Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3

--- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022
 • Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Phiên Họp Lần Thứ Ba Của Hội Đồng Trường
 • Kì Họp Thứ Tư Của Hội Đồng Trường Thông Qua Nhiều Nội Dung Quan Trọng
 • Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Năm Học 2022
 • PHÒNG GD &ĐT AN BIÊN

  TRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Trường Tiểu học Hưng Yên 2, năm học 2022-2018

  V/v Sơ Kết học kỳ I năm học 2022-2018;

  2.2.2. Kết quả:

  11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2022-2018, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.

  3. Kết luận:

  Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2022-2018 và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

  Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

  THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  CÁC THÀNH VIÊN

  PHÒNG GD&ĐT AN BIÊN

  TRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 03/NQ-HĐT

  Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Lần họp thứ ba, năm học 2022-2018 của Hội đồng trường

  Trường Tiểu học Hưng Yên 2

  Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;

  Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trưởng Trường Tiểu học Hưng Yên 2, nhiệm kì 2014-2019;

  Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hưng Yên 2 trong năm học 2022-2018;

  Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường ngày 15 tháng 12 năm 2022,

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2022-2018 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2022-2018);

  Điều 2. Hội đồng trường giao cho Ông Lâm Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Trường
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022
 • Quyết Nghị Của Hội Đồng Trường Thcs Vạn Hòa Năm Học 2022
 • Trường Hợp Được Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Hội Thảo Về Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Tại Tand
 • Quyết Nghị Của Hội Đồng Trường Thcs Vạn Hòa Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Trường
 • Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022
 • Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Căn cứ Điều 20 về việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường của Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

  Căn cứ Biên bản họp thống nhất của Hội đồng trường THCS Vạn Hòa ngày 17 tháng 9 năm 2022; Hội đồng trường trường THCS Vạn Hòa nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

  QUYẾT NGHỊ

  Nơi nhận: CHỦ TỊCH

  – Các TV.HĐT

  – Lưu VT.

  Phùng Thị Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Hợp Được Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Hội Thảo Về Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Tại Tand
 • Xem Xét Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Đồng Thời Với Việc Nộp Đơn Khởi Kiện
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Dân Sự
 • Nghị Quyết Số 20 Của Hđnd Tỉnh Yên Bái
 • Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 01/2013 Của Hđtp Tandtc Hướng Dẫn Về Án Treo
 • Khi Nào Thì Được Hưởng Án Treo
 • Hướng Dẫn Về Thời Điểm Bắt Đầu Tính Thời Gian Thử Thách Với Người Cho Hưởng Án Treo
 • Tòa Án Cho Hưởng Án Treo
 • 6 Trường Hợp Tòa Án Không Cho Hưởng Án Treo
 • PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 45/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2022

  BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Trường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2022 – 2022

  V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2022 – 2022

  3. Kết luận:

  Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2022 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

  Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

  THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy

  CÁC THÀNH VIÊN

  – Nguyễn Thị Mai : ………………………………………………………

  – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………

  – Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………

  – Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………

  – Nguyễn Thị Thúy : ………………………………………………………

  – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 47/NQ-HĐT-MNMH

  Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2022

  NGHỊ QUYẾT

  Lần họp thứ ba cuối năm học 2022 – 2022 của Hội đồng trường

  Trường Mầm non Mỹ Hưng

  Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;

  Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2022 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2022);

  Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;

  Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 4 Đầu Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Họp Hội Đông Trường Năm Học 2022
 • Bí Thư Đảng Ủy Làm Kiêm Luôn Chủ Tịch Hội Đồng Trường?
 • Kiến Nghị Bí Thư Đảng Ủy Làm Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi, Địa Chỉ Trường Thcs Khương Thượng, Biên Bản Kiểm Tra Y Tế Trường Học Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Trần Văn ơn Quận 1, Địa Chỉ Trường Thcs Hậu Giang Quận 6, Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Bài Tham Luận Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Quy ước Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Hội Đồng Trường Thcs, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Nội Quy Phòng âm Nhạc Trường Thcs, Thông Tư Số 12 Điều Lệ Trường Thcs, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Bao Cao Ket Qua Giao Dục Ki Nang Song Trương Thcs, Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Chu Văn An, Báo Cáo Giáo Dục Kỹ Năng Sống Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường Thcs, Đề án Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Trường Thcs, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Theo Thông Tư 18, Bài Tham Luận Đại Hội Liên Đội Trường Thcs, Báo Cáo Ubkt Công Đoàn Truong Thcs, Cong Tác Tư Vấn Học Sinh Trong Trường Thcs, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuân Quốc Gia Mức Độ 2, Tiêu Chí Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Học Tập Và Làm Theo Bác Năm 2022 Trường Thcs, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Trường Thcs, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Môi Trường Học Tập Cho Học Sinh Thcs, Đáp án Đề Khảo Sát Toán 9 Trường Thcs Ngọc Lâm, Kế Hoạch Phát Triển Văn Hóa Đọc Trường Thcs, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Hồ Sơ Công Nhận Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Trường Thcs, Thông Báo Tuyển Sinh Trường Thcs Cầu Giấy, Danh Bạ Điện Thoại Các Trường Thcs ở Hoà Bình, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Trường Thcs, Hãy Kể Tên 6 Trường Thcs ở Quận Ninh Kiều Mà Em Biết, Danh Sách Học Sinh Trường Thcs Ngô Sĩ Liên, Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Trường Thcs Thái Thịnh, Báo Cáo Kết Quả Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập Năm 2022 Trường Thcs,

  Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Huy Văn, Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nội Quy Trường Thcs, Trường Thcs, Báo Cáo Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ 1 Trường Thcs, Mẫu Đơn Xin Vào Trường Thcs, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Trường Thcs Trần Văn ơn, Lý Luận Dạy Học ở Trường Thcs, Trường Thcs Đạt Chuẩn Qg, Văn Kiện Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Báo Cáo Sơ Kết Chuyên Môn Trường Thcs, Lớp 7a Trường Thcs Đức Liễu , Báo Cáo Sơ Kết Kiểm Tra Nội Bộ Trường Thcs, Điều Lệ Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Giồng ông Tố, Tài Liệu ôn Tập Trường Thcs Võ Văn Tần, Địa Chỉ Trường Thcs Đống Đa, Báo Cáo Sơ Kết Hội Đồng Trường Thcs, Địa Chỉ Trường Thcs Phương Mai, Địa Chỉ Trường Thcs Tân Định, Địa Chỉ Trường Thcs Hoa Lư Quận 9, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs, Kế Hoạch 26/3 Trường Thcs, Nội Quy Học Sinh Trường Thcs, Trường Thcs Bần Yên Nhân, Đề án Vị Trí Việc Làm Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Địa Chỉ Trường Thcs Hoàng Liệt, Báo Cáo Tự Đánh Giá Trường Thcs Năm 2022, Địa Chỉ Trường Thcs Nguyễn Trãi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Bằng Vân Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn
 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq
 • Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích
 • HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

  I. Thời gian:

  13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2022

  II. Thành phần:

  – Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp)

  – Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.

  III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.

  IV. Nội dung:

  1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

  2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2022 – 2022.

  3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2022.

  4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 – 2022.

  5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.

  V. Cụ thể:

  1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

  1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2022.

  Khối lớp

  Tổng số HS

  Quá trình học tập

  Năng Lực

  Phẩm chất

  58

  83

  77

  82

  2.Giáo viên.

  – Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c

  + Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí.

  – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%

  + Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí

  – Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%

  – Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %

  – Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%

  * Năng lực chuyên môn:

  – Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.

  – Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV.

  – Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

  1.3. Cơ sở vật chất:

  – Tổng số phòng học: 28 phòng

  + Phòng kiên cố : 6 phòng

  + Phòng bán kiên cố : 19 phòng

  + Phòng tạm: 3 phòng

  + Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi

  – Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học.

  1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2022.

  a. Ưu điểm nổi bật:

  * Công tác chỉ đạo:

  – Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường.

  – Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.

  – Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.

  – Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN.

  – Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.

  – Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;

  – Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng).

  * Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn

  – Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.

  – Đội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • 5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Phần Quyết Định Của Bản Án Sơ Thẩm
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022
 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2022, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2022, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022 Của Chính Phủ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn,

  Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2022, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq 6 Tháng Đầu Năm Của Chi Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Quảng Long Nhiệm Kỳ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Di Sản Chuyển Thành Tài Sản Chung
 • Một Số Ý Kiến Góp Ý Đối Với Nghị Quyết 01/2003/nq
 • Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán
 • Nghị Quyết 02 2004 Hđtp Tandtc
 • Nghị Quyết Số 755 Ngày 2/4/2005
 • Đại hội Chi bộ trường THCS Quảng Long nhiệm kỳ 2022-2017 diễn ra vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2022. Tổng số đảng viên có mặt … đồng chí trên tổng số 19 đồng chí. Vắng:…….đồng chí.

  Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2017, Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ. Về cơ bản, Đại hội đã thống nhất Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi ủy, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

  A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2012-2015.

  I . Những ưu điểm, tiến bộ:

  – Thực hiện tốt việc huy động và duy trì sĩ số học sinh hàng năm ở tỉ lệ cho phép; Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển.

  – Cơ sở vật chất được bổ sung, sửa chữa; nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao. Vấn đề về an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo; chất lượng cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên; công tác phát triển Đảng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm kịp thời. Nhà trường luôn được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, Công đoàn vững mạnh, Liên đội mạnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, 2013 và trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

  II. Tồn tại, hạn chế:

  Bên cạnh những ưu điểm, những thuận lợi và kết quả mà Chi bộ đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế đó là:

  – Một số đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần phê và tự phê chưa cao, chưa thẳng thắn trong đấu tranh xây dựng nhằm phát huy qui chế dân chủ cơ sở.

  – Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tuy có nhiều kết quả song vẫn còn mang tính chất thời vụ. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thực hiện thường xuyên, nhưng vẫn chưa có nhiều hình thức phong phú. Sự kết hợp của các tổ chức, đoàn thể trong trường, gia đình và chính quyền địa phương chưa cao nên vẫn còn học sinh bỏ học, vi phạm nội quy nhà trường, tỉ lệ học sinh yếu kém còn cao.

  – Do điều kiện địa phương không có nguồn thu nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà trường còn rất hạn chế.

  – Tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu về giáo dục, chưa có các phòng học bộ môn; các phòng chức năng, nhà Hiệu bộ đã xuống cấp nghiêm trọng.

  – Đời sống của một số nhân dân còn thấp, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nên ảnh hưởng không ít đến công tác xã hội hóa giáo dục; một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc học của con em, còn phó mặc cho Nhà trường.

  B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2022-2017.

  I. Mục tiêu tổng quát:

  Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ mới; thực hiện ” Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu từ năm 2022 đến năm 2022, Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến, tiến tới đạt Tập thể lao động xuất sắc năm 2022, Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn – Liên đội vững mạnh.

  II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

  1. Những chỉ tiêu cơ bản.

  – 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức lối sống.

  – 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  100% cán bộ, đảng viên tham gia học các nghị quyết của Đảng, các hội nghị do Đảng bộ phường tổ chức;

  – 100% gia đình cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa, đơn vị hàng năm đều đạt đơn vị văn hóa.

  – Từng bước tăng trưởng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, lắp đặt màn hình ti vi ở 7 phòng học nhà cao tầng, phấn đấu đạt các chuẩn về thư viện tiên tiến, mua sắm bàn ghế học sinh để thay thế những bàn ghế hư hỏng.

  – Công tác PCGD: Nâng tỷ lệ PCGD lên trên 90 % – đạt mức độ 2; công tác tuyển sinh đạt 100%; duy trì số lượng ổn định, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt trên 99%;

  – Chất lượng giáo dục:

  + Chất lượng đại trà: Học sinh đạt trung bình trở lên trên 95%; hạnh kiểm khá tốt đạt trên 90%, không có học sinh xếp loại yếu về đạo đức.

  + Mũi nhọn học sinh giỏi văn hóa và năng khiếu hàng năm đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành đề ra.

  – Nhà trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tiến tới đạt Trường tiên tiến xuất sắc vào năm 2022; Chi bộ vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn thanh niên, Đội TNTP đều đạt vững mạnh.

  2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

  2.1. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Thị ủy, Đảng ủy; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

  2.2. Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

  2.3. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới KTĐG. Duy trì và có biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Coi trọng việc rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kỹ năng thực hành, thí nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

  2.4. Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động NGLL, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao; phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc diện chính sách con thương binh, liệt sỹ; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn hàng năm của đất nước.

  2.5. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng các cấp, của Ngành Giáo dục về nhiệm vụ chính trị trong trường học.

  2.6. Công tác xây dựng Đảng:

  – Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác phát triển đảng; chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

  – Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi Đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc dân chủ tập trung, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục Đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện quy định số 47 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

  2.7. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tham mưu cho Đảng ủy thực hiện đúng quy trình điều lệ Đảng, luôn chấp hành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng theo kế hoạch định kỳ, thường xuyên và đột xuất hàng năm của Đảng ủy cấp trên; tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  2.8. Công tác vận động quần chúng.

  Công tác Công đoàn:

  + Chi bộ có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị đồng thời làm tốt chức năng giám sát hoạt động của cơ quan, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và Đoàn viên Công đoàn.

  + Công đoàn cùng với chính quyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng. Công đoàn là lực lượng nòng cốt, là trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

  + Tổ chức Công đoàn tham gia, vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  – Công tác Đoàn Thanh niên:

  + Chi bộ lãnh đạo Chi Đoàn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động Đội TNTP; hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thăm viếng gia đình thương binh liệt sĩ; Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong việc tự học, tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

  + Tạo điều kiện để Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

  + Đoàn thanh niên có trách nhiệm tham gia quản lý, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia bảo vệ cơ quan, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Chỉ đạo Đội TNTP tăng cường công tác giáo dục đạo đức, duy trì tốt nề nếp và các hoạt động NGLL có hiệu quả.

  2.9. Hoạt động của Cấp ủy, Chi bộ.

  – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, trên cơ sở đó tự giác thực hiện và động viên mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong trường học.

  – Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có kỹ năng làm việc tốt. Đưa nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn làm một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ hàng tháng.

  – Gắn việc thực hiện kế hoạch năm học với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về: “những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” vào kế hoạch chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ.

  – Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện, cơ chế để động viên, khuyến khích các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý phê bình cán bộ Đảng viên và sự lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể.

  – Cấp ủy, Chi bộ tăng cường phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực.

  + Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để khẳng định thương hiệu của một trường thuộc trung tâm thị xã Ba Đồn.

  + Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tiếp tục duy trì tốt công tác số lượng, quản lý có hiệu quả việc học ở nhà, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng trưởng cơ sở vật chất, tạo điều kiện phục vụ dạy và học.

  + Ban giám hiệu nhà trường chủ động sáng tạo tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền đoàn thể các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhằm thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia vào năm 2022.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi ủy gồm 03 đồng chí:

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ Bí thư.

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

  – Đồng chí: ……………………………………………..được bầu giữ chức vụ cấp ủy viên.

  Các đồng chí trong cấp ủy, thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017, thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội biểu quyết.

  Căn cứ kết quả thông qua Báo cáo tổng kết, Phương hướng, Nghị quyết Đại hội ; Cấp ủy, Chi bộ hoàn chỉnh Báo cáo và Nghị quyết ban hành, đồng thời có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hàng năm theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ và địa phương.

  Đại hội chi bộ Trường THCS Quảng Long kêu gọi toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2017 đã đề ra.

  ĐẠI HỘI CHI BỘ

  Nhiệm kỳ 2022-2017

  Tác giả bài viết: Trần Đình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs Bắc Lệnh
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết 04 Của Tỉnh Ủy Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022
 • Nghị Quyết 01/2013 Của Hđtp Tandtc Hướng Dẫn Về Án Treo
 • Khi Nào Thì Được Hưởng Án Treo
 • Hướng Dẫn Về Thời Điểm Bắt Đầu Tính Thời Gian Thử Thách Với Người Cho Hưởng Án Treo
 • Tòa Án Cho Hưởng Án Treo
 • TRƯỜNG TIỂU HỌ C M Ỹ HƯNG

  Số : 01/NQ-HĐT-THM H

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015

  Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011;

  Phiên họp thứ 1 Hội đồng trường Tiểu họ c Mỹ Hưng xã Mỹ Hưng diễn ra chiều ngày 03 tháng 9 năm 2014 sau khi đã được phòng GD&ĐT huyện Th anh Oai ra quyết định kiện toàn theo Quyết định số 80/QĐ-GD&ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2014;

  Thành phần tham dự: Các thành viên trong Hội đồng trường;

  Nội dung phiên họp: Nghe Chủ tịch Hội đồng trường thông báo danh sách các thành viên hội đồng trường đã được kiện toàn, nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2022 từ đầu năm đến thời điểm đầu tháng 9/2014 và Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến cho báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động năm học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong thời gian qua, đề xuất các biện pháp thực hiện. Định hướng các chỉ tiêu để nhà trường cần tích cực chỉ đạo phấn đấu để đạt kết quả tốt trong học kì I năm học 2014 – 2022. Thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

