Top 18 # Xem Nhiều Nhất Nhận Định Về Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật / 2023

1

BÀI LÀM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢOMọi chủ thể đều có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật.

– Nhận định sai– Vì chỉ có những các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân được nhà nước traoquyền mới có quyền ban hành văn bản pháp luật.2 Mọi văn bản pháp luật có thể đánh số theo loại văn bản, theo loại việc hoặc đánhsố tổng hợp.– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 7 Luật BHVBQPPL năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật chỉđược đánh số theo loại văn bản.3–

Ký thay được áp dụng khi cấp trên uỷ quyền cho cấp dưới ký khi vắng mặt.Nhận định Saivì: theo điều 10 nghị định 110/2004/NĐ-CP về Công tác văn thư quy định: “ởcơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổchức có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của cơ quan tổ chức. Người đứng đầucơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bảnthuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

4 Văn bản quy phạm pháp luật luôn có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày công bốhoặc ký ban hành.5

Nhận định SaiMọi Văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc phải đăng công báo.– Nhận định sai

– Vì căn cứ vào điều 78 Luật BHVBQPPL năm 2008 các văn bản quy phạm phápluật có nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc văn bản có định biện pháp trong tìnhtrạng khẩn cấp có thể không đăng công báo vẫn phát sinh hiệu lực thi hành.

6 Thời hạn đăng công báo văn bản quy phạm pháp luật là trong vòng 15 ngày kể từngày công bố hoặc ngày ký ban hành văn bản.– Nhận định sai– Vì theo Điều 13 NĐsố :100/2010/NĐ-CP quy định về công báo:–

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng chính phủcó trách nhiệm đăng Vb đó trên công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việtnam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng UBND cấptỉnh có trách nhiệm đăng Vb đó trên công báo cấp tỉnh

7

Trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng hiệu lực hồi tố.

– Nhận định sai– Vì theo Điều 79. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật,quyđịnh1. Chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mớiđược quy định hiệu lực trở về trước.

2. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiệnhành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn8 Văn bản quy phạm pháp luật luôn được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thờiđiểm văn bản đó đang có hiệu lực.– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 83 Luật BHVBQPPL năm 2008 trong trường hợp văn bản cóquy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó mà không phải chỉ ápdụng đối với các hành vi xảy tại văn bản đó đang có hiệu lực.9 Mọi văn bản quy phạm pháp luật phải qua thủ tục ra lệnh công bố trước khi banhành.– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 57 Luật BHVBQPPL năm 2008 thủ tục công bố văn bản quyphạm pháp luật được áp dụng đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,UBTV Quốc hội.10 Thẩm tra là thủ tục bắt buộc đối với mọi dự thảo của văn bản quy phạm pháp luật.– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 41 Luật BHVBQPPL năm 2008 Thủ tục thẩm tra áp dụng đốivới dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội;Căn cứ vào điều 27, điều 31 Luật BHVBQPPL của HĐND và UBND năm 2004 thủ tụcthẩm tra áp dụng cho dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện.Còn các văn bản quy phạm pháp luật khác không áp dụng thủ tục thẩm tra11 Văn bản áp dụng pháp luật luôn có hiệu lực thi hành ngay.– Nhận định sai– Vì Căn cứ điều 83 luật BHVBQPPL năm 2008 về VBQPPL được áp dụng từ thờiđiểm bắt đầu có hiệu lực.12 Văn bản áp dụng pháp luật mới được ban hành thì không làm mất hiệu lực củanhững văn bản áp dụng pháp luật khác.– Nhận định sai

– Vì Căn cứ vào điều 83 luật Ban Hành VBQPPL năm 2008 quy định do tính chất cábiệt nên khi có hiệu lực Văn Bản áp dụng PL không làm mất hiệu lực của những VănBản áp dụng PL khác tuy nhiên có một số ngoại lệ như VB mới thay thế Văn Bản cũdo cách giải quyết cùng một sự việc có khác nhau.13 Mọi chủ thể đều có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính.– Nhận định sai– Vì Thẩm quyền BHVB hành chính không được PL quy định cụ thể tuy nhiên căn cứvào hoạt động thực tiễn thẩm quyền BHVB hành chính được xác trong quá trình điềuhành đ/v cơ quan đơn vị thuộc cùng một hệ thống chủ thể quản lý hành chính nhà nướccó thẩm quyền Ban hành một số VB hành chính.14 Mọi chủ thể đều có thẩm quyền kiểm tra văn bản pháp luật.– Nhận định sai– Vì Căn cứ thẩm quyền này được quy định trong nhiều VB khác nhau như hiếm pháp, điều 87 Luật BHVBQPPL năm 2008 tính quyền lực trong hoạt động này thực hiện bởicác chủ thể có thẩm quyền của nhà nước.15 Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước.– Nhận định đúng– Vì Căn cứ vào Điều 87 luật Ban Hành VBQPPL năm 2008 hoạt động kiểm tra phảido các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành để xem xét về tính hợp hiến, hợppháp,… của văn bản pháp luật và kịp thời xử lý các vi phạm bằng các văn bản phápluật khác, như: Quyết định bãi bỏ, hủy bỏ văn bản…16 VB qui định chi tiết thi hành phải được soạn thảo cùng với dự án luật, pháp lệnh,trước khi ban hành.– Nhận định đúng– Vì căn cứ vào điều 8 Luật BHVBQPPL năm 2008 quy định: “Văn bản quy phạmpháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành đượcngay…” tức là văn bản quy định chi tiết phải phát sinh hiệu lực cùng thời điểm vớivăn bản được quy định chi tiết.

17 Giám đốc Sở Tư pháp được quyền ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng phòngCông chứng?– Nhận định sai– Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công chứng18 Cách đánh số tổng hợp luôn được các cơ quan Nhà nước ban hành văn bản có sốlượng ít áp dụng?– Nhận định đúng– Vì Căn cứ theo điều 7 luật BHVBQPPL năm 2008 việc đánh số văn bản QPPPLphải tùy theo từng loại VB và năm ban hành .19 Tất cả các Nghị quyết của Quốc hội đều là văn bản quy phạm pháp luật?

– Nhận định sai– Vì Căn cứ khoản 3 điều 11 quy định cụ thể NQ của Quốc hội được ban hành để QĐnhiệm vụ phát triển KT-XH , dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách TW…

20 Nghị định của Chính phủ chỉ là loại văn bản dùng để cụ thể hoá thi hành Luật,Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH?– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 15 Luật BHVBQPPL năm 2008 Nghị định của Chính phủcòn dung để quy định các vấn đề khác, như: quy định các biện pháp cụ thể đểthực hiện chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ,quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chínhphủ…21 Chánh án TANDTC không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?– Nhận định sai– Căn cứ vào điều 70 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định xây dựng ban hành thôngtư của chánh án TANDTC.22 Chính phủ được quyền ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

– Nhận định đúng– Vì căn cứ vào điều 2 Luật BHVBQPPL năm 2008 Chính phủ được quyền banhành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật khi ban phối hợp ban hành cùng vớicơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội đó là nghị quyết liên tịch23 Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật?– Nhận định đúng– Vì Căn cứ vào luật BHVBQPPL của HĐNDvà UBND năm 2004, điều 1 luậtBHVBQPPL năm 2008 quy định VBQPPL là VB do cơ quan nhà nước Ban hành hoặcphối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong luậtnày.24 Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật.– Nhận định đúng– Vì VBADPL Do nhà nước có thẩm quyền ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hộichứa đựng quy tắc cụ thể áp dụng một lần cho 1 chủ thể nhất định ban hành trên cơ sởVBQPPL25 Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.– Nhận định sai– Vì căn cứ vào điều 2 Luật BHVBQPPL năm 2008 chỉ có các chủ thể được quy địnhtại điều 2 mới có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó thẩm quyền

ban hành văn bản quy phạm pháp luật là thẩm quyền chung của UBND không phải làthẩm quyền của Chủ tịch UBND.26 Tất cả các cơ quan Nhà nước đều có quyền ban hành thông tư liên tịch.– Nhận định sai– Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định cơ quan ban hành thôngtư liên tịch là của VTVKSND, CATANDTC, bộ trưởng và các thủ trưởng cơ quan ngangbộ.27 Chính phủ có quyền tự mình ban hành Nghị định qui định những vấn đề hết sứccần thiết nhưng chưa có điều kiện xây dựng thành luật hay pháp lệnh.

– Nhận định đúng– Vì Căn cứ vào khoản 4 điều 14 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định những vấn đềcần thiết nhưng chưa đủ đk xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng nhu cầu quảnlý NN, Quản lý KT , QL XH . Việc Ban hành NĐ này phải được sự đồng ý củaUBTVQH.

28 Công dân có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửađổi bổ sung VBQPPL.– Nhận định đúng– Vì Căn cứ Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định:Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thườngxuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện cóquy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hìnhphát triển của đất nước thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyềnkịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyềnxem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quyphạm pháp luật.29 Trong trường hợp các VB có qui định khác nhau về cùng 1 vấn đề thì áp dụng VBcó hiệu lực PL cao hơn.– Nhận định đúng– Vì Căn cứ khoản 2 , Điều 83 luật BHQBQPPL năm 2008 Áp dụng văn bản quyphạm pháp luật quy định cụ thể “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật cóquy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý caohơn”.30 Văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực về thời gian kểtừ ngày ký ban hành?– Nhận định sai– Vì Căn cứ vào điều 78 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định thời điểm có hiệu lực

của VB QPPL không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành trường hợpcác VBQPPL quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp.31 Muốn soạn thảo văn bản được chính xác phải dùng từ đơn nghĩa?– Nhận định đúng– Vì Cần phải hiểu và xác định rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ. Đây không chỉ là vấnđề hình thức mà ngôn ngữ còn ảnh hưởng tới nội dung của văn bản. Trước hết, ngườisoạn thảo cần chú ý rằng ngôn ngữ được soạn thảo không phải chỉ để dành cho những cánbộ, công chức nhà nước mà phải làm cho mọi người dân ở các trình độ học vấn khácnhau, học vấn thấp cũng đều có thể hiểu được.32 UBND được quyền ban hành chỉ thị?– Nhận định đúng– Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định UBND được ban hànhVBQPPL.33 Đối với văn bản không có tên loại thì phần trích yếu nằm dưới phần số, kí hiệu?– Nhận định đúng– Vì Căn cứ theo thông tư liên tịch số 55/2005 thể thức văn bản quy định cụ thể.34 Chánh án TANDTC không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?– Nhận định sai– Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định Chánh án TANDTCđược ban hành VBQPPL là thông tư, thông tư liên tịch.35 Văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành được gửi trực tiếp đến các đốitượng tiếp nhận?– Nhận định sai– Vì Căn cứ vào điều 78 của luật BHVBQPPL năm 2008 quy định chi tiết vềVBQPPL sau khi ban hành thì phải gửi đến công báo nếu kg đưa lên công báo thì coi nhưkg có hiệu lực PL trừ trường hợp bí mật của nhà nước.36 Tại thời điểm Nghị định hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật chưa có hiệu lực luônáp dụng Luật.– Nhận định sai

– Vì Theo luật BHVBQPPL 1996 sửa đổi năm 2002, nghị định 161 hướng dẫn ápdụng luật khi đã có hiệu lực nếu có lợi cho đối tượng áp dụng , nếu bất lợi thì áp dụng từthời điểm NĐ có hiệu lực. .37 Trong trường hợp sáp nhập hai tỉnh, thì tỉnh nào áp dụng văn bản của Tỉnh đó.– Nhận định sai– Vì Căn cứ Vào khoản 2 điều 50 luật BHVBQPPL của HĐND, UBND năm 2004quy định ” Trong trường hợp nhiều đơn vị hành chính được sáp nhập thành một đơn vịhành chính mới thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

của đơn vị hành chính được sáp nhập có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đếnkhi Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bảnquy phạm pháp luật thay thế”.38 Thể thức của văn bản áp dụng pháp luật bắt buộc phải có đầy đủ các thành phầnnhư văn bản quy phạm pháp luật.– Nhận định sai– Vì Căn cứ theo điều 5 NĐ số 110/2004 NĐ/CP của chính phủ về công tác văn thưluôn trữ.39 Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đình chỉ thi hành văn bản và bãi bỏ văn bản saitrái của UBND cấp huyện.– Nhận định đúng– Vì Căn cứ vào hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001, luật BHVBQPPL năm 2008,NĐsố 40/2010 ngày 12/04/2010 về kiểm tra xử lý VBQPPL.40 Chỉ có Chủ tịch UBND mới có quyền ban hành chỉ thị là văn bản quy phạm phápluật..– Nhận định sai– Vì Căn cứ vào điều 2 chỉ có UBND mới có quyền Ban hành chỉ thị là VBQPPL.

Xem Thêm

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng / 2023

MỘT SỐ SAI SÓT, GIAN LẬN THƯỜNG GẶP TRONG KẾ TOÁN XÂY DỰNG.

1. Chi phí dự toán:

– Về khối lượng:

+ Quyết toán khống khối lượng, không đúng thực tế thi công; + Tính toán khối lượng sai so thiết kế và bản vẽ hoàn công; + Tính trùng khối lượng xây lắp của công trình (thường xẩy ra ở những điểm giao); + Quyết toán không trừ sản phẩm, vật tư thu hồi;

– Về đơn giá:

+ Áp dụng sai giá khu vực, giá trúng thầu hoặc đơn giá công trình; + Áp dụng sai hệ số vận chuyển, hệ số điều chỉnh giá; + Vật tư đưa vào công trình không đúng chủng loại quy định; + Tính sai khối lượng vật liệu được tính chênh lệch giá do áp dụng sai định mức; + Áp dụng sai thời điểm được quy định tính chênh lệch giá…; + Áp dụng sai chỉ số trượt giá: sai nguồn chỉ số, sai thời điểm.

 

2. Đối với chi phí khác:

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ không đúng với khối lượng thực tế, bồi thường sai diện tích đất, sai đơn giá, tiền bồi thường không được thanh toán đầy đủ đến tay người dân được bồi thường, thanh toán cho cả diện tích đất công cộng, xác định sai cấp nhà, loại đất, … – Các chứng từ chi phí không hợp lệ, quyết toán vượt giá trị hợp đồng đã ký kết. – Không ghi thu hồi giá trị sản phẩm thu được trong thời gian sản xuất thử hoặc thu hồi giá trị phế liệu sau đầu tư. – Quyết toán tiền bảo hiểm công trình nhưng thực tế không mua. – Nhận tiền bồi thường bảo hiểm công trình nhưng không giảm chi phí công trình. – Tính và phân bổ lãi vay đầu tư không đúng quy định. – Không nộp ngân sách nhà nước các khoản cho thuê trụ sở, thiết bị, tài sản. – Vật tư, thiết bị tồn đọng không khớp với sổ sách.

3. Sai sót về thuế khác:

– Lao động thời vụ theo công trình không đăng ký MST TNCN, không khấu trừ 10%, hoặc 20% (đối với cá nhân không cư trú), không có cam kết Mẫu 02/CK-CN. - Nguyên vật liệu xuất kho đưa vào công trình không khớp với dự toán hạng mục công trình. – Hóa đơn Nguyên vật liệu sau ngày nghiệm thu công trình. – Và một số lỗi nhỏ khác. – Không kê khai các khoản thu từ thanh lý NVL, công cụ, dụng cụ, lán trại tạm… do hư hỏng, thừa, không có nhu cầu sử dụng. – Hạch toán chi phí nguyên vật liệu vào thẳng chi phí trong khi chưa nghiệm thu công trình. – Lấy hóa đơn của các công trình khác mà chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thành chi phí công trình khác. – Lập bảng kê, biên nhận NVL hoặc ghi cao giá các vật liệu theo quy định không cần hóa đơn (đất, đá, cát, sỏi, …. theo Luật Thuế TNDN) – Lập khống hồ sơ nhân công. – Các doanh nghiệp thi công san nền, xây dựng cơ sở hạ tầng thường xuyên Lấy hóa đơn khống như: hóa đơn lắp đặt máy, vận chuyển máy, sửa chữa máy, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng máy thi công… – Trích lập chi phí bảo hành cao hơn quy định, không hoàn nhập chi phí bảo hành.

4. Sai sót sổ sách kế toán:

– Tài khoản 131:    + Số dư bên nợ: Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hợp đồng, nếu đã nghiệm thu mà vẫn treo công nợ là truy thu TNDN, GTGT    + Số dư bên có: Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hợp đồng, nếu đã trả tiền, đã hoàn thành sao lại không hạch toán DT mà hạch toán trả trước. – Tài khoản 331; tài khoản khác tương tự.

Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng / 2023

Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Đặc Trưng Của Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Phụ Lục Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Nội Dung Liên Quan, Bài Thu Hoạch Nội Dung Đường Lối Chính Sách Pháp Luật, Xây Dựng Chế Định Pháp Luật Về Công Ty Hợp Vốn Đơn Giản ở Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đồng Chí Phân Tích Những Nội Dung Cơ Bản Về Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Cua, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Phân Tích Nội Dung Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản Về Đấu Thầu Quốc Tế Theo Quy Định Của Luật Đấu Thầu N, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Noi Dung, Bien Phap Xay Dung Chi Uy, Chi Bo Tsvm; Cong Tac Giao Duc, Quan Ly Ren Luyen Va Phat Trien, Noi Dung, Bien Phap Xay Dung Chi Uy, Chi Bo Tsvm; Cong Tac Giao Duc, Quan Ly Ren Luyen Va Phat Trien, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp,

Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Đặc Trưng Của Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Phụ Lục Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Nội Dung Liên Quan, Bài Thu Hoạch Nội Dung Đường Lối Chính Sách Pháp Luật, Xây Dựng Chế Định Pháp Luật Về Công Ty Hợp Vốn Đơn Giản ở Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn,

Bộ Xây Dựng Tổ Chức Hội Nghị Phổ Biến Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Xây Dựng / 2023

Thứ năm, 01/10/2020 12:03

Ngày 1/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị và cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, Bộ Xây dựng luôn chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh nội dung chính của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Phó Cục trưởng Bùi Văn Dưỡng đồng thời chuyền tải những thông tin được quy định trong Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết điểm đ, khoản 3, Điều 3, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Trong khuôn khổ hội nghị, TS. Nguyễn Trung Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) trình bày tham luận về “Chính sách phát triển Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng”. Đây là một trong những nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các kiến trúc sư, đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đã được Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/9, dành cho đối tượng là đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị đã giúp các đại biểu tham dự có được góc nhìn tổng quan và hệ thống về những nội dung, quy định mới nhất trong các văn bản pháp luật về xây dựng mới được ban hành.