi Dung Nghị Quyết 51, Nội Dung Nghị Quyết Số 29, Nội Dung Nghị Quyết Số 33, Noi Dung Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri, Nội Dung Nghị Quyết 520 Năm 2012, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11, Nội Dung Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382-Đuqstư, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 28 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Nghi Quyet So 28 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, 3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nội Dung Nghị Quyết 28ngày 22/9/2008, Nghị Quyết “xây Dựng Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh”, Nghị Quyết Xây Dựng Nhà Tắm, Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh, Nghị Quyết 4 Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Đô Thị Loại V, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Quy Hoạch Xây Dựng, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Noi Dung Nghị Quyet 28 Khóa 11/2013,

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Liên Quan Đến Triển Khai Nghị Quyết Số 42/2017/Qh14

Ngày 15/8/2017, Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 3022/TCTHADS-NV1 hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự các cấp thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Theo đó, Công văn hướng dẫn một số nội dung sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc xác định các khoản nợ xấu (Điều 4)

Tại Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã xác định khoản nợ xấu gồm: Khoản nợ được hình thành và xác định là nợ xấu trước ngày 15/8/2017, khoản nợ được hình thành trước ngày 15/8/2017 và được xác định là nợ xấu trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực.

Do đó, tổ chức tín dụng có trách nhiệm xác định bằng văn bản về khoản nợ tại các bản án, quyết định của Tòa án là khoản nợ xấu để cơ quan THADS có cơ sở áp dụng các quy định của Nghị quyết só 42/2017/QH14 trong qua trình tổ chức thi hành án.

Thứ hai, về quyền thu giữ tài sản bảo đảm (Điều 7)

Theo quy định tại Điều 7 của Nghin quyết số 42/2017/QH14, tổ chức tín dụng không được quyền thu giữ tài sản bảo đảm đối với những tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp cơ quan THADS đang kê biên tài sản bảo đảm hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thì tổ chức tín dụng cũng không được quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Đối với trường hợp đương sự có thỏa thuận về việc tự tổ chức thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ các quy định pháp luật về thi hành án dân sự để thực hiện.

Thứ ba, về việc kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án (Điều 11)

Từ ngày 15/8/2017, cơ quan THADS chỉ kê biên tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự khi thuộc một trong các trường hợp sau: (i) để thi hành bản án, quyết định của Tòa án về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe; (ii) có sự đồng ý kê biên bằng văn bản của tổ chức tín dụng.

Đối với trường hợp cơ quan THADS đã thực hiện việc kê biên theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự trước ngàu 15/8/2017 thì vẫn tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Thứ tư, về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm (Điều 12)

Từ ngày 15/8/2017, khi thực hiện việc thanh toán khoản tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, cơ quan THADS ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng sau khi trừ chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Đối với các nghĩa vụ khác của người phải thi hành án chỉ được thực hiện thanh toán trong trường hợp khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế.

3 Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 4

3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 7, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương Số 28, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương … Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii 3 Ngh, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6, Nghi Quyết Số 769 Của Quân Uỷ Trung ương , ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 8, 6 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 7, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 9,

3 Nội Dung Của Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Số 28 Của Trung ương Về Xây Dựng Thành Phố, 3 Nội Dung Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 765 Của Quân ủy Trung ương, Nội Dung Nghị Quyết 37 Trung ương 8 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nội Dung Nghị Quyết 382 Của Quân ủy Trung ương, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết 769 Của Quân ủy Trung ương Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Su Can Thiet Trung Uong Ban Hanh Nghi Quyet Trung Uong 6, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực , Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Số 28-nq/tw “về Tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung ương Thành Khu Vực, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết 8 Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 8 Số 29, Bản Cam Kết Nghị Quyết Trung ương 4, 3 Nghị Quyết Trung ương 7, 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Chỉ Thị 05 Gắn Với Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 10, 11, 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Và Chỉ Thị 05, Nghị Quyết Trung ương Số 29, Nghị Quyết Số 12 Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 6, Mẫu Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4, Góp ý Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Số 29 Trung ương 8, Nghị Quyết Trung ương 7, Nghị Quyết Trung ương 10, Nghị Quyết Trung ương 9, Nghị Quyết Trung ương Số 24, Nghi Quyet Trung Uong 5, Nghị Quyết Trung ương Số 33, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4,