  Sau khi nghe các báo cáo tham luận của các thành viên và trả lời của BGH nhà trường, các tổ chức trong trường cùng các ý kiến góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ viên chức nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

  1. Về công tác tư tưởng chính trị:

  – 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

  – 100% cán bộ – viên chức tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

  – 100% cán bộ – viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế CM của ngành. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

  2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua :

  *Công tác thi đua:

  – Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

  – Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

  – 100% cán bộ – giáo viên, nhân viên thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ – giáo viên phải có 1 đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý…

  – Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt Vững mạnh.

  – Tiếp tục phấn đấu để có:

  + Hoàn thành nhiệm vụ: 8

  + GVG cấp huyện: 03 đ/c

  – Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Hội giảng để xét giáo viên dạy giỏi cấp trường.

  – Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 18 tiết / năm học (10 tiết của học kì I, 8 tiết của học kì II).

  – Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

  – Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có.

  – Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

  * Biểu quyết: 100%

  Tiếp tục q uản lý tốt trang thiết bị , k hai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Th ực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Đ ịnh kì kiểm tra 2 tháng/lần có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

  4. Công tác kiểm định chất lượng.

  Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2014 – 2022.

  5. Công tác khác:

  Hiệu trưởng cùng ban đại diện hội PHHS hoàn thiện các hồ sơ thu góp tự nguyện hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2014 – 2022. Thực hiện công tác thu – chi đúng mục đích, bàn bạc dân chủ, công khai rõ ràng.

  Tiếp tục vận động xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động chung của nhà trường phải có sự bàn bạc và thống nhất của tập thể cán bộ – viên chức

  6. Thông qua quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng trường.

  ( Có văn bản kèm theo)

  Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường – Công đoàn và Viên chức.

  2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

  Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua “Hai tốt”. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

  Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – viên chức. Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Hiệu trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ – viên chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

  3. Trách nhiệm của cán bộ – viên chức:

  Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

  Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/9/2014 cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng trường hủy bỏ Nghị quyết này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 4 Đầu Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Họp Hội Đông Trường Năm Học 2022
 • Bí Thư Đảng Ủy Làm Kiêm Luôn Chủ Tịch Hội Đồng Trường?
 • Kiến Nghị Bí Thư Đảng Ủy Làm Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại Học
 • Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?
 • Nghị Quyết Của Hđ Trường Thcs Quảng Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Về Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trường Mn Lý Thái Tổ 2 Về Việc Liên Thông Của Các Học Sinh Mầm Non Lên Tiểu Học.
 • Hội Đồng Trường Mầm Non Công Lập Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Tổng Liên Đoàn Có Chấp Hành Nghị Quyết 19
 • Nghị Định Hướng Dẫn Đã Làm Vô Hiệu Hóa Vai Trò Hội Đồng Trường
 • Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?
 • PHÒNG GD. ĐT QUANG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

  Hội đồng Trường THCS Quảng Hải Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 02/NQ-HĐT

  Quảng Hải ngày 07 tháng 08 năm 2013.

  NGHỊ QUYẾT

  Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS Quangr Hải.

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

  – Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011; – Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐT Trường THCS nhiệm kỳ 2010 – 2022 đã được sửa đổi bổ sung ngày 12/12/2013 của HĐT THCS

  Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS diễn ra vào chiều ngày 07 tháng 08 năm 2013. Tại văn phòng trường THCS .

  Thành phần tham dự: các thành viên trong HĐT.

  Nội dung phiên họp: các thành viên của HĐT báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong học kì I, đề xuất các biện pháp thực hiện, định hướng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

  1. Đối với nhiệm vụ chuyên môn:

  – Nhất trí với đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm qua báo cáo tong kết.

  – Cần tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Đặc biệt là vấn đề học lực chưa đạt được chỉ tiêu về học sinh có học lực Giỏi, cần phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này.

  – Cần chỉ đạo làm tốt việc duy trì sỹ số học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 9 để chuẩn bị tốt cho thi vào lớp 10.

  – Tham gia có hiệu quả vào tất cả các cuộc thi còn lại cấp huyện, tỉnh.

  – Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới SHCM theo NCBH, công tác kiểm tra đánh giá, quản lý điểm phần mềm và tổ chức tốt các đợt hội giảng còn lại trong năm.

  2. Đối với các đoàn thể bộ phận:

  – Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp. Tiếp tục vận động sự tham gia đóng góp của cha mẹ học sinh xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động giáo dục con em mình ( vận động các phụ huynh chưa tham gia xây dựng quỹ theo chủ trương vận động đầu năm của hội cha mẹ học sinh, với quỹ hoạt động của hội CMHS mức vận động tối thiểu là 10 000đ/1 phụ huynh, với quỹ khuyến học của hội mức vận động tối thiểu là 40 000đ/1 phụ huynh). Tuyên truyền phụ huynh học sinh làm tốt nghĩa vụ thu nộp học phí kì II năm học 2013-2014 để đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2014.

  – Tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành phấn đấu để đạt được Trường học tiên tiến cấp Huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 ≥ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp ≥ 95%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 hệ A đạt ≥70%. Tỷ lệ học sinh giỏi ≥ 5%.

  – Tổ chức các tốt các Lễ kỉ niệm còn lại trong năm để giáo dục truyền thống.

  – Tham mưu địa phương và lãnh đạo cấp trên kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia.

  – Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo đối với các diện học sinh của các khối lớp.

  – Phụ đạo học sinh khối lớp 9 ngay từ giữa tháng 5 để chuẩn bị tốt kiến thức thi vào THPT.

  .Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên môn:

  – Với tổ chủ nhiệm: Cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp; vai trò trách nhiệm của Anh (Chị) phụ trách. Tích cực quan tâm đến học sinh để duy trì được sỹ số học sinh.

  – Với các tổ chuyên môn tăng cường hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường. Tổ chức các hoạt động theo quy định của ngành và Điều lệ trường phổ thông. Tổ chức tốt hơn công tác BD HSG các nội dung thi còn lại cho các đội tuyển để tham gia thi cấp huyện, tỉnh.

  – Đội TNTP HCM trong năm phối hợp tổ chức các hội thi: Thi đấu TDTT chào mừng ngày 26/3; tham gia thi Tổng phụ trách giỏi do Hội đồng đội huyện tổ chức…

  – Công đoàn trường: Tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong thời gia qua, xây dựng biện pháp thực hiện trong năm học mới. Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan trường học theo quy định. Phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho Công đoàn viên.

  Điều 2 : Căn cứ vào các chỉ tiêu, nội dung công việc đã được thống nhất trong Nghị quyết này BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện triển khai trong các kì họp cơ quan để thực thi kế hoạch đạt yêu cầu.

  Điều 3 : BGH Trường THCS Tam Đa, BCH Công Đoàn, các đoàn thể, bộ phận Trường THCS Tam Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

  T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  CHỦ TỊCH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Năm Học 2022
 • Kì Họp Thứ Tư Của Hội Đồng Trường Thông Qua Nhiều Nội Dung Quan Trọng
 • Phiên Họp Lần Thứ Ba Của Hội Đồng Trường
 • Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022
 • Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq
 • Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Năm 2022
 • Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích
 • Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Xóa Án Tích ? Hồ Sơ Xin Xóa Án Tích ?
 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Nghị Quyết Số 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Nghị Quyết 77 HĐnd Tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết Số 04 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Nghị Quyết Số 03 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 02 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Số 02 Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Số 01 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 53/2016 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Số 04 2005 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ X, Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Nghị Quyết Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Số 04 2004 Của Hội Đồng Thẩm Phán, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Phân Tích Hoạt Động Xuất Khẩu Lao Động Trong Môn Thị Trường Lao Động, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Tư Cách Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết, Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ , Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Phường,

  Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Phụ Lục 1.2 Cua Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7 /2017, Phu Luc 1.2 Nghi Quyet Hoi Dong Nhan Dan Tinh Dong Thap Ngay 14/7/2017, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Năm 2022, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cố Đông Thường Niên Năm 2022, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Nghị Định Số 203/hĐbt Của Hội Đồng Bộ Trưởng, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Tranh Chấp Biển Đông Và Chủ Trương Giải Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Dòng Họ, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, Nghị Quyết 07 Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mỹ Ra Nghị Quyết Biển Đông, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân, Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị, Nghị Quyết Vêf Vận Động Nhân Dân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Đồng Trường
 • Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • 5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022
 • Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100