Top 18 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng / 2023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Phương thức lãnh đạo của Đảng là tổng thể các hình thức, phương pháp, quy chế, quy trình, phong cách, lề lối làm việc mà Đảng sử dụng để tác động vào đối tượng lãnh đạo, nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới…Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ…” 1. Tuy nhiên: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội còn chậm, nhất là việc cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có những nội dung còn lúng túng…Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục” 2. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với Nhà nước. Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền đồng bộ cả trong lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo cho Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực của đất nước. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và giám sát của nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, với vai trò là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đổi mới, kiện toàn, tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, đương sự. Thực hiện đầy đủ quyền công tố trong hoạt động điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Đảng tập trung lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách về cán bộ, công chức. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công cụ; xác định rõ thêm trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gắn với thực hành tiết kiệm trong cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Khẩn trương tinh giản tổ chức, bộ máy, gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện đồng bộ mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, hoàn thiện luật pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Xác định rõ hơn và thực hiện đúng tiêu chí, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường lãnh đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Đa dạng hóa hình thức tổ chức và hoạt động; phát huy tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân; đại diện, chăm lo lợi ích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đối với các cơ quan đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng quan liêu hóa, hành chính hóa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện, xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội. Thực hiện tốt quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội; quan hệ giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc với đảng đoàn các tổ chức thành viên. Phân biệt rõ hơn nguyên tắc hiệp thương chính trị trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đảng đoàn và sinh hoạt đảng của đảng viên ở Mặt trận Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích rõ quan điểm, đường lối của Đảng để tạo sự thống nhất cao trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng lãnh đạo xã hội bằng đường lối, chính sách. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Sự đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học trong tham mưu, tư vấn, đề xuất, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành đường lối, chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Từng bước làm sáng tỏ thêm mục tiêu, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, định hướng, cho ý kiến chỉ đạo của Đảng đối với việc xây dựng, ban hành pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trước hết, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng, hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đổi mới và thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong Đảng phải luôn gắn liền với giữ vững, củng cố tập trung, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Khắc phục tình trạng tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, phân tán, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Thực hiện nghiêm chế độ thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Xác định, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên trong cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, đặc biệt là chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Giữ vững và kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo, quản lý tập trung, thống nhất của Trung ương với đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, phát huy quyền chủ động, sáng tạo gắn liền với đề cao trách nhiệm của địa phương. Khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo, bao biện làm thay, trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi, thành tích thuộc về cá nhân, sai lầm, khuyết điểm thuộc về tập thể.

Cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của Đảng ở tất cả các cấp đều phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy chế làm việc của từng cơ quan lãnh đạo, tham mưu của Đảng. Xác định, lựa chọn chính xác, kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể, tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cơ bản, cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm hội họp.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến cơ sở chỉ ra nghị quyết, chỉ thị khi thật cần thiết, không ra quá nhiều nghị quyết, chỉ thị ở một nhiệm kỳ và ở một hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết, chỉ thị của các cơ quan lãnh đạo của Đảng cần ngắn gọn, đủ, rõ chủ trương, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công thực hiện rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; rút ngắn thời gian nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở. Các cơ quan lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải xây dựng phong cách làm việc khoa học, khách quan, tôn trọng sự thật, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng cần dành nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu lý luận; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị và tổng kết thực tiễn, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với đảng viên và nhân dân.

Tóm lại, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là công việc hệ trọng, đòi hỏi các cấp phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao; đồng thời, cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành và từng địa phương.

1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 190-191.

Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X) / 2023

PV: Thưa ông, xin ông đánh giá khái quát kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị hơn 20 năm qua?

Ông Trương Tấn Sang: Phương thức lãnh đạo của Ðảng là phương pháp, cách thức, con đường, biện pháp để thực hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Phương thức lãnh đạo là vấn đề có ảnh hưởng, tác động lớn đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn của quan điểm, đường lối mà còn phụ thuộc vào sự đúng đắn, khoa học, phù hợp của phương thức lãnh đạo. Qua hơn 20 năm đổi mới, Ðảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Ðảng và ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Cương lĩnh năm 1991 và văn kiện các đại hội gần đây của Ðảng đã xác định Ðảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, đề ra quan điểm, chủ trương, đường lối định hướng cho hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội; bằng việc giới thiệu đảng viên vào giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của bộ máy nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị; bằng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; thông qua tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, của các tổ chức đảng và đảng viên này. Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong những năm qua đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Những đổi mới về quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là định hướng chính trị cho đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị nước ta những năm qua. Ðảng đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội trong các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; định hướng cho việc ban hành cơ chế, chính sách, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Ðảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Ðảng đã lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, thực hành công khai, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội; phát huy và thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Những đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, giới thiệu những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị; củng cố tổ chức cơ sở đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức đảng và đảng viên, đã có tác động tích cực đến việc giữ vững và nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và đảng viên đã có đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát cơ sở hơn.

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đó đã góp phần tích cực vào những kết quả của công tác xây dựng Ðảng nói riêng, vào những thành tựu của đất nước đạt được trong những năm đổi mới vừa qua nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương cũng nhận định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, mà trọng tâm là đối với Nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực còn chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó vẫn còn có tình trạng nhiều cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nhiều quy định cụ thể về phương thức Ðảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; về mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chậm được ban hành; còn thiếu những quy định cụ thể để thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ trong Ðảng và trong xã hội.

Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ đổi mới còn chậm; chậm cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho từng chức danh ở các cấp, các ngành; chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều hạn chế; chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập. Nhiều cấp ủy đảng và đảng viên chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tình trạng họp nhiều, nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu còn diễn ra ở nhiều nơi… Những hạn chế, yếu kém này cùng với yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đòi hỏi Ðảng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

PV: Xin ông cho biết mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mà Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã đề ra để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới?

Ông Trương Tấn Sang: Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã chỉ ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tính năng động, sáng tạo, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và trong xã hội, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Về quan điểm chỉ đạo, Hội nghị đề ra bốn quan điểm lớn mà khi nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết cần phải nắm vững.

Thứ nhất là, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng, đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Ðảng, với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng bộ với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Thứ hai là, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành dân chủ rộng rãi trong Ðảng và trong xã hội, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thứ tư là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành vừa phải quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành.

PV: Thưa ông, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thì nhiệm vụ và giải pháp sắp tới là gì?

Ông Trương Tấn Sang: Nghị quyết đã đề ra một hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng (của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) đối với hoạt động của Nhà nước, bao gồm hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch nước, hoạt động quản lý kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Chính phủ, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đối với công tác cán bộ; và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Nghị quyết nêu lên thì nhiều, song phương hướng chung của những nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục xác định rõ hơn, cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp) trong xây dựng các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; trong thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các tổ chức của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trong việc giới thiệu cán bộ, đảng viên của Ðảng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị, theo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị, có phân công, phân cấp hợp lý, đồng thời tôn trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ và kiểm tra hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan này để giữ vững, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tình hình mới.

Một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao trong các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đề ra là tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của Ðảng từ Trung ương đến địa phương. Ðó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Ðảng theo hướng khoa học, khách quan, thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, nói đi đôi với làm, làm có kết quả; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Cải tiến các thủ tục hành chính trong Ðảng, xác định rõ thời gian xử lý, trả lời đối với từng loại công việc, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ðảng. Ðổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Giảm bớt hội họp, các nghi thức lễ tân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị. Cấp ủy dành nhiều thời gian chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…

Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và học tập cách làm của Trung ương, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các tổ chức đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii / 2023

QĐND – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo đó, để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, được Đảng ta xác định trong Báo cáo chính trị Đại hội XII. Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng tập trung vào 5 vấn đề cơ bản, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo. Năm vấn đề cơ bản nêu trên (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo) có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Năm vấn đề cơ bản đó là chỉnh thể thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng; bảo đảm để Đảng hoàn thành trọng trách cầm quyền lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước.

Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị (Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội); lãnh đạo các giai cấp, tầng lớp, lực lượng trong xã hội; lãnh đạo các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước, tổ chức cuộc sống về mọi mặt của nhân dân. Đối tượng lãnh đạo của Đảng rất rộng. Mỗi đối tượng lãnh đạo của Đảng vừa có những điểm chung, vừa có những điểm riêng trong phương thức lãnh đạo của mình. Ví như, Đảng lãnh đạo Nhà nước có điểm khác với lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang có điểm khác với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài… lại có những yêu cầu riêng. Tuy có những điểm khác nhau trong phương thức lãnh đạo nhằm phù hợp với từng đối tượng cụ thể và cũng là để phát huy cao nhất sức mạnh của từng lực lượng trong tiến trình phát triển đất nước; nhưng mục tiêu cao nhất và duy nhất của Đảng là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các quan điểm chỉ đạo, các phương pháp, hình thức, giải pháp mà Đảng tác động vào đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu chính trị đã đề ra. Phương thức lãnh đạo đúng đắn có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trước hết, từ cương lĩnh, đường lối, chính sách đến những quyết sách, quyết định cụ thể trên từng lĩnh vực thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng phải đúng đắn, khoa học, cách mạng. Quyết định đúng thì Đảng lãnh đạo thành công, quyết định sai có thể thất bại. Theo đó, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước”. Bởi vậy, sau khi có đường lối, quyết định đúng, phải tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết, dứt điểm, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu; chú trọng cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít…”. Thực tiễn thời gian qua cho thấy: Chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong hoạt động thực tiễn của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp hiệu quả không cao. Đây chính là khâu yếu nhất trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời coi trọng tổng kết thực tiễn để có sự bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đạt tới kết quả, hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương”. Một điểm rất quan trọng về phương thức lãnh đạo mà Đại hội XII chủ trương là: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”.

Để nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm”, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, chống những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, xa rời thực tế, chủ quan, duy ý chí. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội; triển khai hiệu quả việc trả lời chất vấn trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt hơn phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Tiến hành đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là giải pháp đặc biệt quan trọng khắc phục triệt để tình trạng: Nghị quyết thì rất hay, rất đúng, rất khoa học, nhưng chậm đi vào cuộc sống; chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng chính là giải pháp căn cốt để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

LÊ NGỌC LONG

Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay / 2023

Phương thức lãnh đạo là nội dung chủ yếu trong phương thức hoạt động của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Trong tình hình hiện nay rất cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức và cán bộ nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của các cấp ủy

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn xã hội trước hết bằng các nghị quyết của Đảng. Những quan điểm, đường lối lớn, lâu dài được Đảng ta thông qua trong Cương lĩnh chính trị. Đây là đường lối đúng đắn, nhất quán để lãnh đạo đất nước. Để nghị quyết trở thành thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương các khóa gần đây, nhất là khóa XII quyết định chỉ ra những nghị quyết thật cần thiết nên số lượng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng nghị quyết của các tổ chức đảng ban hành vẫn còn nhiều. Ngoài nghị quyết của Trung ương còn có nghị quyết của tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nghị quyết của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã , phường, thị trấn,… Việc có nhiều nghị quyết dẫn đến công tác quán triệt, học tập đến đảng viên thiếu sâu sắc, đặc biệt tổ chức thực hiện nhiều nơi hiệu quả không cao.

Để khắc phục tình hình trên, cần đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng cần đầu tư cao hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội. Nghị quyết cần định hướng rõ cho các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa. Hằng năm, Trung ương và cấp ủy các cấp chỉ ban hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi kỳ họp Trung ương và các cấp ủy chỉ nêu ra một kết luận kỳ họp yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện. Trường hợp đặc biệt, khi tình hình thế giới, trong nước có những vấn đề lớn phát sinh chưa dự báo được thì có thể ra nghị quyết để lãnh đạo. Nội dung nghị quyết hoặc kết luận cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII: “Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong Nghị quyết”.

Đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, sơ kết, tổng kết nghị quyết và thể chế hóa nghị quyết để tổ chức thực hiện

Căn cứ vào từng đối tượng đảng viên và đặc điểm tình hình của các đảng bộ để có hướng dẫn việc học tập, quán triệt nghị quyết có hiệu quả. Đối tượng đảng viên là trí thức, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy phải được học tập, quán triệt sâu nội dung nghị quyết, đối tượng đảng viên là công nhân, người lao động nhân viên hành chính,… cần học tập, quán triệt cụ thể nội dung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong học tập, quán triệt nghị quyết, dành nhiều thời gian hỏi – đáp cho đảng viên. Phân công báo cáo viên là những người có kiến thức, trình độ nhận thức sâu sắc nghị quyết và có phương pháp, kinh nghiệm truyền đạt để người học dễ nghe, dễ hiểu, dễ vận dụng sáng tạo nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Nghị quyết chỉ có thể được đưa vào cuộc sống khi các nội dung quan trọng của nghị quyết được thể chế hóa thành luật pháp, chính sách (ở cấp Trung ương), được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, dự án (ở cấp ủy các cấp). Trong phần tổ chức thực hiện của mỗi nghị quyết, phân công và chỉ rõ những nội dung nào, vấn đề nào cần được thể chế hóa, cụ thể hóa. Đây là một thiếu sót lâu nay không ghi rõ trong nghị quyết nên có nghị quyết được Nhà nước thể chế hóa tốt, kịp thời, có nghị quyết thành luật, thành chính sách chậm hoặc không đầy đủ. Thực hiện nghị quyết chủ yếu là các tầng lớp nhân dân, nhưng nhân dân chỉ quan tâm Nhà nước có chính sách, văn bản pháp luật nào mới. Để các chính sách, văn bản pháp luật có hiệu lực phải nâng cao chất lượng văn bản, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, hợp lòng dân. Việc xây dựng và ban hành văn bản pháp luật phải tiến hành đồng bộ, hạn chế thấp nhất việc ban hành luật phải chờ nghị định, nghị định phải chờ thông tư hướng dẫn.

Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết là rất cần thiết, góp phần quan trọng tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua sơ kết, tổng kết để đánh giá, kiểm điểm những việc đã làm được nhằm tiếp tục làm tốt hơn, những việc làm chậm, làm chưa tốt phải làm rõ nguyên nhân để lãnh đạo, chỉ đạo làm có kết quả. Việc sơ kết, tổng kết đều phải làm từ cơ sở lên Trung ương và sau sơ kết, tổng kết đều ban hành kết luận kịp thời để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết đó.

Đổi mới công tác kiểm tra góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết

Thực tế công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế. Một số nơi đội ngũ cán bộ kiểm tra vừa thiếu về số lượng, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Do vậy, việc đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là cần thiết nhằm góp phần tích cực giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Để thực hiện có kết quả, trước hết cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm có trình độ chuyên môn cao về nhiều lĩnh vực. Đồng thời, phải nắm vững và vận dụng tốt nguyên tắc tổ chức của Đảng, phương pháp công tác Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp phải quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng… Trong xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, cần chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ. Đôn đốc, giám sát, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát.

Từ trước đến nay, các cấp ủy đảng chủ yếu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch từng năm, từng nhiệm kỳ và thông báo công khai. Để việc tổ chức kiểm tra có kết quả tốt, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Tổ chức các đoàn, các tổ kiểm tra tinh gọn, có nội dung trọng tâm và không báo trước cho đơn vị, địa phương cần kiểm tra. Dành nhiều thời gian khảo sát cụ thể trong nhân dân, ở cơ sở xã, phường, xí nghiệp,… Sau khi khảo sát, kiểm tra cơ sở mới làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương để chỉ đạo cụ thể. Làm được như vậy, việc kiểm tra sẽ thực chất hơn, hạn chế bệnh quan liêu, hình thức, lãng phí. Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo việc tổ chức các đoàn đi công tác địa phương, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm để giảm lãng phí và làm việc có hiệu quả, thiết thực. Sau mỗi lần kiểm tra đều có văn bản kết luận rõ và cơ quan chuyên trách phải theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kết luận đó.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh hội họp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XII của Đảng xác định, đó là: xây dựng tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực tế tổ chức bộ máy hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ nét; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết quả chưa cao; thậm chí, có nơi chất lượng bộ máy, cán bộ còn thấp, còn gây phiền nhiễu, tiêu cực, làm mất lòng tin trong nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, ở từng đơn vị, thủ tục nào không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cho cấp dưới phải bãi bỏ, nhất là các cơ chế “xin – cho”. Mỗi cơ quan, ban, ngành đều phải thông báo công khai các cơ chế, chính sách, các quy trình, thủ tục cho mọi người dân đều biết. Tất cả các cơ quan có điều kiện phải trang bị và sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin để xử lý công việc nhanh nhất, chính xác nhất.

Nguyễn Thế Trung Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương