Top 2 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X

Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Khóa Viii, Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Số 29 Của Hội Nghị Trung ương 8 Khóa Xi, 3 Nghị Quyết Của Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 9 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 10 Hội Nghị Trung ương 5 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa 12, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Chuyên Đề Của Hội Nghị Lần Thứ 5 Khóa Xii, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội,

Nghị Quyết 7 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix, Nghị Quyết 51 Khoá Ix Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 28-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khoá X), Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị Khóa Ix, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Khoá 9, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Khóa Viii, Nghị Quyết 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị (khóa Xii)về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2018 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi Xii Về Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Và Quy Chế Nê, Bộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, 11. Nghị Quyết Số 39-nq/tw Của Bộ Chính Trị (khóa Xi), Ngày 17/4/2015 Về Tinh Giản Biên Chế Và Cơ Cấ, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Trị Khoa Viii Ve Chien Luoc Bao Ve An Ninh Quoc Gia, Nghi Quyet So 08 Cua Bo Chinh Tri Khoa Viii Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, ộ Chính Trị (khóa Ix) Đã Ra Nghị Quyết 51-nq/tw Về “tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Th, Nghị Quyết 51/nq-tw Của Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá Ix, Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Ngày 22/9/2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về “tiếp Tục Xây Dựng Các Tỉnh, Thà, Nghị Quyết Số 08 Khóa 8 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 1998, Nghị Quyết 51/nq-tw Năm 2005 Của Bộ Chính Trị (khóa Ix) Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 51-nq/tw, Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị Khoá Ix Về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đ, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Khóa X Ve Chien Luoc Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bài Thu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii,

Quân Khu 5 Tổng Kết Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị (Khóa X)

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X); thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp; phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền và người chỉ huy; tiềm lực trong KVPT được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của KVPT trong thời bình và thời chiến.

Cùng với đó, LLVT Quân khu 5 đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, chuẩn bị tốt các mặt để động viên quốc phòng của KVPT; tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng KVPT; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của KVPT, thực sự trở thành nền tảng cơ bản, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tặng Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bộ Tham mưu Quân khu 5 và các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Trương Chi Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Quân khu 5 đạt được trong thời gian qua, nhất là đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu và các tỉnh, thành phố; triển khai toàn diện, vận dụng sáng tạo các biện pháp trong xây dựng KVPT, xây dựng trận địa lòng dân vững chắc…

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của trên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng KVPT, xây dựng trận địa lòng dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bộ Tham mưu Quân khu 5 và các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Trương Chi Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG

Quân Ủy Trung Ương Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Nq/Tw Của Bộ Chính Trị (Khóa X)

Sáng 19-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 106 điểm cầu trên toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT. Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QĐND

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: QĐNDThượng tướng Phan Văn Giang báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị Quyết 28. Ảnh: QĐND

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, địa phương trong 10 năm qua đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa X). Trên tinh thần nhiệm vụ, giải pháp được trình bày tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu một số nội dung để các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế; đồng thời, bổ sung những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa X) thời gian tới.

Quang cảnh tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ. Ảnh: TRUNG THÀNH

Tại Hội nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 – 2018.

TRUNG THÀNH

Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị

Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Ngày 20/7/2005, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005″, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Mẫu Bìa Quyết Toán Tài Chính, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 9, Bi Quyet Chinh Phuc Diem Cao Toan 6 – Tập 1, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 6, Bí Quyết Chinh Phuc Diem Cao Toan 7, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 8 – Tập 1”, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 8, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 11, Bi Quyet Chinh Phuc Diem Cao Toan 11 Pdf, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 11 Tập 1, Biên Bản Kiểm Tra Quyết Toán Tài Chính, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 7 Tập 1, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Môn Toán 11, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 10, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Bí Quyết Chinh Phục Điển Cao Hỳ Thi Thpt Môn Toán 11, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Toán Thu Chi Tài Chính CĐcs 6 Tháng Cuối Năm, Toàn Văn Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Toan Van Nghi Quyet 769, Đơn Đề Nghị Quyết Toán, Toan Văn Nghi Quyết 765, Văn Bản Đề Nghị Quyết Toán, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 45 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 12 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 68 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 60 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 1 Nq Cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 08-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 49 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 48 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 20 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 39 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 55 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 11 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 41 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 76/nq-cp Của Chính Phủ, Nghị Quyết 50 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 25 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 54-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 43 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 42 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Chính Phủ, Nghị Quyết 52 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 54 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 82 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51-nq/tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 34 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 08 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 37 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 33 Nq Tw Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 8 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 35 Của Bộ Chính Trị, Nghi Quyết 51 Cua Bô Chinh Tri, Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết Số 22 Của Bộ Chính Trị, Nghị Quyết 50 Chính Phủ, Nghị Quyết 08/nq-bct Của Chính Phủ,

Toàn Văn Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Ngày 20/7/2005, Toàn Văn Nghị Quyết Số 51/nq-tw Ngày 20/7/2005 Của Bộ Chính Trị, Nội Dung Toàn Văn “nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Năm 2005″, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Chính Uỷ Chính Trị Viên, Nghi Quyet 51 Cua Bo Chinh Tri Ve Che Do Mot Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Cơ Chế Một Người Chỉ Huy Gắn Với Chế Độ Chính ủy, Chính Trị Viên Trong Qu, Nghi Quyet 51 Thuc Hien Che Do Nguoi Chi Huy Gan Voi Chinh Uy Chinh Tri Vien, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính, Nghị Quyết 51veef Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Thực Hiện Chế Độ Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính , Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết 51 Về Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy, Chính Trị Viên, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết 51 Về Chính ủy, Chính Trị Viên, Mẫu Bìa Quyết Toán Tài Chính, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 9, Bi Quyet Chinh Phuc Diem Cao Toan 6 – Tập 1, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 6, Bí Quyết Chinh Phuc Diem Cao Toan 7, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 8 – Tập 1”, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 8, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 11, Bi Quyet Chinh Phuc Diem Cao Toan 11 Pdf, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 11 Tập 1, Biên Bản Kiểm Tra Quyết Toán Tài Chính, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 7 Tập 1, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Môn Toán 11, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Toán 10, Nghị Quyết 51 Bộ Chính Trị Về Cơ Chế Chính Uỷ, Bí Quyết Chinh Phục Điển Cao Hỳ Thi Thpt Môn Toán 11, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Toán Thu Chi Tài Chính CĐcs 6 Tháng Cuối Năm, Toàn Văn Nghị Quyết Số 28-nq/tw, Toan Van Nghi Quyet 769, Đơn Đề Nghị Quyết Toán, Toan Văn Nghi Quyết 765, Văn Bản Đề Nghị Quyết Toán, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị,