Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng

--- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố
 • Toàn Văn Nghị Quyết 05 Khóa Xii Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • Nghị Quyết 05 Của Đảng Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế
 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Nghị Quyết Mới Của Chính Phủ Tạo Nhiều Cơ Hội Lớn
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

  Phương thức lãnh đạo của Đảng là tổng thể các hình thức, phương pháp, quy chế, quy trình, phong cách, lề lối làm việc mà Đảng sử dụng để tác động vào đối tượng lãnh đạo, nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

  Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới…Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ…” 1. Tuy nhiên: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội còn chậm, nhất là việc cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có những nội dung còn lúng túng…Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục” 2. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

  Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với Nhà nước. Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền đồng bộ cả trong lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo cho Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực của đất nước. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và giám sát của nhân dân.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, với vai trò là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đổi mới, kiện toàn, tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, đương sự. Thực hiện đầy đủ quyền công tố trong hoạt động điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Đảng tập trung lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách về cán bộ, công chức. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công cụ; xác định rõ thêm trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gắn với thực hành tiết kiệm trong cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

  Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Khẩn trương tinh giản tổ chức, bộ máy, gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện đồng bộ mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới.

  Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, hoàn thiện luật pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Xác định rõ hơn và thực hiện đúng tiêu chí, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường lãnh đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Đa dạng hóa hình thức tổ chức và hoạt động; phát huy tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân; đại diện, chăm lo lợi ích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đối với các cơ quan đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng quan liêu hóa, hành chính hóa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

  Tiếp tục hoàn thiện, xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội. Thực hiện tốt quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội; quan hệ giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc với đảng đoàn các tổ chức thành viên. Phân biệt rõ hơn nguyên tắc hiệp thương chính trị trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đảng đoàn và sinh hoạt đảng của đảng viên ở Mặt trận Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích rõ quan điểm, đường lối của Đảng để tạo sự thống nhất cao trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Ba là, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng lãnh đạo xã hội bằng đường lối, chính sách. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Sự đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

  Tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học trong tham mưu, tư vấn, đề xuất, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành đường lối, chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Từng bước làm sáng tỏ thêm mục tiêu, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, định hướng, cho ý kiến chỉ đạo của Đảng đối với việc xây dựng, ban hành pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Bốn là, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trước hết, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng, hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đổi mới và thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong Đảng phải luôn gắn liền với giữ vững, củng cố tập trung, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Khắc phục tình trạng tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, phân tán, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

  Thực hiện nghiêm chế độ thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Xác định, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên trong cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, đặc biệt là chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Giữ vững và kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo, quản lý tập trung, thống nhất của Trung ương với đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, phát huy quyền chủ động, sáng tạo gắn liền với đề cao trách nhiệm của địa phương. Khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo, bao biện làm thay, trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi, thành tích thuộc về cá nhân, sai lầm, khuyết điểm thuộc về tập thể.

  Cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của Đảng ở tất cả các cấp đều phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy chế làm việc của từng cơ quan lãnh đạo, tham mưu của Đảng. Xác định, lựa chọn chính xác, kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể, tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cơ bản, cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm hội họp.

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến cơ sở chỉ ra nghị quyết, chỉ thị khi thật cần thiết, không ra quá nhiều nghị quyết, chỉ thị ở một nhiệm kỳ và ở một hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết, chỉ thị của các cơ quan lãnh đạo của Đảng cần ngắn gọn, đủ, rõ chủ trương, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công thực hiện rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; rút ngắn thời gian nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

  Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở. Các cơ quan lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải xây dựng phong cách làm việc khoa học, khách quan, tôn trọng sự thật, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng cần dành nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu lý luận; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị và tổng kết thực tiễn, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với đảng viên và nhân dân.

  Tóm lại, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là công việc hệ trọng, đòi hỏi các cấp phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao; đồng thời, cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành và từng địa phương.

  1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 190-191.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Nghị Quyết 19

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nông Dân Thị Xã Kỳ Anh Tổ Chức Sơ Kết Công Tác Hội 6 Tháng Đầu Năm 2022, Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 19
 • Các Cấp Hội Nông Dân Tỉnh Khánh Hòa Tiếp Tục Tích Cực Đổi Mới Công Tác Tuyên Truyền, Vận Động Nông Dân Trong Tình Hình Mới
 • Kết Quả Bước Đầu Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 18, 19 Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) Ở Thái Bình
 • Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Số 18, Nghị Quyết Số 19 Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) Ở Thái Bình
 • Cần Tránh Khuynh Hướng Cầu Toàn Hay Nóng Vội Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 18, 19 Khóa Xii
 • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019.

  Riêng đối với đề án cấp tỉnh, sau khi thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” và tiến hành tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đến nay, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu được nhiều kinh nghiệm quý, nhiều bài học không chỉ có giá trị riêng với tỉnh, mà còn lan tỏa rộng cho cả nước.

  Để có được kết quả đó, ngay trong khâu ban hành chủ trương, chính sách, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nắm chắc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa sáng tạo và sát thực tiễn của tỉnh để ban hành nghị quyết theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ trách nhiệm, dễ kiểm điểm. Ngay sau khi ban hành nghị quyết, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát để đưa nghị quyết vào cuộc sống, không triển khai mang tính hình thức. Quảng Ninh cũng duy trì thực hiện hiệu quả việc giao ban, đối thoại của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận định kỳ hằng quý hoặc chuyên đề để trao đổi thông tin hai chiều, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về thực trạng ở địa phương, những vấn đề nhân dân quan tâm; các vấn đề nổi cộm, bức xúc, các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở để có phương án giải quyết kịp thời.

  Song song với đó, tỉnh còn quan tâm tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về lề lối, mối quan hệ làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ và các đoàn thể. Cũng thông qua đó, cơ bản khắc phục được tình trạng buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy đảng, làm thay công việc của chính quyền, tránh được vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và mất đoàn kết nội bộ.

  Trong công tác tư tưởng, Quảng Ninh cũng có nhiều đổi mới với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Nổi bật thời gian gần đây, tỉnh đã xây dựng đề án, ban hành Nghị quyết và các quy định về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; đề án và nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến với trên 200 điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí mà hiệu quả tuyên truyền lại tăng lên rõ rệt. Cùng với đó, tỉnh cũng quan tâm tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận phục vụ yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rà soát, sắp xếp lại các bản tin theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

  Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí thông qua giao ban, hội nghị thông tin báo chí hằng tuần được tăng cường. Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân; hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và nhóm chuyên gia chống quan điểm sai trái, thù địch.. Với nhiều cách làm hiệu quả, qua khảo sát niềm tin của nhân dân đối với Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, từ 73,3% năm 2022 lên 79% năm 2022, đến năm 2022 là 85,1%.

  Cùng với các giải pháp nói trên, để đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Quảng Ninh cũng tích cực kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đến nay đã xây dựng đề án về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giao ban định kỳ bí thư chi bộ, kịp thời giải quyết các vướng mắc từ cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở thôn, bản, khu phố; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, các thôn, khu phố; cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tiêu chí đánh giá cán bộ…

  Hoài Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cục Thuế Tp Hà Nội: Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết Số 19/nq
 • Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 19 Của Chính Phủ
 • Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09
 • Cần Tránh Khuynh Hướng Cầu Toàn Hay Nóng Vội Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 18, 19 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá Xii
 • Chính Sách Hợp Đồng Giáo Viên Mầm Non Trong Trường Mầm Non Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh, Nội Dung Hợp Đồng Giáo Viên Mầm Non Năm Học 2022
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước
 • Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi).
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii
 • PV: Thưa ông, xin ông đánh giá khái quát kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị hơn 20 năm qua?

  Ông Trương Tấn Sang: Phương thức lãnh đạo của Ðảng là phương pháp, cách thức, con đường, biện pháp để thực hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Phương thức lãnh đạo là vấn đề có ảnh hưởng, tác động lớn đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn của quan điểm, đường lối mà còn phụ thuộc vào sự đúng đắn, khoa học, phù hợp của phương thức lãnh đạo. Qua hơn 20 năm đổi mới, Ðảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Ðảng và ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Cương lĩnh năm 1991 và văn kiện các đại hội gần đây của Ðảng đã xác định Ðảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, đề ra quan điểm, chủ trương, đường lối định hướng cho hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội; bằng việc giới thiệu đảng viên vào giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của bộ máy nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị; bằng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; thông qua tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, của các tổ chức đảng và đảng viên này. Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong những năm qua đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

  Những đổi mới về quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là định hướng chính trị cho đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị nước ta những năm qua. Ðảng đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội trong các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; định hướng cho việc ban hành cơ chế, chính sách, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Ðảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

  Ðảng đã lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, thực hành công khai, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội; phát huy và thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Những đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, giới thiệu những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị; củng cố tổ chức cơ sở đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức đảng và đảng viên, đã có tác động tích cực đến việc giữ vững và nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và đảng viên đã có đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát cơ sở hơn.

  Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đó đã góp phần tích cực vào những kết quả của công tác xây dựng Ðảng nói riêng, vào những thành tựu của đất nước đạt được trong những năm đổi mới vừa qua nói chung.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương cũng nhận định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, mà trọng tâm là đối với Nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực còn chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó vẫn còn có tình trạng nhiều cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nhiều quy định cụ thể về phương thức Ðảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; về mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chậm được ban hành; còn thiếu những quy định cụ thể để thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ trong Ðảng và trong xã hội.

  Phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ đổi mới còn chậm; chậm cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho từng chức danh ở các cấp, các ngành; chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ còn nhiều hạn chế; chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập. Nhiều cấp ủy đảng và đảng viên chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tình trạng họp nhiều, nói chưa đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gương mẫu còn diễn ra ở nhiều nơi… Những hạn chế, yếu kém này cùng với yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đòi hỏi Ðảng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

  PV: Xin ông cho biết mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mà Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã đề ra để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới?

  Ông Trương Tấn Sang: Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã chỉ ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tính năng động, sáng tạo, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và trong xã hội, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

  Về quan điểm chỉ đạo, Hội nghị đề ra bốn quan điểm lớn mà khi nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết cần phải nắm vững.

  Thứ nhất là, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng, đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Ðảng, với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng bộ với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

  Thứ hai là, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành dân chủ rộng rãi trong Ðảng và trong xã hội, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

  Thứ ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.

  Thứ tư là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành vừa phải quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành.

  PV: Thưa ông, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thì nhiệm vụ và giải pháp sắp tới là gì?

  Ông Trương Tấn Sang: Nghị quyết đã đề ra một hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng (của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) đối với hoạt động của Nhà nước, bao gồm hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch nước, hoạt động quản lý kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Chính phủ, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đối với công tác cán bộ; và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Nghị quyết nêu lên thì nhiều, song phương hướng chung của những nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục xác định rõ hơn, cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp) trong xây dựng các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; trong thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng trong các tổ chức của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trong việc giới thiệu cán bộ, đảng viên của Ðảng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị, theo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị, có phân công, phân cấp hợp lý, đồng thời tôn trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ và kiểm tra hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan này để giữ vững, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Ðảng, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tình hình mới.

  Một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao trong các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đề ra là tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu của Ðảng từ Trung ương đến địa phương. Ðó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Ðảng theo hướng khoa học, khách quan, thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, nói đi đôi với làm, làm có kết quả; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Cải tiến các thủ tục hành chính trong Ðảng, xác định rõ thời gian xử lý, trả lời đối với từng loại công việc, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ðảng. Ðổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Giảm bớt hội họp, các nghi thức lễ tân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị. Cấp ủy dành nhiều thời gian chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…

  Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và học tập cách làm của Trung ương, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các tổ chức đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình.

  PV: Xin cảm ơn ông!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng
 • Đảng Ủy Công An Trung Ương Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa X)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Ban Chỉ Đạo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa X
 • Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3, Khóa Viii
 • Chuyển Biến Từ Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Nghị Quyết Tw Đảng Khóa 8 Về Gd_Đt 29Nqtw Doc
 • Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương Về Khoa Học Và Công Nghệ
 • Nhận thức rõ mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 3, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 10/KH/ĐU-X11 (X15) ngày 01-11-2006 chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong Đảng bộ Công an Trung ương; đồng thời tổ chức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết.

  Các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Tổ chức 235 lớp tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời chỉ đạo ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy đảng để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết.

  Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 04/2007/CT-BCA-V11 ngày 13-02-2007 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ Công an có sai phạm; Chỉ thị số 10/2008/CT-BCA-V24 ngày 26-11-2008 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng Công an nhân dân; Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 28-9-2011 và Kế hoạch số 188/KH-BCA ngày 24-10-2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an; cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành 5.108 văn bản, sửa đổi, bổ sung 980 văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 3, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đều có nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực, lực lượng; thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức và duy trì hoạt động, tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ và trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng; thành lập đơn vị chuyên trách tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong Công an Trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; xây dựng Báo cáo quốc gia thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân… Thực hiện nghiêm quy định về thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

  Từ kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân những năm qua, có thể khẳng định: Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng Công an nhân dân là đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng Công an nhân dân. Thanh tra, cơ quan Điều tra tội phạm về tham nhũng đã tích cực, chủ động tham mưu, phục vụ Ban Chỉ đạo duy trì hoạt động, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng đạt kết quả.

  Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra tội phạm tham nhũng, ngày 07-4-2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 1735/QĐ-BCA hợp nhất cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ với cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46). Hiện nay, mô hình này đã và đang phát huy được hiệu quả, có lực lượng chuyên trách đủ mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu trinh sát và công tác điều tra, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng.

  Sau khi kiện toàn mô hình, tổ chức, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng điều tra; bám sát chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; do vậy đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhiều vấn đề chiến lược; tạo sự chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng; đảm bảo ổn định chính trị, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  Theo Noichinh.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa X
 • Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa 8
 • Bài Phát Biểu Bế Mạc, Kết Luận Hội Nghị Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược
 • Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa 8
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa Viii): Thành Công Trong Công Tác Cán Bộ Nữ
 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi).
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii
 • Báo Cáo Kết Quả 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
 • Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 tới 14/7, tập trung bàn về công tác xây dựng Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo đối với những nhiệm vụ quan trọng trước mắt, bảo đảm yêu cầu và phương hướng lãnh đạo của Đảng cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

  Cụ thể, các đại biểu dự Hội nghị sẽ bàn việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội xem xét và quyết định.

  Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương kết quả những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ tư đến nay.

  Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ, trên cơ sở của quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là khâu mấu chốt, việc này cần được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

  Những nguyên tắc chung đã được xác định là: Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác lớn của Nhà nước; phải bố trí đúng cán bộ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

  Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội…”.

  Theo đồng chí Tổng Bí thư, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

  Vì thế, cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở các nghị quyết và nguyên tắc về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Xuất phát từ các mục tiêu và yêu cầu đó, đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy Nhà nước… Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta…

  Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát phải được đổi mới, tăng cường trong cả nhận thức và hành động, cả về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

  Đồng thời, công tác kiểm tra của Đảng phải góp phần thực hiện bằng được mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã đề ra, nhằm vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt cũng như lâu dài của công tác xây dựng Đảng, vừa là mong muốn của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng và của toàn dân.

  Xác định công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề bức xúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong các cơ quan báo chí; khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, nhất là xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo thị hiếu thấp kém, vì lợi ích vật chất cá nhân, cục bộ…

  Đề cập tới việc Quốc hội sẽ họp kỳ đầu tiên với nhiệm vụ trọng tâm là bầu và phê chuẩn nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội xem xét, bầu và phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

  Thực sự đây luôn là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao của Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực của Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; bảo đảm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X)
 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii

  --- Bài mới hơn ---

 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay
 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố
 • Toàn Văn Nghị Quyết 05 Khóa Xii Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • QĐND – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Theo đó, để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, được Đảng ta xác định trong Báo cáo chính trị Đại hội XII. Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng tập trung vào 5 vấn đề cơ bản, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị; tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; nâng cao chất lượng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo. Năm vấn đề cơ bản nêu trên (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo) có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Năm vấn đề cơ bản đó là chỉnh thể thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng; bảo đảm để Đảng hoàn thành trọng trách cầm quyền lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước.

  Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị (Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội); lãnh đạo các giai cấp, tầng lớp, lực lượng trong xã hội; lãnh đạo các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước, tổ chức cuộc sống về mọi mặt của nhân dân. Đối tượng lãnh đạo của Đảng rất rộng. Mỗi đối tượng lãnh đạo của Đảng vừa có những điểm chung, vừa có những điểm riêng trong phương thức lãnh đạo của mình. Ví như, Đảng lãnh đạo Nhà nước có điểm khác với lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang có điểm khác với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách với người Việt Nam định cư ở nước ngoài… lại có những yêu cầu riêng. Tuy có những điểm khác nhau trong phương thức lãnh đạo nhằm phù hợp với từng đối tượng cụ thể và cũng là để phát huy cao nhất sức mạnh của từng lực lượng trong tiến trình phát triển đất nước; nhưng mục tiêu cao nhất và duy nhất của Đảng là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các quan điểm chỉ đạo, các phương pháp, hình thức, giải pháp mà Đảng tác động vào đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu chính trị đã đề ra. Phương thức lãnh đạo đúng đắn có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Trước hết, từ cương lĩnh, đường lối, chính sách đến những quyết sách, quyết định cụ thể trên từng lĩnh vực thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng phải đúng đắn, khoa học, cách mạng. Quyết định đúng thì Đảng lãnh đạo thành công, quyết định sai có thể thất bại. Theo đó, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước”. Bởi vậy, sau khi có đường lối, quyết định đúng, phải tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết, dứt điểm, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu; chú trọng cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít…”. Thực tiễn thời gian qua cho thấy: Chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong hoạt động thực tiễn của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp hiệu quả không cao. Đây chính là khâu yếu nhất trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, từng cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời coi trọng tổng kết thực tiễn để có sự bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời nhằm đạt tới kết quả, hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương”. Một điểm rất quan trọng về phương thức lãnh đạo mà Đại hội XII chủ trương là: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”.

  Để nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm”, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

  Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, chống những biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, xa rời thực tế, chủ quan, duy ý chí. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chủ động xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội; triển khai hiệu quả việc trả lời chất vấn trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt hơn phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

  Tiến hành đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ thực hiện tốt chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà còn góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây cũng là giải pháp đặc biệt quan trọng khắc phục triệt để tình trạng: Nghị quyết thì rất hay, rất đúng, rất khoa học, nhưng chậm đi vào cuộc sống; chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng chính là giải pháp căn cốt để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  LÊ NGỌC LONG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp
 • Chỉ Thị Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp
 • 5 Bảng Lương Mới Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay
 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố
 • Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

  Dự hội thảo có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, cùng nhiều chuyên gia đến từ Hội đồng lý luận Trung ương, các Học viện, Trường đại học trong nước.

  Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành.

  Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, để giữ vững và không ngừng nâng cao vai trò của người lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc, khẳng định tính chính đáng, chính danh cầm quyền, trong những năm qua, Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới. Nói cụ thể, đó chính là sự đổi mới hệ thống phương pháp, hình thức, biện pháp, con đường mà Đảng sử dụng để lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hiện thực hóa Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong thực tiễn.

  Tuy nhiên, trước những bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới hiện nay và những năm tới, nhất là trong điều kiện mở rộng thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh…, đã tác động và đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Qua đó, để Đảng ta không ngừng vươn lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo – cầm quyền sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  Tại Hội thảo, ý kiến của các đại biểu đã luận giải rõ hơn các khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, đảng tham chính, chấp chính; về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội; phân tích những khác biệt, chồng lấn, cũng như chỉ rõ sự giao thoa – mối quan hệ chặt chẽ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền. Phân tích đặc điểm và các phương thức lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Tham chiếu kinh nghiệm về phương thức cầm quyền của các chính đảng trên thế giới, từ đó gợi mở hàm ý đối với Việt Nam.

  Các đại biểu cũng đã phân tích, nhận diện bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới tác động tới việc đổi mới phương thức cầm quyền – lãnh đạo của Đảng, trong đó những thời cơ, thuận lợi luôn đan xen với các nguy cơ, thách thức. Nhiều yếu tố là những tồn tích lâu dài phải sửa chữa; nhiều vấn đề là những thách thức mới nảy sinh cấp bách phải nhận diện, đối diện, hóa giải, nhất là những vấn đề mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; việc cấu trúc lại mô hình phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, sự thay đổi trong quan hệ giữa các nước lớn; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…

  Các ý kiến tham luận cũng dự báo những vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, sự vận động của các xu thế phát triển mới, nhìn từ hai mặt thuận – nghịch, tiên lượng những yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng. Đồng thời, nhận diện, lý giải sâu hơn về những thành tựu và bất cập trong phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng hiện nay, xét trên nhiều phương diện như: Về nhận thức lý luận đảng cầm quyền, nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng; chế độ hoạch định và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hành dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; cầm quyền bằng pháp luật và đạo đức; công tác tổ chức và cán bộ; chế độ giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; thực hiện các nguyên tắc của Đảng…

  Các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo – cầm quyền của Đảng, trong điều kiện mới. Đó là trách nhiệm đại biểu và trách nhiệm đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử – mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội – xét từ yêu cầu đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các bộ – xét từ yêu cầu đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng; hoàn thiện chế độ bầu cử của cơ quan nhà nước trong tương quan với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tư duy phát triển kinh tế; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; chế độ kiểm tra, đánh giá chính quyền thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp…

  Hình ảnh tại Hội thảo. (Ảnh: HH)

  Ngoài các vấn đề chung, nhiều giải pháp được đề xuất gắn liền với thực tiễn tại các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể. Nhiều nội dung được đề cập là những vấn đề mới hoặc đang là những vấn đề nổi cộm, tâm điểm của đời sống chính trị – xã hội, như: Đổi mới và nâng cao hiệu quả kiểm toán nhà nước gắn với kiểm soát quyền lực nhà nước; phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy Đảng – chính quyền…

  Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà cũng cho rằng, những thách thức đặt ra trước vai trò cầm quyền của Đảng nói chung, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay là rất nhiều, nhưng chúng ta cũng tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ vượt qua, bằng bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo suốt 89 năm qua, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc bước vào một giai đoạn phát triển mới với tiền đồ xán lạn./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp
 • Chỉ Thị Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp
 • 5 Bảng Lương Mới Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022
 • Trình Bộ Chính Trị Đề Án Tiền Lương Mới, Có Thể Cải Cách Tiền Lương Từ 2022
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X

  --- Bài mới hơn ---

 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X)
 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước
 • Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi).
 • Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Số 28 Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết 4 Trung ương Khóa 12, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, 5 Chuyên Đề Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Download, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bản Đăng Ký Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12yết 51, Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Toàn Văn Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Mâu Vê Thu Hoach Nghi Quyêt Trung ương 5 Khoa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, ý Nghĩa Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Đề Cương Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 11 12 Khóa Xi Của Đảng,

  Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa 12, Sự Cần Thiết Của Việc Trung ương Ban Hành Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6 Khóa Vii, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 9, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 8, Nghị Quyết 7 Trung ương Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết 6 Trung ương Khoá 12, Nghị Quyết Số 22 Trung ương 6 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương Số 28 Khóa Xi, Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 8 Trung ương Khóa 12, Nghi Quyet So 20 Trung Uong 6 Khoa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Pdf, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, 4 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 7, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bản Cam Kết Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11 Doc, 3 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bản Cam Kết Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 10 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xii, Nghị Quyết 11 Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết 12 Trung ương 5 Khóa 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng
 • Hà Nội: Sơ Kết Kiểm Điểm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Bản Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi
 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Thành Phố
 • Toàn Văn Nghị Quyết 05 Khóa Xii Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng
 • Nghị Quyết 05 Của Đảng Về Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế
 • Phương thức lãnh đạo là nội dung chủ yếu trong phương thức hoạt động của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Trong tình hình hiện nay rất cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức và cán bộ nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

  Đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của các cấp ủy

  Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn xã hội trước hết bằng các nghị quyết của Đảng. Những quan điểm, đường lối lớn, lâu dài được Đảng ta thông qua trong Cương lĩnh chính trị. Đây là đường lối đúng đắn, nhất quán để lãnh đạo đất nước. Để nghị quyết trở thành thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương các khóa gần đây, nhất là khóa XII quyết định chỉ ra những nghị quyết thật cần thiết nên số lượng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng nghị quyết của các tổ chức đảng ban hành vẫn còn nhiều. Ngoài nghị quyết của Trung ương còn có nghị quyết của tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nghị quyết của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã , phường, thị trấn,… Việc có nhiều nghị quyết dẫn đến công tác quán triệt, học tập đến đảng viên thiếu sâu sắc, đặc biệt tổ chức thực hiện nhiều nơi hiệu quả không cao.

  Để khắc phục tình hình trên, cần đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng cần đầu tư cao hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội. Nghị quyết cần định hướng rõ cho các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa. Hằng năm, Trung ương và cấp ủy các cấp chỉ ban hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi kỳ họp Trung ương và các cấp ủy chỉ nêu ra một kết luận kỳ họp yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện. Trường hợp đặc biệt, khi tình hình thế giới, trong nước có những vấn đề lớn phát sinh chưa dự báo được thì có thể ra nghị quyết để lãnh đạo. Nội dung nghị quyết hoặc kết luận cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII: “Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong Nghị quyết”.

  Đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, sơ kết, tổng kết nghị quyết và thể chế hóa nghị quyết để tổ chức thực hiện

  Căn cứ vào từng đối tượng đảng viên và đặc điểm tình hình của các đảng bộ để có hướng dẫn việc học tập, quán triệt nghị quyết có hiệu quả. Đối tượng đảng viên là trí thức, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy phải được học tập, quán triệt sâu nội dung nghị quyết, đối tượng đảng viên là công nhân, người lao động nhân viên hành chính,… cần học tập, quán triệt cụ thể nội dung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong học tập, quán triệt nghị quyết, dành nhiều thời gian hỏi – đáp cho đảng viên. Phân công báo cáo viên là những người có kiến thức, trình độ nhận thức sâu sắc nghị quyết và có phương pháp, kinh nghiệm truyền đạt để người học dễ nghe, dễ hiểu, dễ vận dụng sáng tạo nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Nghị quyết chỉ có thể được đưa vào cuộc sống khi các nội dung quan trọng của nghị quyết được thể chế hóa thành luật pháp, chính sách (ở cấp Trung ương), được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, dự án (ở cấp ủy các cấp). Trong phần tổ chức thực hiện của mỗi nghị quyết, phân công và chỉ rõ những nội dung nào, vấn đề nào cần được thể chế hóa, cụ thể hóa. Đây là một thiếu sót lâu nay không ghi rõ trong nghị quyết nên có nghị quyết được Nhà nước thể chế hóa tốt, kịp thời, có nghị quyết thành luật, thành chính sách chậm hoặc không đầy đủ. Thực hiện nghị quyết chủ yếu là các tầng lớp nhân dân, nhưng nhân dân chỉ quan tâm Nhà nước có chính sách, văn bản pháp luật nào mới. Để các chính sách, văn bản pháp luật có hiệu lực phải nâng cao chất lượng văn bản, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, hợp lòng dân. Việc xây dựng và ban hành văn bản pháp luật phải tiến hành đồng bộ, hạn chế thấp nhất việc ban hành luật phải chờ nghị định, nghị định phải chờ thông tư hướng dẫn.

  Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết là rất cần thiết, góp phần quan trọng tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua sơ kết, tổng kết để đánh giá, kiểm điểm những việc đã làm được nhằm tiếp tục làm tốt hơn, những việc làm chậm, làm chưa tốt phải làm rõ nguyên nhân để lãnh đạo, chỉ đạo làm có kết quả. Việc sơ kết, tổng kết đều phải làm từ cơ sở lên Trung ương và sau sơ kết, tổng kết đều ban hành kết luận kịp thời để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghị quyết đó.

  Đổi mới công tác kiểm tra góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết

  Thực tế công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế. Một số nơi đội ngũ cán bộ kiểm tra vừa thiếu về số lượng, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Do vậy, việc đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là cần thiết nhằm góp phần tích cực giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Để thực hiện có kết quả, trước hết cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm có trình độ chuyên môn cao về nhiều lĩnh vực. Đồng thời, phải nắm vững và vận dụng tốt nguyên tắc tổ chức của Đảng, phương pháp công tác Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp phải quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng… Trong xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, cần chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ. Đôn đốc, giám sát, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát.

  Từ trước đến nay, các cấp ủy đảng chủ yếu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch từng năm, từng nhiệm kỳ và thông báo công khai. Để việc tổ chức kiểm tra có kết quả tốt, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Tổ chức các đoàn, các tổ kiểm tra tinh gọn, có nội dung trọng tâm và không báo trước cho đơn vị, địa phương cần kiểm tra. Dành nhiều thời gian khảo sát cụ thể trong nhân dân, ở cơ sở xã, phường, xí nghiệp,… Sau khi khảo sát, kiểm tra cơ sở mới làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương để chỉ đạo cụ thể. Làm được như vậy, việc kiểm tra sẽ thực chất hơn, hạn chế bệnh quan liêu, hình thức, lãng phí. Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo việc tổ chức các đoàn đi công tác địa phương, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm để giảm lãng phí và làm việc có hiệu quả, thiết thực. Sau mỗi lần kiểm tra đều có văn bản kết luận rõ và cơ quan chuyên trách phải theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kết luận đó.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh hội họp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

  Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XII của Đảng xác định, đó là: xây dựng tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực tế tổ chức bộ máy hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ nét; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết quả chưa cao; thậm chí, có nơi chất lượng bộ máy, cán bộ còn thấp, còn gây phiền nhiễu, tiêu cực, làm mất lòng tin trong nhân dân.

  Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, ở từng đơn vị, thủ tục nào không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cho cấp dưới phải bãi bỏ, nhất là các cơ chế “xin – cho”. Mỗi cơ quan, ban, ngành đều phải thông báo công khai các cơ chế, chính sách, các quy trình, thủ tục cho mọi người dân đều biết. Tất cả các cơ quan có điều kiện phải trang bị và sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin để xử lý công việc nhanh nhất, chính xác nhất.

  Nguyễn Thế Trung

  Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp
 • Chỉ Thị Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Mới
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Theo Nghị Quyết Đại Hội Xii
 • Góp Phần Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Hiện Nay
 • Mấy Vấn Đề Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh (Thành Phố)
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng
 • Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội hiện nay trong điều kiện mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công CNXH. Đảng lãnh đạo Nhà nước, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước trong công cuộc đổi mới, song Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội tiến hành đổi mới toàn diện đất nước. Đảng ta lãnh đạo công cuộc đổi mới trong xu thế dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở nước ta. Cùng với đó, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và cung cấp các phương tiện rất hiện đại phục vụ sự lãnh đạo của Đảng nói chung và đổi mới PTLĐ của Đảng nói riêng. Đặc biệt, sự hình thành và phát triển xã hội thông tin, các phương tiện hiện đại về thông tin mạng tác động mạnh mẽ đến sự lãnh đạo của Đảng cũng như phong cách, lề lối làm việc của Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Thực tiễn lãnh đạo cách mạng hơn 87 năm qua cho thấy, Đảng ta rất coi trọng đổi mới PTLĐ. Từng thời kỳ lịch sử, với nhiệm vụ cách mạng cụ thể, Đảng ta đều có PTLĐ phù hợp để đưa cách mạng Việt Nam tiến lên. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới PTLĐ của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước”.

  Từng tổ chức đảng và đảng viên cần nhận rõ trách nhiệm của mình trong đổi mới PTLĐ của Đảng, đặc biệt là trên một số vấn đề cơ bản sau đây:

  Một là, tổ chức đảng và đảng viên cần tích cực tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn xã hội trước hết bằng các nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế số lượng nghị quyết của các tổ chức đảng hiện nay ban hành còn nhiều. Ngoài nghị quyết của Trung ương còn có nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; nghị quyết của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn… Việc ban hành nhiều nghị quyết dẫn đến công tác quán triệt, học tập đến đảng viên không kỹ và sâu, ở nhiều nơi hiệu quả không cao. Để khắc phục tình hình trên, cần đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết của tổ chức đảng, trong đó đầu tư nhiều hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội các cấp. Nghị quyết cần định hướng rõ về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa. Hằng năm, cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết; mỗi kỳ họp, các cấp ủy chỉ nêu ra một kết luận kỳ họp để yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện. Trường hợp đặc biệt, khi tình hình thế giới, trong nước có những vấn đề lớn phát sinh chưa dự báo được thì có thể ra nghị quyết để lãnh đạo. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết.

  Ba là, tổ chức đảng và đảng viên phải đổi mới công tác kiểm tra để góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Từ trước đến nay, các cấp ủy đảng chủ yếu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch từng năm, từng nhiệm kỳ và thông báo công khai. Để việc tổ chức kiểm tra có kết quả tốt, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch thì các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Tổ chức các đoàn, các tổ kiểm tra tinh gọn, có nội dung trọng tâm; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất. Dành nhiều thời gian khảo sát cụ thể trong nhân dân, ở cơ sở xã, phường, xí nghiệp… Sau khi khảo sát, kiểm tra cơ sở mới làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương để chỉ đạo cụ thể. Làm được như vậy thì việc kiểm tra sẽ thực chất hơn, hạn chế bệnh quan liêu, hình thức, lãng phí. Sau mỗi lần kiểm tra đều phải có văn bản kết luận rõ và cơ quan chuyên trách phải theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kết luận đó.

  Bốn là, tổ chức đảng và đảng viên cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh hội họp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từng tổ chức đảng và đảng viên phải tham gia lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, ở từng đơn vị; thủ tục nào không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cho cấp dưới thì phải bãi bỏ, nhất là các cơ chế “xin-cho”. Mỗi cơ quan, ban, ngành đều phải thông báo công khai các cơ chế, chính sách, các quy trình, thủ tục để mọi người dân đều biết. Các cơ quan có điều kiện phải trang bị và sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin để xử lý công việc nhanh nhất, chính xác nhất.

  Năm là, tổ chức đảng và đảng viên phải đổi mới việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực tế hiện nay việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ nói chung chưa thực chất, chưa sát thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là do tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình của cán bộ, đảng viên chưa cao, còn nặng bệnh thành tích; việc hướng dẫn đánh giá, phân loại có một số tiêu chí không cụ thể, còn chung chung khó đo đếm được. Ở nhiều đảng bộ, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, nhưng không tương xứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

  Để chấn chỉnh tình hình trên, qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) cần làm chuyển biến nhận thức để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xem xét chặt chẽ tiêu chuẩn phát triển Đảng, không chạy theo số lượng, bổ sung, cụ thể hóa tiêu chí phân loại tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên thực chất hơn.

  Đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị là rất quan trọng. Nếu cấp ủy, cấp trên hằng năm đánh giá đúng người đứng đầu các cấp, các ngành và công bố công khai cho nhân dân, cán bộ giám sát thì phong trào sẽ chuyển biến tốt hơn. Đối với người đứng đầu các địa phương thì cần hết sức coi trọng tiêu chí: Chỉ số hài lòng của người dân; chính trị địa phương ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao…

  PTLĐ của Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có vai trò rất lớn đối với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố, nâng cao uy tín chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhờ PTLĐ đúng đắn, hoạt động của Đảng được thể hiện hiệu quả trong thực tiễn, được nhân dân thừa nhận, qua đó, uy tín chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

  Nhận thức rõ vai trò của PTLĐ, từng tổ chức đảng và đảng viên càng nhận thấy rõ yêu cầu của đổi mới PTLĐ trong tình hình mới để có thêm quyết tâm “vượt qua chính mình”, đưa hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời Đảng ta hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

  PGS, TS LÊ DUY CHƯƠNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp
 • Chỉ Thị Về Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Bộ Chính Trị Về Đổi Mới Quản Lý Kinh Tế Nông Nghiệp
 • 5 Bảng Lương Mới Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022
 • Trình Bộ Chính Trị Đề Án Tiền Lương Mới, Có Thể Cải Cách Tiền Lương Từ 2022
 • 7 Thay Đổi Lớn Về Lương Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Từ Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×