Top 10 # Xem Nhiều Nhất Nghị Quyết Hội Đồng Trường Thcs Lần 3 Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3

PHÒNG GD &ĐT AN BIÊNTRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Tiểu học Hưng Yên 2, năm học 2017-2018V/v Sơ Kết học kỳ I năm học 2017-2018;

2.2.2. Kết quả:11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.3. Kết luận:Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN

PHÒNG GD&ĐT AN BIÊNTRƯỜNG TH HƯNG YÊN 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐTHưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba, năm học 2017-2018 của Hội đồng trườngTrường Tiểu học Hưng Yên 2

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trưởng Trường Tiểu học Hưng Yên 2, nhiệm kì 2014-2019;Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Trường Tiểu học Hưng Yên 2 trong năm học 2017-2018;Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường ngày 15 tháng 12 năm 2017,QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2017-2018);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Ông Lâm Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua

Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường Mầm non Mỹ Hưng cuối năm học 2016 – 2017V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo tổng kết, năm học 2016 – 2017

3. Kết luận:Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ ba).Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy CÁC THÀNH VIÊN – Nguyễn Thị Mai : ……………………………………………………… – Phạm Thị Hương : ………………………………………………………– Hoàng Thị Thi : ………………………………………………………– Phạm Thị Như Ngọc : ………………………………………………………– Nguyễn Thị Thúy : ……………………………………………………… – Nguyễn Thị Việt : ……………………………………………………..

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/NQ-HĐT-MNMHMỹ Hưng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾTLần họp thứ ba cuối năm học 2016 – 2017 của Hội đồng trườngTrường Mầm non Mỹ Hưng

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 (đính kèm Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017);Điều 2. Hội đồng trường giao cho Bà Nhữ Thị Thủy – Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2020, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2020, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020 Của Chính Phủ, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2020, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Khánh Hòa, Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Chi, Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Trung Hạn, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ngãi, Biên Bản Thảo Luận Nghị Quyết Trung ương 8, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ Về Phát Triển Bền Vững, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Tiền Giang, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết Bổ Sung Kế Hoạch Đầu Tư Công, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang, Dự Thảo Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện Được Thông Qua Khi, Góp ý Dự Thảo Khung Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Tỉnh Phú Thọ Cấp Thcs, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn,

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Dự Thảo Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Trường Thcs, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổ Trưởng Chuyên Môn Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2020, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita,

Nghị Quyết Của Hđ Trường Thcs Quảng Hải

PHÒNG GD. ĐT QUANG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Hội đồng Trường THCS Quảng Hải Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐT

Quảng Hải ngày 07 tháng 08 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS Quangr Hải.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI

– Căn cứ Điều lệ Trường Phổ thông ban hành theo thông tư 12/2011 TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011; – Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐT Trường THCS nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã được sửa đổi bổ sung ngày 12/12/2013 của HĐT THCS

Phiên họp thứ 2 Hội đồng trường THCS diễn ra vào chiều ngày 07 tháng 08 năm 2013. Tại văn phòng trường THCS .

Thành phần tham dự: các thành viên trong HĐT.

Nội dung phiên họp: các thành viên của HĐT báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ đảm trách trong học kì I, đề xuất các biện pháp thực hiện, định hướng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

1. Đối với nhiệm vụ chuyên môn:

– Nhất trí với đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm qua báo cáo tong kết.

– Cần tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Đặc biệt là vấn đề học lực chưa đạt được chỉ tiêu về học sinh có học lực Giỏi, cần phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này.

– Cần chỉ đạo làm tốt việc duy trì sỹ số học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 9 để chuẩn bị tốt cho thi vào lớp 10.

– Tham gia có hiệu quả vào tất cả các cuộc thi còn lại cấp huyện, tỉnh.

– Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới SHCM theo NCBH, công tác kiểm tra đánh giá, quản lý điểm phần mềm và tổ chức tốt các đợt hội giảng còn lại trong năm.

2. Đối với các đoàn thể bộ phận:

– Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp. Tiếp tục vận động sự tham gia đóng góp của cha mẹ học sinh xây dựng các loại quỹ phục vụ cho hoạt động giáo dục con em mình ( vận động các phụ huynh chưa tham gia xây dựng quỹ theo chủ trương vận động đầu năm của hội cha mẹ học sinh, với quỹ hoạt động của hội CMHS mức vận động tối thiểu là 10 000đ/1 phụ huynh, với quỹ khuyến học của hội mức vận động tối thiểu là 40 000đ/1 phụ huynh). Tuyên truyền phụ huynh học sinh làm tốt nghĩa vụ thu nộp học phí kì II năm học 2013-2014 để đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2014.

– Tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của ngành phấn đấu để đạt được Trường học tiên tiến cấp Huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 ≥ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp ≥ 95%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 hệ A đạt ≥70%. Tỷ lệ học sinh giỏi ≥ 5%.

– Tổ chức các tốt các Lễ kỉ niệm còn lại trong năm để giáo dục truyền thống.

– Tham mưu địa phương và lãnh đạo cấp trên kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt Chuẩn quốc gia.

– Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo đối với các diện học sinh của các khối lớp.

– Phụ đạo học sinh khối lớp 9 ngay từ giữa tháng 5 để chuẩn bị tốt kiến thức thi vào THPT.

.Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các tổ chuyên môn:

– Với tổ chủ nhiệm: Cần tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN lớp; vai trò trách nhiệm của Anh (Chị) phụ trách. Tích cực quan tâm đến học sinh để duy trì được sỹ số học sinh.

– Với các tổ chuyên môn tăng cường hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường. Tổ chức các hoạt động theo quy định của ngành và Điều lệ trường phổ thông. Tổ chức tốt hơn công tác BD HSG các nội dung thi còn lại cho các đội tuyển để tham gia thi cấp huyện, tỉnh.

– Đội TNTP HCM trong năm phối hợp tổ chức các hội thi: Thi đấu TDTT chào mừng ngày 26/3; tham gia thi Tổng phụ trách giỏi do Hội đồng đội huyện tổ chức…

– Công đoàn trường: Tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong thời gia qua, xây dựng biện pháp thực hiện trong năm học mới. Tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan trường học theo quy định. Phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho Công đoàn viên.

Điều 2 : Căn cứ vào các chỉ tiêu, nội dung công việc đã được thống nhất trong Nghị quyết này BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện triển khai trong các kì họp cơ quan để thực thi kế hoạch đạt yêu cầu.

Điều 3 : BGH Trường THCS Tam Đa, BCH Công Đoàn, các đoàn thể, bộ phận Trường THCS Tam Đa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH