Top 16 # Xem Nhiều Nhất Nội Dung Của Các Văn Bản Pháp Luật / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Thẩm Quyền, Hình Thức, Nội Dung Của Văn Bản Pháp Luật / 2023

Thẩm quyền, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật. Bài tập nhóm môn Xây dựng văn bản pháp luật 8,5 điểm.

Thẩm quyền, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật. Bài tập nhóm môn Xây dựng văn bản pháp luật 8,5 điểm.

I. Lý giải về thẩm quyền, hình thức, nội dung của văn bản.

Trước hết, ta khẳng định chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật là HĐND thành phố Hà nội.

Với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, quyền làm chủ, nguyện vọng của nhân dân, HĐND quyết định những chủ trương, vấn đề quan trọng ở địa phương. Thẩm quyền của HĐND được ghi nhận tại Hiến pháp, được cụ thể hóa trong Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Luật ban hành văn bản quy phạm của HHĐND và UBND 2004. Cụ thể:

– Xét về thẩm quyền nội dung:

+ Điều 1 Luật tổ chức HĐND – UBND 2003: “HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiền năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.”

+ Khoản 3 Điều 18 Luật tổ chức HĐND – UBND 2003: “HĐND thành phố trực thuộc trung ương thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị[…].”

– Xét về thẩm quyền hình thức:

+ Điều 1 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND – UBND 2004: “Văn bản qui phạm pháp luật của HĐND được ban hành dưới hình thức Nghị quyết.”

Do đó, việc “quyết định các biện pháp về phòng chống ô nhiễm môi trường, làm cơ sở để UBND triển khai có hiệu quả” là thuộc lĩnh vực “bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị”. Như vậy, HĐND hoàn toàn có quyền trong việc ban hành Nghị quyết để giải quyết vấn đề môi trường như đã nêu ở đề bài.

Tên gọi văn bản do pháp luật qui định, phản ánh những giới hạn về quyền lực của cơ quan ban hành văn bản. Trong trường hợp này, tên gọi văn bản là Nghị quyết, bởi lẽ: chủ thể ban hành văn bản là HĐND, đang giải quyết công việc thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Cụ thể:

Các Nội Dung Cơ Bản Của Hợp Đồng / 2023

Thông thường trong hợp đồng, nội dung này thường được ghi nhận là thông tin các bên. Một hợp đồng chỉ được xác lập khi có từ hai bên tham gia thỏa thuận và xác lập. Do đó, nội dung về chủ thể của hợp đồng là cơ bản và bắt buộc phải có.

Chủ thể của hợp đồng có thể là cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức (pháp nhân).

Ngoài ra, việc xác định chủ thể hợp đồng còn giúp xác định đối tượng của hợp đồng, từ đó xác định quyền và trách nhiệm cơ bản của chủ thể.

Mỗi một hợp đồng đều có đối tượng cụ thể. Ví dụ như hợp đồng mua bán tài hàng hóa thì đối tượng của hợp đồng là hàng hóa.

Trong hợp đồng phải ghi nhận đúng đối tượng àm các bên giao dịch; ngoài ra để chắc chắn, các bên thường quy định về loại đối tượng, số lượng, chất lương… đối tượng của hợp đồng.

Nội dung hợp đồng là điều khoản khái quát về những gì các bên thỏa thuận trong Hợp đồng. Nôi dung hợp đồng có thể làm căn cứ để xác định những trách nhiệm “đương nhiên” của mỗi bên khi thực hiện hợp đồng đồng thời chỉ ra được đối tượng hợp đồng mà các bên đang hướng đến.

Thông thường, nội dung hợp đồng được quy định chi tiết hơn ở trong hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng thương mại (đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại …).

Giá được hiểu là giá trị đối với đối tượng của hợp đồng hay còn được hiểu là giá trị của hợp đồng. Ví dụ hai bên xác lập hợp đồng mua bán điện thoại, hai bên thỏa thuận giá của chiếc điện thoại là 5.000.000 đồng thì đây là giá trong hợp đồng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Điều khoản giá không tồn tại do các bên lập “Hợp đồng cơ bản/Hợp đồng khung” và giá trị các giao dịch dựa trên các hóa đơn chứng từ. Trường hợp này hợp đồng vẫn được xem xét về giá trị dựa trên những giấy tờ các bên đưa ra chứ không chỉ dựa trên bản Hợp đồng. Một số trường hợp pháp luật quy định phương thức xác định giá.

Trong điều khoản về giá thường đi kèm với thỏa thuận phương thức thanh toán. Các bên trong hợp đồng có thể tùy chọn phương thức thanh toán phù hợp. Công ty luật Việt An xin đề xuất một số phương pháp thanh toán thường được sử dụng: Trả tiền mặt; chuyển khoản qua ngân hàng; nhờ thu…

Căn cứ vào các điều khoản về nội dung và giá trị hợp đồng, đồng thời dựa trên những quyền lợi chính đáng mà các bên đã thỏa thuận với nhau để quyết định về điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Điều khoản này có thể lăp lại những nghĩa vụ và cam kết của các bên tại các điều khoản trước và nêu thêm các điều khoản ràng buộc nếu các bên xét thấy cần thiết.

Thông thường, đối với từng loại hợp đồng cụ thể thì pháp luật có quy định cơ bản nhất đối với quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng đó.

Đây là điều khoản quan trọng đối với quá trình thực hiện hợp đồng trên thực tế. Các bên nên thảo thuận cụ thể thời hạn bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng; Thời hạn thực hiện hợp đồng (thời gian giao hàng, thời gian thực hiện dịch vụ,…); Thời điểm kết thúc hợp đồng.

Để đảm bảo hơn quyền và lợi ích của các bên và đảm bảo việc thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng thì các bên nên thỏa thuận về điều kiện phạt vi phạm và bồi thường thiêt hại.

Lưu ý: Luât Thương mại 2005 thì mức phạt vi phạm không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm và chỉ được phạt vi phạm nếu điều này được quy định trong hợp đồng. Cũng theo Luật này, nếu có thỏa thuận phạt vi phạm thì các bên có thể áp dụng cả phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm. Do đó, vẫn khuyến khích người soạn thảo hợp đồng nên làm rõ cả hai vấn đề trên bằng các điều khoản và câu chữ.

Vấn đề phạt vi phạm có thể áp dung song song với việc tiếp tục hợp đồng nếu trường hợp vi phạm không rơi vào điều kiện được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng

Việc chấm dứt hợp đồng được áp dụng khi một trong các bên có những vi phạm cơ bản theo hợp đồng khiến cho bên còn lại không thể đạt được mục đích ban đầu. Ngoài ra, có thể bên vi phạm vi phạm những cam kết tuy không cơ bản nhưng bất hợp lý và có ảnh hưởng đến tiến độ hoặc các quá trình làm việc của bên thứ ba.

Bên cạnh việc hai bên chấm dứt hợp đồng, các bên có quyền thỏa thuận các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với từng bên.

Nên thỏa thuận thuận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dù có phù hợp với những điều kiện mà hợp đồng đã quy định vẫn phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản, nếu không thông báo mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

Các bên thỏa thuận chọn con đường Tòa án hoặc Trọng tài nếu tranh chấp xảy ra. Đồng thời các hợp đồng quốc tế lưu ý về việc chọn luật điều chỉnh ngay từ khi ký kết hợp đồng nhằm tránh các rắc rối về sau trong việc chọn hoặc phải tuân theo sự điều chỉnh của pháp luật nước nào.

Công ty luật Việt An cung cấp các dịch vụ pháp lý về soạn thảo và tư vấn soạn thảo hợp đồng. Qúy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ về hợp đồng xin vui lòng liên hệ đến Công ty luật Việt An để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

So Sánh Nội Dung Các File Văn Bản Trực Tuyến / 2023

CompareMyDocs đặc biệt cần thiết cho những người làm công tác biên tập thường gặp phải tình huống không mong đợi: nhận thêm file văn bản chỉnh sửa nội dung bài viết của cộng tác viên chỉ một thời gian sau khi nhận file đầu tiên mà mình đã xử lý.

Để khai thác phiên bản Beta của CompareMyDocs, bạn truy cập vào địa chỉ http://secure2.textflow.com/comparemydocs . Trong trang web xuất hiện, bạn bấm nút Choose file ở ô đầu tiên và tìm chọn file văn bản thứ nhất (hỗ trợ định dạng doc, docx, rtf). Bấm tiếp vào nút Choose file ở ô thứ hai và tìm chọn file văn bản thứ hai sẽ so sánh nội dung với file thứ nhất.

Cửa sổ so sánh văn bản

Tương tự, bạn có thể chọn thêm file văn bản thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cần so sánh nội dung. Ở đây người viết chỉ so sánh nội dung hai file văn bản với nhau.

Xong bấm nút Compare phía dưới để dịch vụ bắt đầu xử lý.

Lần lượt chọn những file văn bản cần so sánh.

Cửa sổ so sánh văn bản.

Trong cửa sổ so sánh nội dung hai văn bản hiện ra sau đó, những đoạn khác nhau giữa văn bản thứ hai với văn bản thứ nhất sẽ được bôi xanh.

Sửa nhanh một đoạn của file thứ nhất theo file thứ hai

Sửa nhanh một đoạn của file thứ nhất theo file thứ hai.

Nếu muốn sửa nhanh một đoạn của file thứ nhất theo file thứ hai, bạn chỉ việc rê chuột vào hình bôi xanh tương ứng rồi nhấp vào biểu tượng (hoặc nhấp thẳng vào hình bôi xanh có kích thước nhỏ) để dịch vụ thực hiện việc kết hợp.

Nút Undo phía trên cho bạn khôi phục thao tác vừa thực hiện trước đó, còn nút Redo thì có chức năng ngược lại.

Sau cùng, bấm nút Save phía trên và chọn thư mục lưu file văn bản vừa sửa lại hoàn chỉnh (tên file mặc định là textflow – tên của công ty bảo trợ cho CompareMyDocs).

Lưu ý: do phiên bản Beta của CompareMyDocs hiện chưa hỗ trợ so sánh và hiển thị hình ảnh nên bạn cần chèn lại hình vào file văn bản vừa lưu.

Nội Dung Của Tất Cả Các Văn Bản Pháp Luật Đều Phải Phù Hợp, Không Được Trái Hiến Pháp Thể Hiện Đặc Trưng Nào Sau Đây Của Pháp Luật? / 2023

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục được hiểu là

Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động?

Pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa

Tôn giáo là một hình thức

Người nào có hành vi đánh người gây thương tích nhẹ thì phải chịu trách nhiệm

Các cá nhân hoặc tổ chức trái pháp luật khi

Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là vợ, chồng

B (18 tuổi, đã có 1 tiền án về hành vi cướp tài sản) rủ T(16 tuổi) cùng thực hiện hành vi cướp tài sản

Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh

Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều

Trong quyền bình đẳng giữa các dân tộc, khái niệm dân tộc được hiểu là

Thực hiện pháp luật là gì?

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi

Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi

Trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức thì pháp luật có vai trò là

Hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân thì

Hành vi vô ý làm chết người là hành vi

Người có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ thì phải chịu trách nhiệm

Ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp nào sau đây?

Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?

Pháp luật là hệ thống

Khi thấy C rớt xuống ao và kêu cứu, do ghét C từ trước nên A dù bơi rất giỏi nhưng đã không cứu

Bạo lực học đường là hành vi

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật là

Cha mẹ có quyền

Người có năng lực trách nhiệm pháp lí là người

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là được hiểu là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi

Bình đẳng trong quan hệ tài sản riêng giữa vợ và chồng được hiểu là