Quy Định Về Hội Đồng Trường Mầm Non

--- Bài mới hơn ---

 • Website Trường Mầm Non Đại Hòa
 • Điều Kiện Để Được Hưởng Án Treo Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
 • Các Trường Hợp Hủy Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
 • Dự Thảo Án Lệ Số 19
 • Các Bước Triệu Tập Họp Hội Đồng Quản Trị
 • Điều 18 Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định như sau:

  Quy định về hội đồng trường mầm non

  Hội đồng trường

  Hội đồng trường đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, Hội đồng quản trị đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục được gọi chung là Hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, nhà trẻ, gắn nhà trường, nhà trẻ với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

  Cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt động và thủ tục thành lập hội đồng trường công lập:

  Cơ cấu tổ chức:

  – Hội đồng trường công lập gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.

  – Hội đồng trường có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác. Chủ tịch Hội đồng trường không nhất thiết là hiệu trưởng. Số lượng thành viên Hội đồng trường có 7 hoặc 9 người.

  Quy định về nội quy hoạt động hội đồng trường mầm non công lập

  – Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm học. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, nhà trẻ. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

  – Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trường trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của Hội đồng trường được công bố công khai trong toàn nhà trường, nhà trẻ;

  – Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại Khoản 3 của Điều này. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường. Phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

  Trong khi chờ ý kiến của cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường. Đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ trường mầm non.

  Thủ tục thành lập:

  – Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường. Tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường, nhà trẻ giới thiệu nhân sự. Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự và làm tờ trình gửi phòng giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hội đồng trường do các thành viên hội đồng bầu. Thư ký hội đồng trường do Chủ tịch hội đồng trường chỉ định. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường.

  – Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm. Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền.  Công nhận, bổ sung các thành viên Hội đồng trường

  Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường mầm non công lập:

  – Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án. Kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn và từng năm học;

  – Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ. Giới thiệu người để bổ nhiệm làm hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  – Giám sát các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập và nội quy hoạt động của Hội đồng quản trị đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập; nhà trường, nhà trẻ tư thục

  – Được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

  Bài viết trên là những chia sẻ của chúng tôi về quy định hội đồng trường mầm non. Bạn đang mong muốn thành lập trường mầm non tư thục? Hãy đến với dịch vụ thành lập trường mầm non nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, hiệu quả của chúng tôi Chúng tôi cam kết mang lại cho bạn dịch vụ trọn gói thành lập trường uy tín tận tâm nhất

  Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: [email protected] để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất cho trường hợp của bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Vấn Đề Về Việc Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Theo Quy Định Tại Chương Viii Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Trên Thực Tiễn
 • Nghị Quyết 11 Hđnd Tỉnh Yên Bái Về Việc Ban Hành Một Số Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cấp Bách Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Năm 2022 Để Ứng Phó Với Dịch Covid
 • Kết Quả Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Xã Tịnh Hiệp
 • Nghị Quyết 38 Hđnd Tỉnh Làm Thay Đổi Môi Trường Nông Thôn
 • Vĩnh Phúc Đổi Mới, Sắp Xếp Tổ Chức Bộ Máy Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm
 • Hướng Dẫn Về Việc Xử Lý Đối Với Những Trường Hợp Có Sai Phạm Trong Công Tác Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Bài 8. Qua Đèo Ngang
 • Soạn Bài Qua Đèo Ngang Ngắn Gọn Nhất
 • Top 3 Soạn Bài Qua Đèo Ngang Ngắn Nhất.
 • Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2022- 2022

  Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinh

  Nội dung

  UBND THỊ XÃ KỲ ANH

  TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH

  Số: /QĐ-MN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Kỳ Trinh, ngày tháng năm 2018 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào trường mầm non

  Năm học 2018-2019

  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD – ĐT 24//12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non;

  Căn cứ tình hình thực tế và năng lực CB, GV, nhân viên năm học 2022-2019;

  Điều 1 : Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Kỳ Trinh năm học 2022-2019, gồm các Ông, Bà có tên sau :

  1- Bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ – Hiệu trưởng – Chủ tịch.

  2- Bà Lê Thị Xuân Mỹ – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch

  3- Bà Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Hiệu trưởng- Phó Chủ tịch

  4 – Bà Nguyễn Thị Huấn- TTCM MG 5 tuổi – Thành viên

  5- Bà Đặng Thị Hiển-Tổ trưởng CM 4 tuổi – Thành viên.

  6- Bà Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Chi đoàn – Thư ký.

  7- Bà Nguyễn Thị Phương Dung -Trưởng ban PH HS- Thànhviên.

  Điều 2: Thành lập tổ công tác tuyển sinh trường mầm non Kỳ Trinh năm học 2022-2019, gồm các ông ( bà) có tên sau:

  1- Bà Lê Thị Xuân Mỹ – Phó Hiệu trưởng- Phó chủ tịch HĐ – Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyển sinh cụm Hoà Lộc.

  2- Bà Nguyễn Thị Thuỷ – Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch HĐ – Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyển sinh cụm Hoàng Trinh

  Điều 3: Hội đồng tuyển sinh, tổ công tác tuyển sinh có nhiệm vụ:

  – Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đúng theo chỉ đạo của cấp trên.

  – Thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch tuyển sinh.

  – Tuyên truyền CBGVNV, phụ huynh và cộng đồng về kế hoạch tuyển sinh .

  Điều 4: Các ông ( bà ) có tên trên thực hiện theo Quyết định này.

  Nơi nhận :

  – Phòng GD&ĐT ; Để báo cáo

  – Các ông ( bà ) có tên trên : Để thực hiện.

  HIỆU TRƯỞNG

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  File đính kèm

  Các văn bản cùng thể loại “Công văn”

  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 85
  • Tháng hiện tại 833
  • Tổng lượt truy cập 98,079

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiến Chương Liên Hợp Quốc 1945
 • Mẫu Quyết Định Sa Thải Người Lao Động Trong Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải
 • Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên
 • Quyết Định Sa Thải Nhân Viên
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Trường Mầm Non Bình Minh: Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Chi Bộ Trường Mn Hương Sen Nhiệm Kỳ 2022
 • Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022
 • Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết, Quyết Định Số 1955 /qĐ-bgdĐt Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Và Quyết , Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Kich Ban Hoi Nghi Bau Truong Ban, Pho Truong Ban, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2022, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới,

  Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Nghị Quyết Hội Nghị Bầu Trưởng Thôn, Nghị Quyết Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Mầm Non, Nghị Quyết Số 41 Về Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Quyết Nhà Trường, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Môi Trường, Nghị Quyết Hội Đồng Trường, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng, Nghị Quyết Năm 2022 Của Chi Bộ Trường Tiểu Học, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Đơn Đề Nghị Giải Quyết ô Nhiễm Môi Trường, Có Nghị Quyết Sau Kji Bầu Trưởng Thôn Song, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Đề Nghị Ra Quyết Định Trưởng Thành Đoàn, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Mẫu Nghi Quyết Miên Nhiệm Trưởng Ban HĐnd Xã, 4 Nghị Quyết Của Chính Phủ Và Cuộc Chiến Chờ Các Bộ Trưởng, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng, Nghị Quyết Số 11-nq/tw Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nghị Quyết Về Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Nghị Quyết Trương ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Quốc Phòng – An Ninh, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Trường Thpt, Dự Thảo Nghị Quyết Về Việc Sửa Đổi Bổ Sung Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Thôn, Buôn Khu Phố Tren Địa Bàn Tỉ, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tư Thục, Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán Trưởng Trường Học, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quyết Định Bãi Nhiệm Tổ Trưởng Tổ Chuyên Môn Trong Trường Mầm Non, Quyết Định Bổ Nhiệm Hiệu Trưởng Trường Thpt, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Công Trường,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Trường Hợp Đảng Viên Được Miễn Sinh Hoạt Đảng
 • Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Theo Đúng Quy Định
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên
 • Nghị Quyết Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2014
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Của Chi Bộ
 • Quy Định Về Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Trường Mầm Non Hoa Phượng
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
 • Quyết Định Quy Chế Làm Việc Của Trường
 • Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Tỉnh
 • Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chấp Hành Hội Khuyến Học
 • GD&TĐ – Tôi thấy trường tôi, Hội đồng trường hoạt động không theo một nguyên tắc tổ chức nào. Vậy xin hỏi: Có văn bản nào quy định về hoạt động của Hội đồng trường mầm non không? Nguyễn Phương Trà ([email protected])

   * Trả lời: Theo điểm b, Khoản 2 Điều 18 Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định về nội quy hoạt động của Hội đồng trường mầm non như sau:

   Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm học. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, nhà trẻ. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

   Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trường trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng).

   Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của Hội đồng trường được công bố công khai trong toàn nhà trường, nhà trẻ;

   Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại Khoản 3 của Điều này.

   Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

   Trong khi chờ ý kiến của cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ trường mầm non.

   Sỹ Điền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Mầm Non Trần Nguyên Hãn.
 • Quy Chế Làm Việc Của Hội Trường
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường
 • Quyết Định V/v Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Thcs Bình Trị Đông
 • Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Trường Tiểu Học Tân Thịnh Nhiệm Kỳ 2022
 • Chính Sách Hợp Đồng Giáo Viên Mầm Non Trong Trường Mầm Non Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh, Nội Dung Hợp Đồng Giáo Viên Mầm Non Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cần Tránh Khuynh Hướng Cầu Toàn Hay Nóng Vội Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 18, 19 Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá Xii
 • Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09
 • Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 19 Của Chính Phủ
 • Cục Thuế Tp Hà Nội: Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết Số 19/nq
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Từ Nghị Quyết 19
 • Ngày 13/7/2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Nghị quyết 19), theo đó một số nội dung về cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh, số lượng, đối tượng và điều kiện tham gia hợp đồng lao động trong năm học 2022-2018 cụ thể như sau:

  Theo Nghị quyết 19, việc hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non được thực hiện với yêu cầu đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; việc hợp đồng giáo viên còn thiếu dựa trên cơ sở số lớp thực tế, nhằm đảm bảo tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp mẫu giáo. Đối với giáo viên được hợp đồng lao động theo Nghị quyết này được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như giáo viên hợp đồng làm việc trong biên chế.

  • Có hộ khẩu thường trú (trước khi học trường trung cấp, cao đẳng, đại học) tại huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng lao động; đối với người ở huyện, thành phố khác phải nhập khẩu (cả gia đình) ở huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng giáo viên mầm non ít nhất 03 năm tính đến thời điểm Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn giáo viên mầm non hàng năm; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện, thành phố có chỉ tiêu hợp đồng lao động phải nhập khẩu về huyện, thành phố đó trước ngày Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non;
  • Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có đơn xin dự xét chọn, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng;
  • Về trình độ, ngành, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp ngành, chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non hệ chính quy, trình độ Trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
  • Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19 Nq
 • Kỳ Vọng Đột Phá Từ Nghị Quyết Số 19
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 19
 • Đồng Bộ, Toàn Diện Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế
 • Bộ Kh&cn Quyết Liệt Thực Hiện Nghị Quyết Số 19
 • Nghị Quyết Chi Bộ Trường Mầm Non Tháng 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bán Sổ Họp Chi Bộ Giá Rẻ Chất Lượng Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 8 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 9 Năm 2022
 • Mẫu Báo Cáo Công Tác Chi Bộ Năm 2022
 • – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 1/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2022 Triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  – Tham gia học tập và viết thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

  -Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường.

  – Tiếp tục thực hiện kế hoạch ” xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” phát huy tính tiên phong của Đảng viên, động viên, giúp đỡ quần chúng có tài, có đức, có khả năng lôi cuốn vận động, mọi người cùng tham gia thực hiện. Tập trung vào một số điển hình tiêu biểu: Tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn; Gương Dạy tốt, học tốt; Gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học (giai đoạn 2022-2020)

  – Tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Trần Thị Thu Hà

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 1/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

  -Tổ chức sơ kết học kỳ I đúng thời gian quy định.

  – Chỉ đạo chuyên môn tổ chức thành công Hội Thi ” Sắc màu tuổi thơ ” và ngày hội “Bé vui hội xuân”

  – Thực hiện ngiêm túc quy chế chuyên môn, Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, kiểm tra toàn diện 1 đ/c: Trần Thị Thu Hà xếp loại xuất sắc

  – Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường; Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, đúng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, duy trì tốt công tác vệ sinh nhóm, lớp và vệ sinh cá nhân cho trẻ đảm bảo 100% trẻ được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt hàng ngày.

  – Nhà bếp chấp hành tốt quy trình chế biến đảm bảo VSATTP, lưu hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

  – Chỉ đạo kế toán báo cáo tài chính năm 2022, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

  II. Nhiệm vụ tháng 2/2019

  – Tổ chức sinh hoạt định kỳ, Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết tháng 2/2019 nội dung phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ GD.

  – Xin ý kiến chi bộ làm hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú : Trần Thị Thanh Phương, Đặng Thị kim Oanh vào đảng.

  – Phân công đảng viên Đỗ Thị Hoài An theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú Hà Thị Khánh Ly (đã có chứng nhận cảm tình Đảng chuyển từ Đảng bộ phường Chùa Hang) .

  – Giám sát việc thu nộp đảng phí tháng 2/2019

  2. Chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

  – Tập chung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tới toàn thể CBGVNV đảm bảo nghỉ tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm, Phân công trực tết theo quy định; Tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vật liệu nổ, chất ma tuý; Chú trọng chăm lo đời sống cho CBGVNV và các cán bộ hưu trí, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được đón tết vui vẻ.

  – Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của cấp trên:

  + Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/20189 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng Giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

  – Thực hiện nghỉ tết từ ngày 02/02 đến hết ngày 10/02/2019

  Các lớp vệ sinh, cất gọn đồ dùng đồ chơi, ngắt các thiết bị điện, nước … niêm phong nghỉ tết vào chiều ngày 01/02/2019.

  – Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tết

  – Tham dự lễ phát độngTết trồng cây năm 2022.

  – Chỉ Đạo chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

  – Kiểm tra toàn diện đ/c Chu Thị Huyền

  – Nhà bếp chú ý đảm bảo an toàn VSTP, chấp hành tốt nội quy phòng chống cháy nổ, kiểm tra, báo cáo kịp thời những nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục ngay.

  – Y tế phối hợp cùng với các lớp vệ sinh, khử trùng lớp học phòng tránh dịch bệnh cho trẻ sau thời gian nghỉ dài.

  – Đón đoàn thực tập Sư phạm 2 của trường Đại học sư phạm thời gian thực tập là 7 tuần từ ngày 11/02 – 29/3/2019.

  – Chuyên môn tổ chức học Bồi bưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

  – Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất: mua đồ dùng vệ sinh tháng 2, Sửa chữa điện, nước, máy tính, tủ đựng đồ cá nhân cho trẻ, nạo vét cống rãnh, sửa bể phốt khu nhà 6 phòng bị rò rỉ…

  – Xét nâng lương, thâm niên cho CBGV, NV.

  – Ban giám hiệu, kế toán báo cáo kê khai tài sản trước hội đồng sư phạm nhà trường

  – Chỉ đạo công đoàn có kế hoạch chăm lo đời sống cho CBGVNV trong dịp tết đặc biệt là những đ/c có hoàn cảnh khó khăn.

  – Đoàn thanh niên duy trì sinh hoạt định kỳ theo tháng, tham gia các hoạt động do Chi đoàn xã và nhà trường phát động; Tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường vào chiều thứ 2 hàng tuần.

  3. Đề xuất: Không

  – Cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

  – Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị Quyết cụ thể theo từng nhiệm vụ.

  – Các đoàn thể, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia.

  Nghị quyết này được phổ biến đến toàn đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 02
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020
 • Đại Hội Chi Bộ Công An Phường Quyết Tiến Lần Thứ Iii
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Kiện Toàn Chi Bộ Công An Xã Chính Quy
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01 Năm 2022 : Trường Mầm Non Quảng Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoa Kinh Tế Họp Chi Bộ Tháng 8 Năm 2022
 • Tin Ủy Ban Nhân Dân
 • Thẩm Quyền Của Chi Bộ Trong Xem Xét, Xử Lý Đảng Viên Vi Phạm
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Thôn Đào Lạng
 • Chi Bộ Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Huyện Cái Bè: Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ (2015
 • ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢICHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  *Số:   – NQ/ CBMN

               Quảng Hải, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

                                                NGHỊ QUYẾT CHI BỘ  THÁNG 01 NĂM 2022

   

                        NỘI DUNG:

  1. Thông qua một số công văn hướng dẫn

  – Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng ủy xã Quảng Hải ngày 20/12/2019

            II.Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết tháng 12 năm 2022 của chi bộ

  1. Về tư tưởng chính trị

            – Tập thể cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống trung thực lành mạnh.

  – Thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra.

  1. Kết quả của chi bộ:

  –  Đánh giá xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2022. Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

  – Tham gia dự các Hội nghị và tổng kết các ban ngành của xã: Dự kỳ Họp thứ 9, khóa XIX của HĐND xã Quảng Hải.

  – BCH chi ủy tham gia Hội nghị cốt cán toàn xã tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thức XXV, nhiệm kỳ 2022- 2025.

  – BCH chi ủy tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022

  – Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, hoàn thành hồ sơ nộp lên Đảng ủy đúng thời gian quy định.

  – BCH chi ủy xây dựng báo cáo hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2022.

  1. Công tác chuyên môn

  – Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện chương trình đúng tiến độ và đúng theo kế hoạch. Chú trọng chất lượng giảng dạy. Qua đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học được đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT đánh giá cao.

  – Nhà trường đã tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra dự giờ thăm lớp như kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất

  – Chỉ đạo 2 lớp lớn tổ chức đánh giá trẻ MG 5 tuổi theo Bộ chuẩn đợt 2 một cách chính xác và tổng hợp báo cáo, kết quả: Đạt trên 84% ở cả 4 lĩnh vực. Chỉ đạo việc đánh giá hàng ngày và đánh giá theo giai đoạn một cách có hiệu quả

  – Cán bộ, đảng viên tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

  – Chỉ đạo các nhóm lớp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

  – Hoàn chỉnh các hồ sơ báo cáo và cập nhật thông tin đúng tiến độ.

  1. Công tác

            * Hạn chế:

  – Tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đôi khi còn hình thức lồng ghép

  – Hoạt động tập thể dục buổi sáng chưa thường xuyên; giờ học thể dục giáo viên ít cho trẻ ra sân đối với những ngày thời tiết đẹp.

  – Nội dung bảng tuyên truyền một số lớp chưa sáng tạo hình thức chưa đẹp

  – Tổ chuyên môn và các nhóm lớp chưa nộp báo cáo lên BGH nhà trường đúng quy định (Nhắc mới nộp)

  – Công tác đón trẻ còn kéo dài rãi rác, lớp trực cổng chưa thực hiện đóng cổng đúng thời gian quy định.

  III. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020

  1. Về tư tưởng chính trị:

  – Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức tới toàn thể CBGV, NV và đảng viên trong toàn  trường, chi bộ.

  – Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

  – Tuyên truyền CBG,NV ký cam kết việc không đốt pháo, ma tuý trong dịp tết Nguyên Đán.

  1. Công tác chuyên môn:

  – Chỉ đạo sơ kết học kỳ 1 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ học kỳ 2.

  – Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

  – Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

  – Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân trẻ, và đồ dùng phục vụ công tác VS.

  – Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ

  – Chỉ đạo các lớp chăm sóc trẻ chu đáo đảm bảo an toàn về mọi mặt, không được xâm phạm đến thân thể của trẻ, cần thương yêu gần gũi trẻ như con đẻ của mình.

  – Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc vườn rau, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

  – Tổ chức lồng ghép các hoạt động vui hội xuân 2022 để dạy trẻ

  – Chỉ đạo tập duyệt 2 tiết mục văn nghệ chào mừng kỹ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-03/02/ 2022) gắn với mừng xuân Canh Tý năm 2022.

  1. Công tác Đảng:

  – BCH chi ủy Hoàn thành hồ sơ Đại hội chi bộ chuẩn bị tham dự duyệt các nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2022.

  – Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, nghị quyết đề ra, nghỉ tết và đi làm đúng quy định.Chấp hành trực trường theo lịch đã được phân công, phiên ai trực phải trực tiếp điện báo cáo về phòng kịp thời theo quy định.

  – Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng  quần chúng Cao Thị Thủy. Theo dõi phát hiện đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

  – Xây dựng kế hoạch công tác của chi bộ năm 2022.

   

  Nơi nhận:   

  – Toàn ĐV trong CB (để th/h);                                                      T/M CHI BỘ

      – Chủ tịch CĐCS (để th/h);                                                                      BÍ THƯ

      – Lưu: HS.

                                             

                                                                                                              Hoàng Thị Lành  

            

                          

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 12
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3/2019
 • “chìa Khóa” Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Chi Bộ Khu Dân Cư Số 1 Tổ Chức Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Quyết Định “về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trường Mầm Non Yên Thọ” Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Việc Tổ Chức, Hoạt Động Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Các Cấp Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Quyet Dinh Thanh Lap Hd Tdkt Doc
 • Kế Hoạch Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quy Chế Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • QUYẾT ĐỊNH “Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ” Năm học 2022-2016

  QUYẾT ĐỊNH “Về việc Năm học 2022-2016 Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ”

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

  Căn cứ nhu cầu thực tế của nhà trường.

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2016 của Trường Mầm non Yên Thọ gồm có các ông (bà) có tên sau:

  1. Bà Lê Thị Lành – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà: Hoàng Thị Nhạn- Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng

  3. Mời các ông(bà) Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn chi đoàn, tổ trưởng tổ mẫu giáo làm thành viên hội đồng.

  Điều 2: Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại Điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3: Các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định V/v Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2022
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Năm Học 2022
 • Bộ Ngoại Giao Trao Quyết Định Công Tác Cho 78 Công Chức, Viên Chức Mới Được Tuyển Dụng
 • Kiến Nghị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng Nhiều Công Chức Bộ Công Thương
 • Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Hơn 4.200 Công Chức Thuế
 • Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Cuối Năm Học 2014
 • Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non
 • Phụ Huynh Mầm Non Bất Ngờ Với Danh Hiệu Khen Thưởng Của Con
 • Quyết Định Khen Thưởng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Sự, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Hội Trại, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Kỷ Luật, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp,

  Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Trường Thcs, Quyết Định Khen Thưởng Trường Tiểu Học, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường, Quyết Định Khen Thưởng Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng 2022, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2022,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non
 • Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non
 • Quyết Định Khen Thưởng
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng 2022
 • Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Các Tập Thể Lớp, Bcs Quản Lý Lớp Tốt Và Cá Nhân Sinh Viên Đã Đạt Thành Tích Cao Trong Học Tập, Rèn Luyện
 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Trường Mầm Non 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản, Nghị Quyết Hội Nghị Viên Chức Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Trường Thực Hành Sư Phạm Năm Học 2022
 • Trường Mầm Non Đốc Tín: Tổ Chức Thành Công Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • Nghị Quyết Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức
 • Biên Bản, Nghị Quyết Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm Học 2022
 • Năm học 2022-2020 là năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước nói chung cũng như quận Hoàng Mai nói riêng. Là năm tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động ” Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ; Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ” Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ” xây dựng trường học hạnh phúc”. Đặc biệt, năm học với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm: kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành GD&ĐT Hà Nội.

  Trường mầm non 10-10 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, vừa chăm lo đầy đủ đời sống cho CBGVNV; tiếp tục xây dựng và phấn đấu nhà trường ngày một phát triển.

  Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm học 2022-2020, được sự phê duyệt của phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, thống nhất của Chi ủy-Chi bộ-Lãnh đạo nhà trường, BGH phối hợp BCH CĐ nhà trường triệu tập Hội nghị CBVC năm học 2022-2020 vào ngày 11/10/2019.

  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, với những ý kiến góp ý thiết thực xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể nhà trường đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non 10-10 năm học 2022-2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trường Ptdtbt
 • Trường Thcs Tôn Thất Tùng
 • Lời Dẫn Chương Trình Hội Nghị Cán Bộ Công Nhân Viên Chức 2022
 • Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức Viên Chức Trường Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm Học 2022
 • Nghị Quyết Giới Thiệu Cảm Tình Đảng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100