Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/2008/nqlt
 • Nghị Quyết Liên Tịch Số 09/nqlt
 • Nghị Quyết Liên Tịch 01 Có Nhiều Đổi Mới Về Nội Dung, Hình Thức
 • Nghị Quyết Liên Tịch 01/2002/nqlt Quản Lý, Giáo Dục Con Em Trong Gia Đình
 • Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Báo Cáo Khắc Phụ Sửa Chửa Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung ương 4, Quyết Định Khắc Phục ô Nhiễm Bãi Rác Lấp Vò, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Định, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Định Quyết 19, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Quyết Định Nghỉ Hưu, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Quyết Định Nghỉ Học Tphcm, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu, Quyết Định Của Hội Nghị Ianta, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Nghỉ Hưu Trước Tuổi, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Trung ương 4 Quy Định Số 08, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Quyết Định Nghỉ Học Của Bộ Giáo Dục Mới Nhất, Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 19, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Nghị Quyết Trung ương 8 Quy Định Số 08, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Theo Quyết Định 48, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhyt Theo Quyết Định 290, Quyết Định Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị Quyết Phê Chuẩn Hiệp Định Cptpp, Nghi Quyet Tinh Nam Dinh Ve Thong Tu 33/2016/tt-bqp, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định 40/2015 , Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Một Lần Theo Quyết Định, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia,

  Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Báo Cáo Khắc Phụ Sửa Chửa Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Khắc Phục Nghị Quyết Trung ương 4, Quyết Định Khắc Phục ô Nhiễm Bãi Rác Lấp Vò, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Định, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2022 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Theo Mẫu (Được Đính Kèm Trong Quyết Định), Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Định Quyết 19, Quyết Định Nghỉ Học Hà Nội, Quyết Định Nghỉ Hưu, Mẫu Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Nghỉ Học Mới Nhất, Quyết Định Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Thai Sản, Quyết Định Nghỉ Học Tphcm, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 48, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 15, Giấy Đề Nghị Tạm ứng Quyết Định 19, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Nghị Quyết Số 02 Về Hôn Nhân Gia Đình, Nghị Quyết Quy Định Về án Treo, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Ra Quyết Định, Xoài Non Quyết Định Nghỉ Học, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Suy Nghĩ Quyết Định Số Phận, Tờ Trình Xin Ra Quyết Định Nghỉ Hưu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 12
 • Mẫu Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên 2022
 • Khoán 10 Và Khoán 100 Trong Nông Nghiệp
 • Từ Khoán 10 Đến Nghị Quyết 10
 • Nghị Quyết Khoán 10 Năm 1988
 • Thông Luật Và Dân Luật Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Của Quốc Hội Là Văn Bản Luật Hay Văn Bản Dưới Luật?
 • “văn Bản Dưới Luật” Là Gì? Nghĩa Của Từ Văn Bản Dưới Luật Trong Tiếng Việt. Từ Điển Việt
 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Dưới Luật: Những Khiếm Khuyết Thường Gặp :: Đoàn Luật Sư Tp. Hồ Chí Minh
 • Luật Trẻ Em 2022, Luật Số 102/2016/qh13 2022
 • Quyền Trẻ Em Là Gì? Quyền Trẻ Em Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Mùa hè năm 2013, những người Anh theo phái bảo hoàng nóng lòng chờ đón đứa con đầu lòng của vợ chồng Công tước xứ Cambridge (tức Hoàng tử William) chào đời. Nếu con đầu của họ là một công chúa, thay vì một Hoàng tử George xinh xắn nào đó, cô bé sẽ là công chúa đầu tiên thừa kế ngai vàng Hoàng gia trước cả những người em trai là hoàng tử của mình. Điều đó có thể xảy ra là nhờ một đạo luât được ban hành vào năm 2011, làm thay đổi việc thừa kế ngôi báu Hoàng gia tại Anh quốc. Luật trước đó vốn quy định các hoàng tử được ưu tiên thừa kế ngôi báu, chứ không phải các công chúa chị của họ, chưa bao giờ được ghi thành văn bản chính thức, song đó là một phần của thông luật Anh, nền tảng của hệ thống pháp luật nước này. Vậy thông luật (common law) là gì, và nó khác biệt thế nào so với hệ thống dân luật (civil law) đang được áp dụng ở các nước khác?

  Hệ thống thông luật là một sản phẩm đặc biệt của Anh quốc. Trước khi xảy ra sự kiện người Normandy chinh phục nước Anh (bởi William “Kẻ chinh phạt” vào năm 1066), các quy tắc và tập tục khác nhau được áp dụng ở các vùng khác nhau thuộc Anh quốc. Kể từ năm 1066, các vị vua trị vì tại Anh đã nỗ lực thống nhất lãnh thổ cũng như hệ thống luật pháp thông qua sử dụng hệ thống tòa án của nhà vua. Các thẩm phán tạo ra một hệ thống pháp luật chung dựa trên các tập tục áp dụng trên toàn quốc và các phán quyết của nhà vua. Những quy định pháp luật đó phát triển một cách hữu cơ nhưng hiếm khi được cụ thể hóa bằng các văn bản chính thức. Ngược lại, các nhà cai trị ở các quốc gia châu Âu khác dựa trên hệ thống luật La Mã, đặc biệt là bộ các quy tắc, luật lệ do Hoàng đế Justinian ban hành vào thế kỷ thứ 6, sau này được tái phát hiện vào thế kỷ 11 tại Italia. Với thời kỳ Khai sáng thế kỷ 18, các nhà cai trị ở nhiều quốc gia trên châu Âu lục địa nỗ lực tìm cách phát triển các bộ luật toàn diện.

  Ngày nay sự khác biệt giữa các truyền thống thông luật và dân luật nằm ở nguồn của luật pháp. Mặc dù hệ thống thông luật cũng sử dụng nhiều văn bản pháp luật chính thức, nhưng các án lệ vẫn được coi là một nguồn quan trọng nhất của luật pháp, điều cho phép các vị quan tòa có một vai trò tích cực trong việc phát triển các quy định luật pháp. Ví dụ, các yếu tố để xác định tội danh sát nhân phần nhiều dựa trên các tiền lệ tư pháp hơn là dựa vào các định nghĩa của văn bản luật được ban hành. Để bảo đảm tính nhất quán, tòa án tuân theo các tiền lệ được thiết lập bởi các tòa án cấp cao hơn trong các vụ việc tương tự.

  Ngược lại, trong các hệ thống dân luật, luật và các bộ luật được biên soạn sao cho có thể bao trùm mọi trường hợp, và quan tòa có vai trò hạn chế hơn nhiều trong việc áp dụng các luật hiện hành vào từng vụ án cụ thể được phân công xét xử. Các vụ xét xử trước đó chỉ đóng vai trò tham khảo tương đối, không mang tính ràng buộc. Khi tiến hành xét xử một vụ việc, các quan tòa trong hệ thống dân luật có xu hướng đóng vai trò như các điều tra viên, trong khi các đồng nghiệp của họ trong hệ thống thông luật lại thực hiện vai trò tương tự như một trọng tài giữa các bên tham gia tố tụng.

  Hệ thống dân luật phổ biến hơn hệ thống thông luật: Bộ dữ liệu The CIA World Factbook thống kê có 150 nước áp dụng hệ thống dân luật so với 80 nước áp dụng hệ thống thông luật. Hệ thống thông luật thường tồn tại ở các nước cựu thuộc địa của Anh hoặc chịu tác động của các tập quán Anglo-Saxon, như Australia, Ấn Độ, Canada và Hoa Kỳ. Các luật sư của hệ thống dân luật cho rằng hệ thống luật của họ ổn định và công bằng hơn so với hệ thống thông luật, bởi các đạo luật được nêu ra rõ ràng và dễ nắm bắt hơn.

  Tuy nhiên, các luật sư Anh quốc tự hào rằng hệ thống luật của họ linh hoạt hơn, bởi hệ thống đó dễ dàng thích nghi với những thay đổi của thực tế cuộc sống mà không cần chờ Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung. Thực tế, hiện nay nhiều hệ thống luật pháp là sự kết hợp của cả hai hệ thống nói trên, cho phép chúng khai thác tối đa những đặc điểm ưu việt của cả hai hệ thống đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Luật Tiếng Anh Là Gì
 • Pháp Luật Và Đặc Thù Của Pháp Luật Pp Bg1 Ppt
 • Visa Đặc Định Là Gì? 10 Vấn Đề Quan Trọng Phải Biết Về Visa Tokutei Ginou Nhật Bản!
 • Daca Là Gì? Tại Sao Trump Muốn Hủy Bỏ Daca?
 • Lao Động Đặc Thù Là Gì Theo Quy Định?
 • Mua Bán Và Sáp Nhập Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • 4 Bước Sáp Nhập Công Ty, Sáp Nhập Doanh Nghiệp Là Gì ?
 • Học Thuyết Ra Quyết Định (Decision Theory) Của Doanh Nghiệp
 • Các Khoản Vay Và Nợ – Bạn Có Thể Làm Được Gì
 • Vay Tiền Đảo Nợ Là Gì? Nên Hay Không Nên?
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Quyết Định Đầu Tư Xây Dựng
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì mua bán và sáp nhập là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, sáp nhập là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Tuy nhiên, việc mua lại thì không có quy định rõ ràng trong Luật Doanh nghiệp như vậy mà theo Luật Cạnh tranh thì mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại. Theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì nhà đầu tư có quyền mua phần vốn góp hoặc mua cổ phần của một tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp hoặc cổ phần của tổ chức kinh tế đó và không làm chấm dứt hoạt động của công ty bị mua lại. Đối với một số ngành nghề hoặc với nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ có những quy định hạn chế vốn sở hữu.

  Hậu sáp nhập là việc công ty bị sáp nhập trở thành một phần của công ty nhận sáp nhập. Điều này thường được thực hiện bởi các công ty quy mô lớn nhằm mục đích thanh toán các công ty quy mô nhỏ. Trong khi đó, với một thương vụ mua lại, nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ công ty bị mua lại đó và nếu giá trị mua lại đủ lớn thì bên mua lại có thể nắm quyền kiểm soát và quyết định của công ty. Thương vụ mua lại thường nhằm mục đích thâu tóm và làm tiền đề cho sự phát triển của nhà đầu tư thực hiện mua lại.

  Tóm lại, mua bán và sáp nhập là hai hoạt động tương đồng nhưng vẫn khác biệt nhau về bản chất và hậu quả pháp lý và chịu sử điều chỉnh của nhiều khung pháp luật khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp
 • Vấn Đề Hoạch Định, Phân Tích Chính Sách Trong Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Trình Tự Thủ Tục Sa Thải Người Lao Động
 • Các Phương Pháp Ra Quyết Định – Phần I
 • Quyết Định Nhóm – Sức Mạnh Thật Sự Của Tổng Công Ty – Thư Viện Quản Trị Nhân Sự
 • Tháng Lương Thứ 13 Và Thưởng Tết Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan 2022
 • Chế Độ Quyền Lợi Của Người Lao Động Đi Lao Động Tại Đài Loan Năm 2022 .
 • Quy Định Về Việc Đổi Chủ Thuê Lao Động Tại Đài Loan 2022
 • Mức Lương Cơ Bản Của Lao Động Giúp Việc Tại Đài Loan 2022
 • Xklđ Đài Loan, Quy Định Pháp Luật Mới Của Đài Loan 2022.
 • Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

  Hiện, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn đang tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình thưởng Tết của các địa phương để có báo cáo toàn diện nhất về lĩnh vực này.

  Trước đó, nhiều địa phương đã công bố lương, thưởng Tết năm 2022.

  Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đối với thưởng Tết Âm lịch 2022, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước.

  Ngoài ra, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 3,5 tỉ đồng/người.

  Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, luật hiện hành không có quy định về trả lương tháng 13. Do đó, việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc.

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có quy định về tiền thưởng tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  Theo luật sư Thịnh, nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì không bắt buộc phải thưởng, trừ trường hợp có quy định về việc thưởng Tết và tháng lương thứ 13. Điều đó được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động cơ sở…

  Luật sư Thịnh cho rằng, muốn biết doanh nghiệp vi phạm trong việc nhập nhèm giữa thưởng Tết và lương tháng thứ 13 hay không thì cần phải xem xét trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế thưởng của người sử dụng lao động có quy định riêng rẽ từng khoản hay không? Nếu chỉ có quy định tháng thứ 13 và cả thưởng Tết mà doanh nghiệp chỉ trả 1 trong 2 khoản là đã có sự vi phạm pháp luật.

  “Còn nếu không có quy định gì thì việc người sử dụng lao động quyết định thưởng thế nào là việc họ căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” – Luật sư Thịnh nói.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lương Tháng 13 Là Gì? Công Thức Tính Lương Tháng Thứ 13 Chi Tiết
 • Quy Định Của Pháp Luật Lao Động Hiện Hành Về Tháng Lương Thứ 13
 • Một Số Bất Cập Trong Quy Định Của Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi) Năm 2012
 • Tạp Chí Gia Đình Và Trẻ Em
 • Bộ Luật Lao Động
 • Ngành Luật Và Ngành Luật Kinh Tế Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Tăng Cường Kiểm Tra, Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Bộ Công Thương Yêu Cầu Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Quy Định Pháp Luật Về Kinh Doanh Khách Sạn Nhà Nghỉ Trong Tphcm
 • Kinh Doanh Khách Sạn, Nhà Nghỉ Cần Những Điều Kiện Gì? Luật Sunlaw
 • Hiểu ngành Luật và ngành Luật kinh tế như thế nào cho đúng

  Ngoài ra, sinh viên còn được học các môn đậm chất pháp lý và khai phá tư duy như: Tâm lý học, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hình sự, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế,…

  Ngành Luật tại UEF gồm có 3 chuyên ngành sâu sau: Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính.

  Hiểu ngành Luật và ngành luật kinh tế khác nhau như thế nào giúp thí sinh định hướng chọn ngành chuẩn xác hơn

  Luật kinh tế lại là hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành chỉ để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

  Sinh viên theo học ngành Luật kinh tế tại UEF sẽ được đào tạo những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp.

  Sự khác nhau trong vị trí công việc của ngành Luật và ngành Luật kinh tế

  Học ngành Luật sau khi ra trường làm gì?

  Tốt nghiệp ngành Luật, các bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau tùy vào năng lực và bề dày kinh nghiệm như:

  – Chuyên viên tư vấn luật pháp tại các công ty, doanh nghiệp.

  – Kiểm sát viên hoặc làm trong bộ phận pháp chế doanh nghiệp kiểm soát hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp, khi bạn có bề dày kinh nghiệm và bổ túc thêm kiến thức chuyên sâu có thể trở thành thẩm phán, luật sư.

  Học ngành Luật kinh tế sau khi ra trường làm gì?

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh tế không khó để chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao như:

  Học Luật và ngành Luật kinh tế ở đâu?

  Sau khi đã nắm rõ ngành Luật và ngành Luật kinh tế khác nhau như thế nào, bước tiếp theo các bạn nên tìm cho mình trường có thế mạnh đào tạo các ngành học này.

  Thí sinh có thể tham khảo thông tin đào tạo hai ngành học này tại các trường: Đại học Luật chúng tôi Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF), Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH), Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM), Đại học Mở TP.HCM,…

  Những thí sinh quan tâm đến UEF và yêu thích ngành Luật hoặc ngành Luật kinh tế đều có thể đăng ký vào trường bằng các phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia, xét học bạ lớp 12 theo điểm tổ hợp 3 môn hoặc xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

  Từ những thông tin vừa cung cấp, tin chắc rằng các bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi ngành Luật và Luật kinh tế khác nhau như thế nào. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các bạn lựa chọn đúng đắn xuất phát điểm cho tương lai của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Luật Hà Nội Có Gì Đặc Biệt?
 • Đại Học Luật Và Kinh Doanh Quốc Tế Tlbu: Top 1% Hàn Quốc
 • Ổ Dịch Ở Ký Túc Xá Đh Luật Hà Nội Khiến 11 Sinh Viên Đồng Loạt Mắc Sốt Xuất Huyết
 • 7 Lưu Ý Khi Kinh Doanh Ký Túc Xá Tư Nhân Mini Cho Thuê
 • Khi Sinh Viên Khởi Nghiệp Với Hệ Thống Sinh Thái Ký Túc Xá Đầu Tiên Ở Việt Nam
 • Phân Biệt Tin Nhắn Sms Và Mms Khác Nhau Như Thế Nào ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Copy Tin Nhắn Trên Facebook, Sao Chép Tin Nhắn Facebook
 • Bài 16. Định Dạng Văn Bản
 • Phân Tích Các Văn Bản Ngoại Giao Trong Quân Trung Từ Mệnh Tập Nhom 6 Lp Qth K38B Hist110802 Docx
 • Công Văn, Văn Kiện Ngoại Giao
 • Về Văn Bản Pháp Lý Ngoại Giao Đầu Tiên Của Việt Nam Dcch
 • 1. Phân biệt tin nhắn SMS và MMS

  iMessage, Whatsapp, WeChat, Facebook Messenger và các ứng dụng nhắn tin khác thường được gọi là các ứng dụng hàng đầu Over The TOP (OTT). Để gửi và nhận văn bản bằng các ứng dụng này, thiết bị của bạn cần được kết nối với Internet, WiFi hoặc qua kết nối Internet di động.

  iMessage chỉ có sẵn trên iOS và hoạt động thông qua ứng dụng Tin nhắn trên iPhone. Trong khi soạn tin nhắn văn bản, iOS sẽ tự động sử dụng iMessage nếu phát hiện số điện thoại của người nhận được sử dụng với iPhone. Nếu không, nó sẽ rơi trở lại SMS thông thường.

  Để sử dụng WhatsApp, WeChat và các ứng dụng OTT khác, bạn cần tải xuống ứng dụng tương ứng từ cửa hàng ứng dụng. Sau khi cài đặt, các ứng dụng này sẽ xác định mọi số điện thoại trong danh sách liên lạc của bạn sử dụng cùng một ứng dụng và cho phép bạn gửi tin nhắn và đa phương tiện đến các số liên lạc đó. Một số, như WhatsApp, WeChat và Facebook Messenger cũng có thể thực hiện các cuộc gọi video và âm thanh.

  3. IMessage, Whatsapp và các ứng dụng OTT khác khác với SMS như thế nào?

  Các ứng dụng OTT yêu cầu kết nối Internet trong khi SMS cần kết nối mạng di động.

  Các ứng dụng OTT cần được tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng iOS hoặc Android. Còn SMS được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại di động hiện đại.

  SMS là một công nghệ phổ quát được hỗ trợ bởi mọi mạng và thiết bị di động hiện nay. Không yêu cầu bất kỳ ứng dụng bổ sung nào. Điều này làm cho SMS trở thành một kênh phổ biến.

  Mặt khác, các ứng dụng OTT là những khu vườn có tường bao vây. Một người nào đó sử dụng WhatsApp không thể nhắn tin cho người khác bằng WeChat. Vì cả hai đều cần sử dụng cùng một ứng dụng.

  Ứng dụng thương mại của SMS : Mọi người đang dành một lượng thời gian đáng kể cho điện thoại của họ trong những ngày này. Một người trưởng thành trung bình sử dụng thiết bị di động gần ba giờ mỗi ngày. Trên toàn cầu, người tiêu dùng đã dành hơn 685 tỷ giờ cho các ứng dụng xã hội và truyền thông trong năm 2022. Với sự quan tâm đáng kể này, nhiều doanh nghiệp sử dụng kênh SMS Marketing để tiếp cận khách hàng mới và khách hàng hiện tại hiệu quả hơn.

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Gửi Tin Nhắn Văn Bản Thay Vì Tin Nhắn Imessage Trên Iphone Hoặc Ipad
 • Cách Xoá Bỏ Định Dạng Formatting Của Đoạn Văn Bản Trong Word.
 • Cách Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007 Trì
 • Làm Việc Với Tập Tin Văn Bản Trong C
 • Tạo, Mở, Lưu Văn Bản Trong Microsoft Word.
 • Người Trúng Jackpot Ở Mỹ Và Việt Nam Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nếu Bạn Trúng Jackpot, Vietlott Sẽ Trả Thưởng Như Thế Nào?
 • Những Thống Kê Thú Vị Về Người Trúng Jackpot Trên Thế Giới
 • Định Cư Mỹ 2022 Có Những Gì Mới?
 • Giải Quyết Xung Đột Pháp Luật Về Việc Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • Hỏi/đáp: Bộ Công Hàm Độc Thân/tuyên Thệ Độc Thân Kết Hôn Với Người Nước Ngoài Ở Việt Nam
 • Nếu như ở Việt Nam, người trúng giải Jackpot xổ số Mega 6/45 của Vietlott sẽ không phải trả khoản phí nào ngoài 10% thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách, trong khi ở Mỹ, số tiền này lại được xử lý theo nhiều cách khác nhau. Vậy những người trúng số độc đắc ở Mỹ và Việt Nam khác nhau như thế nào?

  Cuộc sống đảo lộn vì Jackpot

  Là trường hợp đầu tiên trúng giải Jackpot ở Việt Nam, gia đình ông Thái đã gặp phải không ít rắc rối. Sau khi biết tin, láng giềng, phóng viên liên tục đến hỏi thăm chuyện gia đình ông Thái trúng số kiểu Mỹ nên gia đình phải nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

  Ít ngày sau khi trúng giải, nhiều đối tượng giang hồ đến từ nhiều tỉnh, thành đã đổ xô tìm kiếm gia đình ông Thái. Chiều 19/10, ông Kim Huynh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã thông tin với Dân Việt, tình hình an ninh trật tự ở gần khu vực nhà chị Nguyễn Thị Ánh Đào (con gái ông Thái) khá phức tạp. Mỗi ngày, có cả trăm người đến vây chặt con đường ở cạnh nhà người trúng số 92 tỷ đồng nhờ hỗ trợ tiền. Để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Công an phường, bảo vệ dân phố phải vận động người dân giải tán.

  Ông Huynh cho biết thêm, ngoài những người nghèo, người bệnh tật, người bán số còn có rất nhiều người là thành phần xấu của xã hội từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cũng tìm đến.

  “Nhiều đối tượng xăm đầy trên người, điều khiển xe máy chạy qua chạy lại trên địa bàn phường 8 rồi hỏi người dân địa phương có biết nhà chị Đào ở đâu không?” – ông Huynh nói.

  Ngay sau trường hợp của ông Thái, những trường hợp trúng Jackpot tiếp theo ở Việt Nam đều phải giấu kín danh tính và đeo mặt nạ khi lên nhận giải. Thậm chí, có trường hợp chủ nhân giải Jackpot đã phủ nhận việc mình mua vé số của Vietlott và trúng giải khi được phóng viên Dân Việt liên hệ phỏng vấn.

  Khác với Việt Nam, ở Mỹ, công ty xổ số khuyên rằng người trúng số không nên công khai ăn mừng vội, mà nên tìm nhóm tư vấn tài chính để vạch rõ kế hoạch nhận và sử dụng tiền thưởng trước khi liên hệ với họ. Theo luật pháp bang Indinana, người trúng không nhất thiết phải liên hệ để nhận giải ngay mà họ có thời hạn 180 ngày để chuẩn bị. Các công ty xổ số Mỹ cũng có 2 hình thức trao giải: nhận tiền thưởng theo từng giai đoạn sẽ chịu mức thuế thấp hơn hoặc nhận tiền thưởng một lần với nhiều loại thuế cao hơn.

  Kỷ lục trúng xổ số ở Mỹ là khoản tiền 1,6 tỷ USD được chia đều cho chủ nhân của 3 tấm vé hồi đầu năm 2022 là vợ chồng John và Lisa Robinson ở Tennessee, Maureen Smith ở Florida, cùng vợ chồng Mae và Marvin Acosta. Vợ chồng Acosta là những người xuất hiện sau cùng trong số 3 gia đình. Họ đã từ chối trả lời truyền thông, họ giải thích sở dĩ họ đợi 6 tháng mới xác nhận trúng giải là vì muốn bàn bạc với một nhóm cố vấn.

  Tỷ lệ đóng thuế chênh lệch

  Đã có 11 người trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng dao động từ 28 tới 92 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, người trúng xổ số sẽ phải nộp khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước. Số thuế phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng nhân với thuế suất 10%. Ví dụ, trường hợp của ông Thái, người đầu tiên trúng giải Jackpot trị giá 92,03 tỷ đồng, ông Thái sẽ phải nộp số tiền 9,023 tỷ đồng, tương đương với 10% của số tiền 92,03 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước ngay khi nhận giải.

  Tỷ lệ đóng thuế này quá ít so với những người trúng độc đắc ở Mỹ. Ở Mỹ, người trúng thưởng có thể nhận tiền thưởng một lần hoặc nhận khoản tiền này theo 30 lần thanh toán được chia đều trong 29 năm. Nếu muốn nhận trọn trong một lần, người thắng giải sẽ mất 35% số tiền trúng giải ban đầu.

  Với giá trị giải độc đắc trị giá 415 triệu USD, người thắng giải chỉ còn nhận được 267,9 triệu USD, giảm 35% so với giá trị ban đầu nếu muốn nhận tiền trong một lần.

  Kế đến là thuế xổ số liên bang. Bà Melissa Labant (Giám đốc Thuế tại Viện Kế toán viên Công chứng Mỹ) chia sẻ: “Nếu một người trúng độc đắc, họ nằm trong nhóm đối tượng chịu mức thuế cao nhất theo quy định liên bang là 39,6%, những người này cũng không có cơ hội xin được giảm thuế, do không nằm trong nhóm đối tượng mà chính phủ Mỹ cho phép giảm trừ”.

  Trong khoản 39,6% này, nếu người trúng số là công dân hoặc người cư trú được cấp số an sinh xã hội, chính phủ sẽ tự động giữ lại 25% của món tiền lớn bất thường này. Như vậy, nếu một người chọn lĩnh giải một lần, anh ta đã bị trừ đi 67,4 triệu USD.

  Công dân không có số an ninh xã hội, hoặc không cung cấp kịp thời, sẽ chịu mức bị chính phủ tự động thu là 28%. Tỷ lệ này với người nước ngoài là 30%.

  Sau đó, đến tháng 4/2017, người trúng giải có nghĩa vụ thanh toán 14,6% thuế còn lại cho cơ quan liên bang.

  “Bạn chắc chắn phải lên kế hoạch để quản lý tiền trúng số, và phải dành ra những khoản cụ thể để nộp thuế”, bà Labant nói

  Như vậy, sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế, giải xổ số giá trị 415 triệu USD chỉ còn lại khoảng 162,9 triệu USD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vé Trúng Thưởng Jackpot Ngày 3/2/2017 Được Phát Hành Tại Tp. Hồ Chí Minh
 • Chi Tiết Về Luật Chơi Slot Game Trúng Jackpot Cho Người Mới 2022!
 • Ý Nghĩa Quân Bài Joker: 02 Cách Sử Dụng Quân Bài Joker
 • Ý Nghĩa Của Quân Bài Joker Trong Bộ Bài Tây
 • Lí Giải Những Điều Bí Ẩn Thú Vị Đằng Sau Quân Bài Joker
 • Hợp Đồng Ủy Quyền Và Giấy Ủy Quyền Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Vụ Bà Lê Thị Bạch:kỳ Iii, Cần Làm Rõ Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang
 • Điện Lực Hội An (Pc Quảng Nam): Ký Kết Văn Bản Thoả Thuận Giữa Điện Lực Với Ubnd Các Xã, Phường Trên Địa Bàn
 • Việc Giải Quyết Của Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Sơn Là Đúng Pháp Luật
 • Mẫu Văn Bản Của Ubnd Xã
 • Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng Chuyển Mình Nhờ Phần Mềm Vnpt
 • Hiện nay, có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền. Vậy hai văn bản này có gì khác nhau và tính pháp lý của nó?

  – Hợp đồng ủy quyền: được quy định tại Bộ luật dân sự 2022; ngoài ra có quy định tại Luật công chứng 2014, Nghị định 23/2015/NĐ-CP

  – Giấy ủy quyền: Chỉ được thừa nhận trong thực tế không có văn bản nào quy định cụ thể

  – Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền

  – Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

  Bản chất hợp đồng uỷ quyền và giấy uỷ quyền

  – Hợp đồng ủy quyền: Là một hợp đồng, có sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên.

  – Giấy ủy quyền: Là hành vi pháp lý đơn phương của bên ủy quyền và áp dụng nhiều trong trường hợp cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hiện công việc thông qua giấy ủy quyền

  – Hợp đồng ủy quyền: được lập và ký bởi người ủy quyền và người được ủy quyền

  – Giấy ủy quyền: được lập và ký bởi người ủy quyền (hay gọi là ủy quyền đơn phương)

  – Hợp đồng ủy quyền: Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên ủy quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định

  – Giấy ủy quyền: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định

  – Hợp đồng ủy quyền:

  + Đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền

  + Việc lập hợp đồng ủy quyền đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và có giá trị bắt buộc phải thực hiện các công việc đã nêu trong hợp đồng, đồng thời bên nhận ủy quyền có thể được nhận thù lao (theo thỏa thuận, nếu có)

  – Giấy ủy quyền:

  + Khi ủy quyền, không cần có sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương)

  + Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy

  – Hợp đồng ủy quyền: Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

  – Giấy ủy quyền: Thời hạn ủy quyền do Người ủy quyền quy định hoặc do pháp luật quy định

  Quyền và nghĩa vụ của các bên

  – Hợp đồng ủy quyền: có quy định quyền và nghĩa vụ các bên.

  – Giấy ủy quyền: không quy định quyền và nghĩa vụ các bên.

  Đơn phương chấm dứt thực hiện ủy quyền

  – Hợp đồng ủy quyền: quy định rõ ràng về nghĩa vụ của bên được ủy quyền, và nếu có thiệt hại thì phải bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

  – Giấy ủy quyền: Sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại.

  – Hợp đồng ủy quyền:

  Căn cứ theo Điều 562 Bộ luật dân sự 2022, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  + Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng ủy quyền, nếu thực hiện công vượt vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên ủy quyền không chịu trách nhiệm đối với phần vượt quá.

  + Nếu sau khi Hợp đồng ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện và bồi thường thiệt hại (nếu có).

  – Giấy ủy quyền: còn giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

  + Bên được ủy quyền thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình ghi trong Giấy ủy quyền.

  + Nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Giấy Ủy Quyền Và Hợp Đồng Ủy Quyền
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Gtgt Thay Giám Đốc
 • #1. Download Mẫu Giấy Ủy Quyền Viết Hóa Đơn Đỏ
 • Thủ Tục Và Giấy Tờ Khi Mua Hóa Đơn Từ Cơ Quan Thuế Năm 2022
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Hóa Đơn Cần Nắm Rõ
 • Ngành Luật Kinh Tế Và Luật Quốc Tế Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới
 • Đh Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh Cao Học Khoa Luật Kinh Tế
 • Xét Tuyển Vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Tài Liệu Môn Học Luật Thương Mại Quốc Tế
 • Tiểu Luận Phân Tích Tác Động Của Wto Đối Với Kinh Tế Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 • “Luật kinh tế và Luật quốc tế khác nhau như thế nào?” là câu hỏi được rất nhiều các bạn học sinh đặt ra

  Đối tượng nghiên cứu của ngành Luật kinh tế, Luật quốc tế

  Luật kinh tế là ngành học nghiên cứu hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

  ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế.

  Năm 2022 vừa qua, nhiều thí sinh chọn xét tuyển vào ngành học Luật kinh tế của UEF

  Còn sinh viên học ngành Luật quốc tế ra trường làm gì?

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Luật quốc tế không khó để chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao như:

  Với những vị trí công việc hấp dẫn trên, các bạn có thể khẳng định bản thân trong nền kinh tế hội nhập với năng lực cá nhân, ” Khả năng của bản thân là điều quan trọng nhất trong quá trình định hướng chọn ngành và chọn nghề. Bên cạnh đó, việc tham khảo nhu cầu nhân lực ở các nhóm ngành nghề sẽ giúp bạn “đón đầu” nhu cầu xã hội, qua đó tăng đáng kể cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp”. (Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động chúng tôi chia sẻ.

  Học Luật Kinh tế và Luật quốc tế ở đâu?

  Sau khi đã nắm rõ ngành Luật kinh tế và Luật quốc tế khác nhau như thế nào, bước tiếp theo các bạn nên tìm cho mình trường có thế mạnh đào tạo các ngành học này.

  Với ngành Luật kinh tế, thí sinh có thể tham khảo thông tin trường:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Kinh Tế Quốc Tế Là Gì? Cơ Hội Việc Làm Hấp Dẫn 2022
 • Quy Hoạch Phú Quốc Thành Đặc Khu Kinh Tế
 • Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc
 • “sóng” Bất Động Sản Phú Quốc
 • Đề Án Xây Dựng Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc Tại Kiên Giang
 • Nhà Ở Thương Mại Và Nhà Ở Xã Hội Khác Nhau Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lựa Chọn Chủ Đầu Tư Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Thương Mại Theo Pháp Luật
 • Chương 4, 5 Luật Nhà Ở Năm 2005 Thông Qua Ngày 29 Tháng 11 Năm 2005
 • Luật Nhà Ở Năm 2005
 • Chương 6, 7, 8 Và 9 Luật Nhà Ở Năm 2005 Do Quốc Hội Thông Qua Ngày 29/11/2005
 • Luật Thuê Nhà Ở Chìa Khóa Giải Quyết Tranh Chấp Sau Dịch
 • Tuy nhiên đối với người có thu nhập trung bình thấp thường phân vân xem nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nên chọn loại hình nào. Chúng ta sẽ cùng phân tích sự khác nhau giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội

  Khái niệm

  Nhà ở thương mại: là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường

  Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định.

  Đối tượng của Nhà ở thương mại và Nhà ở xã hội

  Đối với nhà ở xã hội

  +Ưu tiên đặc biệt đối với Cán bộ công nhân viên chức nhà nước (không cần chứng minh thu nhập)

  +Người có thu nhập thấp (Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên)

  +Phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng dài hạn (KT3 trên 1 năm)

  +Giấy chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc giấy chứng nhận độc thân

  Ngược lại, Nhà ở thương mại không giới hạn đối tượng người mua, chỉ cần người mua có nhu cầu mua nhà để ở hay đầu tư đều có thể mua được những sản phẩm phù hợp. Đối tượng mua nhà ở thương mại bao gồm cả đối tượng thuộc diện mua nhà ở xã hội nếu có nhu cầu.

  Chính sách vay vốn

  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank
  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
  • Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank
  • Ngân hàng Chính sách xã hội.

  Đối với hạn mức vay và lãi suất vay vốn

  Khi đặt bài toán tài chính đối với nhà ở thương mại và nhà ở xã hội thì ngoài giá bán, hạn mức vay và lãi suất vay vốn là vấn đề người dân quan tâm hàng đầu khi đặt lên bàn cân so sánh.

  Chính sách hỗ trợ cho vay của các ngân hàng đối với nhà ở thương mại cũng có những ưu đãi với hạn mức vay tối đa 70% giá trị nhà ở, thời gian vay linh hoạt trong 20-25 năm, lãi suất cạnh tranh chỉ từ 7-8% năm đầu tiên, và các năm sau thường là bằng Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + Biên độ 3,5% = 11-12%( tùy vào Gói tiết kiệm 24th của mỗi ngân hàng).

  Lãi suất vay đối với nhà ở xã hội sẽ được nhà nước ấn định và quy định cố định tùy theo gói vay ưu đãi.

  Chẳng hạn năm 2022, Chính phủ cũng đã giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện triển khai gói hỗ trợ mới 2.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn 50% từ ngân sách và 50% từ nguồn huy động để cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất tối đa 5%/năm (trước mắt là 4,8%/năm) nhằm tạo nguồn vốn cho người dân mua, thuê mua nhà ở.

  Qua phân tích trên ta có thể tóm gọn những ưu và nhược điểm của nhà ở thương mại và nhà ở xã hội:

  • Giá bán thấp vì đã được nhà nước hỗ trợ về giá và Miễn tiền sử dụng đất, Thuế VAT chỉ 5%
  • Được hỗ trợ vay với lãi suất thấp

  Khuyết điểm:

  • Môi trường sống trung bình
  • Chất lượng công trình tạm ổn
  • Phải thuộc đối tượng theo quy định mới được mua
  • Muốn chuyển nhượng cũng phải đúng những đối tượng đủ điều kiện, và bị khống chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu ( Kể từ khi nhận nhà.)
  • Mỗi hộ gia đình chỉ được hưởng chính sách Nhà ở xã hội một lần duy nhất.

  NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Ưu điểm:

  • Môi trường sống cao cấp hơn
  • Chất lượng công trình cao
  • Ra sổ sau 12 tháng
  • Tất cả người dân đều mua được
  • Sang nhượng tự do
  • Số lượng căn hộ sở hữu tự do

  Khuyết điểm:

   Giá cao hơn nhà ở xã hội khoảng 20% so với cùng khu vực

  Tóm lại, dựa vào các ưu, khuyết điểm của nhà ở thương mại và nhà ở xã hội này mà tùy vào mục đích; tài chính hiện có và Đối tượng của bản thân mà Người dân sẽ đưa ra được lựa chọn giữa 2 loại căn hộ này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Xây Dựng Nhà Ở Thương Mại
 • Phát Triển Nhà Ở Thương Mại Theo Dự Án
 • Quy Định Nhà Ở Thương Mại, Căn Hộ Dịch Vụ Và Top Dự Án Notm Mới
 • Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Thương Mại Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Khái Niệm Về Nhà Ở Thương Mại, Nhà Ở Xã Hội, Nhà Ở Công Vụ, Nhà Biệt Thự Tại Đô Thị, Nhà Chung Cư, Thuê Mua Nhà Ở Xã Hội?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100